Hallinto- ja talousala
Lakiala
Opetus- ja kasvatusala
Sosiaali- ja terveysala
Taideala
Muu koulutus
Koulutusohjelmat


Sosiaalityön aineopinnot: Tapaustutkimus sosiaalityössä 5 op (UEF)

3.4.2017-24.5.2017

Opettaja: YTL Riitta-Liisa Kinni

Osaamistavoitteet: Opintojakson tavoitteena on lisätä tietoa tapaustutkimuksen teoreettisista lähtökohdista ja käytännön toteutuksen ehdoista. Opintojakson jälkeen opiskelija ymmärtää tapaustutkimuksen merkityksen sosiaalityössä sekä osaa soveltaa tapaustutkimusta osana sosiaalityön ammatillisuutta ja tiedontuotantoa.

Sisältö: Tapaustutkimuksen teoreettiset perusteet ja käytännön toteutuksen ehdot ja muodot.

Kirjallisuus:

1. Laine, M., Bamberg, J. & Jokinen, P. (toim.) Tapaustutkimuksen taito. Gaudeamus, 2007.
2. Yin, R.K.: Case study research: design and methods. Sage Publications, 2003.
3. Yin, R.K.: Applications of Case Study Research. Sage 1993 (tai myöhempi painos).
4) Kinni, R-L.: Gerontologinen sosiaalityö ja ihmisten työstäminen: kategorisointia sairaalan moniammatillisessa työssä. Itä-Suomen yliopisto. Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yhteiskuntatieteiden laitos. 2014.
5. Pekkarinen, Elina: Stadilaispojat, rikokset ja lastensuojelu. Viisi tapaustutkimusta kuudelta vuosikymmeneltä. Nuorisotutkimusseura/ Nuorisotutkimusverkosto julkaisuja 102, 2010.
6. Richmond, M.E.: Social Diagnosis. Russel Saga Foundation 1917 (tai myöhempi painos).

Opiskelumuoto: Verkkokurssi

Arvosteluperusteet: 0-5

Edeltävät opinnot: Sosiaalityön perusopinnot ja Tapauskohtainen sosiaalityö suhteina ja prosesseina.

Maksut: Kymenlaakson kesäyliopiston osallistumismaksu 40 € + Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston rekisteröintimaksu 50 €


Ilmoittautumiset kesäyliopistoon  27.3.2017  mennessä.


Lisätietoja: Elina Ivakko
puh: 040 555 9094
email: elina.ivakko@kymenlaakso.fi

Kotka: Keskuskatu 10, 48100 Kotka, Puh. 040 538 0213 | Kouvola: Kouvolankatu 24, 45100 Kouvola, Puh. 044 747 8501