Hallinto- ja talousala
Lakiala
Opetus- ja kasvatusala
Sosiaali- ja terveysala
Taideala
Muu koulutus
Koulutusohjelmat


Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja -koulutus (25 op)

21.3.2017-5.10.2017
Kymenlaakson kesäyliopiston koulutustila, Kouvolankatu 24, Kouvola

Lähiopetusjaksojen aikataulu: 21.-22.3., 25.-26.4., 5.-6.6., 6.-7.9. ja 4.-5.10.2017 klo 9-16

Koulutuksen johtajana toimii psykiatrinen sairaanhoitaja, ratkaisukeskeinen valmentaja, työnohjaaja Kirsi Saukkola. Koulutuksen johtaja vastaa koulutuksen sisällöstä, laadusta sekä koulutusmateriaalista.

Pääkouluttajana toimii erityisluokanopettaja, ratkaisukeskeinen työnohjaaja, neuropsykiatrinen valmentaja, tohtorikoulutettava Kaisa Vuorinen. Pääkouluttaja vastaa lähijaksojen koulutuksesta, tehtävien vastaanottamisesta ja kommentoimisesta.

Koulutuksessa vierailevat lisäksi lastenpsykiatrian asiantuntijalääkäri, positiivisen psykologian asiantuntija, ADHD-kokemuskouluttaja sekä erikseen sovittaessa muita erityisasiantuntijoita.

Koulutuksen laajuus /kesto
Lähiopetuspäiviä on yhteensä 10 päivää, jotka toteutetaan 2 päivän jaksoissa n.kuukauden välein. Koulutus vastaa laajuudeltaan n. 25 op. Koulutus täyttää Neuropsykiatriset valmentajat ry:n jäsenistölleen asettamat neuropsykiatrisen valmentajan koulutuksen laatukriteerit.

Kohderyhmä
Koulutus soveltuu henkilöille, jotka työskentelevät tällä hetkellä tai joilla on työkokemusta erityislasten, -nuorten ja -aikuisten parissa. Koulutus soveltuu hyvin mm. opettajille, erityisopettajille, eri alojen terapeuteille, sosiaali- ja terveysalalla työskenteleville hoitajille ja ohjaajille, mielenterveys- ja päihdetyöntekijöille sekä muille opetus-, kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöille.

Suositellaan, että pääsyvaatimuksena koulutukseen on vähintään opistotasoinen sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan tutkinto. Poikkeustapauksissa voidaan hyväksyä myös muu tutkinto, jos hakijalla on vahva työkokemus alalta sekä perustiedot ihmisen käyttäytymisestä ja kehityksestä.

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on antaa monipuolista tietoa ja käytännön keinoja ja työkaluja pulmatilanteisiin työskenneltäessä erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden kanssa. Koulutuksen tavoitteena on perehtyä neuropsykiatrisessa valmennuksessa käytettäviin menetelmiin, joiden avulla asiakas oppii käyttämään omia voimavarojaan ja suuntaamaan toimintansa hyvään tulevaisuuteen. Tavoitteena on saada työntekijän omaan arkiseen työhön uusia myönteisiä, konkreettisia käytännön työkaluja, joiden avulla voidaan ohjata ja opastaa erityistä tukea tarvitsevan henkilön uuden myönteisen elämänpolun rakentamiseen. Neuropsykiatrinen valmentaja toimii myös tukijana asiakkaan tukiverkostoissa. Koulutuksen saaneet voivat toimia neuropsykiatrisina valmentajina joko yksityisesti tai omassa työtehtävässään sekä alan asiantuntijoina ja tukena työyhteisössään. Koulutus täyttää Neuropsykiatriset valmentajat ry:n asettamat neuropsykiatrisen valmentajakoulutuksen laatukriteerit.

Kuvaus

Neuropsykiatrisen valmentajan tehtävänä on toimia valmentajana henkilöille, joilla on toiminnanohjauksen taitojen pulmia tai neuropsykiatrinen oireyhtymä, esim. ADHD/ADD tai Aspergerin oireyhtymä. Valmennusta voidaan käyttää myös mielenterveyskuntoutujien ja päihdekuntoutujien sekä muiden puutteellisia toiminnanohjauksen taitoja omaavien lasten, nuorten ja aikuisten ohjaamisessa. Neuropsykiatrisen valmennuksen tavoitteena on tukea eri-ikäisten ja eri elämänvaiheissa olevien henkilöiden arjen- ja elämänhallinnan taitojen sekä uusien myönteisten toimintatapojen kehittymistä ja samalla myönteisen elämänpolun rakentumista.

Neuropsykiatrista valmennusta voidaan toteuttaa onnistuneesti ratkaisukeskeisin menetelmin. Ratkaisukeskeinen lähestymistapa antaa valmentajalle kannustavia, konkreettisia käytännön työkaluja erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin, motivointiin, innostamiseen ja ongelmien ratkaisuun.

Ratkaisukeskeisessä lähestymistavassa pyritään ohjaamaan asiakasta ja hänen verkostoaan ongelmakeskeisestä ajattelusta, puheesta ja toiminnasta ratkaisu- ja voimavarakeskeiseen toimintaan. Syiden ja syyllisten etsimisen sijaan ratkaisukeskeisten menetelmien avulla keskitytään asiakkaan aikaisempiin onnistumisiin, hänen vahvuuksiinsa sekä piilevien voimavarojen käyttöönottoon ja myönteisten tunnekokemusten lisääntymiseen. Ratkaisukeskeiset menetelmät auttavat myös työntekijää löytämään työniloa omaan työhönsä.

Lähiopiskelu sisältää:
- asiantuntija-alustukset; joka jaksolla neuropsykiatrisiin oireisiin liittyvää ajankohtaista tietoa sekä ratkaisu- ja voimavarakeskeisen työskentelyn periaatteita
- vierailevien asiantuntijoiden luennot
- valmennusharjoittelu
- workshop-tyyppinen työskentely
- ratkaisu- ja voimavarakeskeinen asiakastapaus-työnohjaus joka lähijaksolla

Itsenäinen opiskelu etäjaksoilla sisältää:
- omien osaamis- ja oppimistavoitteiden määrittely (HEKS)
- henkilökohtaiset välitehtävät liittyen lähiopiskelujaksojen teemoihin ja niiden soveltaminen omaan työhön
- perehtyminen alan kirjallisuuteen, 5-6 kpl pakollisia kirjoja, kirjallisuusreflektio yhdestä alan kirjasta (päättötyö)
- vertaisryhmätyöskentely; itsenäisesti toimivat, ohjeistetut vertaisryhmät lähiopiskelujaksojen välillä, yht. 4-5 kertaa = 10 h
- vertaisryhmätyöskentelyyn liittyvät välitehtävät
- oma valmennusasiakas > jatkuva valmennusharjoittelu (opastetut valmennusharjoittelutehtävät)
- valmennuspäiväkirja, yhteensä viidestä valmennuskerrasta

Koulutuksessa käytetään sähköpostityöskentelyä mm. yksilövälitehtävien palauttamisessa ja palautteenannossa, vertaisryhmien työskentelyssä ja vertaistapaamisten muistioiden palauttamisessa, henkilökohtaisessa ja ryhmäkohtaisessa yhteydenpidossa sekä ajankohtaisessa tiedottamisessa.

Koulutuksen keskeiset sisältöalueet
- Neuropsykiatriset oireyhtymät ja niiden erityispiirteet eri ikävaiheissa
- Diagnosointi, hoito, kuntoutus ja lääkitys sekä uusinta tutkimustietoa neuropsykiatrisista sairauksista
- Toiminnanohjauksen taitojen merkitys koulu- ja työelämässä, perheessä sekä yhteiskunnassa
- Neuropsykiatrisen kuntoutuksen polut
- Ratkaisukeskeisen toimintatavan perusteet
- Positiivisen psykologian perusteet
- Arvostavan vuorovaikutuksen perusteet
- Ratkaisu- ja voimavarakeskeisen valmennuksen menetelmiä ja harjoituksia
- Neuropsykiatrisen valmennuksen erityispiirteet
- Neuropsykiatrisena valmentajana toimiminen työyhteisössä tai itsenäisenä yrittäjänä
- Neuropsykiatrisen valmennuksen asema ja tilanne Suomessa

Osallistumismaksu 2.195 €. (Voi maksaa erissä koko koulutuksen ajan.)

Koulutuksen hakuaika päättyy 9.3.2017

Koulutukseen haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, jossa on hakijan yhteystiedot, koulutus, ammatti, työpaikka (mahdollisesti aikaisemmatkin) sekä muu koulutus, jolla on merkitystä tähän koulutukseen. Lisäksi lyhyt maininta siitä, miksi koulutus kiinnostaa. Kopio tutkintotodistuksesta/ todistuksista toimitettava kesäyliopistoon ennen koulutuksen alkua.

Ryhmään otetaan 20 hakuehdot täyttänyttä opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.  Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli peruutus tapahtuu sen jälkeen, kun on vastaanottanut koulutuspaikan tai kun koulutus on jo käynnistynyt, veloitamme koko maksun.


Ilmoittautumiset kesäyliopistoon  14.3.2017  mennessä.


Lisätietoja: Marjatta Niskanen
puh: 044 747 8501
email: marjatta.niskanen@kymenlaakso.fi

Kotka: Keskuskatu 10, 48100 Kotka, Puh. 040 538 0213 | Kouvola: Kouvolankatu 24, 45100 Kouvola, Puh. 044 747 8501