Hallinto- ja talousala
Lakiala
Opetus- ja kasvatusala
Sosiaali- ja terveysala
Taideala
Muu koulutus
Koulutusohjelmat

Kursseille ilmoittautuminen

Kursseille voi ilmoittautua kesäyliopiston verkkosivuilla www.kymenlaaksonkesayliopisto.fi tai puhelimitse tai sähköpostilla. Ilmoittautumisen on oltava perillä viimeistään kahta viikkoa ennen ko. kurssin alkua. Ilmoittautuminen on sitova. Kurssin toteutuminen päätetään ilmoittautumisajan pää-ttymisen jälkeen, joten on tärkeää ilmoittautua kursseille viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä.

Kaikille ilmoittautuneille lähetetään ennen kurssin alkua koulutusvahvistus, jossa on tiedot koulutuspaikasta, maksujen suorittamisesta yms. Myös kurssin peruuntumisesta ilmoitetaan kirjeitse tai sähköpostitse.Ilmoittautumisen peruutus ja peruutusmaksu

Peruutukset on tehtävä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ja viimeistään ko. kurssin viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Mikäli peruutus tapahtuu tämän jälkeen, veloitamme peruutusmaksuna 50 % osallistumismaksusta ja mikäli peruutusta ei tehdä ollenkaan, peritään koko maksu.

Avoimen yliopisto-opetuksen peruutusmaksu on 60 €/oppiaine. Mikäli peruutus tapahtuu opintojen käynnistymisen jälkeen, veloitetaan opiskelijalta siihen mennessä järjestettyjen opintojaksojen maksu sekä avoimen yliopiston maksu.

Kesäyliopisto ei palauta kurssimaksuja.Kurssialoitteet

Kymenlaakson kesäyliopisto järjestää joustavasti ammattialakohtaista, ammatillista lisä- ja täydennyskoulutusta sekä kielikoulutusta yritys- ja työyhteisökohtaisena koulutuksena.Avoin yliopisto-opetus

Avoin yliopisto tarjoaa kaikille kiinnostuneille mahdollisuuden osallistua yliopiston opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen. Avoimeen yliopisto-opetukseen voi osallistua jokainen iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta.Opintoja voi hyödyntää monella eri tavalla. Opiskelija voi mm.
- ylläpitää ja kehittää omaa ammattitaitoaan
- täydentää aiempia opintojaan
- tutustua eri tieteenaloihin ja yliopistolliseen opetukseen
- aloittaa tutkintotavoitteisen opiskelun
- parantaa yleissivistystään
- lisätä omaan harrastukseensa liittyvä osaamistaOpetus järjestetään iltaisin ja viikonloppuisin, ja tarjontaa on kaikkina vuodenaikoina. Opiskelu avoimessa yliopistossa on sivutoimista ja maksullista. Opiskella voi vaikkapa työn tai muun opiskelun ohella, työttömänä, välivuoden aikana tai eläkkeellä. Suoritustapoina ovat perinteinen luento-opetus ja monimuoto-opetus (etätehtävät, tentit, opintopiirit, itsenäinen opiskelu). Verkko-opiskelu laajentaa mahdollisuuksia opiskella itselleen parhaaseen aikaan parhaassa paikassa. Opintokokonaisuuksien lisäksi avoimen yliopiston kautta voi myös suorittaa yksittäisiä opintojaksoja.

Avointa yliopisto-opetusta järjestetään kiinteässä yhteistyössä yliopistojen kanssa, ja opetus vastaa laadultaan ja tasoltaan yliopiston perusopetusta. Yliopistojen tiedekunnat ja ainelaitokset vastaavat opetuksen laadusta hyväksymällä avoimen opetuksen opetussuunnitelmat ja opettajat. Avoimessa yliopistossa ei kuitenkaan voi suorittaa tutkintoa. Avoimen yliopiston opinnot voi liittää yliopistotut-kintoon, mikäli opiskelija saa opinto-oikeuden joko perinteisen pääsykokeen tai erityisen avoimen yliopiston väylän kautta tai on jo yliopiston tutkinto-opiskelija.Väylä yliopistoon

Avoin yliopisto tarjoaa yhden väylän yliopistoon. Avoimen yliopiston väylällä tarkoitetaan mahdolli-suutta hakeutua yliopiston varsinaiseksi opiskelijaksi avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella. Siirtyminen tutkinto-opiskelijaksi ei ole kuitenkaan automaattista. Väylään liittyvät kriteerit vaihtelevat yliopistoittain ja oppiaineittain. Opiskeluoikeus myönnetään hakemuksen, opintomenestyksen ja/tai valintakokeen perusteella. Tarkempaa tietoa avoimen väylästä löytyy avoimen yliopisto-opetuksen tietopalvelusta http://www.avoinyliopisto.fi

Kotka: Keskuskatu 10, 48100 Kotka, Puh. 040 538 0213 | Kouvola: Kouvolankatu 24, 45100 Kouvola, Puh. 044 747 8501