Mobiililaitteiden hyödyntäminen ikäihmisten parissa työskennellessä

1.2.2018 - 8.3.2018
Verkkokoulutus

Olet­ko miet­ti­nyt mi­ten hyö­dyn­tää mo­bii­li­lait­tei­ta työs­sä­si ikä­ih­mis­ten kans­sa? Onko työpaikallasi pohdin­nas­sa mo­bii­li­lait­tei­den han­kin­ta? Tai ehkä lait­teet on jo han­kit­tu, mutta niiden hyö­dyn­tä­mis­tä ei ole vie­lä suun­ni­tel­tu. Miten sitten ottaa mobiililaitteet osaksi työn arkea?

Ikä­ih­mis­ten ja van­hus­ten digi­tai­to­jen tu­ke­mi­nen on tu­los­sa vah­vem­min osak­si hoi­to­työ­tä, oletko sinä val­mis­tau­tu­nut sii­hen? Ikäihmiset ovat halukkaita käyttämään teknologiaa ja kiinnostuneet oppimaan siitä enemmän. Tule kurssille ottamaan mobiililaitteesi haltuun. Saat vinkkejä kuinka hyödyntää laitteita osana oman työn hallintaa sekä asiakastyössä.

Koulutus järjestetään yhteistyössä Snellman-kesäyliopiston kanssa.

Aikataulu:

to 1.2.2018 klo 15.30-17.00
to 8.2.2018 klo 15.30-17.00
to 15.2.2018 klo 15.30-17.00
to 22.2.2018 klo 15.30-17.00
to 1.3.2018 klo 15.30-17.00
to 8.3.2018 klo 15.30-17.00

Koh­de­ryh­mä: Ikä­ih­mis­ten kans­sa työs­ken­te­le­vät so­si­aa­li- ja ter­veys­alan am­mat­ti­lai­set (lähihoitajat, sai­raan­hoi­ta­jat, ge­ro­no­mit, va­paa-ajan­oh­jaa­jat, toi­min­ta­te­ra­peu­tit, kuntoutusohjaajat, fy­si­o­te­ra­peu­tit, puhe­te­ra­peu­tit, so­si­o­no­mit) ja opis­ke­li­jat sekä vapaaehtoistyöntekijät, va­paa­eh­tois­toi­min­nan koor­di­naat­to­rit, jär­jes­tö­työn­te­ki­jät, kirjastonhoitajat ja informaatikot sekä kaikki muut aiheesta kiinnostuneet.

Kouluttajat: Toimintaterapeutti Riikka Marttinen ja verkkopedagogi, FM Ida-Maria Tanhua sekä muita asiantuntijoita

Tavoite: Saat kurs­sin myö­tä työ­vä­li­nei­tä hyö­dyn­tää mo­bii­li­lait­tei­ta ikä­ih­mis­ten kans­sa työskennellessä. Kurssin aikana tutustut sekä älypuhelimella että tablet-laitteilla käytettäviin maksuttomiin ja maksullisiin sovelluksiin sekä lisälaitteisiin ja niiden tarjoamiin mahdollisuuksiin. Lisäksi saat konkreettisia ohjeita ja vinkkejä siitä, kuinka voit käyttää sovelluksia esimerkiksi kuntoutuksessa, hoivatyössä ja ikäihmisten vapaaehtoistoiminnassa. Kurssin aikana saat myös valmiuksia tukea ikäihmisten ja vanhusten aktiivista ja turvallista älylaitteiden ja sosiaalisen median käyttöä.

Toteutus: Kou­lu­tuk­seen osal­lis­tu­taan ver­kos­sa, eli tar­vit­set tie­to­ko­neen, jos­sa on nettiyhteys ja kaiuttimet tai kuulokkeet. Eril­li­siä oh­jel­ma-ase­tuk­sia ei tar­vi­ta, eikä tek­niik­ka edel­ly­tä aiempaa osaa­mis­ta. Verkkoluennot tallennetaan, joten voit katsoa ne myös jälkikäteen.

SISÄLTÖ

We­bi­naa­ri 1: Joh­da­tus: Mo­bii­li­lait­teet ja ikä­ih­mi­set.
Kurs­sin esit­te­ly. Mo­bii­li­lait­teet am­mat­ti­lai­sen työ­vä­li­nee­nä. Mitä mo­bii­li­lait­tei­ta voi hyödyntää työssä? Ikä­ih­mis­ten suh­tau­tu­mi­nen mo­bii­li­lait­tei­siin. Ikä­ih­mis­ten mobiiliteknologian käyttö.

We­bi­naa­ri 2: Toi­min­nal­li­set so­vel­luk­set
Kuin­ka hyö­dyn­tää toi­min­taa tu­ke­via ja edis­tä­viä so­vel­luk­sia? Lii­kun­taa ja hy­vin­voin­tia mittaavat ja edis­tä­vät so­vel­luk­set. Toi­min­taan mo­ti­voi­vat so­vel­luk­set, esim. Sep­po.io, Motion Sports, Pokemon Go.

We­bi­naa­ri 3: Mu­siik­ki­so­vel­luk­set
Kuin­ka hyö­dyn­tää mu­siik­ki­so­vel­luk­sia? Eri­lai­sia mu­siik­ki­so­vel­luk­sia mu­sii­kin kuuntelemiseen ja tuot­ta­mi­seen. Esi­mer­kik­si Mu­bik, Hil­ma, Ga­ra­ge Band. Lisä­lait­tei­ta, joiden avul­la naut­tia, ko­kea ja teh­dä mu­siik­kia,esim. Tai­ko­fon, Humu, Skoog.

We­bi­naa­ri 4: Ikä­ih­mis­ten mo­bii­li­pe­laa­mi­nen
Ikä­ih­mis­ten aja­tuk­sia di­gi­taa­li­ses­ta pe­laa­mi­ses­ta. Kuin­ka hyö­dyn­tää di­gi­taa­li­sia pe­le­jä ikäihmisten kanssa? Ikä­ih­mi­sil­le so­vel­tu­via mo­bii­li­pe­le­jä, esim. Äly­pää, Im­puls­si, Aivoterveydeksi, Can­dy Crash Saga.

We­bi­naa­ri 5: Mo­bii­li­lait­teet apu­vä­li­nee­nä
Mil­lai­sia hyö­ty- ja apu­vä­li­ne­so­vel­luk­sia on ole­mas­sa? Mi­ten so­vel­lus­ten avul­la voi yllä­pi­tää oma­toi­mi­suut­ta ja it­se­näi­syyt­tä? Kuu­lo-, näkö-, lii­kun­ta- ja puhe­vam­mai­sel­le hyö­dyl­li­set sovellukset ja ase­tuk­set. Hyö­dyl­li­siä so­vel­luk­sia: Ar­jen hyö­ty­so­vel­luk­set, kommunikointisovellukset, käyt­töä hel­pot­ta­vat so­vel­luk­set.

We­bi­naa­ri 6: Ikä­ih­mis­ten me­di­a­tai­to­jen ke­hit­tä­mi­nen osa­na am­mat­ti­lai­sen työ­tä
Mik­si ikä­ih­mi­siä pi­täi­si me­di­a­kas­vat­taa? Oma me­di­a­suh­de ja me­di­a­kas­vat­ta­juus? Mis­tä apua ai­kui­sen ja ikä­ih­mi­sen me­di­a­kas­va­tuk­seen?

Osallistumismaksu 80 €.

Ilmoittautuminen on sitova.

Ilmoittautumiset kesäyliopistoon 26.1.2018 mennessä.
Lisätietoja: Marjatta Niskanen
Puh: 044 747 8501
Sähköposti: marjatta.niskanen@kymenlaakso.fi

Kurssille ilmoittautuminen

Muistathan, että ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme puolet osallistumismaksusta. Mikäli peruutusta ei tehdä ollenkaan, perimme koko maksun.

Koulutusvahvistus/-peruutus lähetetään sähköpostitse viimeistään viikko ennen ko. koulutuspäivää.

Ilmoittautumislomakkeen lähetä-painiketta klikattuasi saat viestin ”Ilmoittautumisesi on rekisteröity”. Mikäli viestiä ei tule, ilmoittautumisen lähetys on jostain syystä epäonnistunut. Ota tässä tapauksessa yhteyttä toimistoomme.

Rekisteriseloste »

(*) merkityt kentät ovat pakollisia

Henkilötiedot
Yhteystiedot
Tilastotiedot