• Opi uutta

    Opi uutta

    tai kehitä ammattitaitoasi


Kesäyliopistot koulutuksen järjestäjänä

Kesäyliopistot ovat vapaan sivistystyön oppilaitoksia, joiden laaja alueellinen koulutustarjonta varmistaa omalta osaltaan korkeakoulutettua väestöä palvelevan koulutuksen saavutettavuutta eri puolella maata. Kesäyliopistot ovat osa korkeakoulutuksen kansallista jatkuvan oppimisen verkostoa, jossa yhdessä niin yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kuin muiden koulutusorganisaatioiden kanssa tavoitteena on mahdollistaa opiskeleminen työn ohella. Kesäyliopistot tunnetaan erityisesti työelämän osaamista vahvistavasta koulutuksestaan, sillä koulutuksen toteuttamisessa käytetään työelämän parhaita asiantuntijoita, joilla on uusinta tietoa omalta alaltaan.

Kesäyliopistot muodostavat maan laajuisen verkoston ja oppilaitosten keskinäisellä yhteistyöllä vahvistetaan koulutuksen laatua. Yhdessä toimien varmistetaan iästä tai pohjakoulutuksesta riippumatta kaikkien kansalaisten mahdollisuus korkeakoulutasoiseen opetukseen sekä yleissivistävään ja työelämälähtöiseen koulutukseen kaikkialla Suomessa.

Kymenlaakson kesäyliopisto on ollut osa Kymenlaakson liittoa koko liiton olemassaoloajan. Kymenlaakson kesäyliopiston oma historia ulottuu kuitenkin vielä kauemmas: Kymenlaakson kesäyliopisto on kouluttanut kymenlaaksolaisia jo yli 50 vuoden ajan. Kymenlaakson kesäyliopisto on Suomen Kesäyliopistot ry:n sekä Kymenlaakson korkeakouluyhdistyksen jäsen.

Kesäyliopistot toimivat kiinteässä yhteistyössä omien alueidensa korkeakoulujen ja muiden koulutuksen tuottajien sekä työelämän asiantuntijoiden kanssa, mutta toimivat myös sellaisen korkeakouluopetuksen tarjoajana, jota paikkakunnan omilla korkeakouluilla ei ole koulutusvastuissaan. Kesäyliopistot tukevat opiskelijoita heidän jatkuvassa oppimisessaan tarjoamalla sijaintipaikkakunnillaan opetusta ja opiskelijan oppimista tukevia palveluja.

Nimestään huolimatta kesäyliopistot toimivat ympärivuotisesti painottaen toiminnassaan korkeakoulutasoista opetusta, työelämän osaamista vahvistavaa koulutusta, lasten ja nuorten tiedetoimintaa, ikääntyvien yliopistotoimintaa sekä yleissivistävää koulutusta, kuten kielikoulutusta sekä taide- että kulttuurialojen koulutusta.

Kesäyliopistot laativat pitkäkestoisiin täydennyskoulutusohjelmiin osaamisperusteiset opetussuunnitelmat, joissa kuvataan koulutustarjonnan tuottama osaaminen opintokokonaisuuksien tasolla. Osaamisperusteisuudella tuetaan opiskelijan mahdollisuutta hankitun osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen ja päällekkäisyyksien välttämiseen opintoja suoritettaessa.

Kesäyliopistojen opetussuunnitelmia laadittaessa pyritään ratkaisuihin, jotka kehittävät opiskelijoiden hyvinvointia, osallisuutta ja aktiivista kansalaisuutta sekä tukevat heidän pyrkimyksiään jatkuvaan oppimiseen ja sivistykseen. Kunkin kesäyliopiston sijaintialueen ja sen väestön koulutustarpeet tuovat opetussuunnitelmaan kansallisen tason ohella tarvittavaa paikallisuutta. 

1.8.2021 alkaen myös Kesäyliopistojen tarjoamien koulutusten suoritustietoja voidaan opiskelijan suostumuksella tallentaa kansalliseen KOSKI-tietovarantoon, joka on Opetushallituksen ylläpitämä koulutusten opintosuoritus- ja tutkintotietoja sisältävä valtakunnallinen tietovaranto. Näiden koulutusten opetussuunnitelmat tallennetaan ePerusteet-palveluun.

Lainsäädännöllinen tausta, kesäyliopistojen tehtävä ja arvoperusta

Kesäyliopistojen toiminnasta säädetään vapaata sivistystyötä koskevassa lainsäädännössä. Lain mukaan vapaana sivistystyönä järjestettävän koulutuksen tavoitteena on edistää ihmisten monipuolista kehittymistä, hyvinvointia sekä kansanvaltaisuuden, moniarvoisuuden, kestävän kehityksen, monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden toteutumista

Kesäyliopistojen tehtävässä korostuvat paitsi laaja ja monipuolinen korkeakoulutuksen saatavuus myös sivistystehtävä kaikkialla Suomessa. Kesäyliopistoilla on tärkeä rooli niin yleissivistyksen kuin työelämässä tarvittavan osaamisen vahvistamisessa elinikäisen oppimisen periaatteiden mukaisesti. Kesäyliopistot ovat osa korkeakoulutuksen verkostoa ja ne osaltaan tukevat yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa, osallisuutta ja aktiivista kansalaisuutta. Kesäyliopistojen visiona on tukea kansalaisten yksilöllisiä opintopolkuja ja kehittyä merkittäväksi jatkuvan oppimisen valtakunnalliseksi verkostoksi.

Kesäyliopistojen toiminta ja opetussuunnitelmien arvoperusta rakentuu kolmelle yhdessä määritellylle arvolle. Ne ovat sivistys, kumppanuus ja merkityksellisyys.

Sivistys on arvoista tärkein ja sen mukaisesti koulutuksen ja kasvatuksen kautta omaksuttu viisaus, avarakatseisuus ja henkinen kehittyneisyys ovat kesäyliopistojen toiminnan ytimessä. Sivistyksen arvosta kumpuaa kesäyliopistojen oppimiskäsitys, joka perustuu itseään kehittävän uteliaan ihmisen oppimisen polun viitoittamiseen ja hyvinvoinnin tukemiseen.

Kumppanuusyhteistyön muotona on kesäyliopistojen arvoperustassa keskeinen. Kumppanuudessa kesäyliopistojen asiakkaisiin – niin kansalaisiin kuin yhteisöihin – kunnianhimoisena tavoitteena on toimia rinnalla kulkijana. Kesäyliopistot haluavat luoda opiskelijalle hyvän asiakaskokemuksen, jonka merkitsee enemmän kuin asiakastyytyväisyys. Kumppanuus toteutuu myös kesäyliopistojen tiiviinä keskinäisenä verkostoitumisena ja oppilaitosten yhteistyönä yliopistoihin, ammattikorkeakouluihin ja muihin oman alueensa koulutusorganisaatioihin.

Merkityksellisyys on arvo, jossa korostuu oppimisen kyky tuottaa itseään kehittävälle uteliaalle ihmiselle jotakin itsessään arvokasta. Kesäyliopistojen koulutus ei ole pelkkä väline, esimerkiksi taloudelliseen menestymiseen, vaan luo arvokkaan elämän kokemuksia. Merkityksellisyyden arvon mukaisesti koulutuksen tavoitteena on eettisesti kestävän hyvän tuottaminen ja ihmisarvoisen elämän ja osallisuuden edistäminen. Merkityksellisyys toteutuu koulutuksessa myös siten, että itseään kehittävä, utelias ihminen saa mahdollisuuksia ilmaista ja toteuttaa itseään ja luoda sitä kautta uutta.

Opetus kesäyliopistossa

Vapaassa sivistystyössä korostuu omaehtoinen oppiminen, osallisuus ja yhteisöllisyys.

Kesäyliopistojen oppimiskäsityksen ytimessä on itseään kehittävä, oppimishaluinen ja utelias ihminen osana oppivaa yhteisöä. Tämän mukaisesti opetuksessa ja oppimisessa korostuu ihmisen oma vastuu ja aktiivisuus itseohjautuvana toimijana. Tavoitteena on herättää oppivassa ihmisessä opittavaan asiaan liittyviä kysymyksiä, kykyä ymmärtämiseen ja ongelmanratkaisuun sekä halua ja intoa omiin kokeiluihin. Oppimiskäsityksen mukaan oppiva ja utelias ihminen rakentaa tietoa aikaisemman tietämyksensä ja kokemuksiensa perustalle. Kesäyliopistoissa oppiminen palvelee opiskelijan sivistysperustan rakentamista ja työelämäosaamisen vahvistamista. 

Jaa tämä artikkeli

DiKATA - Ke­säy­li­opis­toil­ta di­gio­saa­mis­ta (Oph)

Digiosaamisen perusteet -kurssi on avattu!

Haluatko oppia työssä ja vapaa-aikana tarvittavia digitaitoja omaan tahtiisi siellä, missä sinulle sopii? Haluatko digiosaamisestasi osaamismerkkejä, joita voit hyödyntää esimerkiksi työnhaussa? Suorita verkossa maksuton Digiosaamisen perusteet -kurssi.

Digitaitojen merkitys korostuu nykyisessä tietotyössä ja uutta opittavaa tulee jatkuvasti. Myös arjessa ja vapaa-aikana tarvitaan monenlaisia digitaitoja. Digiosaamisen perusteet -kurssilla etenemme rauhalliseen tahtiin, aloittaen alkeista ja siirtyen kohti vaativampaa digiosaamista. Oppiminen on tehty helpoksi ja hauskaksi monipuolisten tehtävien, visuaalisuuden ja pelillisyyden avulla.

Digiosaamisen perusteet -verkkokurssi tarjoaa kaikille mahdollisuuden opiskella omaan tahtiin itselle sopivassa paikassa. Kurssilla perehdytään yleisimpien digitaalisten laitteiden ja palveluiden käyttöön havainnollisten esimerkkien kautta. Erityisesti työelämässä oleville kurssi tarjoaa välineitä osaamiseen, ja ikäihmisille ja opiskelijoille kurssi tuo iloa ja innostusta digitaitojen harjoitteluun. Väylä digiosaamisen on tehty helpoksi ja kannustavaksi ja kynnys osallistua on todella matala.

Kurssi on rakennettu TIEKEn kehittämän digitaitotasojen mukaisesti, ja se jakaantuu kolmeen taitotasoon. Katso digitaitotasot tarkemmin täältä: digitaitotasot

Maksuttomat koulutustallenteet

Videotallenteen latautuminen kestää hetken, joten maltathan odottaa. Videoiden lataamiseen liittyviä, ohjeita voit katsoa lisää täältä 

Office 365 tehokäyttöön kotona ja koulussa
Office 365:n esittely, One Drive sekä tiedostojen luominen, tallentaminen ja jakaminen(1h)
Word, PowerPoint ja Excel. Yhteisöllinen työskentely, kommentointi ja lisäosat (1h)
OneNote, sähköinen muistikirja oppimisen tukena. outlook-sähköpostin sekä sähköisen kalenterin ominaisuuksia (1h)
Esityksiin uutta virtaa Swayn avulla. PowerPointin korvaaja tai ainakin vähän erilainen mahdollisuus tehdä näyttäviä esityksiä (1h)
Skype, videopuhelut ja keskustelut. Koulutuksen sisältöjen kertaamista ja keskustelua (1h)
Office 365:n avulla eroon katoavista muistitikuista ja liitetiedostoista? Tämän koulutuksen aikana opit muun muassa sen. Käymme läpi myös Office 365:n keskeisimmät ohjelmat, kuten Wordin, PowerPointin ja Excelin yhteisöllisen työskentelyn näkökulmasta. Kouluttaja: Simo Marttinen

WhatsAppin käyttö (1h)
Koulutuksessa käydään läpi Whatsappin lataaminen ja käyttöönotto. Lisäksi opetellaan teksti- ja ääniviestien lähettäminen ja vastaanottaminen, sekä paljon sovelluksen yleisestä toiminnasta. Tule mukaan ja ota Whatsapp haltuun! Kouluttaja: Tiiina Weisell, e-Sollertis Oy

Mobiililaite tutuksi! – Älypuhelin ja tabletlaite arjen ja työelämän tukena (1,5h)
Lähes jokaisella on älypuhelin tai tabletti, jota voi hyödyntää työssä, työnhaussa, oppimisessa ja asioinnissa. Tässä koulutuksessa perehdymme laitteiden peruskäyttöön ja muutamiin hyödyllisiin sovelluksiin. Koulutus on aloittelevalle käyttäjälle. Kouluttaja: Riikka Marttinen ja Heidi Åkerlund, Ideoiden Oy

Tietoturvan kivijalka
Tietoturvan kivijalka, osa 1 (1h)
Tietoturvan kivijalka, osa 2 (1h)
Pohdituttaako tietoturva? Digitaaliseen työskentelyyn liittyvät salasanat ja laitteiden suojaus. Internetin ja sosiaalisen median järkevästä käytöstä sekä yleisimmistä uhkista on hyvä tietää. Tietoturvan tärkein lenkki olet sinä. Ota perusasiat haltuun. Kouluttajat: Anne Rongas ja Leena Vainio, Pedapoint

Outlook ja Gmail-sähköpostien käyttö sekä Skype ja Skype-business
Outlook ja Gmail-sähköpostien käyttö sekä Skype ja Skype-business, osa 1 (1,5h)
Outlook ja Gmail-sähköpostien käyttö sekä Skype ja Skype-business, osa 2 (1,5h)
Outlook ja Gmail-sähköpostien käyttö, Skype ja Skype-business, osa 3 (1,5h)
Webinaarikoulutuksen aikana opit käyttämään Outlook- ja Gmail-sähköpostia sekä Skype ja Skype for Business viestintävälineitä. Kouluttaja: Amiedu

Medialukutaito: mistä löytää luotettavaa tietoa? (1,5h)
Onko Wikipedia luotettava lähde ja miten lähteen luotettavuutta voi arvioida? Tule tutustumaan eri tietolähteiden luotettavuuteen ja siihen mistä tietoa kannattaa hankkia. Lisäksi koulutuksessa päästään vertailemaan eri lähteiden luotettavuutta. Kouluttaja: Tiina Weisell, e-Sollertis Oy

Mobiililaitteet mahdollistajana - Kuinka muokata ja helpottaa älypuhelimen ja tabletlaitteen käyttöä? (1h)
Mobiililaite on hyödyllinen apuväline. Koulutuksessa tutustutaan käyttöjärjestelmien käyttöä helpottaviin asetuksiin ja toimintoihin. Koulutus sopii laitteen peruskäytön hallitsevalle käyttäjälle, joka haluaa tehostaa omaa tabletin käyttöään. Kouluttaja Riikka Marttinen ja Heidi Åkerlund, Ideoiden Oy

Windows 10 helppokäyttötoiminnot
Windows osa 1 (1h)
Windows osa 2 (1h)
Windows osa 3  (1h)
Webinaarikoulutuksen aikana sinulle tulevat tutuiksi niin käyttöjärjestelmän monipuoliset käyttöä tukevat apuvälineet kuin näppäimistön ja hiiren tehokas käyttökin. Voit myös kysellä ja harjoitella omatoimisesti webinaarin aikana. Kouluttaja: Amiedu

Twitter vuorovaikutuksen välineenä
Twitter-koulutus, tallenne
Twitter-koulutusta tukeva diasarja
Tallenteessa ja dioissa perehdytään siihen, mikä on Twitter ja miten sitä voi hyödyntää työssä tai vapaa-ajalla. Twitterin käyttäjätilin luomiseen, asetuksiin ja ominaisuuksiin tutustutaan yhdessä. Tviittaaminen alkaa muutaman itseä kiinnostavan seurattavan etsimisellä ja lopuksi esitellään lyhyesti muutamia Twitteriin liittyviä sovelluksia. Kouluttajana Matleena Laakso

Instagram haltuun (1,5h)
Instagram-sovellus avattiin vuonna 2010 ja se on kuvien jakopalvelu ja sosiaalinen verkosto, jonne käyttäjät voivat jakaa kuvia ja videoita. Instagramissa voit kommentoida ja tykätä toisten jakamasta sisällöstä. Kouluttaja: Tiina Weisell, e-Sollertis Oy

Medialukutaito tutuksi
Medialukutaito tutuksi, osa 1
Medialukutaito tutuksi, osa 2
Medialukutaito on tämän ajan kansalaistaitoa. Digitarinoista on tullut osa työelämän ja vapaa-ajan viestintää. Medialukutaitoinen löytää itselle merkityksellistä sisältöä uuden oppimiseen ja osaa myös itse tuottaa ja julkaista. Kouluttajat: Anne Rongas ja Leena Vainio, Pedapoint Oy

Mediaviestintä
Mediaviestintä osa 1 (1h)
Mediaviestintä osa 2 (1h)
Mediaviestintä osa 3 (1h)
Medialukutaito on yksi kansalaistaidoista. Opit minkälaisiin asioihin mediaviestiä lukiessa kannattaa kiinnittää huomiota, mediaviestinnän luonnetta ja tarkastelemaan siinä esitettyä sisältöä kriittisesti. Kouluttaja: Amiedu

Arjen ja ajanhallinta
Arjen ja ajanhallinta osa 1 (1h)
Arjen ja ajanhallinta osa 2 (1h)
Ota kaaos haltuun! Ajanhallinta ja itsensä johtaminen ovat tulevaisuudessa yhä tärkeämpiä taitoja. Näitä taitoja voi harjoitella kuten mitä tahansa muitakin taitoja: oppiminen, uusien tapojen kokeilu ja sinnikäs harjoittelu tuovat tuloksia. Kouluttaja: Jenni Rissanen, Paju Consulting Oy

Thinglink – Visuaaliset ja interaktiiviset sisällöt oppimisen ja työn tukena (1,5h)
Thinglink -palvelulla luot ja katselet interaktiivisia sisältöjä. Se mahdollistaa monikanavaisen oppimisen ja tiedon välittämisen. Thinglinkillä yhdistät paljon tietoa yhteen kuvaan tai videoon. Hyödynnä työssä, opiskelussa tai omissa projekteissa. Kouluttajat: Riikka Marttinen ja Heidi Åkerlund, Ideoiden Oy

Otetta ajanhallintaan (1h)
Sillä se lähtee, millä se tulee! Vanha viisaus toimii myös digiaikana. Keskittymiskyky ja ajanhallinta heikentyvät tietotyössä, mutta oman työskentelyn organisointiin löytyy myös keinoja. Kokeillen löydät itsellesi sopivat työtavat. Kouluttajat: Anne Rongas ja Leena Vainio, Pedapoint 

Word-tekstinkäsittelyn ABC
Word osa 1 (1h)
Word osa 2 (1h)
Word osa 3 (1h)
Webinaarikoulutuksessa opit hyödyntämään Word-ohjelman ominaisuuksia asiakirjan (esim. raportti tai muistio) kirjoittamiseen ja muotoilemiseen liittyen. Opit myös ymmärtämään miksi ohjelma tekee joitakin asioita automaattisesti. Kouluttaja: Amiedu

Innostu tutkimaan, tuottamaan ja toimimaan lisätyn todellisuuden avulla (1,5h)
Tässä koulutuksessa tutustutaan lisätyn todellisuuden (AR=Augmented Reality) hyödyntämiseen kuntoutuksessa, opetuksessa ja työelämässä. Saat kattavan paketin, kuinka esimerkiksi rikastuttaa ja elävöittää oppimista sekä edistää monilukutaitoa AR:n avulla. Kouluttaja: Riikka Marttinen, Ideoiden Oy

Facebookin käyttöönotto
Facebook osa 1 (1,5h)
Facebook osa 2 (1,5h)
Tule tutustumaan, miten Facebook otetaan käyttöön ja kuinka Facebook-profiili luodaan. Lisäksi koulutuksessa opetellaan, miten sovellus toimii. Koulutuksesta nappaat mukaan kattavat eväät sovelluksen jokapäiväiseen käyttöön. Kouluttaja Tiina Weisell, e-Sollertis Oy

Kuvien teko Canvalla ja tekijänoikeuskysymykset
Canva osa 1 (1,5h)
Canva osa 2 (1,5h)
Pohditko millä välineellä tehdä helposti ja maksutta näyttäviä kuvia joko printti- tai sähköiseen käyttöön? Canva on helppo ja monikäyttöinen ohjelma netissä, joka sopii erinomaisesti kenen tahansa käyttöön simppeliytensä ansiosta. Kouluttajana Ulla Tirronen

Google G Suite -pilvipalvelusta lisätehoja työhön ja opintoihin
Google G Suite osa 1 (1h)
Google G Suite osa 2 (1h)
Google G Suite osa 3 (1h)
Google G Suite osa 4 (1h)
Google G Suite osa 5 (1h)
Koulutuksessa paneudutaan Google G Suite -pilvipalvelun toimintaan, ohjelmiin ja annetaan monipuolisesti vinkkejä sen tehokkaaseen käyttöön niin työssä kuin opinnoissa. Koulutuksen pääpaino on pilvipalvelun yhteisöllisessä hyödyntämisessä. Kouluttajana Simo Marttinen. 

Haetaan työtä digiaikana
Työn haku digiaikana osa 1 (1h)
Työn haku digiaikana osa 2 (1h)
Työn haku digiaikana osa 3 (1h)
Milloin olet viimeksi hakenut työtä? Olisiko tarpeen päivittää työnhakutaitojasi digiaikaan? Miten työpaikkoja etsitään ja miten työtä haetaan verkossa? Miten profiili tehdään ja sillä haetaan työtä? Kouluttajana Satu Roos

Aloita bloggaus
Bloggaus osa 1 (1h)
Bloggaus osa 2  (1h)
Bloggaus osa 3 (1h)
Webinaarin aikana opit kirjoittamaan blogia. Blogia voisi kuvailla julkiseksi päiväkirjaksi itse valitusta aiheesta, jonka haluaa jakaa muiden kanssa. Blogger on ilmainen alusta, jonne kuka tahansa voi perustaa oman blogin. Kouluttajana Amiedu.

LinkedIn
osa 1/3: LinkedIn on ammattilaisten some-kanava  (1h)
osa 2/3:Perusta LinkedIn-profiili (1h)
osa 3/3: Tuunaa itsellesi houkutteleva LinkedIn-profiili (1h)
Miten voit hyödyntää LinkedIniä työnhaussa, verkostoitumisessa ja myynnissä? Tässä webinaarissa käydään läpi LinkedInin käyttötarkoituksia ja sen tuomia mahdollisuuksia erilaisille käyttäjille. Kouluttajana Jenni Rissanen, Paju Consulting

Informaatioergonomia
Informaatioergonomia osa 1  (1h)
Informaatioergonomia osa 2  (1h)
Samaan tapaan kuin keho kaipaa ergonomiaa, myös tiedonkäsittelyssä on mahdollista vähentää kuormitusta ja lisätä sujuvuutta. Perustieto aivojen ja muistijärjestelmän toiminnasta auttaa järjestämään omaa toimintaa teknologian hyödyt ja haitat huomioiden. Kouluttajat: Anne Rongas ja Leena Vainio, PedaPoint.

Hienot videot helposti kännykällä
Käynnykkävideot osa 1 (1,5h) 
Käynnykkävideot osa 2 (1,5h) 
Käynnykkävideot osa 3 (1,5h) 
Webinaarissa opit tekemään lyhyitä mobiilivideoita omalla älypuhelimellasi. Videon editointiin on tarjolla monia helppokäyttöisiä sovelluksia, joista tässä webinaarissa tutustut iMovie- ja Adobe Clip -sovelluksiin. Kouluttajana Amiedu.

LISÄÄ DiKATA KOULUTUKSIA:

SnellmanEdu:n sivulla kaikki maksuttomat DiKATA digikoulutukset, yllä olevien lisäksi:

- Tehdään työtä verkossa
- Tietoturva ja tiedonhallinta
- Toggl ajanhallinnan tukena: seuraa ja raportoi käytettyä aikaa
- Teams – käytön perusteet
- Sprintit tehokkaan projektityöskentelyn tukena
- WordPress -verkkosivut haltuun
- Helppokäyttötoiminnot tutuiksi
- Informaatioergonomia – selätä digistressisi
- Microsoft Swayn avulla näyttäviä esityksiä
- Sosiaalisen median masterclass

Koulutuksia DiKATA YouTube -kanavassa

DiKATA-hankkeessa kehitetään aikuisten digitaitoja. Hankkeen tavoitteena on luoda malli, jolla suomalaiset saavuttavat digiosaamisessa riittävät taidot päivittäiseen asiointiin ja palvelujen hyödyntämiseen verkossa.

Kokonaisuuttaa koordinoi Snellman-kesäyliopisto Kuopiossa. Lisätietoja hankkeesta.

Yhteyshenkilö: 
Kymenlaakson kesäyliopisto
koulutuskoordinaattori Tuuli Koivisto

tuuli.koivisto (at) kymenlaakso.fi, p. 044 556 5830

Geronet -hanke (Oph) edistää ikäihmisten digitaitoja

IKÄIHMISTEN DIGIOPASTUKSIA KYMENLAAKSOSSA, SYKSY 2020

Geronet tutoreiden etäopastus ikäihmisille

Ota yhteyttä älykännykkään, läppäriin tai muihin digilaitteisiin ja sovelluksiin liittyvissä ongelmissa. Voit tarvittaessa sopia puhelimitse tai sähköpostilla tutoreiden kanssa tapaamiseen esim. lähimpään kirjastoon.

Sähköpostiyhteys: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. 

Puhelinneuvonta: ma-to klo 10-15 puh. 044 5523 141 


POHJOIS-KYMENLAAKSON KIRJASTOJEN DIGIOPASTUKSET

Geronet -tutoreita on mukana kirjastojen toiminnassa muiden vapaaehtoisten nettiopastajien kanssa. Kirjaston digiopastukset peruttu syksyn 2020 osalta.

Kouvolan pääkirjastossa saa digitukea Mediamajassa.
Katso tarkemmat tiedot ja ohjeet: https://mediamajakouvola.blogspot.com/ 
Salpausselänkatu 33, puh. 020 6151 333, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.


KOUVOLAN KANSALAISOPISTO

Geronet -vertaisohjaajat toimivat oppilaiden ja opettajan apuna senioreille suunnatuilla atk-kursseilla.


HYVINVOINTIASEMA SARASTUS

Kymijoen Hoiva ry, Valtatie 10, Inkeroinen
Yhteys: p. 040 536 0156 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Katso tarkemmat tiedot: https://kymijoenhoiva.fi/hyvinvointiasema/


HYVINVOINTIASEMA IKÄASEMA

Hansakeskus 2.krs, Torikatu 3, Kouvola
Yhteys: p. 040 484 9882, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Katso tarkemmat tiedot: https://www.kymsote.fi


ITE JA YHESSÄ -TOIMINNAN DIGIOPASTUKSET, MIEHIKKÄLÄ-VIROLAHTI

p. 0400 914 410, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Katso tarkemmat tiedot: https://www.rateva.fi/Ite-ja-yhess%C3%A4/ 


KOTKASSA, HAMINASSA JA LOVIISASSA DIGITUTORIT AKTIIVISEN KANSALAISEN APUNA (STEA 2018-2020)

Digitutorit-hanke tarjoaa puhelindigineuvonnan lisäksi kasvokkain tapahtuvaa, henkilökohtaista opastusta.
Tule mukaan karkottamaan digimörkö kanssamme! 

DIGINEUVONTAA PUHELIMITSE
Olemme avanneet puhelindigineuvonnan auttamaan ihmisiä digipulmissa pääasiassa Kotkan, Haminan ja Loviisan alueella asuville. Soittaminen ei maksa ylimääräistä: puhelu digineuvontaan maksaa normaalin puhelun verran liittymästäsi.
Soittaa voit meille arkisin klo 9-15 välillä.
Harri 040 844 6264, Elina 050 592 2821
Kuulemisiin!

Lisätiedot opastuksista ja esimerkiksi neuvoja yhdistyksen digikysymyksiin saat digikoordinaattori Elina Sakkaralta: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. p. 050 592 2821    
Katso tarkemmat tiedot: www.kumppanuustaloviikari.fi/digiopastuspaikatkotkahaminaloviisa


Maksuttomia digikoulutuksia videotallenteina, katso kun sinulle sopii

Geronet Youtube-kanavalla tietoiskuja digiasioista, klikkaa tästä katsomaan

Geronet, Tietokone tutuksi videosarja

Maksuttomia DiKATA-hankkeen digikoulutuksia videotallenteina, klikkaa ja katso sinua kiinnostavia aiheita  


Geronet-tutortoiminnasta

Geronet -tutorit opastavat digiasioissa. Alkaisitko sinäkin vertaisohjaajksi tai tarvitsetko opastusta? GERONET -hanke vahvistaa ikääntyvien digitaitoja ja arjessa selviytymistä tietoyhteiskunnan vaatimalla tavalla. Tavoitteena on luoda GERONET-tutoroinnin ja koulutusten verkosto, joka perustuu aitoon vertaisohjaukseen ja senioreille mahdollisimman miellyttäviin oppimistilanteisiin. Hanketta koordinoi Jyväskylän kesäyliopisto ja sitä toteutetaan OPH:n rahoituksella vuosina 2019-2020. Lisätietoja hankekokonaisuudesta Jyväskylän kesäyliopiston sivuilta. 

Kymenlaakson Geronet -koulutusverkosto yhdistää toimijoita

Geronet -koulutusverkosto kokoaa alueella ikäihmisille digiopastusta järjestäviä tahoja yhteisiin tapaamisiin suunnittelemaan ja kartoittamaan opastus- sekä digikoulutustarjontaan. Tervetuloa mukaan!

Ryhtyisitkö Geronet -tutoriksi opastamaan muita ikäihmisiä?

Keväällä 2019 koulutettiin ensimmäinen erä tutoreita ja keväällä 2020 toinen erä. Meillä on nyt kymmenkunta aktiivista Geronet-tutoria. Vielä mahtuu mukaan ja etsimme lisää aktiivisia, vapaaehtoisia senioreita digitaitojen vertaisohjaajiksi.  Geronet -tutorit toimivat vapaaehtoisina vertaisohjaajina avoimilla digitukivastaanotoilla sekä erilaisissa digikoulutuksissa opettajien tukena. Ota yhteyttä mikäli kiinnostuit.   

Digitutoriksi ryhtymiseen tarvitset:
- Rohkean ja innostuneen asenteen
- Halun auttaa kanssaihmisiä
- Älykännykän, tabletin tai tietokoneen peruskäyttötaidotTutorina saat itsellesi Osaamista, Iloa, Sosiaalisia kohtaamisia sekä Sisältöä ja Merkitystä arkeen. Tutoreiden tukena toimii Geronet –tutorverkosto, joka kokoontuu säännöllisesti.

Geronet-hanke tekee yhteistyötä Kymenlaakson liiton Digituki-hankkeen kanssa

lue lisää Digituki-hankkeesta

Geronet -hanke, yhteyshenkilö:

Jaana Lauhkonen-Teräväinen, projektikoordinaattori, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., puh. 044 747 8518

 

 

Yhteisellä polulla - Lapsilähtöinen toimintakulttuuri varhaiskasvatuksesta alkuopetukseen (Oph)

Varhaiskasvatuksen, esi- ja alkuopetuksen toimintakulttuuria kehitetään vastaamaan alueen haasteisiin kehittämällä opetushenkilöstön sekä johdon osaamista. Hankkeessa edistetään sidosryhmien verkostomaista toimintatapaa sekä rakennetaan varhaiskasvatuksen ja alkuopetukseen yhteistä osaamispolkua, joka vastaa joustavasti lasten kasvun ja kehityksen tarpeita.

Maksuton täydennyskoulutuskokonaisuus sisältää: kaksi moniammatillisen yhteistyön seminaaria, kolme monimuotona toteutettavaa opintojaksoa varhais- ja perusopetuksen henkilöstölle sekä esimiehille. Hankkeen tuloksena Kymenlaakson varhais- ja perusopetuksen henkilöstö saa työkaluja arjen haasteiden kohtaamiseen entistä paremmin lasten tarpeita vastaavalla tavalla. Hanketta rahoittaa Opetushallitus 1.5.2019 - 31.12.2019

Kysy meiltä mahdollisuuttasi koulutukseen! Otamme vielä alkuvuoteen 2020 mennessä uusia osallistujia.

Yhteyshenkilöt:

Anna-Maria Hentilä, koulutussuunnittelija, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., puh. 040 538 0213

Jaana Lauhkonen-Teräväinen, projektikoordinaattori, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., puh. 044 747 8518

Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisen koulutuspolku Kymenlaakson kesäyliopistossa 2019-2020

Oletko harkinnut terveystieteiden opettajan uraa tai lähiesimiehen ja sote-johtajan uraa? Alla löydät koulutuspolut sekä terveystieteiden opettajaksi että esimiestehtäviin.

Minustako terveystieteiden opettaja?

Onko Sinulla sosiaali- ja terveysalalta ammattikorkeakoulututkinto? Oletko kiinnostunut terveystieteiden opettajan työstä?

Terveystieteiden opettaja työskentelee ammattikorkeakoulussa tai ammatillisessa oppilaitoksessa opettajana. Esimerkiksi sairaanhoitajataustainen terveystieteiden opettaja voi opettaa sairaanhoitajia ja lähihoitajia, röntgenhoitajataustainen röntgenhoitajia, fysioterapeutti fysioterapeutteja (sekä myös sairaanhoitajia ja lähihoitajia) jne. Eli käytännön opetustyö on sitä, mikä on Sinun taustasi. Tutkinnon nimi ei kuitenkaan anna Sinulle mahdollisuutta opettaa terveystietoa, vaan sitä varten Sinun tulee opiskella lisäksi ”Terveyden edistäminen ja terveystieto”- perus- ja aineopinnot.

Polku terveystieteiden opettajaksi voi alkaa jo vaikka tulevana syksynä. Kymenlaakson kesäyliopistossa voit opiskella hoitotieteen aineopinnot, 31 op, Itä-Suomen yliopistoon. Perusopinnot korvataan aiemmalla amk-tutkinnollasi.

Hoitotieteen aineopintojen lisäksi Sinun on mahdollista opiskella tutkintoon sisältyvä kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen perusopintojen kokonaisuus.

Hakuun vaadittavien edeltävien opintojen täytyttyä sinun on mahdollista hakea Itä-Suomen yliopistoon hoitotieteen tutkinto-opiskelijaksi terveystieteiden opettajan koulutukseen, ja voit hakea avoimessa yliopistossa suorittamistasi alan opinnoista hyväksilukua. Näin opiskeluaikasi Kuopiossa lyhenee. Opintovaatimukset ja opintosuunnitelmat vaihtelevat, joten varmista aina sen hetkinen tilanne, mitä vaaditaan.

Sekä hoitotieteen että kasvatustieteen opinnot ovat mahdollisia suorittaa työn ohessa verkko-opintoina. Muistathan kuitenkin, että vaikka opinnot ovat etäopiskelua, opintoihin on aina mahdollista saada ohjausta ja apua soittamalla, laittamalla sähköpostia tai piipahtamalla toimistollemme!

Minustako lähiesimies tai sote-johtaja?

Oletko kiinnostunut sosiaali- ja terveysjohtamisesta?

Sote-johtajan opintoja ovat sosiaali- ja terveyshallintotieteen perusopinnot (30 op). Jo nämä opinnot antavat sinulle mahdollisuuden hakea lähijohtajan toimea. Voit opiskella myös Kymenlaakson kesäyliopistossa tutkintoon hyväksiluettavia menetelmäopintoja. Opintojen vaatimukset  ja niiden ajankohdat vaihtelevat vuosittain, joten tarkista ne kesäyliopistolta.

Sosiaali- ja hallintotiedettä pääaineenaan opiskelleet voivat työskennellä sosiaali- ja terveysjohtajina, vanhuspalvelujohtajina, johtajina sairaaloissa ja terveyskeskuksissa, henkilöstö- ja kehittämispäällikköinä sekä opetus- ja tutkimustehtävissä.

Sosiaali- ja hallintotieteen opinnot ovat mahdollisia suorittaa työn ohessa verkko-opintoina. Menetelmäopintoihin sisältyy yleensä lähiopetusta. Muistathan kuitenkin, että vaikka opinnot ovat pääosin etäopiskelua, opintoihin on aina mahdollista saada ohjausta ja apua soittamalla, laittamalla sähköpostia tai piipahtamalla toimistollemme!

 

Jaa tämä artikkeli

Mitä on logoterapia?

Syksyllä starttaavat Logoterapian perusopinnot, mutta mitä on logoterapia?

Logoterapian on kehittänyt wieniläinen lääketieteen ja filosofian tohtori Viktor E. Frankl (1905-1997). Kreikankielinen logos-sana tarkoittaa suomeksi käännettynä tarkoitusta, merkitystä, mieltä ja järkeä. Logoterapian ensisijainen ja motivoiva voima onkin löytää elämälle tarkoitus (Frankl 2011; Suomen Logoterapia instituutti 2019a).

Jaa tämä artikkeli

Lue lisää

Esittelyssä Voicefulnessin kehittäjä Anne Tarvainen

Kerrotko alkuun hieman siitä kuka olet, mikä on ammattisi/ koulutuksesi ja millaista työtä teet?

Olen lauluntutkija, äänikouluttaja ja laulaja. Koulutukseltani olen filosofian tohtori. Väittelin vuonna 2012 Tampereen yliopistosta pääaineenani etnomusikologia. Väitöskirjani käsitteli laulajan ääntä ja ilmaisua. Tällä hetkellä teen Koneen Säätiön rahoittamaa tutkimusta kuurojen, laulutaidottomien ja ääniongelmaisten laulajien kehollisista laulamiskokemuksista. Olen myös Voicefulnessin kehittäjä ja vedän koulutuksia eri puolella Suomea. Omaa musiikkiani teen taiteilijanimellä Aava Uusikuu.

Jaa tämä artikkeli

Lue lisää

Esittelyssä "Hajautettu tiimityö ja etäjohtaminen"-kurssin kouluttaja Ulla Vilkman

Kerrotko alkuun hieman siitä kuka olet ja millaista työtä teet?

Olen etäjohtamisen asiantuntija, modernin työelämän kehittäjä ja Timanttia Consultingin toimitusjohtaja. Olen kouluttanut ja valmentanut työyhteisöjä vuodesta 2011, viimeiset viisi vuotta erityisesti esimiehiä. Vedän myös etäjohtamisen asiantuntijatiimiä, joka kehittää ja kouluttaa organisaatioita mm. etätyöhön, hajautettuun tiimityöhön, monipaikkaisen työn johtamiseen.

Jaa tämä artikkeli

Lue lisää

Esittelyssä Erkkajoogan kouluttaja Mari Kapulainen

Kerrotko alkuun hieman siitä kuka olet, ja millaista työtä teet?

Olen valmistunut fysioterapeutiksi Turusta vuonna -99 ja vuodesta 2003 olen toiminut yrittäjänä omalla vastaanotollani. Työssä psykofyysinen lähestymistapa on ollut lähellä sydäntä ja olenkin kouluttautunut vuosien varrella siihen syvemmin, esimerkiksi psykofyysisen hengitysterapian ja basic body awereness therapyn koulutusohjelmissa. Asiakkaillani on esimerkiksi uupumukseen, masennukseen ja ahdistukseen liittyvää kehollista oireilua ja silloin ihan perinteisen fysioterapian keinot eivät aina riitä, vaan on hyvä lähestyä asiakasta ottaen huomioon keho-mieli-yhteys.

Jaa tämä artikkeli

Lue lisää

Esittelyssä Juha Kilpiä

Olen käynyt elämäni varrella lukuisissa koulutuksissa. Osan koulutuksista muistan ainoastaan todistuksesta, jonka olen saanut muistoksi tilaisuudesta. Sitten on taas niitä koulutuksia, jotka ovat painautuneet syvälle mieleen.

Jaa tämä artikkeli

Lue lisää

Aina ei tarvitse lähteä opiskelemaan kotoa kauemmas

Kymenlaakson kesäyliopisto ja Jamilahden kansanopisto julkaisivat 12.4.19 tiedotteen, jossa kerrottiin syksyllä aloitettavasta yhteistyöstä, jolla tuodaan yliopisto-opinnot Kymenlaaksoon, kymenlaaksolaisten saataville. Asiassa ei sinänsä ole mitään uutta, sillä Kymenlaakson kesäyliopisto on tarjonnut vastaavia opintoja jo vuosikymmeniä. Uutta sen sijaan on se, että nyt kymenlaaksolaisilla on mahdollisuus opiskella lähiopintoina vuoden ajan erityispedagogiikkaa, kasvatustiedettä tai kauppatiedettä hyödyntäen kaikki opiskelijaetuudet, menettämättä yhtään mitään.

Jaa tämä artikkeli

Lue lisää

Tuplamaisteriksi?

Oletko suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon, mutta kaipaisit uutta uraa etkä kuitenkaan haluaisi aloittaa ”ihan alusta”? Toivoisitko myös, että opiskelu tapahtuisi ainakin osittain omalla paikkakunnallasi?

Jaa tämä artikkeli

Lue lisää

Kiinnostaako sosiaalityö?

Kymenlaakson kesäyliopistossa tarjotaan Itä-Suomen yliopiston alaisia avoimen yliopiston opintoja, jotka valmistavat sosiaalityön väylä- tai maisterihakuun. Kesäyliopistolla on mahdollisuus tarjota esimerkiksi kandidaatin tutkielma ja seminaariopintoja, kieli- ja viestintäopintoja, erilaisia perus- ja aineopintoja sivuaineeksi sekä menetelmäopintoja ympäri vuoden. Opinnot sopivat ihan kaikille koulutustaustasta riippumatta. Voit siis olla vaikkapa kevään abituerientti tai jo sosiaalialan ammattilainen, esimerkiksi sosionomi.

Jaa tämä artikkeli

Lue lisää

Minustako ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja?

Kymenlaakson kesäyliopistossa alkaa taas syksyllä 2019 ratkaisukeskeisen neuropsykiatrisen valmentajan koulutus. Haastattelimme vuosi sitten neuropsykologiseksi valmentajaksi valmistunutta Outi Juholaa ja pyysimme häntä kertomaan, millainen koulutus oli ja mitä hyötyä siitä on ollut valmistumisen jälkeen työelämässä.

Jaa tämä artikkeli

Lue lisää

Toisenlainen polku S2-opettajaksi

S2-opettajaksi päädyin sattumalta. Kouvolan vastaanottokeskukseen tarvittiin suomen kielen kouluttajaa, ja ystäväni vinkistä päätin hakea. Töiden ohella suoritin ”Suomi toisena/ vieraana kielenä”-perusopintoja, joista oli suuri hyöty opettamisessa.

Jaa tämä artikkeli

Lue lisää

Kymenlaakson kesäyliopiston uusi koulutussuunnittelija esittäytyy

Viime syksynä Kotkan Sibeliuspuiston penkillä istui yksinäinen nalle. Nalle kaipasi joukkoonsa koulutussuunnittelijaa. Hakemusten joukosta löytyi paljasjalkainen kouvolalainen, Anna-Maria Hentilä, joka aloitti maaliskuun alussa koulutussuunnittelijan tehtävässä Kymenlaakson kesäyliopistossa.

Jaa tämä artikkeli

Lue lisää

#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 044 747 8516

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa