placer

Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

Kymenlaakson kesäyliopisto

Polkuja uuden oppimiseen

#osaamisenkehittäjä


Positiivinen johtaminen käden ja sydämen yhteistyönä

Mitä positiivinen johtaminen on?

Positiivinen johtaminen on johtamisteoria, jota Suomessa on tutkinut ja kehittänyt KT Sanna Wenström. Positiivista johtamista voidaan määritellä teoreettisena sateenvarjona ihmisläheisen johtamisen muodoille, joihin luetaan autenttisen, transformationaalisen, palvelevan, eettisen ja henkisen johtamisen teoriat. Toisaalta positiivisella johtamisella voidaan myös tarkoittaa väljästi positiivisen psykologian tutkimustiedon soveltamisena johtamiseen ilman systemaattista viitekehystä.

Positiivinen johtaminen ja organisaatiot (25 op) -koulutuksessa nojataan Sanna Wenströmin (2020) määritelmään positiivisesta johtamista vuorovaikutuksessa tapahtuvana ihmistyönä, humanistisena johtamisena, ”käden ja sydämen yhteistyönä” ja opiskellaan tämän teorian mukaisia sisältöjä.

Wenströmin mukaan positiivinen johtaja

 • Tarkastelee omaa ajatteluaan, tunteitaan, asenteitaan, arvojaan ja ihmiskäsitystään sekä omaa tapaansa johtaa ja olla vuorovaikutuksessa.
 • Haluaa kehittyä johtajana, sitoutuu henkilökohtaiseen ja ammatilliseen kasvuun
 • Soveltaa tietoisesti ja tavoitteellisesti positiivisen johtamisen ja organisaation tutkimustietoa ja tutkimustietoon pohjautuvia menetelmiä ja kehittää niiden varassa organisaationsa toimintaa
 • Ymmärtää syvällisesti ja laaja-alaisesti positiivisen johtamisen teoreettisen perustan ja vaikutusmekanismit

Valmennus- ja kehittämisohjelman tavoitteena on, että osallistuja saa omaan johtamistyöhönsä tutkimusperustaisen ja tutkitun sekä käytännössä toimivan viitekehyksen. Lisäksi osallistuja kehittää omaa positiivisena johtajuuttaan omaa ja johdettaviensa hyvinvointia vahvistaen.

Mitä positiivisella johtamisella tavoitellaan? – Työn imun vahvistumista

Positiivista johtamista soveltamalla voidaan edistää ihmisten kokonaisvaltaista, aktiivista ja myönteistä työhyvinvointia organisaatioissa eli työn imua ja työssä kukoistamista. Työn imulla puolestaan on tutkitusti laaja-alaisia myönteisiä vaikutuksia sekä yksilön henkilökohtaiseen hyvinvointiin eri elämänalueilla että organisaation tuloksellisuuteen, tehokkuuteen, tuottavuuteen ja laatuun. Työn imu on yhteydessä myös esimerkiksi muutoskyvykkyyteen, innovatiivisuuteen ja oppimiseen, mitkä ovat tärkeitä tämän päivän ja tulevaisuuden työelämän näkökulmasta. Positiivisella johtamisella ja positiivisen johtamisen valmennukseen osallistumisella on myös johtajan omaa hyvinvointia vahvistava vaikutus (Ström et al., submitted).

Positiivinen johtaminen vahvistaa yksilöllisiä ja yhteisöllisiä voimavaroja sekä psykologisen turvallisuuden toteutumista ja auttaa ihmisiä voimaan hyvin, innostumaan ja oppimaan myös muutoksissa ja haastavissa tilanteissa. Positiivinen johtaminen on keino johtaa organisaatioita inhimillisesti, humanistiseen ihmiskäsitykseen ja arvomaailmaan nojautuen, kestävää hyvinvointia ja tulevaisuutta sekä positiivista toimintakulttuuria edistäen.

Miten johdetaan positiivisesti? – PRIDE-teoria positiivisen johtamisen sateenvarjona ja silmälaseina

Positiivisen johtamisen ja organisoinnin käytännön ”sateenvarjona ja silmälaseina” toimii PRIDE-teoria, jota Wenström on tutkinut, soveltanut ja kehittänyt eteenpäin väitöstutkimuksessaan ja muissa tutkimuksissaan sekä kehittämishankkeissaan.

PRIDE-teorian osa-alueet kiinnittävät huomiomme niihin tekijöihin, joilla tutkimusten mukaan on yhteys hyvinvointiin ja tuottavuuteen. PRIDE-teoria on kirjainlyhenne positiivisen organisaation osa-alueista,

 • P, positive practices eli myönteiset käytänteet;
 • R, relationship enhancement eli vuorovaikutus ja yhteistyö;
 • I, individual attributes eli yksilölliset vahvuudet;
 • D, dynamic leadership eli positiivinen johtajuus sekä
 • E, emotional wellbeing eli myönteiset tunteet ja ilmapiiri
  (Cheung, 2014; Wenström et al., 2018).

PRIDE-teoriaa on hyödynnetty ja sovellettu organisaatioissa esim. strategian ja toimintakulttuurin sekä tiimitoiminnan ja työyhteisöjen kehittämisessä. PRIDE-teoria jäsentää myös tämän koulutuksen sisältöjä, ja on tarkoitus, että osallistujat oppivat sitä hyödyntämään niin arkityön kuin strategiankin tasolla yhteisenä ajattelua ja toimintaa ohjaavana ja kehittämistä jäsentävänä viitekehyksenä. Lisäksi osallistujat perehtyvät uusimpaan tutkimustietoon ja pääsevät hyödyntämään myös teorian pohjalta kehitettyjä työkaluja.  

Miten positiivisena johtajana voi kehittyä? – 6xT-reflektiopolku

Tutkimusten mukaan positiivisena johtajana kehittyminen voi tapahtua 6xT-reflektiopolun avulla (Ilies et al., 2005; Wenström, 2023). Sen mukaisesti positiivinen johtaja

 • Tunnistaa omia vahvuuksiaan, tunteitaan sekä tapaa kohdata ja olla vuorovaikutuksessa
 • Tunnustaa kehittämisen ja kehittymisen kohteitaan
 • Tutkii ja reflektoi itseään ja johtajuuttaan
 • Saa tukea johtajana kehittymiseen
 • Tutustuu teoriaan ja tutkimukseen
 • Toimii ja kokeilee eli soveltaa positiivista johtamista käytäntöön.

6xT muodostaa tämän valmennuksen pedagogisen prosessin. Tärkeänä osana prosessia on koulutukseen kuuluva positiivisen johtamisen teemallinen työnohjaus eli D-ryhmä, D-ryhmissä omaa johtajuutta reflektoidaan ja siihen saadaan tukea työnohjaajalta ja vertaisryhmässä. D-ryhmän vetäjänä toimii kokenut johdon työnohjaaja ja positiivisen johtamisen asiantuntija Lea Veivo.

Miksi positiivinen johtaminen on ajankohtaista?

⭐Positiivinen johtaminen on TIEDOLLA johtamista – ihmisten hyvinvointia koskevalla tiedolla johtamista. Positiivisen johtamisen monitieteinen tutkimustausta työ- ja organisaatiopsykologiasta, humanistisesta psykologiasta ja positiivisesta psykologiasta sekä sitä koskeva jatkuva akateeminen tutkimustyö varmistavat johtamiselle vahvan selkänojan ja juuret. On tärkeää, että johtaminen ja organisaatioiden kehittäminen sekä erilaiset kehittämisohjelmat perustuvat tutkitulle tiedolle, niiden suunnittelusta ja toteutuksesta vastaavat akateemisesti pätevät asiantuntijat ja että niiden vaikuttavuus on tieteellisesti perusteltavissa ja osoitettavissa.

⭐Positiivinen johtaminen perustuu humanistiselle ihmiskäsitykselle ja arvomaailmalle eli on INHIMILLISTÄ johtamista. Inhimillinen, hyvinvointia tukeva johtaminen on johtamisen ajankohtainen paradigma.  Se tarkoittaa tulosten saavuttamista ihmisten avulla, ei heidän kustannuksellaan. Positiivinen johtaminen tarjoaa viitekehyksen, jäsennyksen, teorian ja käytännön työkaluja niin arkeen kuin organisaatioiden strategiseen kehittämiseen inhimilliseltä arvopohjalta.

⭐Positiivinen johtaminen on aina HYVINVOINNIN johtamista – se tähtää yksilöiden ja yhteisöjen optimaaliseen hyvinvointiin. Positiivinen johtaminen tukee ja vahvistaa hyvinvointia ja auttaa jaksamaan myös muutoksissa ja haasteissa eli on myös MUUTOSJOHTAMISTA. Muutos edellyttää yksilöiltä ja organisaatioilta ”muutoskyvykkyyttä”, jota voidaan kuvata työn imun ja positiivisen psykologisen pääoman käsittein. Niitä voidaan tutkitusti edistää positiivisella johtamisella ja mm. vahvuuksien laaja-alaisella hyödyntämisellä.

Mitä osallistuja saa valmennuksesta?

 • Tutkitun ja tieteellisen viitekehyksen oman johtamistyönsä, organisaatioiden ja työyhteisöjen kehittämisen selkänojaksi
 • Tutkimusperustaisia menetelmiä, aktiviteetteja ja ”työkaluja” suoraan käytännön arkeen sovellettavaksi
 • Matkan omaan henkilökohtaiseen ja ammatilliseen kasvuun, voimaantumiseen ja hyvinvoinnin vahvistamiseen
 • Tukea omaan johtajuuteen ryhmältä, valmentajilta sekä positiivisen johtamisen teemallisesta työnohjauksesta eli D-ryhmästä.

Miksi juuri tämä valmennus?

 • Tieteellinen ja tutkittu sisältö, viitekehys ja toteutustapa: Valmennuksen sisältö ja rakenne perustuvat positiivisen johtamisen vakiintuneelle määritelmälle (Wenström, 2020), positiivisen organisaation PRIDE-teorialle sekä 6xT-mallille positiivisena johtajana kehittymisessä.
 • Kouluttajana aiheen alkuperäistutkija ja kehittäjä: Pääkouluttajana toimii positiivisen johtamisen alkuperäistutkija, kehittäjä, valmentaja ja ainoana Suomessa aiheesta väitellyt KT Sanna Wenström, joka on jo vuosien ajan auttanut johtajia, organisaatioita ja työyhteisöjä ottamaan käyttöön ja soveltamaan positiivista johtamista ja organisointia. Hän on julkaissut aiheesta satoja blogikirjoituksia, kymmeniä vertaisarvioituja tieteellisiä artikkeleja sekä kaksi tietokirjaa (www.ps-kustannus.fi/7116). Wenströmillä on oman jatkuvan tutkimus- ja kehittämistyönsä kautta uusin tutkimustieto ja positiivisen johtamisen tutkimusperustaiset työkalut jaettavanaan osallistujille.
 • Pedagoginen osaaminen ja laatu: Kouluttajat ovat akateemisen asiantuntijuutensa lisäksi erittäin kokeneita ja päteviä ammattipedagogeja, opettajankouluttajia ja erityispedagogeja eli koulutus on myös pedagogisesti huippulaadukas.  
 • Työnohjausprosessi sisältyy koulutukseen. Koulutukseen sisältyy työnohjaus: positiivisen johtamisen teemallinen työnohjaus eli D-ryhmä on osa koulutusta. Työnohjaajana on D-ryhmien kehittäjä – erittäin pidetty ja kokenut johdon työnohjaaja (STOry) Lea veivo.
 • VOIMAKEHÄ®-lisenssivalmennus (5 op) ja käyttölisenssi sisältyvät koulutukseen: Koulutukseen sisältyy laajaan vahvuusnäkemykseen ja vahvuuksien johtamiseen pätevöittävä VOIMAKEHÄ®-lisenssivalmennus sekä elinikäinen lisenssi voimakehä-menetelmän hyödyntämiseen organisaation sisäisessä johtamis- ja kehittämistyössä. Lisenssin vuosittainen arvo on 350 € + alv. Lisenssiin sisältyy mm. laajan materiaalipankin ja valmentajaportaalin käyttö sekä erilaisia valmiskonsepteja.

Artikkelin kirjoittaja Sanna Wenström                                                                     Lea Veivo                                    

Sanna Wenström        Lea Veivo

                             

Positiivinen johtaminen käden ja sydämen yhteistyönä