placer

Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op (UEF)

07.09.2023


Koulutuksen kuvaus
Erityispedagogiikan opinnoissa perehdytään kasvatuksen ja opetuksen erityispedagogiseen perustaan ja sen yhteiskunnalliseen tehtävään sekä erityispedagogiikan merkitykseen elämän eri vaiheissa. Keskeisinä aihealueina ovat oppimisen vaikeudet ja niiden taustalla olevat tekijät sekä toiminta- ja oppimisympäristön merkitys yksilölliselle oppimiselle, kasvulle ja kehitykselle.

Ajankohta
07.09.2023
Osallistumismaksu
460 EUR
Kesto
7.9.2023–31.7.2024
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen päättyy 24.08.2023
Paikka
Verkkokoulutus
Kenelle sopii
Erityispedagogiikan perusopinnot sopivat opetus -ja koulutustehtävissä toimiville, erityiskasvatuksen kelpoisuus- tai tutkinto-opintoja suunnitteleville, ammatillisen osaamisen täydentäjille, perustutkinto-opiskelijoille sivuaineeksi mutta myös kaikille teemasta kiinnostuneille.
Kuvituskuva Kymenlaakson kesäyliopisto

Erityispedagogiikan perusopinnot suoritettuaan opiskelija

 • tunnistaa ja osaa määritellä kasvatuksen ja opetuksen erityispedagogisen perustan ja sen yhteiskunnallisen tehtävän
 • on perehtynyt erityispedagogiikan merkitykseen elämän eri vaiheissa.

Erityispedagogiikan perus- ja aineopinnot (yht 60 op) eivät tuota erityisopettajan kelpoisuutta.

HUOM! Tutustu opintojaksoihin ja tarkkoihin aikatauluihin Pepin opinto-oppaassa.

Tuutori: Kymenlaakson kesäyliopistossa on opintojesi tukena tuutori. Kasvatustieteen tuutor Tero Tuononen pitää ensimmäisen opintojen aloitustuutoroinnin (Zoom) tiistaina 29.8.2023 klo 17.00 alkaen. Linkin siihen saat ilmoittautumisesi jälkeen.

Hinta: Kymenlaakson kesäyliopiston maksu 235 € + Itä-Suomen avoimen yliopiston maksut 225 €

 

Opetussuunnitelma 2023–2024

 • Johdatus kasvatustieteisiin, yhteinen osa 2 op
 • Johdatus kasvatustieteisiin, koulutuskohtainen osa (erityispedagogiikka) 3 op
 • Kasvatuksen historiallis-filosofiset perusteet, yhteinen osa 2 op
 • Kasvatuksen historiallis-filosofiset perusteet, koulutuskohtainen (erityispedagogiikka) osa 3 op
 • Kasvatuksen yhteiskunnalliset perusteet, yhteinen osa 2 op
 • Kasvatuksen yhteiskunnalliset perusteet, koulutuskohtainen osa (erityispedagogiikka) 3 op
 • Orientoituminen erityispedagogiikan osa-alueisiin 5 op
 • Yksilön kehitys ja sen tukeminen, kirjallisuus 3 op
 • Yksilön kehitys ja sen tukeminen, verkkotehtävä 2 op

Toteutustapa

Verkko-opetuksen ja -työskentelyn sekä opintojen suorittamisen tukena ja toteutuspaikkana toimivat Moodle- verkko-oppimisympäristöt osoitteessa elearn.uef.fi. Opintoihin voi sisältyä osallistumista edellyttäviä ja aikataulutettuja verkkoluentoja, -keskusteluita ja -ryhmätöitä erilaisilla verkkopohjaisilla alustoilla ja järjestelmillä, esim Teams, Zoom. Kymenlaakson kesäyliopistossa saat myös tuutorointia opintojaksoihin.

Ohjeistus opintojen suorittamisjärjestykseen

Erityispedagogiikan perusopinnot on aikataulutettu ja integroitu yliopiston perus- eli tutkinto-opetukseen. Opintojaksot sisältävät määriteltyjä erilaisia suoritustapoja: verkkotyöskentelyä, oppimistehtäviä, opintopiirejä, verkko/sähköisiä tenttejä. Opintojaksot on aikataulutettu, ja ne eivät sisällä pakollista lähiopetusta.

Osan opintojaksoista voi suorittaa molempina lukukausina, osan vain syyslukukaudella, osan vain kevätlukukaudella.

Opintojaksojen osalta kokonaisuudesta ei ole määrättyä suorittamisjärjestystä. Johdatus kasvatustieteisiin on hyvä johdanto, mutta opinnot voi aloittaa ja suorittaa myös aikataulullisista syistä eri järjestyksessä. Opintojaksoista Kasvatuksen historiallis-filosofiset perusteet-jaksosta yhteinen osa on mahdollista suorittaa vain syksyllä ja vastaavasti keväällä Kasvatuksen yhteiskunnalliset perusteet-jakson molemmat osat. Muut jaksot Yksilön kehitys ja sen tukeminen-molemmat osat, Orientoituminen erityispedagogiikan osa-alueisiin (huomioi suoritustavat lukukausittain) ja Johdatus kasvatustieteisiin on mahdollista suorittaa vaihtoehtoisesti joko syyslukukaudella tai kevätlukukaudella. Kasvatuksen historiallis-filosofiset perusteet koulutuskohtaista osaa voi suorittaa syyslukukaudella ja osalla kevätlukukautta.

Opintojaksojen sisällä, Yksilön kehitys ja sen tukeminen-kirjallisuus tulee suorittaa ennen jakson verkkotehtävää ja Kasvatuksen yhteiskunnalliset perusteet, yhteinen osa tulee suorittaa ennen jakson koulutuskohtaista osaa.

 

Kasvatustieteellisen alan perusopintojen (erityispedagogiikka, kasvatus- ja aikuiskasvatustiede, varhaiskasvatus) infotilaisuus ke 23.8.2023 klo 17.00 Teamsissa.

---------------------

Johdatus kasvatustieteisiin, yhteinen osa 2 op

Aikataulu: 07.09.2023 - 23.08.2024

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee kasvatuksen, koulutuksen ja elinikäisen oppimisen keskeiset käsitteet
 • on saanut yleiskuvan kasvatustieteiden tutkimusalueista ja menetelmällisistä lähestymistavoista
 • tuntee kriittisen tieteellisen ajattelun perusteita.

Sisältö: Kasvatuksen keskeiset käsitteet (kasvatus, opetus, koulutus, pedagogiikka, ohjaus; elinikäinen oppiminen, inkluusio, kehitys, sivistys, sosialisaatio). Kasvatustieteiden paikka ja vaikuttavuus tieteiden järjestelmässä kansallisesti ja kansainvälisesti. Kasvatuksen tutkimuksen yleiset ominaispiirteet ja tyypilliset kohteet.

Toteutustavat: Verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu, monimuoto-opetus.

Suoritustavat: Luennot 10 t (myös etäosallistumismahdollisuus ja tallenteet); kirjallisuuden sekä luentojen ja luentomateriaalien tenttiminen verkkotenttinä 2 t; itsenäinen työskentely 42 t.
Luennoilla käydään läpi kasvatustieteen yleiset perusteet (6 t) ja metodiset perusteet (4 t).

Moodle-verkkotentin suorituspäivät, valitse vaihtoehdoista sopivin:
19.10.2023
21.11.2023
20.3.2024
20.5.2024
20.8.2024

Oppimateriaali:

Tentittävä kirjallisuus: Rinne, Kivirauma & Lehtinen ”Johdatus kasvatustieteisiin” (ei vuotta 2005 vanhempia painoksia; kahta viimeistä päälukua ”Klassiset kysymykset ja niiden esittäjät” ja ”Suomalaiset vastaukset” ei tentitä).

Arviointi: Verkkotentti arvioidaan asteikolla 0-5. Arviointikriteerit: luentojen sisällön ja kirjallisuuden hallinta.

Edeltävät opinnot: Johdatus kasvatustieteisiin, yhteinen osa 2 op pitää suorittaa joko ennen,  tai samaan aikaan koulutuskohtaisen osan kanssa.

---------------------

Johdatus kasvatustieteisiin, koulutuskohtainen osa (erityispedagogiikka) 3 op

Aikataulu: 29.09.2023 - 24.11.2023 TAI 12.02.2024 - 12.04.2024

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa tulkita kasvatusalan keskeisiä käsitteitä oman kasvatustieteellisen alansa näkökulmasta
 • osaa soveltaa kasvatusalan menetelmällisiä lähestymistapoja oman tieteen- ja koulutusalansa tutkimuskysymyksiin
 • tuntee kriittisen tieteellisen ajattelun perusteita.

Sisältö: Koulutusalan tieteellinen perusta ja sille keskeiset käsitteet. Koulutusalalle ominaisia tutkimuskohteita ja tutkimusmenetelmällisten lähestymistapojen esimerkkejä.

Toteutustavat: Verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu, monimuoto-opetus.

Suoritustavat: Luennot 4 t (seurattavissa reaaliaikaisesti ja katsottavissa tallenteina); parityönä tehtävä luentoihin ja kirjallisuuteen perustuva kirjallinen raportti 10 t; oma työ 67 t.

Parityö suoritetaan opintojakson alustalla annettujen ohjeiden mukaisesti syyslukukauden tai kevätlukukauden aikana.

Oppimateriaali:

Moberg, S. Hautamäki, J., Kivirauma, J., Lahtinen, U., Savolainen, H., & Vehmas, S. Erityispedagogiikan perusteet (2015). WSOY oppimateriaalit. Kappaleet: Luvut 1 (Erityispedagogiikka tieteenä), 3 (Erityiskasvatuksen perusteet ja käytännöt), 6 (Koulutettavuus ja interventio), 7 (Arviointi, diagnoosi ja interventio).

Ronkainen, S., Pehkonen, L., Lindblom-Ylänne, S., & Paavilainen, E. (2011 tai 2013). Tutkimuksen voimasanat, WSOY. Luvut 1 (Johdanto, Mitä on tieteellinen tieto), 2 (Aiheesta tutkimussuunnitelma), 3 (Teoria ja käsitteet tutkimuksessa), 4 (Tutkimuksen asetelmallisuus ja tutkijan asemia), 5 (Laadullisuus ja määrällisyys ihmistieteissä).

Erityispedagogiikan alaan liittyvät tutkimusartikkelit, ilmoitetaan opintojakson alussa.

Arviointi: Hylätty–5.

Edeltävät opinnot: Johdatus kasvatustieteisiin, yhteinen osa 2 op pitää suorittaa joko ennen tämän koulutuskohtaisen osan suorittamista, tai samaan aikaan tämän koulutuskohtaisen osan kanssa.

---------------------

Kasvatuksen historiallis-filosofiset perusteet, yhteinen osa 2 op

Aikataulu: 23.10.2023 - 13.12.2023

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • hahmottaa kasvatus- ja koulutuskysymystenaikasidonnaisuuden
 • tunnistaa kasvatusfilosofian ja kasvatustieteen filosofianvälisen eroavuuden
 • pystyy arvioimaan kasvatukseen liittyvien ilmiöiden historiallisia ja filosofisia lähtökohtia
 • hahmottaa suomalaiselle yhteiskunnalle ominaisen yhteyden kasvatuksen ja demokratian välillä.

Sisältö: Kasvatuksen ja koulutuksen historiallis-filosofinen kehkeytyminen. Kasvatusfilosofian ja kasvatustieteen filosofian käsitteet. Suomalaisen kasvatusajattelun ja koulutuspolitiikan yhteiskunnallis-kulttuuriset vaikuttimet. Kasvatuksen arvosidonnaisuus.

Toteutustavat: Verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu, monimuoto-opetus.

Suoritustavat: Luennot 10 t (myös etäyhteys ja tallenteet), luentoihin ja kirjallisuuteen pohjautuva verkkotentti 2 t; itsenäinen työ 42 t. Luennot ja kirjallisuus tentitään verkkotenttinä opintojakson tenttipäivinä.

Oppimateriaali: Tentittävä kirjallisuus koostuu suomenkielisistä open access-artikkeleista (n. 150 sivua). Linkit artikkeleihin löytyvät opintojakson verkkoympäristöstä.

Arviointi: Luentojen ja artikkelikoosteen tentti arvioidaan asteikolla 0–5.

---------------------

Kasvatuksen historiallis-filosofiset perusteet, koulutuskohtainen osa (erityispedagogiikka) 3 op

Aikataulu: 01.09.2023 - 30.11.2023 TAI 08.01.2024 - 31.03.2024

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tunnistaa erityispedagogiikankysymystenaikasidonnaisuuden
 • osaa arvioida erityispedagogiikkaan liittyvien ilmiöiden historiallisia ja filosofisia lähtökohtia
 • hahmottaa suomalaiselle yhteiskunnalle ominaisen yhteyden kasvatuksen ja demokratian välillä.

Sisältö: Erityispedagogiikan kehkeytyminen nykymuotoonsa. Suomalaisen kasvatusajattelun ja koulutuspolitiikanyhteiskunnallis-kulttuurisetvaikuttimet. Erityispedagogiikan arvosidonnaisuus.

Toteutustavat: Itsenäinen opiskelu.

Suoritustavat: Kirjallisuuden tenttiminen verkkotenttinä 2 t. Itsenäinen työskentely 79 t.

Oppimateriaali: Tentittävä kirjallisuus: Vehmas, S. (2005 tai uudempi; toim.) Vammaisuus: johdatus historiaan, teoriaan ja etiikkaan (1. painos tai uudempi) ja Moberg. ym (toim). erityispedagogiikan perusteet (erikseen mainittavat kolme lukua).

Arviointi: Kirjallisuustenttiarvioidaan asteikolla 0–5.

---------------------

Kasvatuksen yhteiskunnalliset perusteet, yhteinen osa, 2 op

Aikataulu: 15.08.2023 - 31.12.2023 TAI 09.01.2024 - 04.03.2024

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tietää kasvatussosiologisen tutkimuksen perusasetelmia, teoriasuuntauksia ja peruskäsitteitä
 • tuntee koulutuksen yhteiskunnalliset funktiot ja osaa pohtia koulutuksen yksilöllisiä ja yhteiskunnallisia merkityksiä
 • tietää globalisaation eri ulottuvuudet ja yhteyden kansalliselle koulutuspolitiikalle ja on edistynyt kriittisen ja eettisen ajattelun taidoissaan.

Sisältö: Kasvatuksen yhteiskunnallisen tutkimuksen luonne, keskeiset käsitteet ja teoriat. Koulutuksen ja kasvatuksen merkitys suomalaisessa yhteiskunnassa eri ikäryhmille. Globalisaation haasteet koulutuspolitiikalle.

Toteutustavat: Verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu, monimuoto-opetus.

Suoritustavat: Opiskelija valitsee suoritustavan 1 tai 2:

Suoritustapa 1: Luennot 14 t (myös etäosallistumismahdollisuus, saatavissa myös tallenteina), luentojen ja kirjallisuuden tenttiminen verkkotenttinä (yksilö-tai ryhmätentti 2-6 henkilöä) 3 t, itsenäinen työskentely 37 t.

Suoritustapa 2: Luennot 14 t (myös etäosallistumismahdollisuus, saatavissa myös tallenteina) luentoihin ja kirjallisuuteen pohjautuvan opintopiiriraportin tekeminen opintopiiriryhmässä 10 t,itsenäinen työskentely 30 tuntia.

Oppimateriaali: Yhteisen osan kirjallisuus:

Antikainen, A., Rinne, R. ja Koski, L. 2013. Kasvatussosiologia. (Soveltuvin osin, opettajien tarkentamalla tavalla)

Apple, M.V., Ball, J.S. & Gandin, L.A. 2010. The Routledge International Handbook of the Sociology of Education. (Soveltuvin osin, opettajien tarkentamalla tavalla)

Arviointi: Yksilö-tai ryhmätentti / opintopiirin loppuraportti: 0-5.

---------------------

Kasvatuksen yhteiskunnalliset perusteet, koulutuskohtainen osa (erityispedagogiikka) 3 op

Aikataulu: 09.01.2024 - 15.02.2024

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa jäsentää erityispedagogiikan toimintaympäristöjä elämänkulun eri vaiheissa
 • tunnistaa suomalaisia ja globaaleja koulutuksen ja oppimisen tukijärjestelmiä
 • osaa reflektoida kriittisesti yhteiskunnassa olevia vammaisuuteen ja moninaisuuteen liittyviä käsitteitä ja
 • tunnistaa esteettömien ja saavutettavien toimintaympäristöjen edellytyksiä yhteiskunnassa.

Sisältö: Erityispedagogiikan rooli yhteiskunnassa. Erityispedagogiset toimintaympäristöt ja tuen järjestäminen Suomessa ja globaalisti. Erityispedagogiikan rooli elämänkaaressa.

Toteutustavat: Verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu, monimuoto-opetus.

Suoritustavat: Aloitusluento 2 t; Luentoihin ja kirjallisuuteen perustuva pienryhmätyönä toteutettava oppimistehtävä 16 t, itsenäinen työskentely 53 t. Luentoihin (2 t) osallistuminen (seurattavissa reaaliaikaisesti ja katsottavissa tallenteena). Oppimistehtävä tehdään pienryhmässä opintojakson verkkoympäristössä annettujen ohjeiden mukaisesti Kasvatuksen yhteiskunnalliset perusteet yhteisen osuuden jälkeen.

Oppimateriaali: Oppimistehtävässä käytettävä kirjallisuus:

Corcoran, T., White, J. & Whitburn, B. (2015) (toim.). Disability studies. Educating for inclusion. (Osat 1, 3, 4, 199 s.) Sense Publishers.

Jahnukainen, M. (2012) (toim.). Lasten erityishuolto ja opetus Suomessa (ss. 1-157). Vastapaino.

Teittinen, A., Kivistö, M., Tarvainen, M., & Hautala, S. (2021) (toim.). Vammaiset ihmiset kansalaisina (352 s.) Vastapaino.

Aloitusluennolla ilmoitettu muu oppimistehtävässä käytettävä materiaali.

Arviointi: Yksilö- tai paritehtävä arvioidaan asteikolla 0–5.

---------------------

Orientoituminen erityispedagogiikan osa-alueisiin 5 op

Aikataulu: 18.09.2023 - 26.11.2023

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää erityispedagogisten ilmiöiden syntyvän yksilön ja ympäristön suhteessa
 • tunnistaa erityispedagogisia ilmiöitä useilla elämän osa-alueilla
 • ymmärtää oppimisen ja tuen välisen suhteen ja siihen liittyvät eettiset valinnat
 • osaa viestiä tieteelliseen tietoon pohjautuvaa tietoa vertaisille sopivalla tavalla.

Sisältö: Oppimiseen ja kehitykseen liittyvät yksilölliset erot ja ympäristön vaatimukset. Pedagoginen tuki. Yksilön tukeminen eri elämänalueilla.

Toteutustavat: Verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu.

Suoritustavat: Suoritustapa A: Verkko-opinnot. Opintopiirityöskentely sähköisellä oppimisalustalla, kirjallinen tai audiovisuaalinen oppimistehtävä (135t).

Oppimateriaali: Oppimistehtävässä ja opintopiirityöskentelyssä käytettävä kirjallisuus:

Timo Ahonen, Mikko Aro, Tuija Aro, Marja-Kristiina Lerkkanen, Tiina Siiskonen (toim). Oppimisen vaikeudet, 2019. Sivuja: 416. ISBN: 978-951-39-7744-3

Oppimistehtävässä käytettävä erikseen ilmoitettava kirjallisuus.

Arviointi: Suoritustapa A: Verkko-opinnot, arviointi: oppimistehtävä 0–5.

---------------------

Yksilön kehitys ja sen tukeminen, kirjallisuus 3 op

Aikataulu: 01.09.2023 - 05.10.2023 TAI 22.01.2024 - 25.02.2024

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa tunnistaa yksilöllisen kehityksen monitahoisuutta erilaisissa kasvuympäristöissä
 • tuntee toimintatapoja, joilla yksilön kehitystä voidaan tukea
 • tunnistaa tutkimuskirjallisuuden merkityksen oman ajattelunsa kehittämisessä.

Sisältö: Opintojakso sisältää yksilön kehityksen keskeiset piirteet ja niiden tukemismahdollisuudet eri elämänvaiheissa ja toimintaympäristöissä.

Toteutustavat: Verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu.

Suoritustavat: Kuulusteluun valmistautuminen (79 t). Kirjallisuuden tenttiminen sähköisenä tenttinä (2 t).

Oppimateriaali:

Lehtinen, E., Vauras, M., & Lerkkanen, M.-K. (2016). Kasvatuspsykologia (3., uudistettu painos.). Jyväskylä: PS-kustannus. 358 sivua.

Jahnukainen, M., & Aro, M. (2015). Lasten erityishuolto ja -opetus Suomessa (1. painos.). Tampere: Osuuskunta Vastapaino. (sivut 157–404

Arviointi: Tentti 0–5.

---------------------

Yksilön kehitys ja sen tukeminen, verkkotehtävä 2 op

Aikataulu: 06.11.2023 - 03.12.2023 TAI 25.03.2024 - 21.04.2024

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa tunnistaa yksilöllisen kehityksen monitahoisuutta erilaisissa kasvuympäristöissä
 • tuntee toimintatapoja, joilla yksilön kehitystä voidaan tukea
 • tunnistaa tutkimuskirjallisuuden merkityksen oman ajattelunsa kehittämisessä.

Sisältö: Opintojakso sisältää yksilön kehityksen ja sen havainnoinnin eri elämänvaiheissa ja toimintaympäristöissä.

Toteutustavat: Verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu.

Suoritustavat: Verkkotehtävät (itsenäinen työskentely 54 t).

Oppimateriaali: Verkkotehtävän materiaali: Ilmoitetaan erikseen Moodlessa.

Arviointi: Verkkotehtävät hyv/hyl.

Edeltävät opinnot: Opintojakson kirjallisuusosa tulee suorittaa ennen verkkotyöskentelyä.

 

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittaudu koulutukseen
Paikkoja vapaana
Ilmoittautuminen päättyy: 24.08.2023

Lisätietoja

Hanna Laitvirta
Koulutussihteeri
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
044 747 8501
Jaa tämä artikkeli
Päivitetty: