placer

Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

Kasvatustieteellisen alan perusopintokokonaisuus (varhaiskasvatus) 25 op (UEF)

06.09.2023


Koulutuksen kuvaus
Opinnoissa kasvatustieteitä ja omaa koulutusalaa tarkastellaan kasvatuksen historiallisista ja filosofisista sekä yhteiskunnallisista näkökulmista. Lisäksi mukana on eri ikävaiheet kattavia yksilönkehityksen ja elämänkulun sekä kasvatus- ja kehityspsykologian ja oppimispsykologian perusteita. Lopuksi perehdytään oman koulutusalan toimintakenttiin ja työkäytäntöihin.

Ajankohta
06.09.2023
Osallistumismaksu
460 EUR
Kesto
6.9.2023–31.7.2024
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen päättyy 24.08.2023
Paikka
Verkkokoulutus
Kenelle sopii
Opinnot sopivat varhaiskasvatuksen koulutukseen hakeville, päivähoidon ja pienten lasten toiminnan ohjauksessa toimiville ammatillisen osaamisen täydentämiseksi ja kaikille aihepiiristä kiinnostuneille.
Kuvituskuva Kymenlaakson kesäyliopisto

Opintojaksot sisältävät jaksokohtaisesti määriteltyjä erilaisia suoritustapoja: verkkotyöskentelyä, opintopiirejä, oppimistehtäviä, kirjallisuus/luentotenttejä. Opintojaksot on aikataulutettu lukuvuoden ajalle. Myös verkkokursseilla työskentely ja etäyhteydellä osallistuttavissa oleva työskentely voi olla aikataulutettu. Opinnot on aikataulutettu ja integroitu yliopiston perus- eli tutkinto-opetukseen. Osan opintojaksoista voi suorittaa molempina lukukausina, osan vain syyslukukaudella, osan vain kevätlukukaudella. Tutustu huolella opintojaksojen sisältöihin, suoritustapoihin ja aikatauluihin.

Opintojaksokohtainen opiskeluoikeus on voimassa enintään 31.7.2024 saakka.

Opintoihin tulee rekisteröityä erikseen kullekin opintojaksolle Itä-Suomen yliopiston järjestelmään. Saat yksittäiset opintojaksojen rekisteröitymislinkit Kymenlaakson kesäyliopistosta sen jälkeen, kun opintokokonaisuuden ilmoittautumisaika on päättynyt.

HUOM! Tutustu opintojaksoihin ja tarkkoihin aikatauluihin Pepin opinto-oppaassa.

Tuutori: Kymenlaakson kesäyliopistossa on opintojesi tukena tuutori. Kasvatustieteen tuutor Tero Tuononen pitää ensimmäisen opintojen aloitustuutoroinnin (Zoom) tiistaina 29.8.2023 klo 17.00 alkaen. Linkin siihen saat ilmoittautumisesi jälkeen.

Hinta: Kymenlaakson kesäyliopiston maksu 235 € + Itä-Suomen avoimen yliopiston maksut 225 €

Kasvatustieteellisen alan perusopintojen (erityispedagogiikka, kasvatus- ja aikuiskasvatustiede, varhaiskasvatus) infotilaisuus ke 23.8.2023 klo 17.00 Teamsissa.

 

Opetussuunnitelma 2023–2024

Perusopintokokonaisuus koostuu seuraavista jaksoista:

 • Johdatus kasvatustieteisiin, yhteinen osa 2 op
 • Johdatus kasvatustieteisiin, koulutuskohtainen osa, varhaiskasvatus 3 op
 • Kasvatuksen historiallis-filosofiset perusteet 2 op, yhteinen osa
 • Kasvatuksen historiallis-filosofiset perusteet 3 op, koulutuskohtainen osa, varhaiskasvatus
 • Kasvatuksen yhteiskunnalliset perusteet 2 op, yhteinen osa
 • Kasvatuksen yhteiskunnalliset perusteet 3 op, koulutuskohtainen osa, varhaiskasvatus
 • Oppiminen, kehitys ja hyvinvointi, yhteinen osa 3 op
 • Oppiminen, kehitys ja hyvinvointi, koulutuskohtainen osa 2 op
 • Orientaatio varhaiskasvatukseen 5 op

 

HUOM! Opinnot eivät tuota varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuutta aiemman päivähoitoalan tms tutkinnon lisäksi. Opinnot hyväksiluetaan Itä-Suomen yliopiston varhaiskasvatuksen opettajan koulutusohjelmassa täysimääräisesti. Voit hakea yliopiston tutkinto-opiskelijaksi joko avoimen yliopiston opintojen perusteella tai todistusvalinnalla ja/tai valintakokeella + soveltuvuuskokeella

Opinnoissa ei ole määrättyä suorittamisjärjestystä. Johdatus kasvatustieteisiin on hyvä johdanto, mutta opinnot voi aloittaa ja suorittaa myös aikataulullisista syistä eri järjestyksessä. Kasvatuksen historiallis-filosofiset perusteet-jakson molemmat osat, päällekkäin edellisten kanssa joko Johdatus kasvatustieteisiin tai Oppiminen, kehitys ja hyvinvointi- jaksosta toinen tai molemmat osat. Kevätlukukaudelle jää suoritettavaksi Orientaatio varhaiskasvatukseen, Kasvatuksen yhteiskunnalliset perusteet-jakson molemmat osat ja vastaavasti joko Johdatus kasvatustieteisiin tai Oppiminen, kehitys ja hyvinvointi- jaksosta toinen tai molemmat osat.

---------------------

Johdatus kasvatustieteisiin, yhteinen osa 2 op

Aikataulu: 07.09.2023–31.7.2024

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee kasvatuksen, koulutuksen ja elinikäisen oppimisen keskeiset käsitteet
 • on saanut yleiskuvan kasvatustieteiden tutkimusalueista ja menetelmällisistä lähestymistavoista
 • tuntee kriittisen tieteellisen ajattelun perusteita.

Sisältö: Kasvatuksen keskeiset käsitteet (kasvatus, opetus, koulutus, pedagogiikka, ohjaus; elinikäinen oppiminen, inkluusio, kehitys, sivistys, sosialisaatio). Kasvatustieteiden paikka ja vaikuttavuus tieteiden järjestelmässä kansallisesti ja kansainvälisesti. Kasvatuksen tutkimuksen yleiset ominaispiirteet ja tyypilliset kohteet.

Toteutustavat: Verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu, monimuoto-opetus.

Suoritustavat: Luennot 10 t (myös etäosallistumismahdollisuus ja tallenteet); kirjallisuuden sekä luentojen ja luentomateriaalien tenttiminen verkkotenttinä 2 t; itsenäinen työskentely 42 t.
Luennoilla käydään läpi kasvatustieteen yleiset perusteet (6 t) ja metodiset perusteet (4 t). Luennot pidetään syyslukukauden alkupuolella Joensuussa, ja ovat seurattavissa myös reaaliaikaisesti verkossa ja katsottavissa myöhemmin verkkotallenteina. Luentoihin ja kirjallisuuteen pohjautuvan verkkotentin ja mahdollisen uusintatentin voi suorittaa loka-, marras-, maalis-, toukokuussa. Tentti on suoritettavissa em. kuukausina yhden, PEPPI-järjestelmässä ilmoitetun arkipäivän (12 t) aikana.

Oppimateriaali: Tentittävä kirjallisuus: Rinne, Kivirauma & Lehtinen ”Johdatus kasvatustieteisiin” (ei vuotta 2005 vanhempia painoksia; kahta viimeistä päälukua ”Klassiset kysymykset ja niiden esittäjät” ja ”Suomalaiset vastaukset” ei tentitä).

Arviointi: Verkkotentti arvioidaan asteikolla 0-5. Arviointikriteerit: luentojen sisällön ja kirjallisuuden hallinta.

Edeltävät opinnot: Johdatus kasvatustieteisiin, yhteinen osa 2 op pitää suorittaa joko ennen tai samaan aikaan koulutuskohtaisen osan kanssa.

---------------------

Johdatus kasvatustieteisiin, koulutuskohtainen osa (varhaiskasvatus) 3 op

Aikataulu: 12.10.–08.12.2023 TAI 04.03.–17.05.2024

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa tulkita kasvatusalan keskeisiä käsitteitä oman kasvatustieteellisen alansa näkökulmasta
 • osaa soveltaa kasvatusalan menetelmällisiä lähestymistapoja oman tieteen-ja koulutusalansa tutkimuskysymyksiin
 • tuntee kriittisen tieteellisen ajattelun perusteita.

Sisältö: Koulutusalan tieteellinen perusta ja sille keskeiset käsitteet. Koulutusalalle ominaisia tutkimuskohteita ja tutkimusmenetelmällisten lähestymistapojen esimerkkejä.

Toteutustavat: Verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu, monimuoto-opetus.

Suoritustavat: Luennot (myös etäosallistumismahdollisuus ja tallenteet) 4 t, 2-3 hengen ryhmissä tehtävät oppimistehtävät 12 t, itsenäinen työskentely 65 t. Luennot pidetään syksyllä, keväällä käytössä on vain tallenteet. Ryhmät voivat olla myös etäryhmiä.

Oppimateriaali:

Ronkainen, S., Pehkonen, L., Lindblom-Ylänne & Paavilainen, E. 2013. Sanoma Pro. Tutkimuksen voimasanat.

Varhaiskasvatuksen alan tutkimusartikkeleita, jotka esimerkittävät alan käsitteistöä ja tutkimusmetodologisia lähestymistapoja.

Arviointi: Arvosana on asteikolla 0-5 suoritettujen verkkotehtävien arvosanojen keskiarvo. Verkkotehtävillä arvioidaan oppimateriaalien hallinta (luentojen sisällöt ja kurssikirjallisuus).

Edeltävät opinnot: Johdatus kasvatustieteisiin, yhteinen osa 2 op; se pitää suorittaa joko ennen, tai samaan aikaan tämän koulutuskohtaisen osan kanssa.

---------------------

Kasvatuksen historiallis-filosofiset perusteet, yhteinen osa 2 op

Aikataulu: 23.10.–13.12.2023

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

 • hahmottaa kasvatus- ja koulutuskysymystenaikasidonnaisuuden
 • tunnistaa kasvatusfilosofian ja kasvatustieteen filosofianvälisen eroavuuden
 • pystyy arvioimaan kasvatukseen liittyvien ilmiöiden historiallisia ja filosofisia lähtökohtia
 • hahmottaa suomalaiselle yhteiskunnalle ominaisen yhteyden kasvatuksen ja demokratian välillä.

Sisältö: Kasvatuksen ja koulutuksen historiallis-filosofinen kehkeytyminen. Kasvatusfilosofian ja kasvatustieteen filosofian käsitteet. Suomalaisen kasvatusajattelun ja koulutuspolitiikan yhteiskunnallis-kulttuuriset vaikuttimet. Kasvatuksen arvosidonnaisuus.

Toteutustavat: Verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu, monimuoto-opetus.

Suoritustavat: Luennot 10 t (myös etäyhteys ja tallenteet), luentoihin ja kirjallisuuteen pohjautuva verkkotentti 2 t; itsenäinen työ 42 t. Luennot ja kirjallisuus tentitään verkkotenttinä opintojakson tenttipäivinä.

Oppimateriaali: Tentittävä kirjallisuus koostuu suomenkielisistä open access-artikkeleista (n. 150 sivua). Linkit artikkeleihin löytyvät opintojakson verkkoympäristöstä.

Arviointi: Luentojen ja artikkelikoosteen tentti arvioidaan asteikolla 0–5.

---------------------

Kasvatuksen historiallis-filosofiset perusteet, koulutuskohtainen osa (varhaiskasvatus) 3 op

Aikataulu: 12.10.2023–11.01.2024

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa arvioida varhaiskasvatukseen liittyvien ilmiöidenhistoriallis-filosofisialähtökohtia
 • osaa soveltaa historiallis-filosofistalähestymistapaa varhaiskasvatuksen tutkimuksessa
 • osaa reflektoida omaa kehittyvää professionaalisuuttaan suomalaisen varhaiskasvatuksen kehityksen valossa.

Sisältö: Varhaiskasvatuksen historiallis-filosofiseterityiskysymykset. Tutkimuskirjallisuuden hyödyntäminen varhaiskasvatuksen historiallisten ja filosofisten lähtökohtien tarkastelussa.

Toteutustavat: Verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu, monimuoto-opetus.

Suoritustavat: Johdantoluento 2 t, opintopiirityöskentely ja opintopiiriraportin laadinta 30 t, kaikille yhteinen reflektiotapaaminen 2 t, itsenäinen työskentely 47 t. Johdantoluentoon ja reflektiotapaamiseen on etäosallistumismahdollisuus. Opintopiirityöskentely voidaan toteuttaa etäyhteyksien avulla.

Oppimateriaali:

Opettajan jakama materiaali.

Meretniemi, M. 2015. Hyvä koti ja henkinen äitiys lastentarhatyön esikuvina. Aate-ja käsitehistoriallinen tutkielma Suomen varhaiskasvatuksen taustasta. (Soveltuvin osin, s. 1-155, 282-317). http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-0203-4

Arviointi: Opintopiirityöskentely hyväksytty – hylätty.

---------------------

Kasvatuksen yhteiskunnalliset perusteet, yhteinen osa 2 op

Aikataulu: 15.08.–31.12.2023 TAI 09.01.–04.03.2024

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tietää kasvatussosiologisen tutkimuksen perusasetelmia, teoriasuuntauksia ja peruskäsitteitä
 • tuntee koulutuksen yhteiskunnalliset funktiot ja osaa pohtia koulutuksen yksilöllisiä ja yhteiskunnallisia merkityksiä
 • tietää globalisaation eri ulottuvuudet ja yhteyden kansalliselle koulutuspolitiikalle ja on edistynyt kriittisen ja eettisen ajattelun taidoissaan.

Sisältö: Kasvatuksen yhteiskunnallisen tutkimuksen luonne, keskeiset käsitteet ja teoriat. Koulutuksen ja kasvatuksen merkitys suomalaisessa yhteiskunnassa eri ikäryhmille. Globalisaation haasteet koulutuspolitiikalle.

Toteutustavat: Verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu, monimuoto-opetus.

Suoritustavat: Opiskelija valitsee suoritustavan 1 tai 2:

Suoritustapa 1: Luennot 14 t (myös etäosallistumismahdollisuus, saatavissa myös tallenteina), luentojen ja kirjallisuuden tenttiminen verkkotenttinä (yksilö- tai ryhmätentti 2-6 henkilöä) 3 t, itsenäinen työskentely 37 t.

Suoritustapa 2: Luennot 14 t (myös etäosallistumismahdollisuus, saatavissa myös tallenteina) luentoihin ja kirjallisuuteen pohjautuvan opintopiiriraportin tekeminen opintopiiriryhmässä 10 t, itsenäinen työskentely 30 tuntia.

Oppimateriaali: Yhteisen osan kirjallisuus:

Antikainen, A., Rinne, R. ja Koski, L. 2013. Kasvatussosiologia. (Soveltuvin osin, opettajien tarkentamalla tavalla)

Apple, M.V., Ball, J.S. & Gandin, L.A. 2010. The Routledge International Handbook of the Sociology of Education. (Soveltuvin osin, opettajien tarkentamalla tavalla)

Arviointi: Yksilö-tai ryhmätentti / opintopiirin loppuraportti: 0–5.

---------------------

Kasvatuksen yhteiskunnalliset perusteet, koulutuskohtainen osa (varhaiskasvatus) 3 op

Aikataulu: 08.01.–15.03.2024

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • arvioida varhaiskasvatukseen liittyvien ilmiöidenhistoriallis-filosofisia lähtökohtia
 • soveltaa historiallis-filosofistalähestymistapaa varhaiskasvatuksen tutkimuksessa
 • reflektoida omaa kehittyvää professionaalisuuttaan suomalaisen varhaiskasvatuksen kehityksen kautta.

Sisältö: Kasvatuksen yhteiskunnallisen tutkimuksen luonne, keskeiset käsitteet ja teoriat. Koulutuksen funktiot. Kasvatuksen ja koulutuksen merkitys suomalaisen yhteiskunnan eri ikäryhmille.

Toteutustavat: Verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu.

Suoritustavat: Kirjallisuuteen pohjautuva yksilö- tai ryhmätehtävä 34 t, itsenäinen työskentely 47 t.

Oppimateriaali:

Alanen, Leena & Karila, Kirsti (2009): Lapsuus, lapsuuden instituutiot ja lasten toiminta

McDowall Clark, Rory: Childhood in society for the early years.

Muu aineisto: Ilmoitetaan opintojakson alkaessa.

Arviointi: Yksilö- tai ryhmätehtävä arvioidaan asteikolla 0–5.

---------------------

Oppiminen, kehitys ja hyvinvointi, yhteinen osa 3 op

Aikataulu: 06.09.–12.12.2023

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää ihmisen lajityypillisen yksilökehityksen ja toiminnan reunaehdot
 • tunnistaa ihmisen kehityksen ja kulttuurin yhteen kietoutumisen yksilön kasvuprosessissa
 • ymmärtää kannustamisen ja huomioon ottavan vuorovaikutuksen merkityksen kehityksessä, oppimisessa ja hyvinvoinnissa
 • osaa tunnistaa vuorovaikutusta ja hyvinvointia vahvistavia tai vaarantavia tekijöitä sekä yksilöissä että ympäristössä.

Sisältö: Kasvatus-ja kehityspsykologian ja oppimisen psykologian peruskäsitteet. Ihmisen luontaisen kehityksen kaari ja elämänkaari. Ajattelu, motivaatio, oppiminen ja hyvinvointi. Tunnesäätely, stressiaktivoituminen ja kehollisuus. Vuorovaikutus ja oppiminen kasvun ja kehityksen näkökulmista.

Toteutustavat: Verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu.

Suoritustavat: Luennot 24t (luennot striimataan ja niistä saatavilla myös tallenteet) Verkkotentti 2 t. Itsenäinen työskentely 55 t

Oppimateriaali:

Nurmi J., Ahonen, T., Lyytinen, H., Lyytinen, P., Pulkkinen, L &Ruoppila, I. (2014) (tai myöhempi painos).Ihmisen psykologinen kehitys. Jyväskylä: PS-kustannus.

Salmela-Aro K. (toim.) (2018) Motivaatio ja oppiminen. Jyväskylä: PS-kustannus.

Arviointi: Verkkotentti 0-5 Tentissä arvioidaan luentojen ja kirjallisuuden muodostama kokonaisuus, jossa molemmat on suoritettava hyväksytysti.

---------------------

Oppiminen, kehitys ja hyvinvointi, koulutuskohtainen osa 2 op

Aikataulu: 08.01.–29.03.2024

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää ihmisen lajityypillisen yksilökehityksen ja toiminnan reunaehdot
 • tunnistaa ihmisen kehityksen ja kulttuurin yhteen kietoutumisen yksilön kasvuprosessissa
 • ymmärtää kannustamisen ja huomioon ottavan vuorovaikutuksen merkityksen kehityksessä, oppimisessa ja hyvinvoinnissa
 • osaa tunnistaa vuorovaikutusta ja hyvinvointia vahvistavia tai vaarantavia tekijöitä sekä yksilöissä että ympäristössä.

Sisältö: Kasvatus- ja kehityspsykologian ja oppimisen psykologian peruskäsitteet. Ihmisen luontaisen kehityksen kaari ja elämänkaari. Ajattelu, motivaatio, oppiminen ja hyvinvointi. Tunnesäätely, stressiaktivoituminen ja kehollisuus. Vuorovaikutus ja oppiminen kasvun ja kehityksen näkökulmista. Sisältöteemoja tarkastellaan kasvun, kehityksen ja opettajuuden näkökulmasta.

Toteutustavat: Verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu.

Suoritustavat: Suoritustapa 2 verkko-opintopiiri (kevätlukukausi): Verkko-opintopiiri 14 t, ryhmäesseen kirjoittaminen 20 t, itsenäinen työskentely 20 t.

Oppimateriaali: Opintopiireissä jaettavat varhaiskasvatukseen liittyvät tieteelliset artikkelit.

Arviointi: Suoritustapa 1: Opintopiirityöskentely hyv-hyl, ryhmäessee hyv-hyl Suoritustapa 2: Verkko-opintopiiri hyv-hyl, ryhmäessee hyv-hyl

---------------------

Orientaatio varhaiskasvatukseen 5 op

Aikataulu: 14.9.–21.11.2023 TAI 08.1.–29.3.2024

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa pohtia reflektiivisesti varhaiskasvatusta koskevia asenteitaan ja ennakkokäsityksiään
 • ymmärtää varhaiskasvatusta ja esiopetusta ohjaavien suunnitelmien ja määräysten merkityksen pedagogisen työn perustana
 • osaa tarkastella ja kuvata varhaiskasvatuksen opettajan työtehtäviä ja roolia monialaisessa työyhteisössä, sekä oppimisympäristöjä inklusiivisessa toimintakulttuurissa
 • osaa havainnoida eri-ikäisten lasten kasvun, kehityksen, oppimisen ja toimijuuden tunnuspiirteitä ja ymmärtää pedagogisten valintojen merkityksenlapsen motivaatioon, kehitykseen ja oppimiseen sekä hyvinvointiin
 • on motivoitunut kehittämään pedagogista ajatteluaan ja perustelemaan sitä teoreettisten näkökulmien avulla.

Sisältö: Varhaiskasvatuksen keskeiset pedagogiset käsitteet; varhaiskasvatusta ohjaavat suunnitelmat ja määräykset pedagogiikan lähtökohtana; reflektio ammatillisen kehittymisen perustana; Varhaiskasvatuksen opettajan rooli ja työn kokonaiskuva; turvallinen, yksilön osallisuutta tukeva inklusiivinen toimintakulttuuri; lapsen ja ryhmän toiminnan sekä opettajan pedagogisen vuorovaikutuksen tavoitteellinen havainnointi; arkiajattelu ja teoreettinen ajattelu kasvatusalalla.

Toteutustavat: Verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu, monimuoto-opetus.

Suoritustavat: Luennot 24 t (osa luennoista on lähiluentoja ja osa tallenteita, ks. myös opintojakson lisätiedot), ohjattu pienryhmätyöskentely 12 t, päiväkodissa toteutettavat havainnointitehtävät 12 t, yksilöllisesti ja ryhmässä tehtävät oppimistehtävät 10 t, itsenäinen työskentely 77 t.

Oppimateriaali: Pakollinen kirjallisuus:

Koivula, M. Siippainen, A. & Eerola-Pennanen, P. 2017 (toim.). Valloittava varhaiskasvatus: Oppimista, osallisuutta ja hyvinvointia. Tampere: Vastapaino. (soveltuvin osin)

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018 (https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/varhaiskasvatussuunnitelman_perusteet.pdf)

Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014 (https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/esiopetuksen_opetussuunnitelman_perusteet_2014.pdf)

Opetuksessa jaettava materiaali.

Arviointi: Pienryhmätyöskentelyyn osallistuminen, havainnointien sekä yksilöllisesti ja ryhmässä tehtävien oppimistehtävien suorittaminen (hyväksytty - hylätty).

 

Oikeus muutoksiin pidätetään.

 

Ilmoittaudu koulutukseen
Paikkoja vapaana
Ilmoittautuminen päättyy: 24.08.2023

Lisätietoja

Hanna Laitvirta
Koulutussihteeri
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
044 747 8501
Jaa tämä artikkeli
Päivitetty: