placer

Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

Sosiaalityö perusopinnot 25 op (UEF)

14.09.2023


Koulutuksen kuvaus
Sosiaalityö oppiaineena yhdistää ihmistä ja hänen elämäntilannettaan koskevan tiedon laajempaan ymmärrykseen yhteiskunnasta. Sosiaalityössä korostuvat ihmisten sosiaalisten oikeuksien, toimintaedellytysten ja elämänotteen vahvistaminen.

Ajankohta
14.09.2023
Osallistumismaksu
460 EUR
Kesto
14.9.2023–31.7.2024
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen päättyy 24.08.2023
Paikka
Verkkokoulutus
Kenelle sopii
Sosiaalityön ammatillisesta kentästä kiinnostuneille.
Kuvituskuva Kymenlaakson kesäyliopisto

HUOM! Info sosiaalityön opinnoista kiinnostuneille: keskiviikkona 16.8.2023 klo 17.00–18.00. Infon pitäjinä oppiaineen tuutori sosiaalityöntekijä Noomi Saarenpää ja Kymenlaakson kesäyliopiston rehtori Elina Ivakko. Ilmoittaudu mukaan infoon tästä!

Sosiaalityön opinnot antavat mahdollisuuden sekä ammatilliseen asiakastyöhön että toimimiseen sosiaalityön asiantuntijana suunnittelu-, tutkimus- ja johtotehtävissä. Sosiaalityön perusopintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija on perehtynyt sosiaalityön teoreettiseen ja ammatilliseen perustaan. Opiskelija tunnistaa hyvinvoinnin vajeita ja palvelujärjestelmän vaikutusmahdollisuuksia sekä hahmottaa sosiaalityön tutkimusperustaisena ammattina.

Tuutori: Kymenlaakson kesäyliopistossa saat opintoihisi tuutorin ohjausta ja tukea. Sosiaalityön opintojen tuutorina toimii sosiaalityön asiantuntija Noomi Saarenpää. Tuutorointitiedot ja kokoontumiset (Zoom) saat tuutorilta opintojen alettua.

Hinta: Kymenlaakson kesäyliopiston maksu 235 € + Itä-Suomen avoimen yliopiston maksut 225 €

Opetussuunnitelma 2023–2024

Sosiaalityön perusopinnot 25 op sisältää seuraavat opintojaksot:

YY00CS63 Sosiaalityön ammatillisuus ja toimintaympäristö 5 op

5513106 Sosiaalityön teoreettiset perusteet 5 op

YY00CV19 Sosiaalityön käytäntö 1: Toimijuuden tukemisen perusteet 5 op

YY00CV18 Johdatus sosiaalioikeuteen 5 op

5513108 Tutkiva sosiaalityö 5 op

 

Hyväksiluku:

YY00CV19 Sosiaalityön käytäntö I: Toimijuuden tukemisen perusteet 5 op. Opiskelija, joka on suorittanut sosionomin, geronomin, kuntoutuksen ohjaajan tai yhteisöpedagogin ammattikorkeakoulututkinnon saa opintojakson korvattua kokonaan.

YY00CS63 Sosiaalityön ammatillisuus ja toimintaympäristö 5 op Sosionomi AMK, geronomi AMK, kuntoutuksen ohjaaja AMK ja yhteisöpedagogi AMK -tutkinnolla saa hyväksiluetuksi opintojakson kirjallisuustentin. Monimuoto-osuus opintojaksolta tulee suorittaa.

 

---------------------

Sosiaalityön ammatillisuus ja toimintaympäristö 5 op

Aikataulu: 14.9.–30.11.2023.

Opettaja: apulaisprofessori Elisa Tiilikainen

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet 1) paikantaa sosiaalityötä käytännön ammattina ja tieteenalana, 2) jäsentää sosiaalityötä osana yhteiskunnallista toimintaympäristöä, 3) tunnistaa ja tulkita sosiaalityön kohdeilmiöitä ja eettisiä periaatteita.

Sisältö: Sosiaalityölle keskeiset käsitteet, arvot, etiikka ja toimintaympäristöt. Sosiaalityön yhteiskunnallinen ja tieteellinen konteksti sekä käytännön suhde tutkimukseen ja teoriaan. Näitä tarkastellaan suhteessa sosiaalityön kohdeilmiöihin ja niiden määrittymiseen sekä sosiaalityön ammatillisen työn tiedonmuodostukseen.

Toteutustavat: Verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu.

Suoritustavat: Luennot (16 h), oppimispäiväkirja ja kirjallisuustentti yht. 119 h (sis. opiskelijan itsenäinen työskentely). Opetus toteutetaan 1 krt/lukuvuosi.

Oppimateriaali:

Juhila, K. (2018). Aika, paikka ja sosiaalityö. Tampere: Vastapaino.

Muu mahdollinen Moodlessa ilmoitettava materiaali.

Arviointi: Kirjallisuustentti hyv−hyl, luentoihin pohjautuvassa oppimispäiväkirjassa numeerinen arviointi H−5. Kokonaisarvosana muodostuu oppimispäiväkirjan arvosanan perusteella.

---------------------

Sosiaalityön teoreettiset perusteet 5 op

Aikataulu: 25.10.–31.12.2023.

Opettaja: professori Timo Toikko

Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee sosiaalityön keskeiset oppisuunnat ja ymmärtää niiden yhteyksiä erilaisiin ihmis-, yhteiskunta- ja tiedekäsityksiin. Opiskelijalla on valmius kehittää omaa itseymmärrystä sosiaalityöstä osana henkilökohtaista ammatillista kasvua.

Sisältö: Sosiaalityön teoreettiset koulukunnat, sosiaalityön yhteiskunnallinen kehys ja sosiaalityö tutkimus.

Toteutustavat: Verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu.

Suoritustavat: Luennot (12 h). Luennot ja kirjallisuus suoritetaan tenttimällä. Luennot ja kirjallisuus suoritetaan samalla kertaa ja molemmista osioista on päästävä läpi, jotta suoritus on hyväksyttävissä.

Oppimateriaali: Toikko, Timo: Sosiaalityön ideat. Johdatus sosiaalityön historiaan. Vastapaino, 2005

Mäntysaari, Mikko & Pohjola, Anneli & Pösö, Tarja (toim.): Sosiaalityö ja teoria. PS-kustannus 2009.

Arviointi: 0–5.

---------------------

Sosiaalityön käytäntö 1: toimijuuden tukemisen perusteet 5 op

Aikataulu: 26.10.2023–31.5.2024

Opettaja: Piia Puurunen

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan, opiskelija osaa

  • tunnistaa ja selittää ammatillisen sosiaalityön, kolmannen sektorin ja hanketyön toimintaa
  • tunnistaa sosiaalityössä kohdattavien ihmisten haastavien elämäntilanteiden merkityksiä ja niistä aiheutuvien tuen tarpeiden lähtökohtia
  • kuvata sosiaalityön erilaisia asiakkuuksia, asiakkaan toimijuuden tukemista ja sosiaalityön käytännön roolin osana palvelujärjestelmää.

Sisältö: Sosiaalipalveluiden käytännön työ, sosiaalityön asema erilaisissa toimintaympäristöissä, sosiaalipalveluiden järjestö- ja hanketyö, sekä näiden kytkentä sosiaalityöhön.

Toteutustavat: Opintojakson orientaatioluento ja esseeseminaari. Käytännönjakso (5 työpäivää / 36 h), verkko-oppimisympäristössä työskentely sekä itsenäinen työskentely. Opintojakson toteutus muutoin verkossa, mutta harjoittelu tarkoittaa tutustumista johonkin sosiaalityön käytännön yksikköön, ja opiskelija järjestää harjoittelupaikan itse. Harjoittelu ohjeistetaan tarkemmin opintojakson alussa.

Suoritustavat: Opintojakson suoritustapoina ovat: osallistuminen orientaatioluentoon, opetukseen osallistuminen, oppimistehtävät ja itsenäinen työskentely, käytännön jakson suorittaminen (5 työpäivää / 36 h). Opintojakson toteutuksella on tarkempi kuvaus erilaisista suoritustavoista.

Oppimateriaali: Opintojakson oppimateriaalilista verkko-oppimisympäristö Moodlessa.

Arviointi: Suoritukset arvioidaan asteikolla 0–5.

---------------------

Johdatus sosiaalioikeuteen 5 op

Aikataulu: 8.1.–15.3.2024

Opettaja: yliopistolehtori Pauli Rautiainen

Osaamistavoitteet: Opintojaksolla opiskelija perehtyy hallinto- ja sosiaalioikeudelliseen sääntelyyn sosiaalityön kontekstissa. Opiskelija osaa hahmottaa opintojakson suoritettuaan perus- ja ihmisoikeuksien vaikutuksen sosiaali- ja terveydenhuollon hallintotoimintaan sekä sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevan sääntelykokonaisuuden perusteet ja ymmärtää siihen liittyvien hallinto- ja sosiaalioikeudellisten periaatteiden vaikutuksen. Opiskelija ymmärtää sosiaalityön professioon liittyvät oikeudelliset velvoitteet ja omaa perustaidot juridisesta tiedonhankinnasta ja oikeudellisesta ratkaisutoiminnasta.

Sisältö: Johdatus oikeusjärjestykseen. Perus- ja ihmisoikeuksien perusteet, erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon kannalta. Sosiaalioikeuden perusteet ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmä. Asiakkaan sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten oikeudellisen aseman lähtökohdat.

Toteutustavat: Verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu, monimuoto-opetus.

Suoritustavat: Oppimistehtävät ja luennot (20h). Luennot tulevat saataville myös tallenteena. Kurssilla voi olla myös lähiopetuksena toteutettavia harjoitussessioita. Avoimen yliopiston opiskelijat voivat valita joko lähi- tai etäopetusmahdollisuuden. Tarkempi ohjeistus kurssin Moodle-alustalla.

Oppimateriaali:

Nykänen Pekka: Johdatus oikeusjärjestykseen 2019 (osat 1 ja 2)

Mäenpää Olli: Hallinto-oikeus 2018 (opettajan ilmoittamin osin)

Ilmoitettua oppimateriaalia voidaan tarkentaa ja täydentää Moodlessa ilmoitettavalla kirjallisuudella.

Arviointi: Suoritukset arvioidaan asteikolla 0–5.

Edeltävät opinnot: Sosiaalityön ammatillisuus ja toimintaympäristö

---------------------

Tutkiva sosiaalityö 5 op

Aikataulu: 15.3.–13.5.2024

Opettaja: yliopistonlehtori Riitta-Liisa Kinni

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa tunnistaa sosiaalityön tutkimuskohteita, tutkimuksellisia lähestymistapoja ja tutkimuseettisiä periaatteita sekä antaa esimerkkejä sosiaalityön tutkimuksen ja käytännön suhteesta. Opiskelija osaa tunnistaa tieteellisen raportoinnin muotoja, rajata tutkimuskysymyksen ja vastata siihen tieteellisessä esseessä prosessikirjoittamisen periaatteita toteuttamalla.

Sisältö: Sosiaalityön tutkimuskohteet, tutkimusperusteisuus ja tutkimuseettiset periaatteet. Tieteellinen argumentointi, raportointi sekä tieteellisen kirjoittamisen prosessi, ohjeet ja säännöt.

Toteutustavat: Monimuoto-opetus. Avoimen yliopiston ja sivuaineopiskelijoille harjoitusryhmä toteutetaan etäopetuksena, ei tallenteita.

Suoritustavat: Ideapaperin ja esseen kirjoittaminen, oppimistehtävät verkossa. Osallistuminen harjoituksiin. Opintojakso on suoritettava kokonaisuudessaan saman lukuvuoden aikana.

Opintojaksosta saa hyväksiluvun aiemmalla yliopistotutkinnolla, kysy tarkentavia tietoja opintosihteeriltä.

Oppimateriaali: Verkko-oppimisympäristössä jakson alussa jaettava materiaali.

Arviointi: Suoritukset arvioidaan asteikolla 0–5.

 

 

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittaudu koulutukseen
Paikkoja vapaana
Ilmoittautuminen päättyy: 24.08.2023

Lisätietoja

Hanna Laitvirta
Koulutussihteeri
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
044 747 8501
Jaa tämä artikkeli
Päivitetty: