placer

Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

Terveyden edistäminen ja terveystieto aineopinnot 35 op (UEF)

01.09.2023


Koulutuksen kuvaus
Terveyden edistäminen on oppiaine, joka perustuu useiden eri tieteenalojen tietoperustaan. Terveyden edistäminen ja terveystieto perus- ja aineopinnot (yhteensä 60 op) antavat opettajille terveystiedon aineenhallinnan pätevyyden.

Ajankohta
01.09.2023
Osallistumismaksu
550 EUR
Kesto
1.9.2023–31.7.2024
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen päättyy 21.08.2023
Paikka
Verkkokoulutus
Kenelle sopii
Opinnot soveltuvat mm. opetustyössä, sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä lasten ja nuorten parissa työskenteleville, sivuaineopinnoiksi terveystieteiden ja kasvatustieteiden opiskelijoille sekä kaikille asiasta kiinnostuneille.
Kuvituskuva Kymenlaakson kesäyliopisto

Aineopintojen yhteisissä opinnoissa käsitellään terveyttä ja alueellista sekä valtakunnallista tasoa väestön terveyden edistämisessä. Lisäksi terveyden edistämisen lähestymistapoja, teorioita ja malleja sekä terveyden edistämisen tutkimusta ja ajankohtaisia aihealueita. Valinnaisissa opinnoissa opiskelija voi valita parhaiten omia tarpeitaan/ tavoitteitaan vastaavia opintoja esitetyistä vaihtoehdoista. Mikäli jokin yhteisistä opintojaksoista on suoritettu muussa yhteydessä, se korvataan valitsemalla vastaava opintopistemäärä valinnaisia opintoja lisää.

Aineopintojen opintojaksokohtaiset tiedot ovat nähtävillä alla näkyvässä luettelossa.

Hinta: Kymenlaakson kesäyliopiston maksu 235 € + Itä-Suomen avoimen yliopiston maksut 315 €

 

Yhteiset opintojaksot 15 op:

TH00CW29 Orientoituminen aineopintoihin 1 op 

4310532 Terveyden edistämisen ja terveystiedon tutkimus 4 op

TH00CW31 Terveystiedon sisältöjen nykyhaasteet II 5 op

Vaihtoehtoiset opintojaksot 5 op:

TH00CW28 Terveyden edistämisen teoriat ja mallit 5 op

TAI

4310535 Terveyden edistämisen ja terveystiedon teemaseminaari 5 op

Huom! vaihtoehtoinen suorituspari, voit valita vain jomman kumman näistä.

 

Valinnaiset opintojaksot 20 op:

Terveyden edistämisen ja terveystieto -oppiaineen valinnaiset opintojaksot, joita opiskelija ei ole käyttänyt perusopintokokonaisuuteen:

4310534 Koulun henkilöstön työhyvinvoinnin tunnistaminen ja kehittäminen 5 op

TH00CW32 Terveystiedon täydentävät opinnot 1 op

4311104 Terveyden edistämisen johtaminen 5 op

4312008 Tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja osallisuus terveyden edistämisessä 5 op

4429552 Stressi- ja kriisitilanteet lapsuudessa ja nuoruudessa 5 op

5513403 Lasten ja nuorten hyvinvoinnin sosiaaliset ulottuvuudet 5 op

4429553 Oppiminen ja koulusuoriutuminen 5 op

TL00CC82 Ravitsemus ja elintavat 5 op

TL00CC81 Syömisen sosiokulttuuriset ulottuvuudet 5 op

TL00CC80 Ravitsemus- ja terveysinformaatio sosiaalisessa mediassa 5 op

TL00CO86 Terveyskunto ja terveysteknologiset sovellukset 4 op

 

Suositeltavaa on aloittaa aineopinnot Orientoituminen aineopintoihin 1 op opintojaksosta, joka toteutuu syys- ja kevätlukukaudella. Opintoja voi muuten suorittaa vapaassa järjestyksessä.

HUOM! Edeltävät opinnot: Terveyden edistäminen ja terveystieto perusopinnot 25 op tai vastaavat opinnot suoritettu hyvin tiedoin (arvosana 3). Muualla kuin Itä-Suomen yliopistossa suoritetuista perusopinnoista on haettava korvaavuutta UEFista heti opintojen aloittamisen jälkeen.

Terveyden edistämisen ja terveystiedon aineopintojen jälkeen opiskelija osaa

 • analysoida terveyden edistämisen ajankohtaisia aihealueita erilaisissa toimintaympäristöissä alueellisesti, kansallisesti ja globaalilla tasolla
 • soveltaa terveyden edistämisen keskeisiä monitieteisiä teorioita ja malleja sekä näyttöön perustuvaa tietoa opetus- ja ohjaustapahtumien suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa
 • tunnistaa ja analysoida terveyden edistämisen eettisiä kysymyksiä
 • arvioida terveyden edistämisen ja terveystiedon tutkimusprosessia ja -menetelmiä.

Opiskelu tapahtuu verkko-oppimisympäristö Moodlessa. Opintojaksoille kirjautuminen Moodlessa aukeaa pääsääntöisesti aikataulutetun opetuksen ensimmäisenä päivänä. Kirjautuminen on auki n. viikon ajan kirjautumisen alkamisesta. Opintojaksoilla on aikataulutettuja tehtäviä. Tarkemmat tiedot opintojaksoista ja opintojaksoille ilmoittautumisesta löytyvät Terveyden edistäminen ja terveystieto aineopintojen Moodle -tiedotusympäristöstä.

Tuutori: Kymenlaakson kesäyliopistossa saat opintoihisi tuutorin ohjausta ja tukea. Kymenlaakson kesäyliopistossa on opintojesi tukena tuutori. Tuutorointiedot ja kokoontumiset (Zoom) täsmentyvät myöhemmin.

Opintojaksokohtainen opiskeluoikeus on voimassa enintään 31.7.2024 saakka. Opintoihin tulee rekisteröityä erikseen kullekin opintojaksolle Itä-Suomen yliopiston järjestelmään. Saat yksittäiset opintojaksojen rekisteröitymislinkit Kymenlaakson kesäyliopistosta sen jälkeen, kun opintokokonaisuuden ilmoittautumisaika on päättynyt.

---------------------

Orientoituminen aineopintoihin 1 op

Aikataulu: 01.09.2023 - 31.07.2024

Opettaja: Ari Haaranen

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • soveltaa alueellista ja valtakunnallista terveystietoa väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä ja sektoreiden välisessä yhteistyössä
 • rakentaa henkilökohtaisen opintosuunnitelman terveyden edistämisen ja terveystiedon aineopintoihin ja määritellä henkilökohtaiset oppimistavoitteensa.

Sisältö: Alueellinen ja valtakunnallinen tieto väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Terveyden edistämisen ja terveystiedon aineopintojen rakenne ja opetustarjonta, henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatiminen.

Toteutustavat: Verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu.

Suoritustavat: Oppimistehtävä ja henkilökohtainen opintosuunnitelma. Itsenäinen opiskelu 27 tuntia.

Oppimateriaali:

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL (2020). Väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Haettu 28.1.2022 osoitteesta https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/139349/URN_ISBN_978-952-343-482-0.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Sotkanet.fi. Tilastotietoja suomalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista. Haettu 28.1.2022 osoitteesta https://sotkanet.fi/sotkanet/fi/haku?g=590

Hyvinvointisuunnitelmat ja -kertomukset.

Arviointi: Suoritukset arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty.

---------------------

Terveyden edistämisen ja terveystiedon tutkimus 4 op

Aikataulu: 20.02.2024 - 28.04.2024

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • kuvata terveyden edistämisen tutkimuksen lähtökohtia ja eettisiä periaatteita
 • suunnitella laadullisen ja määrällisen terveyden edistämisen tutkimusprosessin
 • analysoida terveyden edistämisen tutkimuksessa tuotetun tiedon implementointia.

Sisältö: Terveystiedon ja terveyden edistämisen tutkimuksen erityispiirteet, kansalliset ja kansainväliset linjaukset. Terveyden edistämisen tutkimuksen kvantitatiiviset ja kvalitatiiviset lähestymistavat ja -tyypit; tutkimuksen suunnittelu, asetelmat, aineiston hankinta ja analyysit, raportointi ja luotettavuus. Terveyden edistämisen tutkimuksen etiikka. Näyttöön perustuva terveyden edistäminen.

Toteutustavat: Verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu.

Suoritustavat: Luentotallenteet ja oppimistehtävät (108 h), itsenäinen työskentely 100 %.

Oppimateriaali:

Salazar, L.F., Crosby, R.A. & DiClemente, R.J. (2015). Research Methods in Health Promotion (e-kirja). 2. painos. John Wiley & Sons. https://ebookcentral-proquest-com.ezproxy.uef.fi:2443/lib/uef-ebooks/reader.action?docID=1895452&ppg=1

Luentotallenteet ja oppimistehtäväkohtainen materiaali verkko-oppimisympäristössä.

Arviointi: Opintojakson arviointi on numeerinen (0-5).

---------------------

Terveystiedon sisältöjen nykyhaasteet II 5 op

Aikataulu: 15.01.2024 - 17.03.2024

Opettaja: Lauri Kuosmanen, Hanna Rouvinen

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • analysoida terveyden edistämisen strategisia ja terveyspoliittisia lähtökohtia. Arvioida terveyden edistämisen toimien laaja-alaisuutta eri lähtökohdista.
 • analysoida ajankohtaista monitieteistä terveystietoperustaa ja soveltaa sitä oppimistehtävissä.
 • arvioida oppiaineyhteistyötä ja monialaista yhteistyötä osana terveystietoa ja terveysosaamista.

Sisältö: Terveystiedon keskeiset sisältöalueet:

 • Terveyden edistämisen strategiset ja terveyspoliittiset lähtökohdat. Terveys ja hyvinvointi Suomessa. Kansalliset terveysongelmat.
 • Tartuntataudit, matkailijan terveys, lääketietous ja itsehoito.
 • Ympäristöterveys.
 • Sosiaalinen markkinointi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.
 • Opiskelu- ja työhyvinvointi.
 • Teknologia osana terveyttä ja hyvinvointia.

Toteutustavat: Verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu.

Suoritustavat: Verkkotentti ja oppimistehtävät. Itsenäisen työn osuus 100 % (135 h). Verkkotentin suoritusajankohdat ilmoitetaan Moodlessa.

Oppimateriaali:

Sihto, M. & Karvonen, S. (toim.) (2016). Terveyden edistäminen ja eriarvoisuus – lähestymistapoja ja ratkaisuja (e-kirja). Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. https://www.ellibslibrary.com/book/978-952-302-717-6

Dadaczynski, K., Jensen B.B., Viig N.G., Sormunen, M., von Seelen, J., Kuchma, V. & Vilaca, T. (2020). Health, well-being and education. Health education 120 (1), 11–19.

Opetushallitus (n.d.). Opetussuunnitelmien perusteet 2014. Haettu 18.1.2022 osoitteesta: https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/perusopetuksen-opetussuunnitelman-perusteet

Opetushallitus (n.d.). Lukion opetussuunnitelmien perusteet 2019. Haettu 18.1.2022 osoitteesta: https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/lukion-opetussuunnitelmien-perusteet

Opetushallitus (n.d.). Ammatillisten tutkintojen perusteet. Haettu 18.1.2022 osoitteesta: https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/tutkintojen-perusteet

Arviointi: Opintojaksolla on numeerinen arviointi (0–5) arviointikriteerien mukaisesti. Arvioinnin painotus: verkkotentti 50 % ja oppimistehtävät 50 %.

---------------------

Terveyden edistämisen teoriat ja mallit 5 op

Aikataulu: 02.10.2023 - 10.12.2023

Opettaja: Ari Haaranen

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa hyödyntää terveyden edistämisen teorioita ja malleja terveystiedon sisältöalueissa 
 • osaa hyödyntää teorioita ja malleja eri-ikäisten terveyden edistämisessä 
 • tunnistaa terveyden edistämisen merkityksen eri-ikäisten terveysvalintoihin (mm. liikunta, ravitsemus, päihteiden käytön välttäminen, seksuaalikäyttäytyminen, uni ja lepo, mielenterveys, sosiaaliset suhteet).

Sisältö: Terveyden edistämisen teoriat ja mallit yksilö-, yhteisö- ja yhteiskuntatasoilla. Teoriat ja mallit eri-ikäisten terveyden edistämisessä. Terveysopetuksen lähtökohtia.

Toteutustavat: Verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu.

Suoritustavat: Verkkoluennot ja oppimistehtävät 135 h.

Oppimateriaali:

Cragg, L., Davies M. & Macdowall W. (2013). Health Promotion Theory (e-kirja). McGraw & Hill Education, 65-97. https://ebookcentral-proquest-com.ezproxy.uef.fi:2443/lib/uef-ebooks/reader.action?docID=1564342&ppg=82

Korin E. (2016). Health Promotion for Children and Adolescents (e-kirja). Springer, 1-21. https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-1-4899-7711-3.pdf

Nutbeam, D. & Harris, E. (2010 tai 2004). Theory in a Nutshell: A guide to Health Promotion Theories. 2. tai 3. painos. Mc Graw-Hill Publishing Co.

Lisäksi muu ajankohtainen kirjallisuus. Oppimateriaalia hyödynnetään soveltuvin osin.

Arviointi: Suoritukset arvioidaan asteikolla 0–5.

---------------------

Terveyden edistämisen ja terveystiedon teemaseminaari 5 op

Aikataulu: 18.03.2024 - 12.05.2024

Opettaja: Ari Haaranen, Hanna Rouvinen

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • muodostaa kokonaiskuvan terveyden edistämisen ja terveystiedon opetustapahtumaan ja hyvinvointisuunnitelmaan liittyvistä tekijöistä
 • suunnitella opetustapahtuman / hyvinvointisuunnitelman ajankohtaista terveyteen liittyvää tietoa soveltaen
 • raportoida ja esittää suunniteltu opetustapahtuma/hyvinvointisuunnitelma
 • arvioida oman suunnitelman vahvuuksia ja kehittämiskohteita
 • tunnistaa keskeiset terveyden edistämisen teoriat ja mallit.

Sisältö: Kouluyhteisön terveyden edistäminen ja hyvinvointi, terveysopetuksen lähtökohdat, kouluyhteisön terveyden edistämiseen liittyvät säädökset ja suositukset, terveystiedon opetussuunnitelmien perusteet, moninaisuuden huomioiminen, terveyden edistämisen teoriat ja mallit.

Toteutustavat: Itsenäinen opiskelu, monimuoto-opetus, verkko-opiskelu.

Suoritustavat: Luentotallenteet 5 h, verkko-oppimistehtävät 15 h sekä vaihtoehtoisesti joko webinaari tai oppimistehtävä 8 h. Opetustapahtuman tai hyvinvointisuunnitelman suunnittelu ja raportointi verkko-oppimistehtävinä 60 h. Itsenäinen työskentely 47 h. Yhteensä 135 h.

Oppimateriaali:

THL (20.1.2022). Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen peruskouluissa – TEA 2019. https://thl.fi/fi/tilastot-ja-data/tilastot-aiheittain/terveyden-ja-hyvinvoinnin-edistaminen/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistaminen-peruskouluissa-tea

THL (20.1.2022). Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen lukioissa – TEA 2020. https://thl.fi/fi/tilastot-ja-data/tilastot-aiheittain/terveyden-ja-hyvinvoinnin-edistaminen/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistaminen-lukioissa-tea

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013. https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2013/20131287

Opetushallitus (n.d.). Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014. Haettu 12.1.2022 osoitteesta https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/perusopetuksen-opetussuunnitelmien-perusteet

Opetushallitus (n.d.). Lukion opetussuunnitelman perusteet 2019. Haettu 12.1.2022 osoitteesta https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/lukion-opetussuunnitelmien-perusteet

SETA (2016). Opitaan yhdessä - Sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuus. Opas opettajille. Haettu 12.1.2022 osoitteesta https://www.dropbox.com/s/iffkzu8f0ft73wx/Opas_kouluille_2016_NETTI.pdf?dl=0

Arviointi: Oppimistehtävät: Hyväksytty-hylätty, webinaariesitys: Hyväksytty-hylätty, Raportti: numeerinen arviointi 0-5.

---------------------

Koulun henkilöstön työhyvinvoinnin tunnistaminen ja kehittäminen 5 op

Aikataulu: 06.02.2024 - 28.04.2024

Opettaja: Terhi Saaranen

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • tunnistaa ja kuvata kouluyhteisön työhyvinvointia ja siihen liittyviä tekijöitä yksilö- ja kouluyhteisötasolla 
 • kartoittaa henkilöstön työhyvinvointiin ja terveyden edistämiseen liittyviä tekijöitä 
 • soveltaa ja arvioida työhyvinvoinnin toimintatapoja, -menetelmiä, -malleja ja prosesseja koulun henkilöstön terveyttä edistävässä toiminnassa 
 • osaa laatia koulun henkilöstön työhyvinvointia ja terveyttä edistävän suunnitelman.

Sisältö: Työhyvinvointi käsitteenä ja siihen liittyvät tekijät, yhteisöllisyys/sosiaalinen pääoma kouluyhteisössä, työhyvinvoinnin edistämisen toimintatavat, -menetelmät, -mallit ja prosessit, koulun henkilöstön työhyvinvoinnin edistämisen suunnitelman laatiminen. 

Toteutustavat: Verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu.

Suoritustavat: Videoluennot (2 h), oppimistehtävät ja opiskelijan itsenäisen työn osuus (128 h), verkko-oppimisympäristössä työskentely (5 h).

Oppimateriaali:

Kärkkäinen, R., Saaranen T., Sallinen, M. & Räsänen, K. (2021). Biopsykososiaalinen lähestymistapa työuupuneiden työntekijöiden työkyvyn tuessa työpaikoilla ja työterveyshuollossa. Työelämän tutkimus 19 (3), 402–425.

Laine, S. (2018). Occupational well-being in school communities: Action research in Finnish and Estonian schools 2009-2014. Publications of the University of Eastern Finland. Dissertations in Health Sciences 457 [Väitöskirja, Itä-Suomen yliopisto]. UEF EREPO https://erepo.uef.fi/handle/123456789/19123

Laine, S., Tossavainen, K., Pertel, T., Lepp, K., Isoaho, H. & Saaranen, T. (2018). Occupational well-being: A structural equation model of Finnish and Estonian school. Global Journal of Health Science 10 (8), 79-90.

Rinne, J., Koskinen, S., Leino-Kilpi, H., Saaranen, T., & Salminen, L. (2021). Self-conductive interventions by educators aiming to promote individual occupational well-being—A systematic review. International Journal of Educational Research, 107, 101755–. https://doi.org/10.1016/j.ijer.2021.101755

Saaranen, T., Kankkunen, P. & Mönkkönen, A. (2021). Työyhteisötekijöillä työhyvinvointia – kyselytutkimus terveysalan opettajille. Tutkiva hoitotyö 19 (3), 32–39.

Saaranen, T., Kankkunen, P., & Juntunen, A. (2020). Terveysalan opettajien työhyvinvointi ja sen edistäminen – työntekijän ja hänen työnsä näkökulma. Hoitotiede, 32 (3), 154–165.

Saaranen, T., Pertel, T., Streiman, K., Laine, S. & Tossavainen, K. (2014). Koulun henkilöstön hyvinvointi: kokemuksia ja tutkimustuloksia toimintatutkimushankkeesta Suomessa ja Virossa 2009–2014. Haettu 17.1.2022 osoitteesta https://erepo.uef.fi/handle/123456789/14087

Arviointi: H-5.

---------------------

Terveystiedon täydentävät opinnot 1 op

Aikataulu: 01.09.2023 - 31.07.2024

Osaamistavoitteet: Opintojakson opiskeltuaan opiskelija

 • tunnistaa terveyteen vaikuttavat tekijät
 • osaa soveltaa tietoa terveyteen vaikuttavista tekijöistä.

Sisältö: Terveyteen vaikuttavat tekijät ja niiden ilmeneminen eri ikäisten terveydessä ja hyvinvoinnissa.

Toteutustavat: Verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu.

Suoritustavat: Oppimistehtävä, itsenäinen työskentely 27 h.

Oppimateriaali:

Snelling, A.M. (2014). Introduction to Health Promotion (e-kirja).Wiley, 12-15. https://ebookcentral-proquest-com.ezproxy.uef.fi:2443/lib/uef-ebooks/reader.action?docID=1767754&ppg=48

Arviointi: Suoritukset arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty.

---------------------

Terveyden edistämisen johtaminen 5 op

Aikataulu: 01.09.2023 - 11.06.2024

Opettaja: Hannele Turunen

Osaamistavoitteet: Opintojakson opiskeltuaan opiskelija osaa

 • hyödyntää näyttöön perustuvaa tietoa terveyden edistämisen johtamisessa ja strategioiden implementoinnissa
 • arvioida eri tasoisen verkostoitumisen merkitystä terveyden edistämisen johtamisessa
 • tunnistaa ja tarkastella terveyden edistämisen johtamisen arvoperustaa ja eettisiä lähtökohtia.

Sisältö: Terveyden edistämisen johtamisen strategiat, tehtävät ja työvälineet, terveyden edistämisen johtamisen arvoperusta ja eettiset kysymykset.

Toteutustavat: Verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu.

Suoritustavat: Kirjallisuustentti (verkkotentti Moodlessa). Verkkotentin suoritusajankohdat ilmoitetaan Moodlessa.

Oppimateriaali:

Laverack, G. The Pocket Guide To Health Promotion. Maidenhead : McGraw-Hill Education, 2014. eBook.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kuntajohdossa – TILASTORAPORTTI 41/2021 25.11.2021. THL. 2021.

TAI

Savolainen, O., Sormunen, M., Bykachev, K., Karppi, J., Kumpulainen, K. & Turunen, H. Finnish professionals’ views of the current mental health services and multiprofessional collaboration in children’s mental health promotion. International Journal of Mental Health,  2021, 50(3), pp. 195–217

Arviointi: H-5

---------------------

Tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja osallisuus terveyden edistämisessä 5 op

Aikataulu: 10.11.2023 - 01.12.2023

Opettaja: Lauri Kuosmanen

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • analysoi eettisten periaatteiden toteutumista terveyden edistämisen muuttuvissa toiminnoissa
 • tunnistaa ja analysoi terveyden edistämisen etiikan ajankohtaisia kysymyksiä
 • perehtyy 'Terveys ihmisoikeutena' lähestymistapaan
 • syventää ymmärrystään terveyden tasa-arvosta, yhdenvertaisuudesta ja osallisuudesta eettisinä periaatteina
 • tunnistaa haavoittuvien ryhmien erityispiirteitä
 • syventää taitojaan eettisessä keskustelussa ja argumentoinnissa.

Sisältö:

 • terveyden edistämisen eettinen perusta ja eettiset periaatteet
 • terveyden edistämisen ajankohtaisia eettisiä kysymyksiä
 • terveys ihmisoikeutena- lähestymistapa
 • terveyden tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja osallisuus eettisinä periaatteina
 • haavoittuvat ryhmät terveydenhuollossa
 • eettinen argumentointi yhteiskunnallisessa keskustelussa

Toteutustavat: Verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu.

Suoritustavat: Osallistavat luennot 24 h (luennot tallennetaan), lisämateriaali Moodlessa 6 h, soveltava kirjallinen tehtävä (essee -kirjoitus), itsenäinen työskentely 111 h.

Oppimateriaali:

Ajankohtaiset tieteelliset julkaisut (ilmoitetaan kurssin alussa)

Sihto, M. & Karvonen, S. (toim.) 2016. Terveyden edistäminen ja eriarvoisuus - lähestymistapoja ja ratkaisuja. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Mikkonen, M. 2015. Terveyden tasa-arvon tulevaisuus. Demos Helsinki.

Arviointi: Soveltavan kirjallisen tehtävän arviointi: hyväksytty/hylätty

---------------------

Stressi- ja kriisitilanteet lapsuudessa ja nuoruudessa 5 op

Aikataulu: 09.01.2024 - 11.03.2024

Opettaja: Lastenpsykiatrian prof. Ilona Luoma

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa lasta ja nuorta uhkaavien traumojen ja kriisien (mm. kaltoinkohtelun ja väkivallan) lyhyt- ja pitkäkestoisia vaikutuksia kehitykseen ja elämään sekä tunnistaa stressin merkityksen lapsen ja nuoren kehityksen kannalta.

Sisältö: Akuutin, kroonisen ja traumaattisen stressin ilmeneminen, synty, ja hoito sekä stressin psyykkiset ja fyysiset vaikutusmekanismit. Erilaisten kriisi- ja traumakokemusten, kaltoinkohtelun, perheväkivallan, koulukiusaamisen ja muiden yhteiskunnassa vaikuttavien eri väkivallan muotojen sekä menetysten ja elämänmuutosten merkitys lapsen kehitykselle.

Toteutustavat: Verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu.

Suoritustavat: Verkko-opinnot; luentotallenteet, essee ja muut oppimistehtävät, vertaistyöskentely 135 t.

Oppimateriaali:

Kumpulainen K. ym. (toim.) 2016. Lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria. Duodecim. ss. 91-104, 336-344, 392-404, 707-739, 769-775, 783-788.

Lasten kaltoinkohtelun tunnistamisen tehokkaat menetelmät sosiaali- ja terveydenhuollossa. 2015. Hoitosuositus. Tutkimusnäytöllä tuloksiin. HOTUS. Hoitotyön tutkimussäätiö. https://www.hotus.fi/lasten-kaltoinkohtelun-tunnistamisen-tehokkaat-menetelmat-sosiaali-ja-terveydenhuollossa-hoitosuositus/

Traumaperäinen stressihäiriö, Käypä hoito -suositus. https://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi50080

Joki-Erkkilä M & Korkman J. Lapseen kohdistuneen seksuaalisen väkivallan epäilyn herätessä - mitä tulee huomioida? Duodecim 2015;131(10) https://www.duodecimlehti.fi/lehti/2015/10/duo12270

Muukkonen T & Tulensalo H. Lastensuojelun tehtävät, kun lapsen epäillään kokeneen väkivaltaa. Duodecim 2015;131(10) https://www.duodecimlehti.fi/lehti/2015/10/duo12268

Tuominen M & Ellonen N. Rikostutkinta lapsiin kohdistuvissa väkivalta- ja seksuaalirikoksissa. Duodecim 2015;131(10) https://www.duodecimlehti.fi/lehti/2015/10/duo12269

Tupola S, Kivitie-Kallio S, Kallio P, Koskinen S & Alapulli H. Epäily lapsen fyysisestä pahoinpitelystä - tunnistaminen ja toimenpiteet terveydenhuollossa. Duodecim 2015;131(10). https://www.duodecimlehti.fi/lehti/2015/10/duo12271

Väkivallaton lapsuus: toimenpidesuunnitelma lapsiin kohdistuvan väkivallan ehkäisystä 2020-2025 Osa II (STM) https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161899/STM_2019_27_J.pdf?sequence=4

Kansallisen lasten ja nuorten turvallisuuden edistämisen ohjelman tavoite- ja toimenpidesuunnitelma vuosille 2018-2025 Osa I (THL) http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/136205/URN_ISBN_978-952-343-082-2.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Muu verkko-oppimisympäristössä ilmoitettu materiaali.

Kurssikirjallisuus

Söderholm, A. ym. Lapsen kaltoinkohtelu, 2012. 978-951-656-394-0

Salmivalli, Christina. Koulukiusaamiseen puuttuminen : kohti tehokkaita toimintamalleja / Christina Salmivalli., 2010. 978-952-451-437-8

Käypä hoito. Traumaperäiset stressireaktiot ja -häiriöt.

Viheriälä, L. & Rutanen, M. Lapsen psyykkisen trauman hoito, 2010.

Palosaari, Eija. Lupa särkyä : kriisistä elämään, 2007. 978-951-37-4880-7

Poijula. Lapsi ja kriisi. Selviytymisen tukeminen., 2007.

Martsola, Riitta. Lapsilta kielletty kuinka suojella lasta mediatraumalta, 2006. 951-607-268-2

Korhonen, Piia. Lasten tv-ohjelmiin liittyvät pelot, painajaisunet ja pelonhallinta, 2008. 978-951-44-7405-7

Korkeila, K. Mikä suojaa stressiltä ja stressihaitoilta? Suomen Lääkärilehti 2006; 40:4085-4090., 2006.

Saari, Salli. Kuin salama kirkkaalta taivaalta : kriisit ja niistä selviytyminen / Salli Saari., 2000. 951-1-16506-2

Kalsson, L., Melartin, T., Karlsson, H. Lapsuuden stressi uhkaa aikuisiän terveyttä. Suomen Lääkärilehti 2007; 37:3296-3299., 2007.

Käypä hoito. Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön epäilyn tutkiminen.

Korkeila, J. Stressi, tunteiden säätely ja immuniteetti, 2008.

Haravuori ym. Jokelan ja Kauhajoen nuorten psyykkinen hyvinvointi - miten nuoret voivat tänään, 2010.

Haravuori ym. Trauman kokenut nuori oireilee monimuotoisesti, 2009.

Haravuori H ym. Trauman kokenut nuori oireilee monimuotoisesti. Lääkärilehti 2009;6:485-492., 2009.

Kirves, L. & Stoor-Grenner, M. Kiusaamisen ehkäisy varhaiskasvatuksessa : kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelman laatiminen, 2010. 978-952-5641-37-0 Arviointi: Suoritukset arvioidaan asteikolla 0 - 5. Oppimistehtävä ja vertaistyöskentely hyväksytty/hylätty, essee 0-5, arvosana määräytyy esseen arvosanan perusteella.

Arviointi: H-5

---------------------

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin sosiaaliset ulottuvuudet 5 op

Aikataulu: 31.10.2023 - 31.12.2023

Opettaja: Sanna Aaltonen

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

 • tietää ja osaa vertailla erilaisia teoreettisia näkökulmia lasten ja nuorten sosiaalisten suhteiden merkitykseen
 • osaa selittää sosiaalisten verkostojen ja vertaisryhmien sekä erilaisten kulttuuristen mallien ja ajattelutapojen merkityksen lasten ja nuorten psykososiaaliselle kehitykselle ja hyvinvoinnille
 • osaa eritellä lasten ja nuorten verkkomaailmassa toimimiseen liittyviä mahdollisuuksia ja riskejä
 • osaa pohtia, kuinka opittua tietoa voi soveltaa lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämisessä.

Sisältö: Lapsen ja nuoren sosiaaliset verkostot ja vertaisryhmät. Kulttuuriset mallit ja ajattelutavat. Verkkoyhteisöt.

Toteutustavat: Aikataulutetut verkko-opinnot, itsenäinen opiskelu.

Suoritustavat: Verkko-opinnot; verkkotallenteet, luentopäiväkirja, oppimistehtävä.

Oppimateriaali: Oppimistehtävien yhteydessä Moodle-verkko-oppimisympäristössä jaettava materiaali.

Arviointi: H-5.

---------------------

Oppiminen ja koulusuoriutuminen 5 op

Aikataulu: 20.02.2024 - 17.04.2024

Opettaja: Ilona Luoma

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa keskeisiä tekijöitä, jotka biologisella, sosiaalisella ja tunne-elämän tasolla aiheuttavat oppimisvaikeuksia ja ongelmia lasten ja nuorten koulunkäynnissä.

Sisältö: Lasten psyykkisten häiriöiden ja oppimisen väliset yhteydet. Aivot ja oppimisvaikeudet; Lasten ja nuorten oppimisvaikeudet ja koulu. Positiivinen psykologia ja vahvuusperustainen opetus. Kodin ja koulun yhteistyö.

Toteutustavat: Verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu.

Suoritustavat: Verkko-opinnot; luentotallenteet, essee ja muut oppimistehtävät, vertaistyöskentely.

Oppimateriaali:

Aalto-Setälä, T., Huikko, E., Appelqvist-Schmidlechner, K., Haravuori H. & Marttunen, M. 2020.Kouluikäisten mielenterveysongelmien tuki ja hoito perustason palveluissa: Opas tutkimiseen, hoitoon ja vaikuttavien menetelmien käyttöön. THL 2020. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952 343-547-6

ADHD (aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö). Käypä hoito -suositus. 2019. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Lastenneurologinen yhdistys ry:n, Suomen Nuorisopsykiatrisen yhdistyksen ja Suomen Lastenpsykiatriyhdistyksen asettama työryhmä. https://www.kaypahoito.fi/hoi50061

Autismikirjon häiriö. Käypä hoito -suositus. 2023. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Lastenpsykiatriyhdistyksen, Suomen Nuorisopsykiatrisen Yhdistyksen, Suomen Kehitysvammalääkäreiden, Suomen Lastenneurologisen Yhdistyksen ja Suomen Psykiatriyhdistyksen asettama työryhmä. https://www.kaypahoito.fi/hoi50131

Kaltiala-Heino, R., Ranta, K. & Fröjd, S. 2010. Nuorten mielenterveys koulumaailmassa. Duodecim. https://www.duodecimlehti.fi/duo99043 5. Kehityksellinen kielihäiriö (kehityksellinen erityisvaikeus, lapset ja nuoret). Käypä hoito -suositus. 2019. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Foniatrit ry:n ja Suomen Lastenneurologisen Yhdistyksen asettama työryhmä. https://www.kaypahoito.fi/hoi50085

Kujala T. ym. (toim.) 2012. Aivot, oppimisen valmiudet ja koulunkäynti OPH. https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/138958_aivot_oppimisen_valmiudet_ja_koulunkaynti.pdf

Kumpulainen, K. ym. (toim.). 2016. Lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria. Duodecim 2016, Luku 7: Puheen, kielen, motoriikan ja oppimiskyvyn kehityshäiriöt, s. 203–216. Muita osia voi hyödyntää soveltavin osin tehtävien ja esseen teossa.

Käytöshäiriöt (lapset ja nuoret) Käypä hoito -suositus, 2018. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Lastenpsykiatriyhdistyksen, Suomen Nuorisopsykiatrisen yhdistyksen ja Suomen Psykiatriyhdistyksen Nuorisopsykiatrian jaoksen asettama työryhmä. https://www.kaypahoito.fi/hoi50118

Kymmenen askelta kohti toimivaa kodin ja koulun yhteistyötä. https://vanhempainliitto.fi/johtajalle/kymmenenaskelta/

Vanhempainliitto & Förbundet Hem och Skola. 2021. Vanhempien barometri 2021. https://vanhempainliitto.fi/wp-content/uploads/2021/05/Vanhempien-barometri_20.5.2021.pdf

Mikkonen, K., Nikander, K. & Voutilainen, A. 2015. Koulun ja terveydenhuollon keinot oppimisvaikeuksien tunnistamisessa ja hoidossa. Suomen lääkärilehti 12/2015, 70 s. 801–807. https://www.laakarilehti.fi/tieteessa/katsausartikkeli/koulun-ja-terveydenhuollon-keinot-oppimisvaikeuksien-tunnistamisessa-ja-hoidossa/

Moilanen, I., Mattila, M-L., Loukusa, S. & Kielinen, M. 2012. Autismikirjon häiriöt lapsilla ja nuorilla. Duodecim 128:1453–62. https://www.duodecimlehti.fi/duo10395

Mielenterveystalo.fi. Nuoret. https://www.mielenterveystalo.fi/nuoret/Pages/default.aspx

Puustjärvi, A. & Luoma, I. 2019. Mutta onko tämä lapsi koulukuntoinen? Koulunkäyntikyvyn arviointi ja tukeminen. Lääkärilehti 3/2019, 74, s. 114–119. https://www.laakarilehti.fi/tieteessa/katsausartikkeli/rdquo-mutta-onko-tama-lapsi-koulukuntoinen-rdquo-koulunkayntikyvyn-arviointi-ja-tukeminen/

Säävälä, M. 2012. Koti, koulu ja maahan muuttaneiden lapset. Oppilashuolto ja vanhemmat hyvinvointia turvaamassa. Väestöliitto. https://www.vaestoliitto.fi/uploads/2020/12/00408b29-koti-koulu-ja-maahanmuuttajalapset.pdf 16.Vuori, M., Tuulio-Henriksson, A. & Autti-Rämö, I. 2018. Perhekuntoutus lapsen tunteiden säätelyn ja käyttäytymisen pulmissa. Lääkärilehti 19/2018, 73, s. 1218–1228. https://www.laakarilehti.fi/tieteessa/alkuperaistutkimukset/perhekuntoutus-lapsen-tunteiden-saatelyn-ja-kayttaytymisen-pulmissa/

Muu verkko-oppimisympäristössä ilmoitettu materiaali

Arviointi: Suoritukset arvioidaan asteikolla 0 (hylätty) – 5 (erinomainen). Oppimistehtävät ja vertaistyöskentely hyväksytty/hylätty, essee 0-5, arvosana määräytyy esseen arvosanan perusteella.

---------------------

Ravitsemus ja elintavat 5 op

Aikataulu: 23.10.2023 - 13.12.2023

Opettaja: Heli Virtanen

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • selittää ja tulkita ravitsemuksen vaikutuksia terveyden ylläpitämiseen ja sairauksien riskitekijöihin
 • tulkita unen ja ravitsemuksen välistä vuorovaikutusta
 • analysoida stressin haasteita terveellisen ravitsemuksen ylläpidossa
 • perustella alkoholin ja tupakoinnin vaikutukset ravitsemustilaan ja osaa vetää yhteen näiden elintapojen vaikutukset kansanterveydelle
 • arvioida liikuntamuotojen ja liikkumattomuuden keskeiset vaikutukset terveyden kannalta ja osaa perustella liikunnan aiheuttamia ravitsemuksellisia tarpeita
 • selittää lihavuuden yleisyyden ja sen vaikutukset kansanterveydelle ja osaa perustella keskeiset asiat laihdutuksessa ja painonhallinnassa
 • vetää yhteen kasvisruokavalioiden, gluteenittoman ruokavalion ja laktoosittoman ruokavalion vaikutukset ravitsemukseen ja niiden täysipainoisen koostamisen periaatteet
 • perustella erilaisten ammattien/työtehtävien aiheuttamat ravitsemukselliset haasteet.

Sisältö: Ravitsemuksen vaikutukset terveyden ylläpitoon ja keskeisten kansansairauksien riskitekijöihin. Unen, stressin, alkoholin ja tupakoinnin yhteydet ravitsemukseen. Liikunta ja liikkumattomuus, liikuntasuositukset eri ikäryhmille. Lihavuus ja painonhallinta. Kasvisruokavaliot, gluteeniton ruokavalio ja laktoosi-intoleranssi. Työ ja ravitsemus.

Toteutustavat: Verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu.

Suoritustavat: Verkko-opinnot; verkkotallenteet, oppimistehtävä verkossa. Verkkotyöskentelyn osuus 100 %. Opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä.

Oppimateriaali:

Mutanen M, Niinikoski H, Schwab U, Uusitupa M (toim.) Ravitsemustiede. Keuruu: Duodecim 2021. (Kirjaa voi lukea sähköisesti oppiportin kautta omilla käyttäjätunnuksilla, edellyttää opinto-oikeuden.)

Luentomateriaalit ja muu Moodlessa ilmoitettava materiaali.

Arviointi: Suoritukset arvioidaan asteikolla 0–5.

Edeltävät opinnot: Ravitsemustieteen perusteet 5 op.

---------------------

Syömisen sosiokulttuuriset ulottuvuudet 5 op

Aikataulu: kevätlukukausi 2024, täsmentyy myöhemmin

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa selittää kuinka ruoka ja syöminen heijastavat ihmisten kanssakäymistä, yhteiskuntaa ja kulttuuria. Opiskelija osaa selittää kuinka ruoka on osa identiteettiä.

Sisältö: Ruoka osana kulttuuria. Ruokaan ja syömiseen liittyviä käsityksiä, uskomuksia ja normeja. Syömiseen vaikuttuvat sosiokulttuuriset tekijät (esim. ikä, sukupuoli, uskonto, ruoan saatavuus, tuloerot, alueelliset erot, kaupunki vs. maaseutu, kulttuuri, globaali näkökulma). Kasvisruokavalio, planetaarinen / kestävä ruokavalio esimerkkeinä sosiokulttuuristen tekijöiden vaikutuksesta. Ruoka ja identiteetti.

Toteutustavat: Verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu.

Suoritustavat: Verkkotallenteet, oppimistehtävät verkossa (yksilö- ja ryhmätehtävät), verkkotyöskentelyn osuus 100 %. Opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä. Arviointiperusteet: Oppimistehtävät arvostellaan.

Oppimateriaali: Verkkotallenteet ja muu Moodlessa jaettava materiaali.

Arviointi: Hyväksytty/Hylätty

Edeltävät opinnot: Ravitsemustieteen perusteet 5 op.

---------------------

Ravitsemus- ja terveysinformaatio sosiaalisessa mediassa 5 op

Aikataulu: 23.10.2023 - 13.12.2023

Opettaja: Sari Hantunen

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tarkastella kriittisesti sosiaalisen median kautta tulevaa ravitsemus- ja terveystietoa ja ymmärtää tiedon tuottajan merkityksen sen luotettavuuden taustalla. Tavoitteena on, että opiskelija pystyy jakson käytyään erottamaan sosiaalisen median kautta jaettavan arkitiedon tieteellisestä tiedosta.

Sisältö: Keskeiset ja suosituimmat suomalaiset terveystietoa tarjoavat blogit ja portaalit. Ravitsemus- ja liikunta-alan koulutusta tarjoavat viralliset ja epäviralliset tahot.

Toteutustavat: Verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu.

Suoritustavat: Verkko-opinnot; aikataulutetut verkko-opinnot Moodle-oppimisympäristössä.

Oppimateriaali: Moodlen kautta jaettava oppimateriaali.

Arviointi: Suoritukset arvioidaan asteikolla 0–5.

---------------------

Terveyskunto ja terveysteknologiset sovellukset 4 op

Aikataulu: 08.04.2024 - 05.06.2024

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • perustella liikunnan roolia terveyden edistämisessä yksilö- ja väestötasolla
 • kuvata terveyskunnon osa-alueet ja perustella sen merkityksen ihmisen kehitykselle ja terveydelle elämän eri vaiheissa
 • toteuttaa turvallisuusnäkökulmat huomioiden keskeiset terveyskunnon mittaamisen testit
 • tulkita mittaustulokset ja laatia terveyttä edistävän liikuntaohjeistuksen mittaustulosten perusteella
 • kuvata erilaisia terveysteknologisia sovelluksia ja pohtia niiden merkitystä terveyden edistämisessä kriittisesti.

Sisältö: Terveyskunto, terveyskunnon mittaamisen periaatteet ja käytännön harjoitukset sekä niiden tulosten tarkastelu. Liikunnan ja fyysisen aktivisuuden merkitys terveyden edistämisessä. Liikuntaohjeistuksen laatiminen mittaustulosten pohjalta. Yleisimmät terveysteknologiset sovellukset.

Toteutustavat: Verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu.

Suoritustavat: Verkkoluennot, oppimistehtävä, oppimistehtävän itsearviointi, oppimistehtävän vertaisarviointi, verkkotentti ja itsenäinen työskentely.

Oppimateriaali: Verkko-opetuksessa kuvattu materiaali, oheismateriaalit.

Arviointi: Oppimistehtävän vertaisarviointi hyv/hyl, oppimistehtävän itsearviointi hyv/hyl, oppimistehtävä hyv/hyl ja tentti 0-5.

 

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittaudu koulutukseen
Paikkoja vapaana
Ilmoittautuminen päättyy: 21.08.2023

Lisätietoja

Hanna Laitvirta
Koulutussihteeri
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
044 747 8501
Jaa tämä artikkeli
Päivitetty: