placer

Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

Työ- ja organisaatiopsykologia perusopinnot 25 op (UEF)

01.09.2024 31.07.2025


Koulutuksen kuvaus
Opinnot antavat mahdollisuuden perehtyä esim. globaalin työelämän työnteontapoihin ja erityispiirteisiin sekä niiden vaikutuksiin yksilön ja työyhteisön hyvinvointiin.

Ajankohta
01.09.2024 31.07.2025
Osallistumismaksu
395 EUR
Kesto
1 lukuvuosi
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen päättyy 15.12.2024
Paikka
Verkkokoulutus
Kenelle sopii
Työelämän kehittämisestä kiinnostuneille.
Kuvituskuva Kymenlaakson kesäyliopisto

Opinnot suoritettuaan opiskelijalla on yleiskuva työ- ja organisaatiopsykologian keskeisistä perusteorioista ja työhön liittyvistä sisältöalueista. Opinnot antavat mahdollisuuden perehtyä esim. globaalin työelämän työnteontapoihin ja erityispiirteisiin sekä niiden vaikutuksiin yksilön ja työyhteisön hyvinvointiin.

Perusopintokokonaisuuteen kuuluvien opintojaksojen suoritusjärjestys on vapaa, mutta opiskelijaa suositellaan aloittamaan kokonaisuuden pakollisella teema-alueella Työ- ja organisaatiopsykologia: teorioita ja käytäntöjä 5 op.

Opintojaksokohtainen opiskeluoikeus on voimassa enintään 31.7.2025 saakka, ellei jakson tiedoissa aikaa ole rajattu toisin. Opintoihin tulee rekisteröityä myös Itä-Suomen yliopiston Peppi-järjestelmään. Saat ohjeet tähän Itä-Suomen avoimen yliopiston ns. Peppi-ilmoittautumiseen Kymenlaakson kesäyliopistosta sen jälkeen, kun olet ilmoittautunut ensin Kymenlaakson kesäyliopistoon opintokokonaisuuden opiskelijaksi.

Kymenlaakson kesäyliopistossa opintojesi tukena on tuutori YTM Eetu Laitinen. Tuutoroinnit tapahtuvat verkkotapaamisina (Zoom).

 • ma 2.9. klo 17.00 alkaen
 • ma 16.9. klo 17.00 alkaen
 • ma 30.9 klo 17.00 alkaen

Lisää tapaamisia sovitaan yhdessä ryhmässä tarpeen ja toiveen mukaisesti. Saat tarvittaessa myös henkilökohtaista ohjausta.

Hinta: Kymenlaakson kesäyliopiston maksu 170 € + Itä-Suomen avoimen yliopiston maksut 225 €

 

Opetussuunnitelma 2024–2025

Perusopinnot muodostuvat kaikille pakollisesta teema-alueesta Työ- ja organisaatiopsykologia: teorioita ja käytäntöjä 5 op. Se suositellaan tehtäväksi opintojen ensimmäisenä opintojaksona. Lisäksi opiskelija valitsee kokonaisuuteen yhteensä 20 opintopistettä valinnaisista opintojaksoista.

Pakolliset opintojaksot 5 op:

TYÖ- JA ORGANISAATIOPSYKOLOGIA: TEORIOITA JA KÄYTÄNTÖJÄ
• Johdanto työ- ja organisaatiopsykologiaan: teoreettiset lähtökohdat 2 op
• Johdanto työ- ja organisaatiopsykologiaan: tutkimuksesta soveltamiseen 3 op

Valinnaiset opintojaksot 20 op:

 TOIMIVA VUOROVAIKUTUS
• Kokous ja neuvottelu yhteistyön välineinä 3 op
• Työyhteisön vuorovaikutus 3 op

TULEVAISUUDEN TYÖELÄMÄTAIDOT
• Työyhteisötaidot työhyvinvoinnin perustana 2 op
• Oman osaamisen tunnistaminen 3 op
• Monipaikkainen mobiili tietotyö 5 op

TYÖSTÄ HYVINVOINTIA 
• Työ ja psyykkinen hyvinvointi 3 op
• Ratkaisukeskeinen ajattelu ja toiminta 3 op

TYÖYHTEISÖT SOSIAALISINA JÄRJESTELMINÄ I
• Eri-ikäiset työyhteisössä 2 op
• Työyhteisöjen sosiaalipsykologia 3 op

ORGANISAATIOJOHTAMINEN JA SEN ERITYISKYSYMYKSET
• Organisaatioiden johtaminen 3 op
• Johtamisen erityisteema 2 op

TYÖ- JA ORGANISAATIOPSYKOLOGINEN TUTKIMUS I
• Työ- ja organisaatiopsykologinen tutkimus I: Tieteellinen tutkimus tutuksi 2 op

 

Jos haluat suorittaa vain osan tai osia opintokokonaisuudesta, se on mahdollista! Ota yhteys kesäyliopistoon: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..

 

---------------------

Pakolliset opintojaksot 5 op:

Johdanto työ- ja organisaatiopsykologiaan: teoreettiset lähtökohdat 2 op

Aikataulu: lv. 2024–2025

Opettaja: Petri Karkkola

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää työ- ja organisaatiopsykologian monitieteiseksi ja -alaiseksi kokonaisuudeksi.
 • tuntee työ- ja organisaatiopsykologian historiaa ja keskeisten näkökulmien kehittymistä.

Sisältö: Työ- ja organisaatiopsykologian keskeiset käsitteet sekä tutkimuksen ja soveltamisen kohteet. Työ- ja organisaatiopsykologian historian päälinjat.

Toteutustavat: Verkko-opinnot, opetustallenteet, itsenäinen opiskelu.

Suoritustavat: Verkkotallenteet, tenttimateriaaliin perehtyminen ja verkkotentti (monivalintatentti).

Opintojakson verkkotentti on suoritettavissa koko lukuvuoden ajan. Tentissä ei ole suorituskerta- tai aikarajoitusta. Tentistä tulee saada vähintään 65% oikein, jotta se on hyväksytysti suoritettu.

Oppimateriaali: Tentittävä kirjallisuus:

Kozlowski, S.W.J. (toim.) (2012). The Oxford handbook of organizational psychology (volume 1) osat “An introduction to organizational psychology” ja “The foundation”. Oxford University Press.

Harisalo, R. (2021). Organisaatioteoriat. Art House.

Arviointi: Monivalintatentti HYL-HYV, saatava vähintään 65 % pisteistä.

Lisätietoja: Mikäli opiskelija aikoo suorittaa Työ- ja organisaatiopsykologian perusopintokokonaisuuden 25 op, teema-alueen Työ- ja organisaatiopsykologia: teorioita ja käytäntöjä 5 op tulee sisältyä kokonaisuuteen. Tällöin se suositellaan tehtäväksi opintojen ensimmäisenä opintojaksona.  

---------------------

Johdanto työ- ja organisaatiopsykologiaan: tutkimuksesta soveltamiseen 3 op

Aikataulu: lv. 2024–2025

Opettaja: Petri Karkkola

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa soveltaa työ- ja organisaatiopsykologian käsitteistöä tarkastellessaan itselleen tuttua organisaatiota tai jotakin valitsemaansa työelämän ilmiötä.
 • osaa soveltaa työ- ja organisaatiopsykologian käsitteistöä tarkastellessaan itseään työyhteisön jäsenenä.

Sisältö: Työ- ja organisaatiopsykologian tyypilliset sovellusalat. Teoreettisten käsitteiden ja tutkimustiedon soveltaminen työhön liittyvien ilmiöiden tarkastelussa.

Toteutustavat: Itsenäinen opiskelu, verkko-opiskelu.

Suoritustavat: Kirjallisuuteen perehtyminen ja itsenäinen oppimistehtävä. Opintojakso on suoritettavissa koko lukuvuoden ajan.

Oppimateriaali: Opetusmateriaali: (valitaan aiheen mukaisesti)

Chmiel, N. (toim.). 2017. An introduction to work and organizational psychology: an international perspective.

Lämsä, A-M. & Päivike, T. (2013). Organisaatiokäyttäytymisen perusteet.

Mäkikangas, A., Mauno, S. & Feldt, T. (2017). Tykkää työstä: Työhyvinvoinnin psykologiset perusteet. PS-Kustannus.

Lisäksi oppimistehtävässä tulee käyttää muuta materiaalia (esimerkkejä löytyy verkko-oppimisympäristöstä).

Arviointi: Kirjallinen raportti HYL-HYV.

Lisätietoja: Opintojakso Johdanto työ- ja organisaatiopsykologiaan: teoreettiset lähtökohdat 2 op täytyy olla suoritettu.

Mikäli opiskelija aikoo suorittaa Työ- ja organisaatiopsykologian perusopintokokonaisuuden 25 op, teema-alueen Työ- ja organisaatiopsykologia: teorioita ja käytäntöjä 5 op tulee sisältyä kokonaisuuteen. Tällöin se suositellaan tehtäväksi opintojen ensimmäisenä opintojaksona.

 

Valinnaiset opintojaksot yht. 20 op:

Kokous ja neuvottelu yhteistyön välineinä 3 op

Aikataulu: lv. 2024–2025

Opettaja: Juha Leskinen

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • pystyy analysoimaan omaa kokous- ja neuvottelukäyttäytymistään.
 • on perillä siitä, millainen toiminta vaikuttaa myönteisesti asioiden etenemiseen ja millainen taas haittaa sitä.
 • hallitsee kokoustekniikan ja kykenee itse toimimaan kaiken tyyppisissä tehtävissä sekä kokous- että neuvottelutilanteissa.
 • tietää, mitkä asiat on otettava huomioon kokoukseen ja neuvotteluun valmistauduttaessa.
 • osaa toimia ryhmän jäsenenä erityyppisten neuvottelukumppanien kanssa.
 • tuntee hybridikokouksen etiketin ja osaa soveltaa taitojaan tekniseltä toteutukseltaan vaihteleviin tilanteisiin.

Sisältö: Opintojaksossa perehdytään kokous- ja neuvottelutilanteiden kulkuun. Lisäksi perehdytään hybridikokouksen vaatimuksiin, opetellaan kokous- ja neuvottelutilanteissa tarvittavia ryhmäviestintä- ja ihmissuhdetaitoja, kuten perusteltujen puheenvuorojen käyttöä, eriävän mielipiteen ilmaisemista ja tutustutaan erilaisiin viestintätyyleihin.

Toteutustavat: Itsenäinen opiskelu, verkko-opiskelu.

Suoritustavat: Itsenäinen opiskelu ja kirjalliset oppimistehtävät.

Oppimateriaali: (aiheen mukaisesti soveltuvilta osin)

Gustafsberg, H. & Sallinen, S. (2021). Taktinen neuvottelu.

Huhtinen, P. (2008). Neuvottelijan vuorovaikutustaidot.

Kansanen, A. (2002). Neuvottelu- ja kokoustaito.

Keisala, K. (2012). Monikulttuurisen työyhteisön viestintä.

Leinonen, T. (2014). Neuvottelut pelinä - Miten voittaa loukkaamatta vastapuolta.

Miettinen, S. & Torkki J. (2019). Uusi neuvotteluvalta – Miten tulen huippuneuvottelijaksi

Paasolainen, S. (2012). Päätöksenteko yhdistyksessä.

Vaahtio, E.L. (2008). Pärjää palaverissa.

Arviointi: Oppimistehtävät hyv-hyl.

---------------------

Työyhteisön vuorovaikutus 3 op

Aikataulu: lv. 2024–2025

Opettaja: YTM Arja Saimaala

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa tarkastella vuorovaikutuksen ja viestinnän merkitystä työyhteisön ilmapiirin ja työn tuloksellisuuden rakentajana.
 • ymmärtää ryhmäprosesseja ja niiden ohjaamista.
 • osaa havainnoida ja ymmärtää työyhteisödynamiikkaa.

Sisältö: Opintojaksossa tarkastellaan vuorovaikutuksen ja viestinnän merkitystä työyhteisön ilmapiirin ja työn tuloksellisuuden rakentajana. Siinä tutustutaan ryhmäprosesseihin ja niiden ohjaamiseen. Lähiopetuksessa perehdytään toimivan vuorovaikutuksen rakentamisen keinoihin työyhteisössä. Erilaisten osallistumisen tapojen vaikutusta havainnollistetaan harjoituksin. Alustusten ja keskustelujen kautta avataan ryhmäroolien ja asenteiden merkitystä työyhteisön toimivuudelle. Lähdekirjallisuudessa tulevat esille myös kommunikaatioanalyysitaidot ja työryhmien kehitysvaiheiden ilmentymät vuorovaikutuksessa.

Toteutustavat: Itsenäinen opiskelu, monimuoto-opetus, verkko-opiskelu.

Suoritustavat: Itsenäiset oppimistehtävät ja vapaaehtoinen lähiopetus Opintojakso suoritetaan tekemällä itsenäisiä oppimistehtäviä TAI osallistumalla lähiopetukseen ja tekemällä oppimistehtäviä yksilö- tai parityönä.

Oppimateriaali: Opiskelija valitsee 2–3 lähdettä opettajan Moodlessa antamista vaihtoehdoista.

Arviointi: Oppimistehtävät hyv-hyl.

Lisätietoja: Opintojakso sisältää kolme vapaaehtoista ja vaihtoehtoista lähiopetustoteutusta (Joensuun kampuksella) lukuvuoden aikana; yksi syyslukukaudella ja kaksi kevätlukukaudella. Opintojakson kullekin lähiopetustoteutukselle otetaan rajattu opiskelijamäärä ilmoittautumisjärjestyksessä. Lähiopetustoteutuksen opiskelijamäärä vahvistetaan lukuvuosittain.

---------------------

Työyhteisötaidot työhyvinvoinnin perustana 2 op

Aikataulu: lv. 2024–2025

Opettaja: Henna Kokkonen

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • määritellä työyhteisötaitojen sisällön.
 • tunnistaa työyhteisötaitojen vaikutuksen eri näkökulmista.
 • yhdistää työyhteisötaitojen ja työhyvinvoinnin teemat.
 • tulkita omia työyhteisötaitojaan.

Sisältö: Opintojaksolla perehdytään työyhteisötaitoihin käsitteenä ja käytännön toimintana. Opiskelija saa kuvan työyhteisötaidoista ja niiden merkityksestä työyhteisön ja työhyvinvoinnin kannalta. Lisäksi opiskelija pohtii omia työyhteisötaitojaan ja niiden kehittämistä.

Toteutustavat: Itsenäinen opiskelu, monimuoto-opetus, verkko-opiskelu.

Suoritustavat: Verkkoluentotallenne, itsenäinen perehtyminen kirjallisuuteen ja yksilötyönä toteutettava oppimistehtävä.

Oppimateriaali: Oppimateriaali ilmoitetaan opintojakson Moodlessa.

Arviointi: Oppimistehtävä hyv-hyl.

---------------------

Oman osaamisen tunnistaminen 3 op

Aikataulu: lv. 2024–2025

Opettaja: Anne Airaksinen

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tunnistaa eri tavoin hankkimaansa osaamista sekä omia vahvuusalueitaan.
 • osaa sanoittaa omaa osaamistaan.
 • tunnistaa henkilökohtaisia kehityskohteitaan, ammatillisia vaatimuksia, haasteita ja mahdollisuuksia.
 • osaa yhdistää oman osaamisen tunnistamisen ja työhyvinvoinnin teemat.

Sisältö: Opintojaksolla perehdytään omien vahvuuksien, oman osaamisen sekä tieto- taitopotentiaalin tunnistamiseen. Opiskelija tutustuu oman osaamisen tunnistamisen merkitykseen itsetuntemusta ja hyvinvointia lisäävänä tekijänä. Opiskelija osaa perustella oman osaamisen tunnistamisen merkityksen työhyvinvointiin sekä omaan ammatilliseen identiteettiin vaikuttavana tekijänä.

Toteutustavat: Itsenäinen opiskelu, monimuoto-opetus, verkko-opiskelu, kirjalliset yksilö- ja paritehtävät, vertaiskeskustelut opintojakson Moodle-alustalla. Opintojaksolla on tehtäväkohtainen suositusaikataulu, jolla varmistetaan vertaiskeskusteluiden ja -palautteen toimivuus.

Suoritustavat: Verkkoluentotallenne, itsenäinen perehtyminen opintojakson kirjallisuuteen, vertaiskeskustelut opintojakson Moodle-alustalla, oppimistehtävät yksilö- ja parityönä.

Oppimateriaali: Oppimateriaali ilmoitetaan opintojakson Moodlessa.

Arviointi: Vertaiskeskusteluun osallistuminen sekä hyväksytysti suoritetut oppimistehtävät, hyv–hyl.

Lisätietoja: Kolme vaihtoehtoista toteutusajankohtaa lukuvuoden aikana; syksyllä, keväällä ja kesällä. Opintojakson kullekin kolmelle toteutuskerralle otetaan rajattu opiskelijamäärä ilmoittautumisjärjestyksessä.

---------------------

Monipaikkainen mobiili tietotyö 5 op

Aikataulu: lv. 2024–2025

Opettaja: Anna Yliluoma

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tunnistaa digiajan työelämän ja monipaikkaisen työn tutkimuksen peruskäsitteet.
 • osaa kuvata monipaikkaisen tietotyön johtamisen erityispiirteitä.
 • osaa kuvata monipaikkaiseen tietotyöhön liittyviä työhyvinvoinnin näkökulmia.

Sisältö: Opintojakson aikana opiskelija tutustuu monipaikkaiseen työskentelyyn ja digiajan mobiilin työelämän käsitteisiin. Digiaika muuttaa työn luonnetta, vaatimuksia ja organisaatiokulttuureita maailmanlaajuisesti. Opintojakso antaa kuvan globaalin työelämän työnteon tavoista ja erityispiirteistä sekä niiden vaikutuksista yksilön ja työyhteisön hyvinvointiin. Opiskelija tutustuu monipaikkaisen työn johtamiseen.

Toteutustavat: Itsenäinen opiskelu, verkko-opiskelu.

Suoritustavat: Verkkoluentotallenne, itsenäinen perehtyminen kirjallisuuteen ja yksilötyönä toteutettava oppimistehtävä.

Oppimateriaali: Oppimistehtävissä hyödynnettävä teosta Vilkman, U. (2016). Etäjohtaminen: tulosta joustavalla työllä. Muu oppimateriaali ilmoitetaan opintojakson Moodlessa.

Arviointi: Oppimistehtävä hyv–hyl.

---------------------

Työ ja psyykkinen hyvinvointi 3 op

Aikataulu: lv. 2024–2025

Opettaja: Anne Airaksinen

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • määritellä työhyvinvoinnin käsitteen.
 • tarkastella työhyvinvointia yksilö- ja organisaatiotasoisena ilmiönä.
 • tunnistaa ja kuvailla työhyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä sekä työhyvinvoinnin kokemiseen vaikuttavia mekanismeja.

Sisältö: Opintojaksolla käsitellään työhyvinvointia yksilö- ja organisaatiotasoisena ilmiönä sekä tunnistetaan teorian kautta työhyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä ja työhyvinvoinnin kokemiseen vaikuttavia mekanismeja.

Toteutustavat: Itsenäinen opiskelu, verkko-opiskelu.

Suoritustavat: Johdantoluentotallenne, tenttikirjallisuuteen perehtyminen ja verkkotentti.

Vaihtoehtoisia verkkotenttipäiviä on kerran kuukaudessa elokuusta kesäkuuhun. Verkkotentti on avoinna 24 tuntia alkaen tenttipäivänä klo 12.00 ja päättyen seuraavana päivänä klo 12.00. Tenttiaika on 3 tuntia.

Oppimateriaali:

Manka, M.-L. & Manka, M. (2016). Työhyvinvointi. Talentum Media. (Myös e-kirjana.)

Mauno, Mäkikangas, A., & Feldt, T. (2017). Tykkää työstä: työhyvinvoinnin psykologiset perusteet . PS-kustannus. (Myös ekirjana.)

Pyöriä, P. (2015). Työhyvinvointi ja organisaation menestys. Gaudeamus. (Myös e-kirjana.)

Muu mahdollinen opettajan osoittama materiaali Moodlessa

Arviointi: Verkkotentti hyv–hyl.

---------------------

Ratkaisukeskeinen ajattelu ja toiminta 3 op

Aikataulu: lv. 2024–2025

Opettaja: Arttu Puhakka

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • saa yleiskuvan ratkaisukeskeisyyden tunnuspiirteistä.
 • ymmärtää ratkaisukeskeisen lähestymistavan sovellusmahdollisuudet työelämän kontekstissa.
 • ymmärtää ratkaisukeskeisen lähestymistavan sovellusmahdollisuudet vuorovaikutustilanteissa.
 • oppii havainnoimaan vuorovaikutustilanteita ratkaisukeskeisestä näkökulmasta.

Sisältö: Opintojakso antaa yleiskuvan ratkaisukeskeisyyden tunnuspiirteistä, niiden soveltamisesta työelämän kontekstissa ja vuorovaikutustilanteissa.

Toteutustavat: Itsenäinen opiskelu, verkko-opiskelu.

Suoritustavat: Verkkoluentoihin ja kirjallisuuteen itsenäinen perehtyminen ja oppimistehtävien tekeminen yksilötyönä. Oppimistehtäviä on kolme:

 1. Kuvaa ratkaisukeskeisen lähestymistavan kehittyminen ja tunnuspiirteet (2-4 sivua).
 2. Kuvaa ratkaisukeskeisen lähestymistavan soveltamismahdollisuuksia työelämän kontekstissa (4-5 sivua).
 3. Havainnoi kahta eri vuorovaikutustilannetta ratkaisukeskeisyyden tunnuspiirteiden näkökulmasta. Missä määrin vuorovaikutustilanteen osapuolien toiminnassa ratkaisukeskeisyyden tunnuspiirteet ilmenivät ja miten? (3-5 sivua) Yhdistä kirjalliset tehtävät ja palauta ne yhtenä dokumenttina Moodleen.

Oppimateriaali: Verkkoluentojen materiaali:

Katajainen, A., Lipponen, K. & Litovaara, L. (2003). Ratkaisukeskeinen ajattelutapa. Miten päästä liikkeelle oikeaan suuntaan? Teoksessa Katajainen, A., Lipponen, K. & Litovaara, A. Voimavarat käyttöön. Hyvää oloa ja onnellisuutta, 14–17.

De Jong, P. & Berg, I.K. (2013). Ratkaisukeskeisen terapian oppikirja. Lyhyt-terapia instituutti. Luvut 1–7, 15. Ahola, T. & Furman, B. (2007). Työpaikan hyvä henki ja kuinka se tehdään.

Ahola, T. & Furman, B. Tuplatähti (2012). Työpaikan hyvä henki ja kuinka se tehdään.

Hirvihuhta, H. & Litovaara A. (2003). Ratkaisun taito. Luvut 1, 2, 3, 4 ja 6.

Mikäli edellä olevia materiaaleja ei ole saatavilla, niin vaihtoehtoiset (ml. e-aineisto) on kuvattu Moodlessa.

Arviointi: hyv–hyl

---------------------

Eri-ikäiset työyhteisössä 2 op

Aikataulu: lv. 2024–2025

Opettaja: Anni Narsakka

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • tunnistaa ja eritellä eri-ikäisten työntekijöiden erilaisia työelämäkokemuksia ja suhtautumista työelämään.
 • hahmottaa eri-ikäisten yhteistyön haasteita ja vahvuuksia työyhteisössä.

Sisältö: Opintojakson tavoitteena on oppia ymmärtämään, tunnistamaan ja jäsentämään sukupolvieroja työelämäkokemuksissa. Opiskelija perehtyy eri-ikäisten kokemuksia ja yleisemmin työelämämuutoksia valottavaan kirjallisuuteen. Keskeisiä kysymyksiä tehtävävalinnasta riippuen ovat muun muassa: Miten eri sukupolvet suhtautuvat työelämään, erityisesti työelämän muutostilanteessa? Miten eri sukupolvien vahvuudet saadaan työpaikalla käyttöön? Mitä merkitystä sillä on esimerkiksi johtamisen, tiimityön, yhteistyön, työelämän muutosten jne. kannalta, että meillä on työpaikoilla ja työelämässä eri-ikäisiä ihmisiä erilaisine sukupolvikokemuksineen suhteessa työhön?

Toteutustavat: Itsenäinen opiskelu, verkko-opiskelu.

Suoritustavat: Verkkotallenne+verkkotentti, itsenäinen kirjallisuuteen perehtyminen ja oppimistehtävä.

Oppimateriaali: Tehtävässä hyödynnettävä teosta Järvensivu, A., Nikkanen, R. & Syrjä, S. (toim.) (2014). Työelämän sukupolvet ja muutoksessa pärjäämisen strategiat.
https://trepo.tuni.fi/handle/10024/103673

Lisäksi vähintään kahta muuta opettajan erikseen Moodlessa määrittelemistä materiaaleista.

Arviointi: Monivalintatehtävä hyv-hyl, jonka hyväksytysti suoritettuaan opiskelija laatii oppimistehtävän hyv-hyl, joka muodostaa opintojakson arvosanan.

---------------------

Työyhteisöjen sosiaalipsykologia 3 op

Aikataulu: lv. 2024–2025

Opettaja: Marika Kontturi

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • saa yleiskuvan työyhteisöjen sosiaalipsykologian perusteista.
 • hallitsee sosiaalipsykologian peruskäsitteet, teoriat ja tutkimusmenetelmät työelämän kontekstissa.
 • osaa tarkastella käytännön työelämän tilanteita sosiaalipsykologisen teoriatiedon kautta.

Sisältö: Opintojaksolla tutustutaan sosiaalipsykologiaan työelämän kontekstissa ja hahmotetaan perusteet työelämän ja organisaatioiden sosiaalipsykologiasta. Opintojaksolla käydään läpi tärkeimmät sosiaalipsykologiset käsitteet, teoriat ja tutkimusmenetelmät. Sosiaalipsykologinen tieto antaa valmiudet tarkastella käytännön työelämän tilanteita sosiaalipsykologisen tiedon kautta sekä pohtia, miten tätä tietoa voi soveltaa työyhteisöihin liittyvien ongelmien ratkaisemisessa.

Toteutustavat: Itsenäinen opiskelu, verkko-opiskelu.

Suoritustavat: Kirjallisuuteen perehtyminen ja itsenäinen oppimistehtävä TAI verkkotentti.

Oppimistehtävävaihtoehto on suoritettavissa koko lukuvuoden ajan. Verkkotenttipäiviä on viisi lukuvuoden aikana; kaksi syksyllä ja kolme keväällä.

Oppimateriaali: Pakolliset lähteet:

Helkama ym. (2020). Johdatus sosiaalipsykologiaan. 11. uudistettu painos.

Suoninen, E., Pirttilä-Backman, A-M., Lahikainen, A. & Ahokas, M. (2014). Arjen sosiaalipsykologia. 1.–4. painos.

Oppimistehtävävaihtoehdossa lisäksi muuta mahdollista opettajan Moodlessa osoittamaa kirjallisuutta.

Arviointi: hyv–hyl

---------------------

Organisaatioiden johtaminen 3 op

Aikataulu: lv. 2024–2025

Opettaja: Henna Kokkonen

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • kertoa johtamisen peruskäsitteistä ja niiden sisällöstä.
 • tunnistaa strategian vaikutuksen organisaatioiden johtamiseen.
 • yhdistää johtamisen teoriaa ja käytäntöjä.

Sisältö: Opintojaksolla käsitellään organisaatioiden johtamisen ja toiminnan keskeisiä osa-alueita. Opintojakso keskittyy johtamisen perusteisiin ja peruskäsitteisiin. Opintojaksolla hyödynnetään ajankohtaista johtamisuutisointia ja yhdistellään johtamisen teoriaa käytännön esimerkkeihin.

Toteutustavat: Itsenäinen opiskelu, verkko-opiskelu.

Suoritustavat: Verkko-opinnot; opintojaksolla edetään tehtävä kerrallaan. Opintojakso sisältää mm. videoluentoja, tekstejä ja erilaisia tehtäviä. Opiskelija voi tehdä opintojaksoa haluamassaan aikataulussa, opintojakson lopputehtävä arvioidaan aina kerran kuukaudessa.

Oppimateriaali: Oppimateriaali ilmoitetaan opintojakson Moodlessa.

Arviointi: Oppimistehtävät hyv–hyl.

---------------------

Johtamisen erityisteema 2 op

Aikataulu: lv. 2024–2025

Opettaja: Henna Kokkonen

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • listata johtamisen ajankohtaisia erityisteemoja.
 • valita itseään kiinnostavan teeman ja raportoida sitä koskevaa tietoa.
 • tiivistää teeman olennaiset asiat ja kertoa esimerkkejä sen käytännön toteutusmahdollisuuksista.

Sisältö: Opintojaksolla syvennytään tiettyyn, opiskelijan itsevalitsemaan, johtamisen erityisteemaan. Tarkoituksena on tutustua tiettyyn teemaan hankkimalla sitä käsittelevää tietoa ja syventymällä tätä kautta aihepiiriin. Mahdollisia johtamisen erityisteemoja voivat olla esimerkiksi osaamisen johtaminen, etäjohtaminen, asiantuntijatyön johtaminen, vastuullinen johtaminen tai valmentava johtaminen.

Toteutustavat: Itsenäinen opiskelu, verkko-opiskelu.

Suoritustavat: Verkkoluentotallenne, itsenäinen perehtyminen kirjallisuuteen ja yksilötyönä toteutettava oppimistehtävä.

Oppimateriaali: Eri teemojen esimerkkimateriaalia ilmoitetaan opintojakson Moodlessa

Arviointi: Oppimistehtävä hyv–hyl.

---------------------

Työ- ja organisaatiopsykologinen tutkimus I: Tieteellinen tutkimus tutuksi 2 op

Aikataulu: lv. 2024–2025

Opettaja: Matti Kuittinen

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa määritellä ja kuvata tieteellisen tutkimuksen keskeiset periaatteet ja käsitteet
 • tuntee yleisimmät tutkimusmenetelmät..
 • tuntee tutkimuksen teon vaiheet ja sen luotettavuuden kysymykset.
 • tunnistaa tutkimuksen tekemisen eettiset ulottuvuudet tutkimusprosessin eri vaiheissa.

Sisältö: Opintojaksolla tutustutaan tieteellisen tutkimuksen perusteisiin sekä tutkimustyön menetelmällisiin ja eettisiin lähtökohtiin.

Toteutustavat: Itsenäinen opiskelu, verkko-opiskelu.

Suoritustavat: Kirjallisuuteen perehtyminen ja itsenäinen oppimistehtävä. Opintojakso on suoritettavissa koko lukuvuoden ajan.

Oppimateriaali: Opiskelija valitsee vähintään kolme lähdettä:

Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. (2016). Tutki ja kirjoita.

Kuula, A. (2015). Tutkimusetiikka. Aineistojen hankinta, käyttö ja säilytys.

Metsämuuronen, J. (2011). Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä (myös verkkokirjana).

Vilkka, H. (2015 tai 2017). Tutki ja kehitä.

Arviointi: Oppimistehtävä hyv–hyl.

Lisätietoja: Opintojakso suositellaan suoritettavaksi ennen työ- ja organisaatiopsykologian aineopintojen opintojaksoa Projektityö, jos tieteellisen tutkimuksen perusteet eivät ole opiskelijalle tuttuja.

 

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittaudu koulutukseen
Paikkoja vapaana
Ilmoittautuminen päättyy: 15.12.2024

Lisätietoja

Hanna Laitvirta
Koulutussihteeri
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
044 747 8501
Jaa tämä artikkeli
Päivitetty: