• Opi uutta

Luovan kirjoittamisen perusopinnot 25 op (TY)

  • Ajankohta: 30.08.2021 - 31.05.2022
  • Koulutuspaikka: verkko-opinnot/Kotka
  • Kouluttaja: Juha Rautio sekä muita kirjoittamisen ammattilaisia
  • Ilmoittautuminen päättyy: 23.08.2021
  • Hinta: Kymenlaakson kesäyliopiston maksu 590 € + Turun yliopiston avoimen yliopiston rekisteröintimaksu 80 €

Tapahtuman kuvaus

Luovan kirjoittamisen perusopinnoissa tutustutaan kirjallisen kulttuurin käytäntöihin sekä erilaisten tekstilajien historiaan, toimintatapoihin ja analyysiin. Itsenäisesti suoritettavien kirjoitusharjoitusten ja palautteenannon avulla opiskelija harjaantuu tavoitteelliseen tekstin tuottamiseen ja toisten tuottamien tekstien erittelyyn ja arviointiin. 

Luova kirjoittamisen opettajina toimivat kirjoittamisen ammattilaiset. Opetusmuotoina käytetään luentoja, pienryhmäohjausta ja kirjoitusharjoituksia. 
 

P1. Johdatus kirjoittamiseen 5 op

Aikataulu: 30.8.-28.9.2021 maanantai- ja tiistai-iltaisin 

Opettaja: Juha Rautio

Sisältö

Kurssilla tutustutaan proosan, lyriikan, draaman sekä yleistajuisten tietotekstien kirjoittamiseen luentojen ja harjoitusten sekä lukutehtävien avulla. Kurssi antaa käsityksen eri tekstilajeista ja niiden vaikutusmekanismeista sekä luovasta kirjoittamisesta. Kurssilla annetaan ja saadaan palautetta kirjoitetuista teksteistä. Kirjoitetut tekstit arvioidaan.

Osaamistavoitteet

Pienimuotoisten kirjoitusharjoitusten ja ryhmäpalautteen avulla sekä luentoja kuuntelemalla ja lukemalla opiskelija tutustuu luovan kirjoittamisen työtapoihin, saa kosketuksen kirjoittamisen eri lajeihin ja omaksuu yleisessä tekstianalyysissa tarvittavat tiedot ja taidot.

Opintosuoritukset

Luennot (12 h), pienryhmäopetus (12 h) ja harjoitukset, kirjallisuuden lukeminen. 

Arviointi 0-5

Kurssilla annetaan ja saadaan palautetta kirjoitetuista teksteistä. Tekstit samoin kuin opiskelijan aktiivisuus ja motivaatio arvioidaan.

Kirjallisuus

Emilia Karjula (toim.): Kirjoittamisen taide ja taito. Jyväskylä: Atena 2014


P2. Proosan kirjoittaminen 5 op 

Aikataulu: 8.11.-8.12.2021 maanantai- ja keskiviikkoiltaisin

Opettaja: Juha Rautio

Sisältö

Kurssilla tutustutaan luentojen, kirjallisuuden, tekstianalyysien ja kirjoitusharjoitusten avulla kertovan kirjallisuuden (lähinnä novellin) lajihistoriaan ja suorasanaisen kerronnan analyysikäsitteistöön ja rakenteisiin, kuten dialogiin ja henkilö- ja miljöökuvaukseen. Kurssilla luetaan valinnainen kaunokirjallinen teos sekä/tai teos/artikkeleita, joista opiskelija saa käsityksen novellista lajityyppinä. Kurssityönään opiskelija kirjoittaa novellin.

Osaamistavoitteet

Perehtyminen proosan kirjoittamiseen. Kirjoittaja ymmärtää proosan monimuotoisuuden ja osaa hyödyntää erilaisia kerronnan keinoja omassa kirjoittamisessaan. Opintojaksolla perehdytään novelliin ja lyhytproosaan sekä lukemalla että kirjoittamalla.

Opintosuoritukset

Luento-opetus (12 h), ryhmäopetus ( 12 h), harjoitustehtävät, itsenäinen työskentely, kirjallisuuden lukeminen.

Arviointi 0-5


P5. Tietokirjoittaminen 5 op 

Aika: 7.3.-6.4.2022 maanantai- ja keskiviikkoiltaisin

Opettaja: Juha Rautio

Sisältö

Kurssilla tutustutaan luentojen, lukuesimerkkien ja tekstianalyysien avulla tiedon välittämiseen liittyviin yhteiskunnallisiin ja kulttuurisiin kysymyksiin sekä tietopohjaisen tekstin - lähinnä blogitekstin, kolumnin ja lehtiartikkelin - rakenteellisiin ja tyylillisiin piirteisiin.

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii kirjoittamaan tekstit kustakin opiskeltavasta lajista ja hahmottaa lajien luonteen.

Opintosuoritukset

Luento-opetus (12 h), ryhmäopetus ( 12 h), harjoitustehtävät, itsenäinen työskentely, kirjallisuuden lukeminen.

Arviointi 0-5


P3. Lyriikan kirjoittaminen 5 op 

Aika: ilmoitetaan myöhemmin

Sisältö

Kurssilla tutustutaan luentojen, kirjallisuuden ja tekstianalyysien avulla lyriikan muotokieleen ja käsitteistöön sekä perehdytään kirjoitusharjoituksissa lyriikan kirjoittamisen osa-alueisiin kuten kuvakieleen, kielen rytmiin sekä mitallisen ja vapaamittaisen runouden ominaispiirteisiin.

Osaamistavoitteet

Kurssilla luetaan valinnainen kaunokirjallinen teos sekä teos/artikkeleita, joista opiskelija saa käsityksen lyriikasta lajityyppinä. Kurssilla kirjoitetaan runoja, saadaan ja annetaan palautetta, jotta lajityyppi tulisi tutuksi ja jotta opiskelija oppisi itse kirjoittamaan runoja.

Opintosuoritukset

Luento-opetus (12 h), ryhmäopetus (12 h), harjoitustehtävät, itsenäinen työskentely, kirjallisuuden lukeminen.

Arviointi 0-5


P4. Draaman kirjoittaminen 5 op

Aika: huhti-toukokuu 2022

Opettaja: Petri Pietiläinen 

Sisältö

Kurssilla tutustutaan luentojen ja esimerkkitekstien avulla draaman kirjoittamiseen ja lajin ominaispiirteisiin.

Osaamistavoitteet

Luentojen ja kirjoitustehtävien avulla opiskellaan draamatekstien perusrakenteita ja draamakirjoittamisen osa-alueita kuten kompositiota, dialogia, henkilökuvausta ja teeman kehittelyä. Kurssilla luetaan valinnainen kaunokirjallinen teos sekä teos/artikkeleita, joista opiskelija saa käsityksen lajityypin lainalaisuuksista.

Opintosuoritukset

Luento-opetus (12 h), Ryhmäopetus (12 h), harjoitustehtävät, itsenäinen työskentely, kirjallisuuden lukeminen.

Arviointi 0-5


Aikataulut ja muut tiedot tarkentuvat kesän aikana.

Oikeus muutoksiin pidätetään


Lisätietoja: Elina Ivakko
Puh: 040 555 9094
Sähköposti: elina.ivakko@kymenlaakso.fi


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 044 747 8501

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa