• Opi uutta

Kauppatieteiden perusopinnot 30 op (UEF)

  • Ajankohta: 01.01.2022 - 31.07.2022
  • Koulutuspaikka: verkko-opinnot
  • Kouluttaja: Itä-Suomen yliopiston opettajat
  • Ilmoittautuminen päättyy: 31.03.2022
  • Hinta: Kymenlaakson kesäyliopiston maksu 185 € + Itä-Suomen avoimen yliopiston maksut 270 €

Tapahtuman kuvaus

Kauppatieteiden perusopintojen (30 op) tavoitteena on johdatella opiskelija kauppatieteen opiskeluun ja antaa perustiedot johtamisesta, laskentatoimesta, markkinoinnista, rahoituksesta ja yritysoikeudesta. 

Opinnot soveltuvat kaikille kauppatieteistä ja siihen liittyvistä ilmiöistä kiinnostuneille. Kauppatieteiden opinnoilla voit kehittää ammatillista osaamistasi, päivittää tietojasi jollakin yksittäisellä osa-alueella tai opiskella tutkintotavoitteisesti. Vaatimuksia edeltävistä opinnoista ei ole.

Tuutori: YTM Jukka Suvanto


OPETUSSUUNNITELMA

Johtamisen perusteet 6 op
Markkinoinnin perusteet 6 op
Laskentatoimen perusteet 6 op
Rahoituksen perusteet 6 op
Yritysoikeuden perusteet 6 op


Johtamisen perusteet 6 op

Aika: Vaihtoehtoiset verkkotenttipäivät ja oppimistehtävien palautuspäivät 15.02.2022, 12.04.2022 ja 31.5.2022 (avoinna 24 h)

Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• osaa eritellä johtamisen ja organisoinnin peruskäsitteitä, johtamisen perusteorioita ja perustehtäviä sekä näiden yhteyksiä uudistuvaan liiketoimintaan
• ymmärtää, että liiketoimintaa harjoitetaan globaalien vaikutussuhteiden verkostossa jatkuvasti muuttuvassa palvelutaloudessa
• osaa käyttää alan keskeistä käsitteistöä
• osaa soveltaa keskeistä käsitteistöä ja oppimaansa teoriaa kriittisesti käytännön esimies- ja johtamistilanteissa

Opettaja: KTT Esa Hiltunen

Sisältö: Johtamisen tehtävät ja tasot. Yksilöiden, tiimien ja ryhmien johtaminen, motivointi ja valmentaminen, johtajuusajattelun ja –mallien kehitys, organisaation sosiaalinen rakenne, henkilöstöresurssien, kulttuurin, innovaatioiden ja muutoksen johtaminen, oppiva organisaatio, johtaminen globaalissa ympäristössä, etiikka, yrityksen yhteiskuntavastuu.

Suoritustapa: Verkkotentti ja oppimistehtävä

Kirjallisuus:
Clegg, S., Kornberger, M. & Pitsis, T. (2008) Managing & Organizations. An Introduction to Theory & Practice. London: Sage. Kirjallisuuden hankinta/lainauskulut eivät sisälly opintomaksuun.

Lisätietoja: Opintojakso kuuluu Kauppatieteiden perusopintoihin, Johtamisen perusopintoihin sekä Johtamisen ja markkinoinnin perusopintoihin.


Markkinoinnin perusteet 6 op

Aika: Vaihtoehtoiset verkkotenttipäivät 17.1.2022 ja 4.5.2022 klo 12-13

Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
• tunnistaa markkinoinnin roolin länsimaisessa markkinataloudessa
• nimetä markkinoinnin tärkeimmät tehtävät ja perusprosessit
• määritellä markkinoinnin perustyökalut
• soveltaa luentoaineistoista opittua harjoituksissa
• raportoida ryhmätyön tulokset
• arvioida kriittisesti markkinoinnin suuntauksia.

Opettaja: KTL Sasu Tuominen

Sisältö: Markkinoinnin perusmäärittelyt. Ostokäyttäytyminen. Segmentointi. Markkinointi-informaatio ja markkinointitutkimus. Tuote, hinta, jakelu, markkinointiviestintä. Markkinoinnin suunnittelu ja johtaminen. Suhdemarkkinointi, palvelujen markkinointi ja nonprofit-organisaatioiden markkinointi. Digitaalinen markkinointi.

Suoritustapa: Verkkoluennot ja -materiaali, itseopiskelutehtävät, itsenäinen opiskelu ja verkkotentti. 

Kirjallisuus: 

• Brassington, F. & Pettitt, S. 2013. Essentials of marketing. Harlow: Pearson. (myös e-kirjana) Kirjallisuuden hankinta/lainauskulut eivät sisälly opintomaksuun.
• Artikkelit ja muu materiaali Moodlessa.

Lisätietoja: Opintojakso kuuluu Kauppatieteiden perusopintoihin, Markkinoinnin perusopintoihin sekä Johtamisen ja markkinoinnin perusopintoihin.


Laskentatoimen perusteet 6 op

Aika: Vaihtoehtoiset oppimistehtävien palautuspäivät ja verkkotenttipäivät ja -ajat 15.3.2022 klo 12-15 ja 24.5.2022 klo 18-21

Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa    
· selittää laskentatoimen keskeiset käsitteet
· kuvata laskentatoimen roolin organisaation ja yhteiskunnan toiminnassa
· tunnistaa arvonlisäverotuksen ja tilinpäätöksen keskeiset sisällöt
· tuottaa kirjanpidon ja yksinkertaisen tilinpäätöksen
· arvioida yrityksen menestymistä tilinpäätöstietojen avulla
· soveltaa kustannuslaskentaa ja budjetointia päätöksenteon apuna

Opettaja: KTM Riikka Holopainen

Sisältö: Kirjanpidon peruskäsitteet ja peruskirjaukset, arvonlisäveron perusteet, siirtyvät erät, tilinpäätöksen rakenne, tilinpäätösinformaatio, kustannuslaskennan ja budjetoinnin perusteet.

Suoritustapa: Itsenäinen työskentely 162 t., oppimistehtävät ja verkkotentti.

Kirjallisuus: 
Jormakka, Koivusalo, Lappalainen ja Niskanen (2015), Laskentatoimi. (löytyy myös e-kirjana)

Lisätietoja: Opintojakso kuuluu Kauppatieteiden perusopintoihin, Laskentatoimen perusopintoihin ja Laskentatoimen ja yritysjuridiikan perusopintoihin.


Rahoituksen perusteet 6 op 

Aika: Vaihtoehtoiset verkkotenttipäivät 8.3.2022 ja 10.5.2022 (avoinna 24 h)

Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
• rahoitusmarkkinoiden periaatteet
• yritysrahoituksen periaatteet
• kuvata tunnetuimmat rahoitusteoriat

Opettaja: KTT Timo Lappi

Sisältö: Yrityksen talouden analyysi, rahoitusmarkkinat ja –instrumentit, velkakirjojen ja osakkeiden arvonmääritys, reaali-investoinnit, yrityksen rahoitusrakenne, lyhyen aikavälin rahoitus.

Suoritustapa: Itsenäinen työskentely 162 t, verkkotentti. 

Kirjallisuus: 
Niskanen & Niskanen (2013 tai uudempi), Yritysrahoitus, Edita, opettajan ilmoittamin osin. Kirja löytyy myös e-kirjana. 
Muu oppimisympäristön materiaali.

Lisätietoja: Opintojakso kuuluu Kauppatieteiden perusopintoihin sekä Laskentatoimen ja rahoituksen perusopintoihin.


Yritysoikeuden perusteet 6 op

Aika: Vaihtoehtoiset verkkotenttipäivät 28.2.2022 klo 14-18, 30.3.2022 klo 8-12 ja 5.5.2022 klo 8-12

Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
• yhdistää yritystoimintaan liittyvät keskeiset oikeudenalat osaksi Suomen oikeusjärjestelmää
• määritellä tärkeimmät oikeudelliset peruskäsitteet
• nimetä eri oikeuslähteet ja käyttää niitä oikeudellisen ongelman ratkaisemisessa
• nimetä pääpiirteissään oikeustoimien tekemiseen, elinkeinon harjoittamiseen, yritysmuotoihin, liikekilpailuun, kaupankäyntiin sekä työsopimusoikeuteen soveltuvan keskeisen lainsäädännön ja soveltaa  sitä yrityksen käytännön toiminnassa 

Opettaja: OTM Hanna Savolainen

Sisältö: Johdatus oikeudelliseen ajatteluun, oikeudelliset peruskäsitteet, liiketoiminnan ja kilpailun oikeudellinen sääntely: (elinkeinon harjoittaminen, yritysmuodot, yksinoikeudet, kilpailunrajoituslain säännökset ja sopimaton menettely elinkeinotoiminnassa) kaupankäynnin oikeudellinen sääntely (sopimukset, kuluttajankauppa ja muu kaupankäynti) sekä työsuhteen perusasiat (työsopimus/työehtosopimus, osapuolten oikeudet ja velvollisuudet, työsopimuksen päättäminen)

Suoritustapa: Vapaaehtoiset luennot ja harjoitustehtävät 30 t ja itsenäinen työskentely 130 t. Verkkotentti.

Kirjallisuus: 
1) Hoppu – Hoppu, Kauppa- ja varallisuusoikeuden pääpiirteet, 16. uud. painos 2016, luvut 1 16. saatavissa sähköisenä Verkkokirjahyllyssä.
2) Bruun – von Koskull, Työoikeuden perusteet, 2012, saatavissa sähköisenä Verkkokirjahyllyssä ja 
3) luentomateriaali.
Luentomateriaali on saatavilla Moodlessa.

Lisätietoja: Opintojakso kuuluu Kauppatieteiden perusopintoihin sekä Laskentatoimen ja yritysjuridiikan perusopintoihin.

Opintoja voi jatkaa syksyllä 2022, mutta opetussuunnitelmaan saattaa tulla muutoksia.
 

Oikeus muutoksiin pidätetään.


Lisätietoja:
Rehtori Elina Ivakko
elina.ivakko@kymenlaakso.fi
puh. 040 555 9094

 


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 044 747 8501

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa