• Opi uutta

Palvelumuotoilun perusopinnot 25 op (LY)

  • Ajankohta: 07.09.2021 - 31.05.2022
  • Koulutuspaikka: Kouvola/verkko-opinnot
  • Kouluttaja: Lapin yliopisto, taiteiden tiedekunta
  • Ilmoittautuminen päättyy: 27.08.2021
  • Hinta: Kymenlaakson kesäyliopiston maksu 860 € + Lapin yliopiston avoimen yliopiston maksu 70 €

Tapahtuman kuvaus

Opintokokonaisuus antaa monipuolisen ymmärryksen palveluista ja niihin kytkeytyvästä kehittämisestä. Palvelumuotoilun lisäksi kokonaisuuden aikana tulevat tutuksi niin liiketoiminnan, johtamisen kuin visuaalisen suunnittelunkin näkökulmat. Palvelumuotoilu 25 op muodostaa kokonaisuuden, jossa edetään muotoiluajattelun ja palvelujen tutkimuksen ymmärtämisestä käytännönläheiseen osaamisen soveltamiseen ja yrityskuvan sekä palvelujen suunnitteluun. Tavoitteena on oppia muotoilulle ominaista projektityöskentelyä sekä monialaista palvelujen kehittämistä luentojen, itsenäisten tehtävien sekä erityisesti ryhmätyöskentelyn ja tosielämän kehittämistehtävien kautta. 

Kokonaisuuteen sisältyy monipuolisesti muotoilualaa tarkastelevia kursseja sekä oppiainerajat ylittävinä ryhmätöinä suoritettavia palvelumuotoilun alueelle painottuvia kehittämisprojekteja. Kokonaisuuden kolme ensimmäistä kurssia ovat taustoittavia ja antavat opiskelijalle valmiuksia aihepiirin ymmärtämiseen. Kokonaisuus alkaa johdantokurssilla, joka tutustuttaa opiskelijat laaja-alaisesti palvelumuotoiluun materiaalien ja esimerkkien kautta. Seuraavan kahden kurssin aikana opiskelijat hahmottavat palvelujen merkityksen liiketoiminnassa ja yhteiskunnassa muotoilun näkökulmasta sekä soveltavat tietoa yritysten ja yhteisöjen visuaaliseen viestintään.  

Kokonaisuuden neljä viimeistä kurssia keskittyvät kohdennetummin palvelumuotoiluun. Ensin tutustutaan palvelumuotoilun kehittämisprosessiin ja perusmenetelmiin. Sitten tietoa ja opittuja menetelmiä sovelletaan kolmella seuraavalla kurssilla tosielämän kehittämisprojekteihin, jotka kytkeytyvät liiketoiminnan, julkisen palvelun ja johtamisen sekä yrityksen sisäisten toimintojen uudistamiseen. Palvelumuotoilun prosessi ja menetelmät -kurssi tulee suorittaa ennen kolmea kehittämisprojekteihin pohjautuvaa kurssia. 

MOOC1001 Johdatus palvelumuotoiluun 2 op  
UPAMU1011 Business design 4 op    
UPAMU1012 Brändi ja visuaalisuus 4 op  
UPAMU1003 Palvelumuotoilun prosessi ja menetelmät 3 op  
UPAMU1004 Muotoilu liiketoiminnassa 4 op
UPAMU1005 Julkisten palvelujen muotoilu 4 op  
UPAMU1006 Palvelumuotoilun johtaminen 4 op  

Kokonaisuus antaa opiskelijalle perustiedot palveluiden kehittämisestä muotoilun avulla sekä palvelumuotoilusta ja sen soveltamismahdollisuuksista.

Palvelumuotoilun opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa:
- määritellä muotoiluajattelun sekä palvelumuotoilun osa-alueet ja toimintatavan
- hahmottaa palvelujen kehittämistä ja kehittämisprojekteja muotoilun näkökulmasta
- pohtia palvelumuotoilun näkökulmaa ja sen mahdollisuuksia suhteessa omaan opiskelualaan tai työhön  
- selittää palvelumuotoiluun sekä palvelujen kehittämiseen liittyviä peruskäsitteitä ja ymmärtää niiden suhteet toisiinsa  
- käyttää yritysviestintään ja yrityksen visuaaliseen identiteettiin liittyviä peruskäsitteitä ja ymmärtää niiden soveltamismahdollisuudet
- määritellä palvelumuotoilun prosessin ja siihen liittyvät perusmenetelmät, joita hän on opintojen aikana soveltanut erilaisiin kehittämis- ja suunnitteluprojekteihin 


MOOC1001 Johdatus palvelumuotoiluun 2 op  

Aika: 7.9., 9.9., 14.9. ja 16.9.2021 klo 17-21

Opettaja: Behavior, Business and Service Designer Sami Oinonen

Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- hahmottaa yleiskuvan palvelumuotoilusta, mistä se koostuu ja millaisia sen soveltamismahdollisuudet ovat
- selittää muotoilutoiminnan pääperiaatteet ja palvelumuotoilun keskeiset tavoitteet osana erilaisia toimintaympäristöjä
- hahmottaa palvelumuotoilijan roolia ja osaamista osana kehittämisprojekteja

Toteutus: verkkoluennot ja tehtävät 


UPAMU1011 Business design 4 op  

Aika: 22.-23.10. ja 5.-6.11.2021 (kellonajat ilmoitetaan myöhemmin)

Opettaja: KTT Maijastiina Jokitalo 

Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- hahmottaa, miten muotoilun avulla voidaan kehittää liiketoimintaa ketterästi
- selittää liiketoiminnan, palvelujen markkinoinnin ja muotoilun kytkökset ja kehittymisen eri vuosikymmenillä  
- kuvata strategista muotoilua sekä markkinointia  
- tunnistaa muotoilun haltuunottamisen kehitysvaiheet yrityksissä

Sisältö: Kurssin aikana tutustutaan liiketoiminnan ja muotoilualan kytköksiin ennen, nyt ja tulevaisuudessa. Käydään läpi business design sekä design management -termit ja niiden erilaiset käyttöyhteydet. Tutustutaan erilaisiin muotoilutoiminnan mittareihin ja kypsyysmalleihin.

Toteutus ja työmuodot: Luennot (28 h) sekä itsenäinen työskentely, essee/esittely ja perehtyminen kirjallisuuteen (80 h).  

Vaadittavat suoritukset: Aktiivinen osallistuminen luennoille sekä kurssitehtävän suorittaminen annetussa ajassa.  

Kirjallisuus ja muu materiaali:
Koivisto, M., Säynäjäkangas, J. & Forsberg, S. (2019). Palvelumuotoilun bisneskirja. Helsinki: Alma Talent Oy
Muu aiheeseen liittyvä kirjallisuus ilmoitetaan kurssin yhteydessä.

Arviointi: 5–1/uusittava  


UPAMU1012 Brändi ja visuaalisuus 4 op  

Aika: 3.-4.12. ja 10.-11.12.2021 (kellonajat ilmoitetaan myöhemmin)

Opettaja: KTT Maijastiina Jokitalo 

Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- kuvata yrityksen tai yhteisön visuaalisen viestinnän osa-alueita
- soveltaa visuaalisen viestinnän elementtejä esimerkkiyrityksen markkinointiviestintään
- analysoida ja esitellä suunnitteluratkaisunsa toimia suunnittelupalvelun ostajana

Sisältö: Brändi ja visuaalisuus yrityksessä tai yhteisössä. Organisaation identiteetti, yrityskuva, imago ja brändi. Yrityksen tai yhteisön visuaalisen ilmeen ostaminen, suunnittelu, konseptointi, kehittäminen ja lanseeraus sekä ostajan että suunnittelijan näkökulmasta. Graafinen ohjeisto ja yritysilmeen näkyminen tuotteissa, palveluissa ja viestinnässä.

Kurssilla tehdään brändin visuaalisuutta vahvistava suunnittelutyö ryhmätyönä, jossa toimitaan sekä suunnittelijana että ostajana. Yksilöllinen kirjallinen osuus, esseetehtävä.

Opetus ja työmuodot: Luennot (28 h), ryhmätyö sekä kirjallinen tehtävä ja kirjallisuus. Itsenäinen työskentely (80 h). 

Vaadittavat suoritukset: Kurssin ensimmäisellä kerralla läsnäolo on välttämätön, muuten ei pääse kurssille. Aktiivinen osallistuminen luennoille ja ryhmätyöhön. Esseetehtävän suorittaminen.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Kirjallisuus ilmoitetaan kurssin yhteydessä.

Arviointi: 5–1/uusittava 


UPAMU1003 Palvelumuotoilun prosessi ja menetelmät 3 op  

Aika: kevätlukukausi 2022

Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- eritellä palvelumuotoiluprosessin keskeiset vaiheet ja menetelmät
- kertoa miten palvelumuotoilun perusmenetelmät toimivat, kokeiltuaan niitä kurssin aikana
- ymmärtää kehittämistyötä ja -projekteja palvelumuotoilun näkökulmasta

Sisältö: Kurssilla käydään läpi erilaisia palvelumuotoilun prosessimalleja ja tutustutaan erityisesti Tuplatimantti-malliin (the double diamond). Opitaan palvelumuotoilun prosessi vaihe vaiheelta sekä vaiheisiin kytkeytyvät perusmenetelmät erilaisten tehtävien ja kokeilujen kautta. Kurssin aikana harjoitellaan prosessia ja menetelmiä yhteistyössä ja aktiivisesti, jotta opiskelijalla on valmius soveltaa niitä kokonaisuuden seuraavilla kursseilla, joissa toteutetaan yritysten ja yhteisöjen kehittämisprojekteja. Kurssin aikana käydään läpi myös digitaalisia työkaluja palvelumuotoiluun ja kokeillaan palveluvideon/konseptivideon tekemistä.

Opetus- ja työmuodot: Luennot ja menetelmäharjoitukset (21 h), itsenäinen työskentely, menetelmäharjoitukset ja kokeilut sekä menetelmäkortin koostaminen (60 h). Lopputehtävänä palautetuista menetelmäkorteista koostetaan kurssin päätteeksi opiskelijaryhmälle sähköisesti jaettava menetelmäkorttipakki.

Vaadittavat suoritukset: Aktiivinen osallistuminen luennoille sekä menetelmäharjoituksiin ja menetelmäkortin palauttaminen.

Kirjallisuus ja muu materiaali: 
Stickdorn, M., Hormess, M. E., Lawrence, A. & Schneider, J. (2018). This is service design doing: applying service design thinking in the real world. O’Reilly Media, Inc.
Curedale, R. (2013). Service Design: 250 essential methods. Design Community College. Miettinen, S. (toim.) (2011). Palvelumuotoilu – Uusia menetelmiä käyttäjätiedon hankintaan ja hyödyntämiseen. Helsinki: Teknologiainfo Teknova Oy.
Moritz, S. (2005). Service Design: Practical Access to an Evolving Field. Pro gradu -työ. Köln International School of Design, Saksa.  
Muu aiheeseen liittyvä ja oppimista tukeva kirjallisuus ilmoitetaan kurssilla.

Arviointi: 5–1/uusittava 


UPAMU1004 Muotoilu liiketoiminnassa 4 op

Aika: 7.-8.1. ja 21.-22.1.2022 (kellonajat ilmoitetaan myöhemmin)

Opettaja: Kai Hämäläinen

Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- soveltaa palvelumuotoilun prosessia ja menetelmiä liiketoiminnan kehittämisprojekteihin käytännönläheisesti
- pohtia muotoilun käyttömahdollisuuksia erilaisissa yrityksissä ja liiketoiminta-alueilla
- kuvata muotoilijan ja muotoilun tehtävien eri tasoja yrityksen liiketoimintakentässä

Sisältö: Opetellaan soveltamaan palvelumuotoilun prosessia ja menetelmiä sekä käyttäjälähtöistä toimintatapaa liiketoiminnan kehittämisprojektissa. Pohditaan tuotteiden, palvelujen, visuaalisen viestinnän, yrityksen fyysisen ympäristön sekä yrityksen toimintatapojen muodostaman kokonaisuuden hallintaa osana liiketoimintaa. Kurssi toteutetaan opiskelijoiden ryhmätyönä, jota ohjataan ja viedään eteenpäin luennoilla. Ryhmätyön aiheena on jonkin palvelun, palvelun osan tai palvelukokonaisuuden kehittäminen käyttäjälähtöisesti liiketoiminnan tavoitteet huomioiden. Kurssilla opiskelija oppii toiminnan kautta, millaisia muotoiluprojektit voivat olla yrityksissä. Kurssin aikana ja lopuksi ryhmät esittelevät konseptinsa yrityksen/toimeksiantajan edustajille ja toisille ryhmille.

Opetus- ja työmuodot: Luennot, harjoitukset ja konseptiesittelyt (28 h), itsenäinen ryhmätyöskentely sekä projektin edistäminen luentojen ulkopuolella ja loppuraportti (80 h).

Vaadittavat suoritukset: Kurssin ensimmäisellä kerralla läsnäolo on välttämätön, muuten ei pääse kurssille. Aktiivinen osallistuminen luennoille ja ryhmätyöhön, hyväksytysti suoritetut harjoitukset ja loppuraportti.

Kirjallisuus ja muu materiaali: 
Koivisto M., Säynäjäkangas, J. & Forsberg, S. (2019). Palvelumuotoilun bisneskirja. Helsinki: Alma Talent Oy.
Brown, T. & Katz, B. (2009). Change by design: How design thinking transforms organizations and inspires innovation. New York, NY: HarperBusiness.
Muu aiheeseen liittyvä ja oppimista tukeva kirjallisuus ilmoitetaan kurssilla.

Arviointi: 5–1/uusittava


UPAMU1005 Julkisten palvelujen muotoilu 4 op  

Aika: kevätlukukausi 2022

Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- tunnistaa keskeiset haasteet julkisten palvelujen käyttäjälähtöisessä kehittämisessä
- soveltaa palvelumuotoilun ja yhteissuunnittelun (co-design) menetelmiä sekä prosessia julkisten palvelujen kehittämiseen

Sisältö: Opetellaan soveltamaan palvelumuotoilun prosessia ja menetelmiä sekä käyttäjälähtöistä toimintatapaa julkisen palvelun kehittämisprojektissa. Kurssi toteutetaan opiskelijoiden ryhmätyönä, jota ohjataan ja viedään eteenpäin luennoilla. Kurssilla opiskelija oppii toiminnan kautta, miten muotoilu toimii julkisten palvelujen käyttäjälähtöisessä kehittämisessä, innovaatiotoiminnassa tai vaikkapa lähivaikuttamisessa. Kurssin aikana ja lopuksi ryhmät esittelevät konseptinsa organisaation tai järjestön edustajille ja toisille ryhmille.

Opetus- ja työmuodot: Luennot, harjoitukset ja konseptiesittelyt (28 h), itsenäinen ryhmätyöskentely sekä projektin edistäminen, kirjallisuuteen tutustuminen ja lyhyt essee (80 h).

Vaadittavat suoritukset: Kurssin ensimmäisellä kerralla läsnäolo on välttämätön, muuten ei pääse kurssille. Aktiivinen osallistuminen luennoille ja ryhmätyöhön. Hyväksytysti suoritetut harjoitukset, palvelukonseptin esittely ja essee.

Kirjallisuus ja muu materiaali:
Dorst, K. (toim.) (2016). Designing for the Common Good. Bis Publishers.
Manzini, E. (2015). Design, When Everybody Designs. An Introduction to Design for Social Innovation. The MIT Press.
Keinonen, T., Vaajakallio, K. & Honkonen, J. (toim.) (2013). Hyvinvoinnin muotoilu. Aalto yliopisto.
Muu aiheeseen liittyvä ja oppimista tukeva kirjallisuus ilmoitetaan kurssilla.

Arviointi: 5–1/uusittava


PAMU1006 Palvelumuotoilun johtaminen 4 op  

Aika: 1.-2.4. ja 13.-14.5.2022 perjantaisin klo 16.30-21.00 ja lauantaisin klo 9.15-16.15

Opettaja: FT Marjo Kamila

Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- soveltaa palvelumuotoilun menetelmiä ja prosessia organisaation sisäisen toiminnan kehittämiseen
- tunnistaa palvelumuotoilun ja kehittämisprojektien kytkökset koko organisaation toimintaan sekä strategiselle tasolle
- hahmottaa palvelumuotoilun hyödyt tiimityöskentelyssä ja sisäisissä asiakkuuksissa
- hyödyntää palvelumuotoilua monipuolisesti organisaation toimintamallien ja käytäntöjen kehittämisessä työntekijänäkökulmasta

Sisältö: Palvelumuotoiluosaaminen yrityksen toiminnassa, muotoilun strateginen osaaminen ja johtaminen, muotoilu yrityksen toiminnan kehittämisessä ja päätöksenteossa, kyky kommunikoida muotoilun merkitys ja mahdollisuudet organisaatiossa. Kurssi toteutetaan yritykselle tai organisaatiolle tehtävänä muotoiluprojektina, jonka opiskelijat toteuttavat ryhmätyönä. Kurssilla voidaan jatkaa ja syventää Muotoilu liiketoiminnassa tai Julkisten palvelujen muotoilu -kurssilla tehtyä kehittämisprojektia, jos se on mahdollista tai toteuttaa kokonaan uusi kehittämisprojekti. Projektia ja ryhmätyötä ohjataan luennoilla. Kurssin aikana ja lopuksi ryhmät esittelevät konseptinsa yrityksen/toimeksiantajan edustajille ja toisille ryhmille.

Opetus- ja työmuodot: Luennot, harjoitukset ja konseptiesittelyt (28 h), itsenäinen työskentely ryhmän kanssa, kirjallisuuteen tutustuminen, essee (80 h).

Vaadittavat suoritukset: Kurssin ensimmäisellä kerralla läsnäolo on välttämätön, muuten ei pääse kurssille. Aktiivinen osallistuminen luennoille ja ryhmätyöhön. Hyväksytysti suoritetut harjoitukset, muotoiluprojektin lopputulosten esittely ja essee.

Kirjallisuus ja muu materiaali: 
Maula, H. & Maula, J. (2019). Design ja johtaminen. Helsinki: Alma Talent.
Stenros, A. (2014). Trumpettijoutsen: johtajuus muotoilussa, muotoilu johtajuudessa. Teoksessa S. Miettinen (toim.) Muotoiluajattelu. Helsinki : Teknologiainfo Teknova, 50-63. Boyer B., Cook J. W. & Steinberg M. (2011). Recipes for Systemic Change. Helsinki Design Lab, Sitra.
Holston D. (2011). The Strategic Designer: Tools and Techniques for Managing the Design Process. HOW books.
Muu aiheeseen liittyvä ja oppimista tukeva kirjallisuus ilmoitetaan kurssilla.

Arviointi: 5–1/uusittava 


Kesäyliopiston osallistumismaksua voi maksaa erissä. 

Oikeus muutoksiin pidätetään.


Lisätietoja:
Rehtori Elina Ivakko
elina.ivakko@kymenlaakso.fi
puh. 040 555 9094

 


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 044 747 8501

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa