• Opi uutta

Psykologian perusopinnot 25 op (UEF)

  • Ajankohta: 07.09.2021 - 31.07.2022
  • Koulutuspaikka: verkko-opinnot
  • Kouluttaja: PsM Tiina Immonen
  • Ilmoittautuminen päättyy: 31.12.2021
  • Hinta: Kymenlaakson kesäyliopiston maksu 185 € + Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston maksut 225 €

Tapahtuman kuvaus

Kiinnostavatko sinua psykologiset ilmiöt? Oletko kiinnostunut ihmisen käyttäytymisestä? Psykologian perusopinnot soveltuvat kaikille alasta kiinnostuneille ilman pohjakoulutusvaatimuksia. Psykologista ymmärrystä ja psykologisen tiedon soveltamista tarvitaan monilla eri aloilla ja opinnoilla voitkin esimerkiksi monipuolistaa työelämäosaamistasi ja kehittää ammattitaitoasi. Opinnot antavat hyvän mahdollisuuden tutustua yliopisto-opintoihin ja psykologia soveltuu myös sivuaineeksi useiden eri alojen tutkintoihin.

Tavoitteet

Psykologian perusopintojaksot suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot psykologian eri osa-alueilta: kehityspsykologiasta, kognitiivisesta psykologiasta ja neuropsykologiasta, persoonallisuuspsykologiasta, psykologisesta tutkimuksesta sekä terveyden ja mielenterveyden psykologiasta.

Mikäli aiot jatkaa opintoja aineopintoihin, tulee perusopintojen arvosanan olla vähintään 3/5.

Toteutus

Opiskelu tapahtuu joustavina etäopiskeluun soveltuvina verkko-opintoina.

Kymenlaakson kesäyliopistossa on opintojesi tukena tuutori, YTM Eetu Laitinen. (zoom-yhteys)

Aikataulu
 Tuutori kokoontumiset:   21.9., 28.9. ja 5.10. klo 17 ja sitten joka toinen tiistai 19.10., 2.11. jne.  klo 17.00
 Lisäksi tuutori ohjaa opiskelijoita tarvittaessa sähköpostitse.


OPETUSSUUNNITELMA

2240101 Kehityspsykologian perusteet 5 op
2240102 Kognitiivisen psykologian ja neuropsykologian perusteet 5 op 
2240103 Persoonallisuuspsykologian perusteet 5 op
2240104 Psykologisen tutkimuksen perusteet 5 op 
2240106 Kliininen psykologia I: Terveyden ja mielenterveyden psykologian perusteet 5 op


Kehityspsykologian perusteet 5 op

Opintojaksolle tulee ilmoittautua WebOodissa 30.9.2021 mennessä.

Tavoitteet    
Opintojaksolla tutustutaan kehityspsykologiaan yleisellä tasolla sekä käsitellään ihmisen kehityksen kulkua lapsuudesta nuoruuteen, aikuisuuteen ja vanhuuteen. Opintojakson tavoitteena on auttaa ymmärtämään yksilön kehityksen monimuotoisuutta. Painopistealueita ovat mm. kehityksen jatkuvuus, yksilölliset erot, normatiivinen kehitys ja siirtymävaiheet sekä ympäristön merkitys kehitystä muokkaavana tekijänä.

Sisältö    
Opintojakso muodostuu kolmesta osasta, joissa teemoina ovat lapsuus (2 op), nuoruus (1 op) sekä aikuisuus ja vanhuus (2 op).

Suoritustapa: Opintojakson voi suorittaa joko oppimistehtävin tai verkkotentein.

Kirjallisuus
1) Kronqvist, E-L. & Pulkkinen, M-L. Kehityspsykologia. Matkalla muutokseen. 2007. 
2) Nurmi, J-E., Ahonen, T., Lyytinen, H., Lyytinen, P., Pulkkinen, L. & Ruoppila, I. Ihmisen psykologinen kehitys. 2014 (1. – 6. painos) (myös e-kirjana).  
3) Salmivalli, C. Kaverien kanssa – vertaissuhteet ja sosiaalinen kehitys. 2008.

Opintojakson pakollinen oppimateriaali voi olla lähdekriittisyys huomioiden toistaiseksi myös kokonaan e-aineistoja.

Oppimistehtävät ja verkkotenttipäivät löytyvät Moodle-oppimisympäristöstä.


Kognitiivisen psykologian ja neuropsykologian perusteet 5 op 

Opintojaksolle tulee ilmoittautua WebOodissa 30.9.2021 mennessä.

Tavoitteet    
Opintojaksolla perehdytään kognitiivisen psykologian ja neuropsykologian perusteisiin. Tutustumisen kohteina ovat mm. kognitiivisen psykologian ja neuropsykologian tutkimuskohteet, peruskäsitteistö ja tutkimusmenetelmät. Huomion kohteina olevia teemoja ovat myös mm. havaitsemisen, tarkkavaisuuden ja muistin kognitiiviset ja hermostolliset mekanismit sekä hermoston toiminnan perusteet, hermoston kehitys, rakenteet ja muotoutuvuus.

Sisältö    
Kognitiivinen psykologia tutkii ihmisen tiedollisia toimintoja. Miten ihminen ottaa tietoa vastaan? Miten tietoa käsitellään ja miten sitä talletetaan? Miten havaitseminen ja muistaminen toimivat? Mitä on unohtaminen? Neuropsykologia on puolestaan psykologiaan kuuluva tieteenala, joka tutkii aivojen ja ihmisen toiminnan välisiä suhteita ja soveltaa tätä tietoa toimintakyvyn arvioinnissa ja kuntoutuksessa.

Opintojakso muodostuu kahdesta osasuorituksesta, joissa teemoina ovat kognitiivinen psykologia (2 op) ja neuropsykologia (3 op).

Suoritustapa: Opintojakson voi suorittaa joko oppimistehtävin tai kirjatenttinä.

Kirjallisuus

Osa 1: Kognitiivisen psykologian perusteet (2 op)

Eysenck, M. W. & Keane, M. T. Cognitive Psychology. A Student’s Handbook. 5. painos tai uudempi, luvut 1–7. (myös e-kirjana) tai
Eysenck, M. W. Fundamentals of cognition. 2012. 2. painos, luvut 1-5.

Tai seuraavat kotimaiset lähteet:

Paavilainen, P. Toimivat aivot. Kognitiivisen neurotieteen perusteita. 2016. 
Aiheeseen liittyvä lukion kirjasarjan teos (esim. Vilkko-Riihelä, A. & Laine, V. Mielen maailma 3. Ihminen ja tieto. 5.-8. painos. 2015.) sekä opintojaksosta löytyvä oheismateriaali. 

Osa 2: Neuropsykologian perusteet (3 op)

Kalat, J.W. Biological Psychology. 8. tai uudempi painos, luvut 1–8. (12. painoksessa 2016 luvut Introduction – Chapter 7). 

Tai seuraavat kotimaiset lähteet:

Hari, R. ym. Ihmisen mieli. 2015. (myös e-kirjana)
Jehkonen, M., Saunamäki, T., Paavola, L. & Vilkki, J. (toim.) Kliininen neuropsykologia. 2015.
Paavilainen, P. Toimivat aivot. Kognitiivisen neurotieteen perusteita. 2016.
Aiheeseen liittyvä lukion kirjasarjan teos (esim. Vilkko-Riihelä, A. & Laine, V. Mielen maailma 3. Ihminen ja tieto. 5.-8. painos. 2015.) sekä opintojaksosta löytyvä oheismateriaali.

Opintojakson pakollinen oppimateriaali voi olla lähdekriittisyys huomioiden toistaiseksi myös kokonaan e-aineistoja.


Persoonallisuuspsykologian perusteet 5 op

Opintojaksolle tulee ilmoittautua WebOodissa 30.9.2021 mennessä.

Tavoitteet    
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa määritellä ja selittää persoonallisuuden psykologian keskeisiä teorioita, käsitteitä ja tiedonhankintamenetelmiä sekä tunnistaa, miten motivaatio, emootiot ja persoonallisuus ovat yhteydessä terveyteen ja hyvinvointiin.

Sisältö    
Mitä persoonallisuus on? Mikä on perimän ja mikä ympäristön vaikutus persoonallisuuteen? Miten persoonallisuus vaikuttaa terveyteen ja hyvinvointiin? Entäpä temperamentti ja persoonallisuus? Miten persoonallisuus muuttuu / kehittyy yli elämänkaaren? Entäpä millainen suhde motivaatiolla on persoonallisuuteen? Opintojakso auttaa ymmärtämään yksilön persoonallisuuden kehittymistä ja kehittymiseen vaikuttavia tekijöitä sekä persoonallisuuden vaikutusta yksilön hyvinvointiin ja terveyteen.

Suoritustapa: Opintojakso suoritetaan kahdella (2 op ja 3 op) oppimistehtävällä.

Kirjallisuus

Haslam, N. Introduction to Personality and Intelligence. 2007. (myös e-kirjana) ja
Salmela-Aro, K. & Nurmi, J-E. (toim.) Mikä meitä liikuttaa. Modernin motivaatiopsykologian perusteet. 2005. (myös e-kirjana)

tai seuraavat kotimaiset lähteet:

Järvinen, L. Temperamentti. Ihmisen yksilöllisyys. 2015.
Metsäpelto, R-L. & Feldt, T. (toim.) Meitä on moneksi. Persoonallisuuden psykologiset perusteet. 2010. (myös e-kirjana)
Salmela-Aro, K. & Nurmi, J-E. (toim.) Mikä meitä liikuttaa. Modernin motivaatiopsykologian perusteet. 2005. (myös e-kirjana)
Aiheeseen liittyvä lukion kirjasarjan teos (esim. Vilkko-Riihelä, A. & Laine, V. Mielen maailma 5. Persoonallisuus ja mielenterveys. 4.-8. painos. 2015.) sekä

Moodlessa oleva Johdatusta persoonallisuuspsykologian perusteisiin materiaali.


Psykologisen tutkimuksen perusteet 5 op 

Opintojaksolle tulee ilmoittautua WebOodissa 30.9.2021 mennessä.

Tavoitteet    
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa määritellä ja kuvata tieteellisen tutkimuksen keskeiset periaatteet, käsitteet ja eettiset kysymykset sekä tunnistaa kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen psykologisen tutkimuksen lähtökohdat, kysymyksenasettelut ja tutkimusmenetelmät.

Sisältö    
Mikä erottaa tieteellisen tiedon arkitiedosta? Millaisia eettisiä periaatteita tutkijan tulisi huomioida? Millaisia vaiheita tieteelliseen tutkimukseen kuuluu?  Opintojaksossa perehdytään tieteellisen ajattelun ja psykologisen tutkimuksen teon lähtökohtiin. Oppimistehtävissä tutustutaan muun muassa tieteellisen ajattelun periaatteisiin, tutkimuksen eettisiin näkökulmiin, tutkimuksen teon vaiheisiin sekä psykologiassa käytettäviin tutkimusmenetelmiin. 

Suoritustapa: Opintojakso suoritetaan kahdella (2 op ja 3 op) oppimistehtävällä tai kirjatenttinä (5 op). 

Opintojakso suoritetaan valitsemalla toinen seuraavista suoritustavoista: 
a) kirjatentti (5 op) 
b) kaksi oppimistehtävää (2 op ja 3 op)

Kirjallisuus:

Breakwell, G.M., Smith, J.A. & Wright, D. B. (toim.) Research Methods in Psychology, 4. painos. 2012. Luvut 1-6 ja 13-21. tai 
Frost, N. Qualitative Research Methods in Psychology: Combining Core Approaches (myös e-kirjana). 2011.

tai seuraavat kotimaiset lähteet (soveltuvin osin):
Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. Tutki ja kirjoita. 2016.
Kuula, A. Tutkimusetiikka. Aineistojen hankinta, käyttö ja säilytys. 2013. (myös e-kirjana)
Metsämuuronen, J. Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä. 2009 (myös e-kirjana) Luku I Metodologian perusteet ihmistieteissä. ja Luku III Laadullisen tutkimuksen perusteet.
Nummenmaa, L. Käyttäytymistieteiden tilastolliset menetelmät. 2011. Luvut 1, 2 ja 3.
Paavilainen, P. Psykologian tutkimustyöopas. 2015.


Kliininen psykologia I: Terveyden ja mielenterveyden psykologian perusteet 5 op

Opintojaksolle tulee ilmoittautua WebOodissa 30.9.2021 mennessä.

Tavoitteet    
Opintojakson tavoitteena on tutustuttaa opiskelija mielenterveyden keskeisiin lähestymistapoihin ja peruskäsitteisiin. Opintojaksossa perehdytään keskeisimpiin mielenterveyden häiriöihin, niiden esiintymiseen sekä mielenterveyden häiriöiden erilaisiin selitysmalleihin ja luokitusjärjestelmiin. Opintojakso tutustuttaa opiskelijan myös keskeisimpiin terveyden ja mielenterveyden alan interventioihin. 

Sisältö    
Mitä mielenterveys on? Miten stressi liittyy mielenterveyteen? Millaisia osa-alueita mielenterveystyö sisältää? Opintojaksolla tutustutaan myös mielenterveyden häiriöihin, niiden luokitteluun ja hoitoon.

Suoritustapa: Opintojakso suoritetaan kahdella oppimistehtävällä tai verkkotentillä (2 op ja 3 op).

Kirjallisuus
Opintojakson kirjallisuus vaihtelee hieman suoritustavasta ja tehtävävaihtoehdosta riippuen.

Kirjallisuus valitaan seuraavista tehtävänannon ja/tai valitun verkkotentin perusteella:

1) Barlow D.H. (toim.) 2014. The Oxford handbook of clinical psychology. (myös e-kirjana) 
2) Broberg, A., Almqvist, K. & Tjus, T. Kliininen lapsipsykologia. 2005. (myös e-kirjana) 
3) Friedman H.S. (toim.) 2011/2012. The Oxford handbook of health psychology.  
4) Heikkinen-Peltonen, R., Innamaa, M. & Virta, M. Mieli ja terveys. 2016. 
5) Kendall, P. Childhood Disorders. 2000.
6) Lönnqvist, J., Heikkinen, M., Henriksson, M., Marttunen, M. & Partonen, T. Psykiatria. 2014 tai uudempi painos. (myös e-kirjana) 
7) Ogden J. 2012. Health Psychology. (myös e-kirjana) 
8) Sinkkonen, J. & Kalland, M. (toim.) Varhaiset ihmissuhteet ja niiden häiriintyminen. 2005. 
9) Toivio, T. & Nordling, E. Mielenterveyden psykologia. 2013. 
10) Aiheeseen liittyvä lukion kirjasarjan teos (esim. Vilkko-Riihelä, A. & Laine, V. Mielen maailma 5. Persoonallisuus ja mielenterveys. 4.-8. painos. 2015.) sekä Aducate Moodlessa oleva oheismateriaali.


Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston opinto-oikeusaika ja ilmoittautumiskäytäntö on muuttunut. Tarkemmat tiedot saat ilmoittautumissivulla ja ilmoittautumisen jälkeen sähköpostiisi tulevassa viestissä.

Oikeus muutoksiin pidätetään.
 

Lisätietoja:
Rehtori Elina Ivakko
elina.ivakko@kymenlaakso.fi
puh. 040 555 9094


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 044 747 8501

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa