• Opi uutta

Ravitsemustieteen perusopinnot 26 op (UEF)

  • Ajankohta: 16.09.2021 - 31.07.2022
  • Koulutuspaikka: verkko-opinnot
  • Kouluttaja: Itä-Suomen yliopiston opettajat
  • Ilmoittautuminen päättyy: 07.09.2021
  • Hinta: Kymenlaakson kesäyliopiston maksu 218 € + Itä-Suomen yliopiston maksut 187 €

Tapahtuman kuvaus

Ravitsemustiede selvittää ravitsemuksen merkitystä terveyden edistämisessä ja sairauksien hoidossa sekä tutkii syömisen merkitystä hyvinvoinnin osatekijänä. Perusopinnoissa perehdytään mm. ravitsemuksen perusteisiin, elintarvikkeisiin, ruokavalioiden merkitykseen sairauksien hoidossa, ravitsemukseen ja liikuntaan, ravitsemus- ja terveystietoa tuottaviin medioihin ja niiden tuottajiin sekä ravintofysiologiaan. Opintojen tavoitteena on antaa valmiuksia ymmärtää ravitsemuksen merkitystä terveyden ylläpitäjänä sekä yksilö- että väestötasolla.

Ravitsemustieteen opiskelu tarjoaa hyvän mahdollisuuden täydentää ammatillista osaamista ja asiantuntijuutta työelämässä ja sopii esim. opettajille, sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle, liikunnan ja urheilun parissa toimiville, ruokapalvelualalla ja elintarviketeollisuudessa toimiville sekä kaikille ravitsemuksesta, terveydestä ja omasta hyvinvoinnista kiinnostuneille. Opinnot soveltuvat hyvin myös sivuaineeksi/osaksi tutkintoa esim. sosiaali-, terveys- ja liikuntatieteiden opiskelijoille.

Perusopinnot suoritettuaan opiskelija ymmärtää ravitsemuksen merkityksen terveyden ylläpitäjänä sekä yksilö- että väestötasolla. Opiskelija on perehtynyt ravitsemukseen useasta näkökulmasta käsin ja tutkimustietoon pohjautuen.

Perusopintojen opintojaksot:

Ravitsemustieteen perusteet 4 op 
Elintarvikkeet ruokavaliossa 4 op 
Ravitsemus ja liikunta 4 op 
Ravitsemus ja ruokavaliot 4 op 
Ravitsemusfysiologia 3 op 
Ravitsemus- ja terveystietoa sosiaalisessa mediassa 3 op 
Ravintolisät 4 op 


1. Ravitsemustieteen perusteet 4 op

Aika: Johdantoluento 16.9.2021 klo 16.30>

Opintojakson luennot (verkkoluennot):
pe 17.9.2021 klo 17-20
la 18.9.2021 klo 9-14
pe 1.10.2021 klo 17-20
la 2.10.2021 klo 9-14
la 16.10.2021 klo 9-15

Opettaja: Ravitsemusterapeutti Linda Viitasalo

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee ihmisen ravitsemuksen perusteet.

Sisältö: Ihmisen ravitsemuksen perusteet. Ravintoaineet ja niiden tehtävät ihmisen ravitsemuksessa. Ravinnontarve. Ravitsemussuositukset. Ruoka-ainetaulukot ja -tiedostot.

Suoritustapa: Verkkoluennot 18 t, harjoitukset 12 t, harjoitustehtävät ja tentti. 

Oppimateriaalit:

1. Aro, A. ym. (toim.): Ravitsemustiede. Duodecim, uusin painos. (löytyy oppiportista).
2. Terveyttä ruoasta! Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014. VRN, 2014. https://www.ruokavirasto.fi/teemat/terveytta-edistava-ruokavalio/ravitsemus--ja-ruokasuositukset/  
3. Lisäksi luentomateriaalit ja muu Moodlessa oleva materiaali.


2. Elintarvikkeet ruokavaliossa 4 op

Aika: 18.10.-7.12.2021

Osaamistavoitteet: Jakson suoritettuaan opiskelija tietää millaisia elintarvikkeita eri elintarvikeryhmiin kuuluu ja mikä on niiden merkitys suomalaisessa ravitsemuksessa sekä omaa hyvän käsityksen siitä mitä elintarvikealalla on tapahtumassa.

Sisältö: Elintarvikkeiden raaka-aine- ja ravintosisällöt sekä kulutus. Keskeiset elintarvikeprosessit. Eri ruokaryhmien merkitys ravitsemuksessa. Eri uskontoihin liittyvät ravitsemuksen erityispiirteet ja niihin liittyvät elintarvikkeet. Uudet elintarvikkeet, perinteisiä liha- ja maitotuotteita korvaavat elintarvikkeet.

Suoritustapa: Verkkotallenteet, oppimistehtävät verkossa ja vertaistyöskentely/verkkokeskustelut, verkkotyöskentelyn osuus 100 %. Opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä. Opintojakson harjoitustyöt sisältävät mm. kauppojen tuotevalikoimiin tutustumista. 

Oppimateriaalit: Moodlessa ilmoitettu materiaali.


3. Ravitsemus ja liikunta 4 op

Aika: 6.9.-1.11.2021 TAI 3.1.-28.2.2022

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa määritellä liikunnan aiheuttamat yleiset ravitsemusfysiologiset tarpeet sekä tarkemmin eri liikuntamuotojen, liikunnan määrän ja tehon, iän ja erityistilanteiden asettamat ravitsemusfysiologiset vaatimukset. Opiskelija tunnistaa urheilijan ravitsemusohjauksen kannalta keskeiset liikunnan aiheuttamat ravitsemukselliset vaatimukset ja haasteet. Opiskelija tunnistaa erilaisten ravintoon liittyvien tekijöiden keskeisimmät vaikutukset terveyteen ja yleiseen hyvinvointiin ja ymmärtää ylipaino-ongelman yleisyyden ja vaikutukset kansanterveydelle. Opiskelija osaa määritellä keskeiset asiat laihdutuksessa ja painonhallinnassa sekä soveltaa tietoja käytännössä.

Sisältö: Ravintoaineet ja ravitsemussuositukset, liikuntasuositukset, painonhallinta ja urheilijan ruokavalio, urheilijan ravitsemusohjaus.

Suoritustapa:  Verkkotallenteet, oppimistehtävät verkossa ja vertaistyöskentely/verkkokeskustelut, verkkotyöskentelyn osuus 100 %. Opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä.

Oppimateriaalit: 
Moodlessa ilmoitettu materiaali.
Oheislukemistona Ilander, O. ym. (toim.): Liikuntaravitsemus – tehoa, tuloksia ja terveyttä ruuasta. Vk-kustannus 2014.

Lisätietoja: Mikäli olet suorittanut tämän opintojakson johonkin toiseen oppiaineeseen (esim. terveysliikunta, kansanterveystiede), niin opintojaksoa ei tarvitse tehdä uudelleen ravitsemustieteen opintoihin. Opintojaksosta on kuitenkin haettava korvaavuutta (aikaisempi suoritus ei voi olla yli 5 vuotta vanha!). Korvaavuuden käsittely edellyttää aina voimassa olevaa opinto-oikeutta eli muistathan hakea mahdollista korvaavuutta ennen kuin opinto-oikeutesi päättyy. 


4. Ravitsemus ja ruokavaliot 4 op

Aika: 25.10.-31.12.2021 TAI 14.2.-18.4.2022

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää erityisruokavalioiden merkityksen terveyden ylläpitämisessä ja kansansairauksien hoidossa.

Sisältö: Opintojaksolla käydään läpi yleisimmät ruokavaliot kuten sydänystävällinen ruokavalio, kohonneen verenpaineen ruokavaliohoito, diabeetikon ja gluteeniton ruokavalio, sekä kasvisruokavalion koostaminen.

Suoritustapa: Verkkotallenteet, oppimistehtävät verkossa ja vertaistyöskentely/verkkokeskustelut, verkkotyöskentelyn osuus 100 %. Opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä.

Oppimateriaalit: Moodlessa ilmoitettu materiaali.


5. Ravitsemusfysiologia 3 op

Aika: 21.3.-9.5.2022

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa määritellä energiaravintoaineiden ja olennaisimpien suojaravintoaineiden ja muiden ruoan sisältämien yhdisteiden vaikutukset elimistössä. Hän osaa kuvata pääpiirteissään energiaravintoaineiden ja suojaravintoaineiden ja muiden ruoan sisältämien yhdisteiden ruoansulatuksen, aineenvaihdunnan ja ravinnonoton säätelyn.

Sisältö: Energia- ja suojaravintoaineiden ja muiden ruoan sisältämien yhdisteiden ruoansulatus, aineenvaihdunta ja tehtävät elimistössä. Ruoansulatuksen, ravintoaineiden aineenvaihdunnan ja ravinnonoton säätely.

Suoritustapa: Verkkotallenteet, oppimistehtävät verkossa ja vertaistyöskentely/verkkokeskustelut, verkkotyöskentelyn osuus 100 %. Opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä.

Oppimateriaalit: 
Moodlessa ilmoitettu materiaali.
Soveltuvin osin: 1. Aro, A. ym. (toim.): Ravitsemustiede. Duodecim, uusin painos.

Edellytykset: Suositellaan edeltäviksi opinnoiksi Ravitsemustieteen perusteet 4 op opintojakso tai vastaavat tiedot.


6. Ravitsemus- ja terveystietoa sosiaalisessa mediassa 3 op

Aika: 21.2.-4.4.2022

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tarkastella kriittisesti sosiaalisen median kautta tulevaa terveystietoa ja ymmärtää tiedon tuottajan merkityksen tiedon luotettavuuden taustalla.

Sisältö: Keskeiset ja suosituimmat suomalaiset terveystietoa tarjoavat blogit ja portaalit. Ravitsemus- ja liikunta-alan koulutusta tarjoavat viralliset ja epäviralliset tahot. Tutkijoiden rooli tutkimustuloksista tiedottamisessa. Muotidieetit.

Suoritustapa: Verkkotallenteet, oppimistehtävät verkossa ja vertaistyöskentely/verkkokeskustelut, verkkotyöskentelyn osuus 100 %. Opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä.

Oppimateriaalit: Moodlessa ilmoitettu materiaali.


7. Ravintolisät 4 op

Aika: 11.10.-29.11.2021 TAI 18.4.-6.6.2022

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa hakea tieteellistä tutkimustietoa ravintolisistä ja arvioida kriittisesti niiden merkitystä terveydelle ja hyvinvoinnille, painonhallinnassa ja liikunnassa. Opiskelija osaa ohjeistaa ja arvioida ravintolisien käyttöä sekä niihin liittyvää markkinointia. Opiskelija osaa arvioida ja verrata ravintolisiä koskevia väitteitä/lupauksia tutkimusnäyttöön peilaten.

Sisältö: Ravintolisien merkitys terveydelle ja hyvinvoinnille, painonhallinta ja liikunta, ravintolisien käyttö, suosio ja markkinointi, lainsäädäntö.

Suoritustapa: Verkkotallenteet, oppimistehtävät verkossa ja vertaistyöskentely/verkkokeskustelut, verkkotyöskentelyn osuus 100 %. Opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä.

Oppimateriaalit: Moodlessa ilmoitettu materiaali.


Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston opinto-oikeusaika ja ilmoittautumiskäytäntö on muuttunut. Tarkemmat tiedot saat ilmoittautumissivulla ja myöhemmin tulevissa viesteissä.


Oikeus muutoksiin pidätetään.

Lisätietoja:
Rehtori Elina Ivakko
elina.ivakko@kymenlaakso.fi
puh. 040 555 9094

 


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 044 747 8501

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa