• Opi uutta

Kuvataiteen perusopinnot 25 op (LY)

  • Ajankohta: 27.08.2021 - 31.05.2022
  • Koulutuspaikka: Kotka
  • Kouluttaja: Repin-instituutin kuvataidekoulutuksen opettajat
  • Ilmoittautuminen päättyy: 20.08.2021
  • Hinta: Kymenlaakson kesäyliopiston maksu 950 € + Lapin yliopiston rekisteröintimaksu 70 €

Tapahtuman kuvaus

OPETUSSUUNNITELMA 2021-2022

UTAK0102 Johdatus taiteelliseen ajatteluun 4 op
UYLE0229 Portfolio 1 op
UTAK0115 Värioppi 4 op
UTAK0116 Havaintopiirustus 4 op
UTAK0112 Plastinen sommittelu 4 op
UKUV0426 Kokeellinen grafiikka 4 op
UTAK0117 Maalaus 4 op

Edeltävät opinnot: Opiskelijalla tulee olla riittävät kuvalliset valmiudet aloittaessaan kuvataiteen perusopinnot. Opinnoissa perehdytään taiteellisen ilmaisun kurssien avulla muutamiin perusilmaisutekniikoihin sekä kuvan rakentamisen peruskysymyksiin.

Opintokokonaisuudesta voi suorittaa myös yksittäisiä opintojaksoja.


Johdanto taiteelliseen ajatteluun 4 op

Aika: 
Pe 27.8.21 klo 17–20 
La 28.8.21 klo 9–16 

Pe 3.9.21 klo 17–20 
La 4.9.21 klo 9–16

Pe 10.9.21 klo 17–20  
La 11.9.21 klo 9–16
Su 12.9.21 klo 9–16

Pe 17.9.20 klo 17–20 (kritiikki) 

Opettaja: ilmoitetaan myöhemmin

Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
• nähdä taiteellisen ajattelun merkityksen yhteiskunnan eri alueilla 
• soveltaa taiteellista ajattelua taiteen, muotoilun ja taidekasvatuksen aloilla tapahtuvaan toimintaan 
• tehdä yhteistyötä taiteellisten projektien parissa eri taide- ja muotoilualojen edustajien kanssa 
• osaa sisäistää teoreettisia sisältöjä toiminnallisten työtapojen kautta 

Koulutuksen sisältö: Kurssi koostuu yhteisistä luennoista, joiden pohjalta tehdään ohjattuja harjoitustehtäviä. Työskentely perustuu opiskelijoiden omaan taiteelliseen ajatteluun ja opettaja ohjaa ja auttaa teknisessä toteutuksessa sekä taiteellisessa ilmaisussa.

Suoritustapa: Luento-opetusta 20 h, luentoihin perustuvia harjoitustöitä 24 h, itsenäistä työskentelyä 64 h. 

Vaadittavat suoritukset: Luennoille, ohjattuun työskentelyyn ja loppupalautteeseen osallistuminen sekä annettujen tehtävien tekeminen. 

Arviointi: Hyväksytty/hylätty 


Portfolio 1 op

Aika:
Pe 24.9.2021 klo 17–18.30 – luento ja tehtävänanto. 
Kritiikki keväällä 2022. 

Opettaja: ilmoitetaan myöhemmin

Tavoite: Opiskelija kokoaa kuvataiteen perusopintojen kursseilla tekemistään töistä portfolion, joka arvioidaan osana perusopintoja. 

Suoritustapa: Luento-opetus 2 h, itsenäistä työskentelyä 20 h, kritiikki 5 h. 

Arviointi: 5-1/hylätty 


Värioppi 4 op

Aika: 
Pe 1.10.21 klo 17–20 
Pe 8.10.21 klo 17–20 
La 9.10.21 klo 9–16 
Pe 15.10.21 klo 17–20 
La 16.10.21 klo 9–16 
Pe 22.10.21 klo 17–20
Pe 29.10.21 klo 17–20 
La 30.10.21 klo 9–16 
Pe 5.11.21 klo 17–20 (kritiikki) 

Opettajat: Ian Lelchuk ja Irina Rebnitskaya 

Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
• väriopin peruskäsitteet 
• soveltaa eri väriteorioita omassa ilmaisussa muotoilun ja taiteen kontekstissa 
• käyttää värejä eri yhteyksissä ja ymmärtää niiden vaikutuksia 

Koulutuksen sisältö: Väri-ilmiöiden tutkiminen erilaisten teorioiden pohjalta. Värien sekoitusharjoituksia, erilaisia väririnnastuksia, värin transparentti ja peittävyys ilmaisun keinoina. Värin käyttäminen osana muotoilun keskeisenä osana. Työpajoissa voidaan huomioida koulutusalojen erityistarpeet. 

Toteutus ja työmuodot: Luennot, ohjatut harjoitukset ja kritiikki 48 h, itsenäinen työskentely 60 h. 

Vaadittavat suoritukset:  Aktiivinen osallistuminen luennoille ja harjoitustehtävien hyväksytty suorittaminen 

Arviointi: Hyväksytty/hylätty 


Havaintopiirustus 3 op

Aika: 
Pe 12.11.21 klo 17–20 
La 13.11.21 klo 9–16 
Pe 19.11.21 klo 17–20
La 20.11.21 klo 9–16
La 27.11.21 klo 9–16 
Pe 3.12.21 klo 17–20
La 4.12.2021 klo 9–16
Pe 17.12.2021 klo 17–20

Opettaja: Irina Tatarnikova

Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
• hahmottaa ympäröivää maailmaa ja esittää havaintonsa piirtäen 
• tunnistaa ja käyttää hyväkseen erilaisia perspektiivioppiin kuuluvia keinoja kuvata tilaa 
• esittää ideoitaan ja ajatuksiaan visuaalisessa muodossa  
• käyttää piirustusta taiteen ilmaisukielenä 

Koulutuksen sisältö: Havaintoon pohjautuvan piirtämisen harjoittelu sisätiloissa, asetelmien, kipsimallien ja elävän mallin piirtäminen sekä perspektiiviopin hyödyntäminen käytännön harjoitusten avulla. Erilaisiin piirtimiin ja piirustuspapereihin tutustuminen.

Toteutus ja työmuodot: Ohjatut harjoitustyöt ja kritiikki 48 h. Itsenäinen työskentely 60 h.

Vaadittavat suoritukset: Aktiivinen osallistuminen luennoille ja harjoitustehtävien hyväksytty suorittaminen.

Arviointi: hyväksytty/hylätty 


Plastinen sommittelu 4 op

Aika: 
Pe 21.1.22 klo 17–20
La 22.1.22 klo 9–16 

Pe 28.1.22 klo 17–20 
La 29.1.22 klo 9–16

Pe 4.2.22 klo 17–20
La 5.2.22 klo 9–16

Pe 25.2.22 klo 17–20 
La 26.2.22 klo 9–16 

Opettaja: Irina Tatarnikova 

Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa 
• soveltaa materiaalin, muodon ja sisällön keskinäisiä suhteita kolmiulotteisessa ilmaisussa 
• hyödyntää ja soveltaa kolmiulotteisen työskentelyn perustekniikoita ja ilmaisukeinoja 

Koulutuksen sisältö: Opiskelija tutustuu kuvanveiston materiaaleihin ja oppii havainnoimaan ja työstämään kolmiulotteista muotoa ja rakentamaan yksinkertaisia perusrakenteita. Perusmateriaaleina käytetään kuvanveistoon tarkoitettu plastoliini. 

Toteutus ja työmuodot: Ohjatut harjoitustyöt ja kritiikki 48 h, itsenäinen työskentely 60 h. 

Vaadittavat suoritukset: Harjoituksiin osallistuminen sekä hyväksytyt kuvalliset tehtävät. 

Arviointi: hyväksytty/hylätty 


Kokeellinen grafiikka 4 op

Aika: 
To 10.2.22 klo17–20 
Pe 11.2.22 klo17–20 
La 12.2.22 klo 9–12

To 3.3.22 klo17–20 
Pe 4.3.22 klo17–20 
La 5.3.22 klo 9–12

Ke 9.3.22 klo17–20
To 10.3.22 klo17–20 
Pe 11.3.22 klo17–20 
La 12.3.22 klo 9–16 

La 19.3.22 klo 9–16 

La 26.3.22 klo 9–16

La 2.4.22 klo 13 – 16 (kritiikki )

Opettaja: Igor Baranov 

Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa 
• tunnistaa taidegrafiikan tekniikoita ja perusilmaisumuotoja 
• yhdistää luovasti erilaisia tekniikoita keskenään omien ilmaisutarpeidensa mukaisesti 
• tunnistaa taidegrafiikan yhtenä nykytaiteen ilmaisukielistä 
• käyttää kouluympäristöön soveltuvia grafiikan menetelmiä 

Koulutuksen sisältö: Perehtyminen erilaisiin taidegrafiikan menetelmiin ja niiden soveltaminen omaan taiteelliseen ajatteluun ja taidekasvatuksen viitekehykseen. Käytännön työskentelyllä opiskelija perehtyy grafiikan tekniikoista monotypiaan.  

Toteutus ja työmuodot: Ohjatut harjoitukset ja kritiikki 72 h, itsenäinen työskentely 60 h. 

Vaadittavat suoritukset: Aktiivinen läsnäolo ja harjoitustöiden hyväksytty suorittaminen. 

Arviointi: hyväksytty/hylätty 


Maalaus 4 op

Aika: 
Pe 22.4.22 klo 17–20 
La 23.4.22 klo 9–16 

La 30.4.22 klo 9–16 

La 7.5.22 klo 9–16

Pe 13.5.22 klo 17–20 
La 14.5.22 klo 9–16

La 21.5.22 klo 9–16 

Opettaja: Irina Tatarnikova

Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa 
• käyttää erilaisia maalaustekniikoita oman ilmaisunsa toteuttamiseksi 
• käyttää maalauksen sekatekniikoita ja ymmärtää niiden vaatiman materiaalituntemuksen 
• valita omaan ilmaisuunsa sopivia maalausmateriaaleja ja tekotapoja 

Koulutuksen sisältö: Maalaamisen perustekniikoiden harjoitteleminen ja erilaisiin materiaaleihin tutustuminen. Oman ilmaisun kehittäminen maalauksen keinoin.  

Toteutus ja työmuodot: Ohjatut harjoitustyöt ja kritiikki 48 h, itsenäinen työskentely 60 h. 

Vaadittavat suoritukset: Harjoituksiin osallistuminen sekä hyväksytyt kuvalliset tehtävät. 

Arviointi: hyväksytty/hylätty 

 

Lisätietoja Kymenlaakson kesäyliopiston Repin-insituutista
 
Oikeus muutoksiin pidätetään.


Lisätietoja: Aleksandra Hintsala 
p. 040 595 5893 
aleksandra.hintsala(at)kymenlaakso.fi 
 
 
 


 

Oikeus muutoksiin pidätetään.


Lisätietoja:
Rehtori Elina Ivakko
elina.ivakko@kymenlaakso.fi
puh. 040 555 9094

 


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 044 747 8501

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa