• Opi uutta

Kuvataiteen perusopinnot 25 op (LY) 2022-2023

  • Ajankohta: 12.08.2022 - 30.04.2023
  • Koulutuspaikka: Repin-instituutti, Kotka
  • Kouluttaja: Repin-instituutin kuvataidekoulutuksen pedagogit
  • Ilmoittautuminen päättyy: 31.07.2022
  • Hinta: Kymenlaakson kesäyliopiston maksu 950 € + Lapin yliopiston rekisteröintimaksu 35 €

Tapahtuman kuvaus

Ennakkotiedot lukuvuoden 2022-2023 opinnoista:

OPETUSSUUNNITELMA 2022-2023

UTAK0102 Johdatus taiteelliseen ajatteluun 4 op
UYLE0229 Portfolio 1 op
UKUV0426 Kokeellinen grafiikka 4 op
UTAK0115 Värioppi 4 op
UTAK0116 Havaintopiirustus 4 op
UTAK0112 Plastinen sommittelu 4 op
UTAK0117 Maalaus 4 op

Edeltävät opinnot: Opiskelijalla tulee olla riittävät kuvalliset valmiudet aloittaessaan kuvataiteen perusopinnot. Opinnoissa perehdytään taiteellisen ilmaisun kurssien avulla muutamiin perusilmaisutekniikoihin sekä kuvan rakentamisen peruskysymyksiin.

Opintokokonaisuudesta voi suorittaa myös yksittäisiä opintojaksoja.

Johdatus taiteelliseen ajatteluun 4 op

Aika: 
Pe 12.8.22 klo 17–20 
La 13.8.22 klo 10–17  
Su 14.8.22 klo 10–17

To 18.8.22 klo 17–20                                                                   

Pe 26.8.22 klo 17–20  
La 27.8.22 klo 10–17

Pe 16.9.22   klo 17–20 
La 17.9.22 klo 10–17(kritiikki)  
 
Opettaja: Jouni Sarpola
 
Tavoite 

  • Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa: 
  • nähdä taiteellisen ajattelun merkityksen yhteiskunnan eri alueilla 
  • soveltaa taiteellista ajattelua taiteen, muotoilun ja taidekasvatuksen aloilla tapahtuvaan toimintaan 
  • tehdä yhteistyötä taiteellisten projektien parissa eri taide- ja muotoilualojen edustajien kanssa 
  • osaa sisäistää teoreettisia sisältöjä toiminnallisten työtapojen kautta 

Koulutuksen sisältö: 
Kurssi koostuu yhteisistä luennoista, joiden pohjalta tehdään ohjattuja harjoitustehtäviä. Työskentely perustuu opiskelijoiden omaan taiteelliseen ajatteluun ja opettaja ohjaa ja auttaa teknisessä toteutuksessa sekä taiteellisessa ilmaisussa. 
 
Suoritustapa: Luento-opetusta 20 h, luentoihin perustuvia harjoitustöitä 24 h, itsenäistä työskentelyä 64 h. 

Vaadittavat suoritukset: Luennoille, ohjattuun työskentelyyn ja loppupalautteeseen osallistuminen sekä annettujen tehtävien tekeminen. 
 
Arviointi: Hyväksytty/hylätty 

______________________

Portfolio 1 op

Aika:
Pe 9.9.2022 klo 17–18.30 – luento ja tehtävänanto. 
Väliarviointi ja kritiikki keväällä 2023 ( sovitaan 9.9.22) 

Tavoite:
Opiskelija kokoaa kuvataiteen perusopintojen kursseilla tekemistään töistä portfolion, joka arvioidaan osana perusopintoja. 
 
Suoritustapa: Luento-opetus 2 h, itsenäistä työskentelyä 20 h, kritiikki 5 h. 
 
Arviointi: 5-1/hylätty 
_________________

Kokeellinen grafiikka 4 op
 
Aika: 
Pe 19.8.22 klo 17–20 
La 20.8.22 klo10–17 
Su 21.8.22 klo10–17 

La 3.9.22 klo 10–17 
Su 4.9.22 klo 10–17 

La 10.9.22 klo 10–17 
pe 23.9.22 klo 17–20
La 24.9.22 klo 10 – 17
Su 25.9.22 klo 10-17 
la 1.10.22 klo 10–17 (kritiikki)

Opettaja: Igor Baranov 
 
Tavoite 
•    tunnistaa taidegrafiikan tekniikoita ja perusilmaisumuotoja 
•    yhdistää luovasti erilaisia tekniikoita keskenään omien ilmaisutarpeidensa mukaisesti 
•    tunnistaa taidegrafiikan yhtenä nykytaiteen ilmaisukielistä 
•    käyttää kouluympäristöön soveltuvia grafiikan menetelmiä 
 
Koulutuksen sisältö: 
Perehtyminen erilaisiin taidegrafiikan menetelmiin ja niiden soveltaminen omaan taiteelliseen ajatteluun ja taidekasvatuksen viitekehykseen. Käytännön työskentelyllä opiskelija perehtyy grafiikan tekniikoista monotypiaan.  
 
Toteutus ja työmuodot: Ohjatut harjoitukset ja kritiikki 72 h, itsenäinen työskentely 60 h. 
 
Vaadittavat suoritukset: Aktiivinen läsnäolo ja harjoitustöiden hyväksytty suorittaminen. 
 
Arviointi: hyväksytty/hylätty 
______________________

Värioppi 4 op

Aika: 
La 15.10.22 klo 10–17 
Su 16.10-22 klö 10-17

La 22.10.22 klo 10–17 
Su 23.10.22 klo 10-17

La 5.11.22 klo 10–17 
Su 6.11.22 klo 10-17 (kritiikki)

Opettaja: Jouni Sarpola

Tavoite 
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa: 
•    väriopin peruskäsitteet 
•    soveltaa eri väriteorioita omassa ilmaisussa muotoilun ja taiteen kontekstissa 
•    käyttää värejä eri yhteyksissä ja ymmärtää niiden vaikutuksia 
 
Koulutuksen sisältö: 
Väri-ilmiöiden tutkiminen erilaisten teorioiden pohjalta. Värien sekoitusharjoituksia, erilaisia väririnnastuksia, värin transparentti ja peittävyys ilmaisun keinoina. Värin käyttäminen osana muotoilun keskeisenä osana. Työpajoissa voidaan huomioida koulutusalojen erityistarpeet. 
 
Toteutus ja työmuodot: Luennot, ohjatut harjoitukset ja kritiikki 48 h, itsenäinen työskentely 60 h. 
 
Vaadittavat suoritukset: 
Aktiivinen osallistuminen luennoille ja harjoitustehtävien hyväksytty suorittaminen 
 
Arviointi: Hyväksytty/hylätty
________________________ 
 
Havaintopiirustus 4 op 

Aika: 
Pe 18.11.22 klo 17–20 
La 19.11.22 klo 10–17

La 26.11.22 klo 10–17
Su 27.11.22 klo 10-17

Pe 9.12.22 klo 17–20
La 10.12.22 klo 10–17

La 17.12.22 klo 10–17 (kritiikki)

Opettaja: Irina Tatarnikova
 
Tavoite  
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa: 
•    hahmottaa ympäröivää maailmaa ja esittää havaintonsa piirtäen 
•    tunnistaa ja käyttää hyväkseen erilaisia perspektiivioppiin kuuluvia keinoja kuvata tilaa 
•    esittää ideoitaan ja ajatuksiaan visuaalisessa muodossa  
•    käyttää piirustusta taiteen ilmaisukielenä 
 
Koulutuksen sisältö: 
Havaintoon pohjautuvan piirtämisen harjoittelu sisätiloissa, asetelmien, kipsimallien ja elävän mallin piirtäminen sekä perspektiiviopin hyödyntäminen käytännön harjoitusten avulla. Erilaisiin piirtimiin ja piirustuspapereihin tutustuminen. 
 

Toteutus ja työmuodot: Ohjatut harjoitustyöt ja kritiikki 48 h. Itsenäinen työskentely 60 h.  
 
Vaadittavat suoritukset: 
Aktiivinen osallistuminen luennoille ja harjoitustehtävien hyväksytty suorittaminen 
 
Arviointi: hyväksytty/hylätty 
_______________________
 
Plastinen sommittelu 4 op

Aika:
Pe 13.1.23 klo 17-20
La 14.1.23 klo 10–17

La 21.1.23 klo 10–17
Su 22.1.23 klo 10-17

La 28.1.23 klo 10–17
Su 29.1.23 klo 10-17

La 4.2.23 klo 13–16 (kritiikki)
 
Opettaja: Irina Tatarnikova 
 
Tavoite 
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa 
•    soveltaa materiaalin, muodon ja sisällön keskinäisiä suhteita kolmiulotteisessa ilmaisussa 
•    hyödyntää ja soveltaa kolmiulotteisen työskentelyn perustekniikoita ja ilmaisukeinoja 
 
Koulutuksen sisältö: 
Opiskelija tutustuu kuvanveiston materiaaleihin ja oppii havainnoimaan ja työstämään kolmiulotteista muotoa ja rakentamaan yksinkertaisia perusrakenteita.  Perusmateriaaleina käytetään kuvanveistoon tarkoitettu plastoliini. 
 
Toteutus ja työmuodot: Ohjatut harjoitustyöt ja kritiikki 48 h, itsenäinen työskentely 60 h. 
 
Vaadittavat suoritukset: Harjoituksiin osallistuminen sekä hyväksytyt kuvalliset tehtävät. 
 
Arviointi: hyväksytty/hylätty 
_______________________

 
Maalaus 4 op
 
Aika: 
La 25.2.23 klo 10–17
Su 26.2.23 klo 10-17

La 11.3.23 klo 10–17
Su 12.3.23 klo 10-17

La 25.3.23 klo 10–17
Su 26.3.23 klo 10-17

Opettaja: Irina Tatarnikova
 
Tavoite 
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa 
•    käyttää erilaisia maalaustekniikoita oman ilmaisunsa toteuttamiseksi 
•    käyttää maalauksen sekatekniikoita ja ymmärtää niiden vaatiman materiaalituntemuksen 
•    valita omaan ilmaisuunsa sopivia maalausmateriaaleja ja tekotapoja 
 
Koulutuksen sisältö: 
Maalaamisen perustekniikoiden harjoitteleminen ja erilaisiin materiaaleihin tutustuminen. Oman ilmaisun kehittäminen maalauksen keinoin.  
 
Toteutus ja työmuodot: Ohjatut harjoitustyöt ja kritiikki 48 h, itsenäinen työskentely 60 h. 
 
Vaadittavat suoritukset: Harjoituksiin osallistuminen sekä hyväksytyt kuvalliset tehtävät. 
 
Arviointi: hyväksytty/hylätty 

Lisätietoja: Aleksandra Hintsala 
040 595 5893 
aleksandra.hintsala(at)kymenlaakso.fi 

Pidätämme oikeuden muutoksiin.


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 044 747 8501

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa