• Opi uutta

Luovan liiketoiminnan opintokokonaisuus 20 op (Taideyliopisto)

  • Ajankohta: 01.09.2022 - 31.07.2023
  • Koulutuspaikka: verkko-opinnot
  • Kouluttaja: Taideyliopiston opettajat ja muut asiantuntijat
  • Ilmoittautuminen päättyy: 22.08.2022
  • Hinta: Ilmoitetaan myöhemmin

Tapahtuman kuvaus

Ennakkotieto: opintokokonaisuuden tiedot tarkentuvat myöhemmin!

Ajankohta: Opintokokonaisuus järjestetään lukuvuoden 2022–2023 aikana (1.9.2022–31.7.2023). Tarkempi aloitus- ja päättymisaika sekä opetuksen ajankohdat tarkentuvat kesän aikana.

Opintokokonaisuuden tavoitteena on antaa perustietoa luovan alan liiketoiminnasta ja siihen keskeisesti liittyvistä osa-alueista kuten markkinoinnista, yritysyhteistyöstä, sponsoroinnista ja tekijänoikeuslainsäädännöstä. Kokonaisuuteen sisältyy myös kansainvälisellä luovan alan liiketoimintakentällä toimimista käsittelevä kurssi. Tavoitteena on tukea opiskelijoiden työelämävalmiuksien saamista ja antaa työkaluja oman osaamisprofiilin muodostamiseen liiketoiminnan ja yrittäjyyden näkökulmasta.

Opintokokonaisuudesta voi suorittaa myös yksittäisiä jaksoja - ilmoittaudu kesäyliopiston toimistoon!

Tuutoritiedot tarkentuvat myöhemmin.

Orientointi opiskeluun
Aikuisopiskelutekniikka
Tuutorointi
Tuutorointiaikoja ilmoitetaan myöhemmin.

Opetussuunnitelma 2022–2023

Luovan liiketoiminnan opintokokonaisuus 20 op sisältää seuraavat opintojaksot:

 

1. Luovan alan liiketoiminta ja yrittäjyys 5 op

Aikataulu: tarkentuu myöhemmin

Kouluttaja: tarkentuu myöhemmin

Osaamistavoitteet: Opintojakson suorittanut opiskelija
- ymmärtää liiketoiminnan tavoitteita ja haasteita
- tunnistaa luovien alojen liiketoiminnan erityispiirteet
- osaa analysoida alan yrittäjänä toimimisen mahdollisuuksia
- tunnistaa oman ammatillisen osaamisensa ja osaa määritellä henkilökohtaisia työelämätavoitteitaan.

Sisältö: Kurssilla lähestytään luovaa liiketoimintaa ja yrittäjämäistä toimintatapaa käytännönläheisesti, esimerkiksi pienten työpajojen avulla. Pyritään kirkastamaan opiskelijan omaan ammatti-identiteettiin liittyviä arvoja ja työhön liittyvien käsityksiä ja tavoitteita sekä tunnistamaan oma osaaminen ja sen hyödyntäminen työelämässä. Pohditaan myös mitä haasteita ja mahdollisuuksia luovan alan yrittäminen tarjoaa sekä tarkastellaan omia työelämämahdollisuuksia tuotteistamisen ja uramuotoilun avulla.

Toteutustavat: verkko-opinnot

Suoritustavat:
Luennot, ryhmätyöt, caset enintään 40 t
Omakohtainen työskentely vähintään 95 t

Arviointi: hyväksytty/hylätty

Opintojakson hinta yksittäin suoritettuna tarkentuu myöhemmin.

 

2. Luovan alan liiketoiminnan suunnittelu ja markkinointi 5 op

Aikataulu: tarkentuu myöhemmin

Osaamistavoitteet: Opintojakson suorittanut opiskelija
- osaa määritellä liiketoiminnan suunnitteluun ja markkinointiin liittyvät keskeiset tekijät
- tuntee liiketoimintasuunnitelman rakenteen ja sisällön
- tuntee markkinoinnin peruskäsitteet
- osaa arvioida liiketoimintaedellytyksiä ja tarvittavia toimenpiteitä henkilökohtaisen ammatillisen erityisosaamisen pohjalta.

Sisältö: Kurssilla käsitellään keskeisiä liiketoiminnan suunnittelun ja markkinoinnin perustason käsitteitä erityisesti luovan liiketoiminnan näkökulmasta. Tutustutaan liiketoimintasuunnitelman laatimiseen ja markkinoinnin keskeisiin keinoihin. Opintojaksolla luennoi opintojakson opettaja sekä muita asiantuntijoita.

Toteutustavat: verkko-opinnot

Suoritustavat:
Luennot, ryhmätyöt, caset enintään 40 t
Omakohtainen työskentely vähintään 95 t

Arviointi: hyväksytty/hylätty

Opintojakson hinta yksittäin suoritettuna tarkentuu myöhemmin.


3. Sponsorointi ja yritysyhteistyö 5 op

Aikataulu: tarkentuu myöhemmin

Tavoite: Opintojakson suorittanut opiskelija
- tuntee sponsoroinnin perusteet ja toimintamallit
- hallitsee yritysyhteistyön perusteet, tuntee keskeiset käytännöt
- tuntee hinnoittelun ja budjetoinnin perusteet
- osaa ideoida oman potentiaalin pohjalta sponsorointi-/yritysyhteistyöpaketin.

Sisältö: Kurssilla tutustutaan yritysyhteistyön ja sponsoritoiminnan malleihin ja tapoihin esimerkkien avulla. Käsitellään taiteellisen työn hinnoittelua ja budjetointia yritysyhteistyö-projekteissa sekä yhteistyön merkitystä molempien osapuolten näkökulmasta. Opintojaksolla luennoi opintojakson opettaja sekä muita asiantuntijoita.

Toteutustavat: verkko-opinnot

Suoritustavat:
Luennot, ryhmätyöt, caset enintään 40 t
Omakohtainen työskentely vähintään 95 t

Arviointi: hyväksytty/hylätty

Opintojakson hinta yksittäin suoritettuna tarkentuu myöhemmin.


4. Tekijänoikeudet ja sopimukset luovilla aloilla 2 op

Aikataulu: tarkentuu myöhemmin

• Taustaa, sopimusasioiden perusteita, tehtävänanto ryhmätehtävään
• Tekijänoikeusjärjestöjen esittelyjä
• Ryhmätyötehtävien purku

 

Osaamistavoitteet: Opintojakson suorittanut opiskelija
- tuntee tekijän- ja immateriaalioikeuden perusteet
- tuntee immateriaalioikeuksia valvovien organisaatioiden toimintaa
- tunnistaa keskeiset luovan alan sopimuksissa huomioitavat seikat eritysesti tekijänoikeuden ja immateriaalioikeuksien osalta.

Sisältö: Opintojaksolla käsitellään luovalle alalle keskeisiä tekijänoikeuksiin ja sopimuksiin liittyviä aiheita. Kurssilla tutustutaan immateriaalioikeuksia valvovien tahojen toimintakenttään. Käsitellään tekijänoikeutta koskevien sopimusten keskeisiä osa-alueita erityisesti taidealoilla työskentelevien näkökulmasta.

Toteutustavat: verkko-opinnot

Suoritustavat:
Luennot, ryhmätyöt, caset enintään 15 t
Omakohtainen työskentely vähintään 39 t

Arviointi: hyväksytty/hylätty

Opintojakson hinta yksittäin suoritettuna tarkentuu myöhemmin.

 

5. International Creative Business Basics 3 op

Aikataulu: tarkentuu myöhemmin

HUOM! Opetus on englanniksi.

Study objectives: The course will give the student an opportunity to reflect her/his possibilities to enter the international workfield. The main target of the course is to give the student ideas how to conceptualize products and their own talent for international market and how to achieve more knowledge about the international opportunities in terms of being a professional creative.

After completing the course the students will
- know different routes to reach international working opportunities
- understand how working in international projects and teams works efficiently
- have an overview to her/his international collaboration possibilities
- have knowledge how to build a network internationally
- know what it takes to make an international career.

Study contents: The course provides a basic introduction to working as an artist/creative professional in international business field. Course will engage the students to get an overview to their international possibilities by making them active participants in interactive tasks, discussions and brainstorming.

Course is offered: online

The course consists of
Lectures and project work a maximum of 25 hours
Individual study for 56 hours

Evaluation: Pass/Fail

The price for only this course will be confirmed later.

 

Oikeus muutoksiin pidätetään.

 

Lisätietoja:
Rehtori Elina Ivakko
elina.ivakko@kymenlaakso.fi
puh. 040 555 909


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 044 747 8501

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa