• Opi uutta

Kuvataidemenetelmien soveltaminen asiakastyössä (3 op)

  • Ajankohta: 10.02.2023 - 26.05.2023
  • Koulutuspaikka: verkkokoulutus
  • Kouluttaja: Johanna Wahlbeck
  • Ilmoittautuminen päättyy: 08.02.2023
  • Hinta: 690 eur

Tapahtuman kuvaus

Kurssi kuvan ja kuvataiteellisen ilmaisun käytöstä vuorovaikutuksen välineenä asiakastyössä

Jokaisella meistä on mielikuvia, muistikuvia, sisäinen kuvakieli. Kuvien kautta saadaan enemmän näkyviin kuin vain sanoin. Koulutus ei vaadi aiempaa kokemusta kuvallisesta työskentelystä.

Koulutus toteutuu - vielä muutamia paikkoja vapaana!

Aikataulu: perjantaisin 10.2., 3.3., 17.3., 24.3., 14.4., 21.4. ja 5.5.2023 klo 14-17 sekä perjantai 26.5.2023 klo 10-17

Toteutus: Etäopetusta (36 t) ja omaan työhön liittyviä kehittämistehtäviä (45 t). Koulutus sisältää opiskelua moodle-oppimisympäristössä.

Kohderyhmä: Neuvonta-, ohjaus-, hoito- ja muuta asiakastyötä lasten, nuorten, aikuisten tai ikääntyvien kanssa tekevät henkilöt

Koulutus soveltuu esimerkiksi terapeuteille, valmentajille ja työnohjaajille sekä vanhusten tai kehitysvammaisten kanssa työskenteleville, mutta myös lastensuojelun, perhetyön, sosiaalityön sekä varhais- tai perusopetuksen parissa työtä tekeville.

Koulutus on tarkoitettu suoritettavaksi oman työn ohessa tai omaan ammatilliseen kehitykseen liittyen. Koulutus ei vaadi aiempaa kokemusta kuvallisesta työskentelystä.

Kouluttaja:  Johanna Wahlbeck, taidefilosofi (FM), kuvataideterapeutti, työnohjaaja (STOry) ja Jyväskylän yliopiston taidekasvatuksen tohtorikoulutettava

Kuvataidemenetelmistä

Kuvallisen työskentelyn avulla voidaan kirkastaa tavoitteita, tarkentaa mielikuvia ja toiveita ja päästä käsiksi tunteisiin sekä vaikuttaa niihin. Kuvallisesti voidaan kommunikoida myös silloin, kun asiakas on vaitonainen tai jopa puhumaton. Asiakas voi tulla kuvan kautta nähdyksi.

Kuvataidemenetelmien käyttö voi tuntua monesta mystiseltä ja juuri siksi hyvin mielenkiintoiselta, mutta voi olla hankala aloittaa, ellei ole aiempaa kokemusta tällaisten menetelmien käytöstä. Kouluttaja opastaa ja rohkaisee käytännönläheisesti esimerkein kuvataiteen menetelmien käyttöön.

Menetelminä käytetään sekä piirtämistä ja maalaamista että valokuvausta ja muotoilua, lisäksi käytetään valmiita kuvia.

Kuvan ja kuvataiteellisten menetelmien käyttö soveltuu myös ihmisille, jotka eivät ole aiemmin piirtäneet ajatellen sekä asiakastyötä tekevää että asiakasta. Koulutuksessa korostuu kaikkien mahdollisuus viestiä myös kuvataiteellisin keinoin, kuvataiteellisen ilmaisun ei tarvitse olla juuri tietynlaista. Kaikilla on oikeus ja mahdollisuus käyttää myös kuvallista ilmaisua.

Koulutus räätälöidään osallistujaryhmän alojen, työnkuvien ja tarpeiden mukaan. Opiskelijat voivat vaikuttaa koulutuksen aikana muun muassa siihen, mihin kuvamenetelmiin koulutuksessa keskitytään tai kuinka paljon opetetaan esimerkiksi tekniikoita.

Kuvallinen työskentely voi tuoda nopeasti esille syvällisiä, myös henkilökohtaisia, asioita. Tämän vuoksi herkkyys kuvan käytössä on kaikessa asiakastyössä erityisen tärkeää, suhteessa sekä asiakkaaseen että työskentelyraameihin. Kuvan käyttöä opetellaan koulutuksessa sekä oman työskentelyn että ammatillisten esimerkkien avulla. Koulutus on työnohjauksellinen ja tukee opiskelijoiden tekemää asiakastyötä.

Tavoitteet ja lähtökohdat

Koulutus tarjoaa teoreettisen tietopohjan kuva- ja kuvataidemenetelmien käytöstä asiakastyössä sekä käytännön valmiuksia soveltaa ko. menetelmiä koulutuksen jälkeenkin omassa työssä yksittäisten asiakkaiden ja ryhmien kanssa.

Koska koulutus sisältää omaan työhön liittyviä välitehtäviä ja kuvamenetelmällistä luottamuksellista työnohjausta, käytännön menetelmät alkavat elää työn arjessa jo koulutuksen aikana, opiskelijoiden oppiessa kokonaisvaltaisesti ja kokemuksellisesti.

Opiskelijat voivat nostaa tapauksia kuvataidemenetelmälliseen työnohjaukseen koulutuksessa. Tapauksia voi tuoda esille hyvin anonyymisti ja toisaalta koko ryhmä sitoutuu luottamuksellisuuteen, kuten työnohjauksessa.

Aiempi taiteellinen suuntautuminen ei ole välttämätöntä, motivaatio kuvalliseen ilmaisuun ja sen käyttöön työssä riittää. Tämän koulutuksen päätavoitteena ei ole oppia kuvataiteellisia tekniikoita ”oikein”, vaikka tekniikoitakin opetetaan ja tekemistä ohjataan tarpeen mukaan. Tavoitteena on oppia tekniikoita sen verran kuin menetelmien soveltamisen kannalta on tarkoituksenmukaista.

Koulutuksen tavoitteena on rohkaista viestimään asiakkaiden kanssa myös kuvien kautta, joko niin että asiakas tekee kuvia, tai teette yhdessä. Kuvataidemenetelmiin liittyy usein suorituspaineita, ja tärkeää on kunnioittaa omaa ja asiakkaan tapaa tehdä, joka ei välttämättä ole sellainen tapa, mistä palkittiin koulussa.

Koulutuksen suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa kuvan ja kuvataiteen menetelmiä omassa asiakastyössään. Opiskelija osaa käyttää kuvallisia keinoja, joiden avulla asiakas voi haastavissakin tilanteissa tulla kohdatuksi.

Sisältökokonaisuudet

Opetus jakaantuu kolmeen teemakokonaisuuteen, painotus soveltamisen opetuksessa:

Teoria: 
- kuvamenetelmien ja kuvataiteellisten menetelmien käyttö asiakastyössä
- kuvataidemenetelmien käytön historiallinen konteksti

Käytäntö: 
- käytännön taiteelliset tekniikat (maalaus, muotoilu, piirustus, valokuvaus, käsitetaiteellinen työskentely, valmiiden kuvien käyttö)
- kuvien kautta viestiminen asiakkaiden kanssa
- asiakkaan itsenäisen kuvatyöskentelyn tukeminen tai yhdessä tekeminen
- asiakkaan yksilöllisen ilmaisutavan kunnioittaminen ilman suorituspaineita
Tarvittavat materiaalit opiskelija hankkii ja kustantaa itse (osallistujat saavat tarvikelistan etukäteen).

Soveltaminen:
- kuvamenetelmien käyttö omassa työssä yksittäisten asiakkaiden ja ryhmien kanssa (mahdollisuus soveltaa menetelmiä omassa asiakastyössä jo koulutuksen aikana)
- kuvamenetelmien käytön suunnittelu tulevassa työhön liittyvässä asiakastilanteessa koulutuksen jälkeen
- oman työn tyypillisten asiakastilanteiden miettiminen yhdessä työnohjauksellisesti kuvataidemenetelmien soveltamisen kannalta

Osaamisen arviointi

Osaaminen arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty. Koulutuksen hyväksytysti suorittanut opiskelija on saavuttanut vähintään osaamistavoitteissa kuvatun osaamisen.

Osaamisen arviointi perustuu itsenäisesti tehtäviin kehittämistehtäviin. Koulutuksen hyväksytty suorittaminen edellyttää itsenäisten tehtävien tekemistä ja läsnäoloa reaaliaikaisessa opiskelussa. Mikäli opiskelija ei pääse osallistumaan kaikkiin seminaaripäiviin, poissaolot korvataan erikseen annettavilla kirjallisilla tehtävillä.

Kouluttajasta:
Johanna Walhlbeckillä on monipuolinen kokemus taidekasvatustehtävistä, kouluttamisesta ja ohjaamisesta sekä kuvataideterapiatyöstä. Vuodesta 2017 saakka hän opettanut kaikenlaista asiakastyötä tekeviä käyttämään vuorovaikutustilanteissa matalalla kynnyksellä myös kuvaa ja kuvataidemenetelmiä ja luonut tähän liittyen koulutuskokonaisuuden Kuva ja asiakastyö.

Palautteita vastaavan kurssin käyneiltä

Kurssi on tarjonnut monipuolisen teoriataustan ja käytännön kokemuksen kuvan käyttämisestä terapiatyön osana. Kurssin aikana on ollut turvallisen tuntuista ottaa uusi menetelmä käyttöön. Kuvien voima on yllättänyt!” Puheterapeutti

Voin lämpimästi suositella Johannan kuvamenetelmien koulutusta. Sain uusia työvälineitä omaan työhöni ja ajatteluuni. Johannan pirskahteleva ja asiantunteva tapa kouluttaa sai ryhmän innostumaan ja oppimaan.” Taru, Viestintäkonsultti

Looginen oppimista ja prosessia tukeva ammattitaitoinen monipuolinen eteneminen aloituksesta päätökseen. Rohkaisi monipuoliseen kuvallisten menetelmien käyttöön asiakastyössä. Motivointi kuvalliseen tekemiseen.” Kuva ja asiakastyö -kurssin osallistuja

Koulutus innosti ja rohkaisi käyttämään kuvaa uudella tavalla omassa työssäni. Sain runsaasti uusia näkökulmia asiakastyöhön.” Pari- ja perhepsykoterapeutti

Ota yhteyttä Johannaan, jos sinulla on kysyttävää koulutuksen sisällöstä: johanna@oivallamme.fi

Tutustu myös: Oivallamme.fi/Johanna

Lue Johannan blogikirjoitus verkkosivuiltamme: Kuvan käyttäminen asiakastyössä -koulutus 2017-2018

Koulutuksen osallistumismaksu 690 € sisältää koulutuksen ja ohjauksen; ei sisällä materiaalikuluja.

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Lisätietoja: Soili Valtonen
Puh: 044 747 8516
Sähköposti: soili.valtonen@kymenlaakso.fi


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 044 747 8516

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa