• Opi uutta

Sosiaalityön perusopinnot 25 op (UEF)

  • Ajankohta: 12.09.2022 - 31.07.2023
  • Koulutuspaikka: verkko-opinnot
  • Kouluttaja: UEF
  • Ilmoittautuminen päättyy: 01.09.2022
  • Hinta: Kymenlaakson kesäyliopiston maksu 235 € + Itä-Suomen avoimen yliopiston maksut 225 €

Tapahtuman kuvaus

Sosiaalityö oppiaineena yhdistää ihmistä ja hänen elämäntilannettaan koskevan tiedon laajempaan ymmärrykseen yhteiskunnasta. Sosiaalityössä korostuvat ihmisten sosiaalisten oikeuksien, toimintaedellytysten ja elämänotteen vahvistaminen. Sosiaalityön opinnot antavat mahdollisuuden sekä ammatilliseen asiakastyöhön että toimimiseen sosiaalityön asiantuntijana suunnittelu-, tutkimus- ja johtotehtävissä. Vastuuhenkilö: apulaisprofessori Elisa Tiilikainen.

Sosiaalityön perusopintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija on perehtynyt sosiaalityön teoreettiseen ja ammatilliseen perustaan. Opiskelija tunnistaa hyvinvoinnin vajeita ja palvelujärjestelmän vaikutusmahdollisuuksia sekä hahmottaa sosiaalityön tutkimusperustaisena ammattina.

Tuutori: Kymenlaakson kesäyliopistossa järjestetään tuutorin opinto-ohjausta.

Opetussuunnitelma 2022–2023

Sosiaalityön perusopinnot 25 op sisältää seuraavat opintojaksot:

5513106 Sosiaalityön teoreettiset perusteet 5 op

5513107 Sosiaalityön ammatillisuus ja toimintaympäristö 5 op

5513105 Sosiaalityön käytäntö 1: Toimijuuden tukemisen perusteet 5 op

5513108 Tutkiva sosiaalityö 5 op

5513304 Johdatus sosiaalioikeuteen 5 op

 

Hyväksiluku:

5513104 Sosiaalityön käytäntö I: Toimijuuden tukemisen perusteet 5 op. Opiskelija, joka on suorittanut sosionomin, geronomin, kuntoutuksen ohjaajan tai yhteisöpedagogin ammattikorkeakoulututkinnon saa opintojakson korvattua kokonaan.

5513107 Sosiaalityön ammatillisuus ja toimintaympäristö 5 op Sosionomi AMK, geronomi AMK, kuntoutuksen ohjaaja AMK ja yhteisöpedagogi AMK -tutkinnolla saa hyväksiluetuksi opintojakson kirjallisuustentin. Monimuoto-osuus opintojaksolta tulee suorittaa.

 

HUOM! Info opinnot aloittaville tai niitä miettiville: Teamsissa torstaina 11.8.2022 klo 17.00–18.00. Infon pitäjinä oppiaineen tuutori Noomi Saarenpää ja Kymenlaakson kesäyliopiston rehtori Elina Ivakko. Tule mukaan tästä: Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

---------------------

Sosiaalityön ammatillisuus ja toimintaympäristö 5 op

Aikataulu: Verkkojakso: 12.9.–30.11.2022.

Opettaja: apulaisprofessori Elisa Tiilikainen

Sisältö: Sosiaalityölle keskeiset käsitteet, arvot, etiikka ja toimintaympäristöt. Sosiaalityön yhteiskunnallinen ja tieteellinen konteksti sekä käytännön suhde tutkimukseen ja teoriaan. Näitä tarkastellaan suhteessa sosiaalityön kohdeilmiöihin ja niiden määrittymiseen sekä sosiaalityön ammatillisen työn tiedonmuodostukseen.

Toteutustavat: Monimuoto-opetus. Avoimen yliopiston opiskelijat voivat halutessaan suorittaa opintojakson kokonaisuudessaan verkossa ilman kontaktiopetusta, mutta opetukseen osallistuminen on myös mahdollista. Verkkojakso: 12.9. - 30.11.2022. Verkkoluennot, kirjallisuustentti ja oppimispäiväkirja.

Suoritustavat: Luennot, oppimispäiväkirja ja kirjallisuustentti.

Oppimateriaali:

Juhila, K.: Sosiaalityöntekijöinä ja asiakkaina. Tampere: Vastapaino, 2006. JA Törrönen. M. ym. (toim.) Vastavuoroinen sosiaalityö. Helsinki: Gaudeamus, 2016.

Muu mahdollinen opintojakson moodlessa jaettava materiaali.

Arviointi: Suoritukset arvioidaan asteikolla 0–5. Kirjallisuustentti 50%, luentoihin pohjautuva oppimispäiväkirja 50%. HUOM! Opintojakson kirjallisuus tentitään avoimen yliopiston yleisinä tenttipäivinä.

---------------------

Sosiaalityön teoreettiset perusteet 5 op

Aikataulu: Verkko-opintoina ajalla 1.11.–29.11. 2022.

Opettaja: professori Timo Toikko

Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee sosiaalityön keskeiset oppisuunnat ja ymmärtää niiden yhteyksiä erilaisiin ihmis-, yhteiskunta- ja tiedekäsityksiin. Opiskelijalla on valmius kehittää omaa itseymmärrystä sosiaalityöstä osana henkilökohtaista ammatillista kasvua.

Sisältö: Sosiaalityön teoreettiset koulukunnat, sosiaalityön yhteiskunnallinen kehys ja sosiaalityö tutkimus.

Toteutustavat: Etäopetus. Luennot 12 h ja kirjallisuustentti.

Suoritustavat: Kirjallisuustentti. Luennot ja kirjallisuus suoritetaan samalla kertaa. Molemmista osioista on päästävä läpi, jotta suoritus on hyväksyttävissä. Opintojakso tulee suorittaa kokonaisuudessaan saman lukuvuoden aikana.

Oppimateriaali: Toikko, Timo: Sosiaalityön ideat. Johdatus sosiaalityön historiaan. Vastapaino, 2005; Mäntysaari, Mikko & Pohjola, Anneli & Pösö, Tarja (toim.): Sosiaalityö ja teoria. PS-kustannus 2009.

Arviointi: Suoritukset arvioidaan asteikolla 0–5. Luennot 1/3, kirjallisuus 2/3.

---------------------

Sosiaalityön käytäntö 1: toimijuuden tukemisen perusteet 5 op

Aikataulu: 24.10.2022–16.5.2023. Orientaatioluento 24.10.2022 klo 13–17. seminaarit verkossa 7.2.2023, 28.3.2023, 9.5.2023.

Opettaja: Piia Puurunen

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija on tutustunut ammatilliseen sosiaalityöhön, kolmannen sektorin toimintaan ja hanketyöhön. Opiskelija tunnistaa sosiaalityössä kohdattavien haastavien elämäntilanteiden merkityksiä ja niistä aiheutuvien tuen tarpeiden lähtökohtia. Opiskelija hahmottaa sosiaalityön erilaisia asiakkuuksia, asiakkaan toimijuuden tukemista ja sosiaalityön käytännön roolin osana palvelujärjestelmää.

Sisältö: Opintojaksolla tutustutaan sosiaalipalveluiden kenttään käytännön jakson ja oppimistehtävien avulla. Käytännön jaksolla ja oppimistehtävissä perehdytään sosiaalityön asemaan erilaisissa toimintaympäristöissä, sosiaalipalveluiden järjestö- ja hanketyöhön sekä niiden kytkentään sosiaalityöhön.

Toteutustavat: Monimuoto-opintoina: orientaatioluento ja esseeseminaari, käytäntöjakso (36 t), verkko-oppimisympäristössä työskentely sekä itsenäinen työskentely. Käytössä Moodle-oppimisympäristö. Opintojakson toteutus muutoin verkossa, mutta harjoittelu tarkoittaa tutustumista johonkin sosiaalityön käytännön yksikköön, ja opiskelija järjestää harjoittelupaikan itse. Harjoittelu ohjeistetaan tarkemmin opintojakson alussa.

Suoritustavat: Orientaatioluentoon osallistuminen, aktiivinen työskentely jakson verkko-oppimisympäristössä ja oppimistehtävät: käytännön jakson oppimissuunnitelman ja käytännön jaksoon liittyvän esseen laatiminen. Käytännön jakson suorittaminen (5 työpäivää/36 h) ja esseeseminaariin osallistuminen.

Arviointi: Suoritukset arvioidaan asteikolla 0–5, aktiivinen työskentely verkko-oppimisympäristössä, orientaatioluennolle ja esseeseminaariin osallistuminen sekä yksilötyönä tehtävä essee.

---------------------

Johdatus sosiaalioikeuteen 5 op

Aikataulu: 15.1.2023–15.4.2023.

Opettaja: yliopistolehtori Pauli Rautiainen

Osaamistavoitteet: Opintojaksolla opiskelija perehtyy hallinto- ja sosiaalioikeudelliseen sääntelyyn sosiaalityön kontekstissa. Opiskelija osaa hahmottaa opintojakson suoritettuaan perus- ja ihmisoikeuksien vaikutuksen sosiaali- ja terveydenhuollon hallintotoimintaan sekä sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevan sääntelykokonaisuuden perusteet ja ymmärtää siihen liittyvien hallinto- ja sosiaalioikeudellisten periaatteiden vaikutuksen. Opiskelija ymmärtää sosiaalityön professioon liittyvät oikeudelliset velvoitteet ja omaa perustaidot juridisesta tiedonhankinnasta ja oikeudellisesta ratkaisutoiminnasta.

Sisältö: Perus- ja ihmisoikeuksien perusteet, erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon kannalta. Sosiaalioikeuden perusteet ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmä. Asiakkaan asema ja oikeudet. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten oikeudellinen asema.

Toteutustavat: Monimuoto-opinnot

Suoritustavat: Oppimistehtävät ja luennot (20h). Luennot tulevat saataville myös tallenteena. Kurssilla voi olla myös lähiopetuksena toteutettavia harjoitussessioita. Avoimen yliopiston opiskelijat voivat valita joko lähi- tai etäopetusmahdollisuuden. Tarkempi ohjeistus kurssin Moodle-alustalla.

Oppimateriaali:

Nykänen Pekka: Johdatus oikeusjärjestykseen 2019 (osat 1 ja 2)

Mäenpää Olli: Hallinto-oikeus 2018 (opettajan ilmoittamin osin)

Ilmoitettua oppimateriaalia voidaan tarkentaa ja täydentää Moodlessa ilmoitettavalla kirjallisuudella.

Arviointi: Suoritukset arvioidaan asteikolla 0–5.

---------------------

Tutkiva sosiaalityö 5 op

Aikataulu: kevätlukukausi 2023, 20.3.-15.5.2023

Opettaja: yliopistonlehtori Riitta-Liisa Kinni

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa tunnistaa sosiaalityön tutkimuskohteita, tutkimuksellisia lähestymistapoja ja tutkimuseettisiä periaatteita sekä antaa esimerkkejä sosiaalityön tutkimuksen ja käytännön suhteesta. Opiskelija osaa tunnistaa tieteellisen raportoinnin muotoja, rajata tutkimuskysymyksen ja vastata siihen tieteellisessä esseessä prosessikirjoittamisen periaatteita toteuttamalla.

Sisältö: Sosiaalityön tutkimuskohteet, tutkimusperusteisuus ja tutkimuseettiset periaatteet. Tieteellinen argumentointi, raportointi sekä tieteellisen kirjoittamisen prosessi, ohjeet ja säännöt.

Toteutustavat: Monimuoto-opetus. Avoimen yliopiston ja sivuaineopiskelijoille harjoitusryhmä toteutetaan etäopetuksena, ei tallenteita.

Suoritustavat: Ideapaperin ja esseen kirjoittaminen, oppimistehtävät verkossa. Osallistuminen harjoituksiin. Opintojakso on suoritettava kokonaisuudessaan saman lukuvuoden aikana.

Opintojaksosta saa hyväksiluvun aiemmalla yliopistotutkinnolla, kysy tarkentavia tietoja opintosihteeriltä.

Oppimateriaali: Verkko-oppimisympäristössä jakson alussa jaettava materiaali.

Arviointi: Suoritukset arvioidaan asteikolla 0–5.

 

Oikeus muutoksiin pidätetään.

 

Lisätiedot:

koulutussihteeri Hanna Laitvirta
hanna.laitvirta@kymenlaakso.fi
puh. 044 7478501

 


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 044 747 8501

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa