• Opi uutta

Johtamisen ja markkinoinnin perusopinnot 26–30 op (UEF)

 • Ajankohta: 01.09.2022 - 31.07.2023
 • Koulutuspaikka: verkko-opinnot
 • Kouluttaja: UEF
 • Ilmoittautuminen päättyy: 28.02.2023
 • Hinta: Kymenlaakson kesäyliopiston maksu 185 € + Itä-Suomen avoimen yliopiston maksut 9 € / opintopiste (kokonaisuus 26-30 op vaihtelee)

Tapahtuman kuvaus

Itä-Suomen yliopiston Avoin yliopisto järjestää johtamisen ja markkinoinnin perusopinnot verkko-opintoina. Opetus on Itä-Suomen yliopiston kauppatieteiden opetussuunnitelman mukaista ja opetuksesta vastaavat Joensuun ja Kuopion kampusten opettajat. Opintoihin ei pääosin sisälly pakollista lähiopetusta.

Voit suorittaa sinua kiinnostavia yksittäisiä opintojaksoja. Sinulta ei edellytetä aiempia opintoja ja voit valita vapaasti opintojaksot, jotka haluat suorittaa. Jos haluat suorittaa Johtaminen ja markkinointi perusopinnot opintokokonaisuuden, silloin suoritat Johtamisen perusteet ja Markkinoinnin perusteet opintojaksot ja lisäksi valitset seuraavista opintojaksoista niin, että vähimmäislaajuus 25 op täyttyy. Opiskelija voi halutessaan sisällyttää perusopintoihin Johtaminen ja markkinointi –aineopintojen opintojaksoja.

Opintoihin on jatkuva haku! Opintojaksokohtainen opiskeluoikeus on voimassa enintään 31.7.2023 saakka. Opintoihin tulee rekisteröityä erikseen kullekin opintojaksolle Itä-Suomen yliopiston järjestelmään. Saat yksittäiset opintojaksojen rekisteröitymislinkit Kymenlaakson kesäyliopistosta ilmoittautumisesi jälkeen.

Opiskelu tapahtuu joustavina etäopiskeluun soveltuvina verkko-opintoina. Kymenlaakson kesäyliopistossa opintojesi tukena on tuutori, YTM Eetu Laitinen. Ensimmäinen tuutorointi on syyskuussa tiistaina 20.9 klo 17.00 alkaen (Zoom). Lokakuun tuutorointiaika on tiistaina 18.10. klo 17.00 ja marraskuun tiistaina 15.11. klo 17.00.

 

Opintojaksot 2022–2023

Pakolliset opintojaksot 12 op:

5210104 Johtamisen perusteet 6 op

5210105 Markkinoinnin perusteet 6 op

 

Valitaan vähintään 13 op seuraavista:

5211212 International Business 6 op

5215207 Oman osaamisen tuotteistaminen 2 op

5210202 Strategic Management 6 op

5211241 Strateginen vähittäiskaupan johtaminen 6 op

5211211 Markkinoinnin johtaminen 6 op

 

Tavoitteet: Johtamisen ja markkinoinnin opintokokonaisuudessa käsitellään organisaation ja asiakaslähtöisen liiketoiminnan jatkuvaa kehittämistä. Johtamisen opinnoissa keskeisiä teemoja ovat yritysten ja yhteisöjen rakentuminen ja kehittäminen, yhteisöjen moninaisuus ja vastuullinen johtaminen sekä vuorovaikutus ja viestintä johtamisessa ja muutostilanteissa. Markkinoinnissa opiskellaan muuttuvia markkinoita ja liiketoimintaympäristöjä, sidosryhmien osallistamista liiketoiminnan luomiseen ja kehittämiseen sekä vastuullista markkinointia.

Opiskelija perehtyy johtamisen ja markkinoinnin teorioihin ja hankkii käytännön työssä tarvittavia työkaluja ja taitoja tiimityöstä, viestinnästä ja esimiestyöstä. Kursseilla tutustutaan kestävään liiketoimintaan sekä taloudellisten, sosiaalisten ja ekologisten kestävyysperiaatteiden soveltamiseen johtamisessa ja markkinoinnissa.

Kohderyhmä: Johtamisen ja markkinoinnin opinnot soveltuvat sinulle erityisen hyvin, jos haluat tehdä töitä ihmisten parissa ja innostaa muita kohti yhteisiä tavoitteita.

---------------------

Johtamisen perusteet 6 op

Aikataulu: Vaihtoehtoiset verkkotenttipäivät ja oppimistehtävien palautuspäivät lukuvuonna 2022-2023: 18.10.2022, 22.11.2022, 14.2.2023, 11.4.2023, 30.5.2023.

Opettaja: KTT Esa Hiltunen

Osaamistavoitteet: Opiskelija

 • osaa eritellä johtamisen ja organisoinnin peruskäsitteitä, johtamisen perusteorioita ja perustehtäviä sekä näiden yhteyksiä uudistuvaan liiketoimintaa
 • ymmärtää, että liiketoimintaa harjoitetaan globaalien vaikutussuhteiden verkostossa jatkuvasti muuttuvassa palvelutaloudessa
 • osaa käyttää alan keskeistä käsitteistöä
 • osaa soveltaa keskeistä käsitteistöä ja oppimaansa teoriaa kriittisesti käytännön esimies- ja johtamistilanteissa.

Sisältö: Johtamisen tehtävät ja tasot. Yksilöiden, tiimien ja ryhmien johtaminen, motivointi ja valmentaminen, johtajuusajattelun ja –mallien kehitys, organisaation sosiaalinen rakenne, henkilöstöresurssien, kulttuurin, innovaatioiden ja muutoksen johtaminen, oppiva organisaatio, johtaminen globaalissa ympäristössä, etiikka, yrityksen yhteiskuntavastuu.

Toteutustavat: Itsenäinen opiskelu, monimuoto-opetus, verkko-opiskelu.

Suoritustavat: Verkkotentti ja oppimistehtävä

Oppimateriaali: Clegg, S., Kornberger, M. & Pitsis, T. (2008 tai uudempi) Managing & Organizations. An Introduction to Theory & Practice. London: Sage.

Arviointi: Verkkotentti 0-5, oppimispäiväkirja hyv/hyl.

---------------------

Markkinoinnin perusteet 6 op

Aikataulu: Vaihtoehtoiset verkkotenttipäivät lukukausi 2022 -2023: 28.10.2022, 25.11.2022, 16.1.2023, 5.5.2023. Tentti klo 16–17.30. Opintojakson moodleympäristö avataan syyskuussa.

Opettaja: Sasu Tuominen

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa

 • tunnistaa markkinoinnin roolin länsimaisessa markkinataloudessa
 • nimetä markkinoinnin tärkeimmät tehtävät ja perusprosessit
 • määritellä markkinoinnin perustyökalut
 • soveltaa luentoaineistoista opittua harjoituksissa
 • raportoida ryhmätyön tulokset
 • arvioida kriittisesti markkinoinnin suuntauksia.

Sisältö: Markkinoinnin perusmäärittelyt. Ostokäyttäytyminen. Segmentointi. Markkinointi-informaatio ja markkinointitutkimus. Tuote, hinta, jakelu, markkinointiviestintä. Markkinoinnin suunnittelu ja johtaminen. Suhdemarkkinointi, palvelujen markkinointi ja nonprofit-organisaatioiden markkinointi. Digitaalinen markkinointi.

Toteutustavat: Itsenäinen opiskelu, monimuoto-opetus, verkko-opiskelu.

Suoritustavat: Verkkokurssi: Verkkoluennot ja -materiaali, itseopiskelutehtävät, itsenäinen opiskelu ja verkkotentti.

Oppimateriaali:

Brassington, F. & Pettitt, S. 2013. Essentials of marketing. Harlow: Pearson. (myös e-kirjana) Kirjallisuuden hankinta/lainauskulut eivät sisälly opintomaksuun.

Artikkelit ja muu materiaali Moodlessa.

Arviointi: Tentti 0-5.

---------------------

International Business 6 op

Aikataulu: The online course opens 9.1.2023. Alternative exam dates: 17.3.2023, 28.4.2023, 2.6.2023

Opettaja: Merja Karppinen

Osaamistavoitteet:

Knowledge elated: Student will be able to:

 • Define the main concepts of international business;
 • Understand the complexity and dynamic nature of international business;
 • Develop an overview about main actors, economic and political forces of international business;
 • Understand the underlying rationales of the impact of international environment on business activities;
 • Identify and classify the major risks and opportunities of global marketplace.

Skills related: Student will be able to:

 • Interpret the trends and realities of global business environment in relation to business planning;
 • Compare markets according to their risks and opportunities for doing business.

Sisältö:

 • Key concepts of international business theory and practice;
 • Key actors of international business and principles of their operations;
 • Major elements of political, legal, economic environments, related risks;
 • Cultural dimensions and risks in the light of international business communication and relationship-building; essentials of business ethics in the international context;
 • Essentials of international trade, FDI and regional economic integration;
 • Key features of emerging markets business environment and local actors.

Toteutustavat: Itsenäinen opiskelu, monimuoto-opetus, verkko-opiskelu.

Suoritustavat: 162 hours online teaching (Moodle). Individual online learning,written group assignment (which must be approved before entering the exam) and online exam.

Oppimateriaali:

Cavusgil, S, Knight, G. & Riesenberger, J.: International Business: The New Realities. Pearson.

Other course material on Moodle.

Arviointi: Scale on grade 0-5. Emphasis on the final grade:

 • written group assignments pass/fail
 • online exam 100%.

Lisätietoja: Previous courses: Recommended Introduction to Management or Introduction to Marketing or  equivalent competence.

Teaching Language: English! The course is at the Bachelor level. The course belongs to the Basic Studies in Management, the Basic Studies in Marketing and the Basic or Intermediate Studies in Management and Marketing.

---------------------

Oman osaamisen tuotteistaminen 2 op

Aikataulu: Verkko-opinnot. Vaihtoehtoiset palautuspäivät lv. 2022-2023: 31.10.2022, 31.122022. 28.2.2023, 30.4.2023 ja 15.6.2023. Moodle-kurssiympäristö avautuu syyskuun alussa.

Opettaja: Henna Kokkonen

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

 • ymmärtää yrittäjyyden tarjoamat mahdollisuudet ja esteet
 • osaa arvioida omia ominaisuuksiaan, osaamistaan sekä tieto- ja taitopotentiaaliaan sekä tuntee näiden arviointiin liittyviä menetelmiä
 • osaa tunnistaa niin yrittäjän kuin palkansaajankin näkökulmista markkinoita, joilla omille vahvuuksille ja osaamiselle olisi kysyntää.

Sisältö: Akateemiseen yrittäjyyteen liittyvät keskeiset piirteet ja tekijät, yrittäjyyden ja tulevaisuuden työelämävalmiuksien tarkastelu ominaisuuksien, osaamisen ja arvojen valossa, opiskelijan omien ominaisuuksien, arvojen, osaamisen sekä tieto- ja taitopotentiaalin arviointi erilaisten menetelmien kautta; tulevaisuuden työuramahdollisuuksien arviointia, osaamisen tuotteistaminen.

Toteutustavat: Itsenäinen opiskelu, monimuoto-opetus, verkko-opiskelu.

Suoritustavat: omatoiminen työskentely ja oppimistehtävät, 54 t.

Oppimateriaali: Pietiläinen, T., Keso, H., Hiukka, K. & Lehtimäki H. Tiedon kauppiaat Asiantuntija yrittäjänä, 2007. Pyykkö, M. Minustako yrittäjä?.

Muu luennoitsijan ilmoittama materiaali. Verkkomateriaalit Moodlessa

Arviointi: Oppimistehtävät hyväksytty/hylätty.

Lisätietoja: Opintojakso on perusopintotasoinen ja kuuluu valinnaisena Johtamisen perusopintoihin, Johtamisen ja markkinoinnin perusopintoihin sekä Johtamisen ja markkinoinnin aineopintoihin.

---------------------

Strategic Management 6 op

Aikataulu: The online course will open in early September and will be avalaible until 15.5.2023. Independent online course (100 %). Three online exams that you can complete by 15.5. at the latest.

Opettaja: Subhanjan Sengupta

Osaamistavoitteet:

 • Describe the basic concepts, tools and foundations of strategic management.
 • Apply appropriate strategic management concepts and tools to business cases.
 • Define and apply the tools and techniques of strategic analysis.
 • Identify and describe the challenges and opportunities of sustainable business for entrepreneurship and innovation.

Sisältö: Strategy and strategic position. Competitive advantage. Analytical concepts and and tools to evaluate the strategic options. Development of strategies in organizations. Organizational structures, organizational processes and relationship management. Organization's position in the external environment, the determinants of strategic capability, the influence of, history and culture on strategy, sustainable business.

Toteutustavat: Itsenäinen opiskelu, monimuoto-opetus, verkko-opiskelu.

Suoritustavat: Online assignments and independent study 162 h. Three online exams that you can complete on your own schedule.

Oppimateriaali: Whittington, R., P. Regnér, D. Angwin, G. Johnson & K. Scholes. 2020. Exploring strategy. 12th edition. Harlow, UK: Pearson Education. The 11th edition is also suitable.

Arviointi: Scale on grade 0 -5. Online assignments (100 %)

Lisätietoja: Teaching Language: English! The course is at the Bachelor`s level. The course belongs to the Basic Studies in Management, and the Basic or Intermediate studies, Management and Marketing.

---------------------

Strateginen vähittäiskaupan johtaminen 6 op

Aikataulu: Opinnot alkavat ma 5.9.2022 klo 8–14 (Joensuu) tai ti 6.9.2022 klo 8–14 (Kuopio). Osallistuminen aloitukseen myös etäyhteydellä mahdollinen. Lisäksi kymmenen etäopetuskertaa. Verkkotentit: 14.10.2022, 11.11.2022, 20.1.2023.

Opettaja: KTT Merja Karppinen

Osaamistavoitteet:

Tiedolliset: Opiskelija ymmärtää strategia-ajattelun kenttää ja keskeiset käsitteet. Opiskelija ymmärtää vähittäiskauppaan liittyvien keskeisten käsitteiden merkityksen sekä hahmottaa vähittäiskaupan liiketoiminta- ja konseptijohtamisen kokonaisuuden. Hän tuntee strategisen johtamisen prosessin, sekä vähittäiskaupan strategiset erityispiirteet ja menestystekijät. Hän tuntee operatiivisen liiketoiminnan johtamisen työvälineitä sekä ymmärtää tuloksen ja myynninjohtamisen merkityksen niin asiakkaan kuin henkilöstön näkökulmista.

Taidolliset: Opiskelija kykenee luomaan kokonaiskuvan vähittäiskaupan liiketoiminnan johtamisesta ja tuntee kaupan alan strategiset menestystekijät. Hän pystyy jäsentämään strategiaprosessin ja operatiivisen johtamisen yhteyden. Opiskelija omaksuu arvoketjuajattelun ja sen merkityksen kilpailutekijänä. Opiskelija omaksuu esimiestyöhön liittyvän vastuun henkilöstön osaamisen johtamisesta ja kehittämisestä. Hän osaa hyödyntää tutkimustietoa ja -menetelmiä liiketoiminnassa, ja kykenee soveltamaan kurssilla hankkimaansa tietoa käytännön työelämässä.

Kurssi antaa valmiuksia toimia vähittäiskaupan palveluksessa erilaisissa esimies- ja asiantuntijatehtävissä.

Sisältö:

 • Strategia-ajattelu ja vähittäiskaupan strateginen johtaminen
 • Vähittäiskauppaliiketoiminta ja sen tutkimus
 • Ketjutason strategiset valinnat ja linjaukset, konseptijohtaminen, kaupan markkinointistrategiat
 • Hankinta- ja logistiikkaosaaminen
 • Operatiivisten liiketoimintaprosessien johtaminen ja ohjaus (esim. BSC)
 • Asiakaskokemus ja asiakkuuksien johtaminen
 • Digitalisaatio, monikanavaisuus

Toteutustavat: Itsenäinen opiskelu, monimuoto-opetus, verkko-opiskelu.

Suoritustavat: Luentokurssi: luennot ja ryhmäesitykset 28 t, luentotentti 4 t, itsenäinen ja ryhmätyöskentely (kirjallinen harjoitustehtävä) 130 t. Opintojakson voi suorittaa etäopintoina.

Vierailijaluennoitsijoita (etäluennot) vähittäiskaupan eri osa-alueiden käytännön asiantuntijoita. Etäluentoja ei tallenneta, mutta esitysmateriaalit ovat luettavissa Moodlessa

Kirjallinen ryhmätyönä tehtävä case-harjoitustehtävä, joissa opiskelija perehtyy valitsemaansa teemaan syvällisemmin. Harjoitustehtävän suullinen esittäminen. Ryhmät voivat kokoontua oman aikataulunsa mukaan joko lähitapaamisiin tai etäsessioihin.

Oppimateriaali:

Levy, Michael, Weitz, Barton A. & Grewal, Dhruv, Retailing Management, 2014 (9 painos).

Goworek, Helen & McGoldrick, Peter, 2014, Retailing Marketing Management

Kuusela, H. & Neilimo, K., 2010. Kaupan strategiaosaaminen. Helsinki: Edita.

Kautto, Lindblom & Mitronen. 2008. Kaupan liiketoimintaosaaminen. Helsinki. Talentum.

Muu luennoitsijan ilmoittama materiaali.

Arviointi: Suoritukset arvioidaan asteikolla HYV/HYL, 0-5. Harjoitustehtävä ja sen suullinen esitys. Harjoitustehtävä on suoritettava hyväksytysti. Luentokuulustelu 0-5.

Lisätietoja: Opintojakso on aineopintotasoinen. Opintojakso kuuluu Markkinoinin perusopintoihin, Johtamisen perusopintoihin, Johtamisen ja markkinoinin perus- tai aineopintoihin ja Kansainvälisen vähittäiskaupan aineopintoihin.

---------------------

Markkinoinnin johtaminen 6 op

Aikataulu: Verkko-opinnot. Vaihtoehtoiset verkkotenttipäivät lukuvuosi 2022 -2023: 17.3.2023, 21.4.2023, toukokuu 2023. Tentti klo 16. Harjoitustehtävän palautus 30.4 tai 31.7 mennessä hyväksytyn tentin jälkeen.

Opettaja: Sasu Tuominen

Osaamistavoitteet: Opiskelija

 • ymmärtää kokonaisvaltaisesti markkinoinnin johtamisen viitekehyksen strategiatasolta aina käytännön toimenpiteisiin ja niiden vaikutuksiin saakka
 • tiedostaa perinteisten markkinointiohjelmien sekä suhdemarkkinoinnin vaikutukset yrityksen kilpailukykyyn
 • ymmärtää markkinatutkimuksen sekä markkinoinnin kontrolloinnin roolin osana markkinoinnin suunnittelua ja johtamista
 • osaa käyttää markkinoinnin päätöksentekoon tarvittavia apuvälineitä ja analyysejä
 • osaa soveltaa laatia ohjeistetusti markkinointisuunnitelman
 • osaa analysoida markkinointistrategian ja toimenpiteiden onnistuneisuutta sisäisiä ja ulkoisia tietolähteitä apuna käyttäen.

Sisältö:

 • Markkinoinnin toimintaympäristön ja kilpailutilanteen arviointi
 • Markkinoinnin strateginen suunnitteluprosessi
 • Markkinoinnin kilpailukeinojen ja suhdemarkkinoinnin hyödyntäminen
 • Markkinoinnin organisointi ja kontrollointi

Toteutustavat: Itsenäinen opiskelu, monimuoto-opetus, verkko-opiskelu.

Suoritustavat: Verkkoluennot – ja materiaali, tentti ja harjoitustyö.

Oppimateriaali:

Hollesen, S. (2014). Marketing management. A relationship approach. 3rd ed. tai uudempi painos.

Materiaali verkkoympäristössä.

Arviointi: Suoritukset arvioidaan asteikolla 0–5. Verkkotentti (70%), harjoitustehtävä (30%).

Edeltävät opinnot: Suositellaan Markkinoinnin perusteet tai vastaavat tiedot.

Lisätietoja: Opintojakso on aineopintotasoinen. Opintojakso kuuluu Markkinoinnin  perusopintoihin, Johtamisen ja markkinoinnin perus- tai aineopintoihin.

 

Lisätietoja:

koulutussihteeri Hanna Laitvirta
hanna.laitvirta@kymenlaakso.fi
puh. 044 7478501


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 044 747 8516

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa