• Opi uutta

Valmentava työnohjaaja (60 op)

 • Ajankohta: 02.10.2023 - 15.12.2025
 • Koulutuspaikka: Kouvola/verkkokoulutus
 • Kouluttaja: Anita Hedman, Miia Miskeljin, Terhi-Maarit Kärkkäinen, Anne-Mari Saarensilta
 • Ilmoittautuminen päättyy: 18.09.2023
 • Hinta: 5950 €

Tapahtuman kuvaus

Valmentava työnohjaaja (60 op) – Tulevaisuuden työelämän kehittäjä

Suomen työnohjaajat ry:n koulutussuositusten mukainen integratiivinen työnohjaajakoulutus tulevaisuuden työelämän tarpeisiin. Koulutuksessa painottuu ratkaisukeskeinen ja valmentava työote, joka on tavoitteellista ja asiakaslähtöistä työnohjausta.

“Työnohjaajakoulutuksen tavoitteena on, että opiskelija saa tiedolliset, taidolliset ja asenteelliset valmiudet toimia itsenäisesti työnohjaajana. Koulutus muodostuu teoreettisesta ja kokemuksellisesta opiskelusta, itsenäisistä tai osin pienryhminä toteutettavista suullisista/kirjallisista väli- ja lopputehtävistä, kokemuksellisista harjoitteista, työnohjaajana toimimisesta ja opiskelijoiden saamasta yksilö- ja pienryhmätyönohjauksesta. Koulutuksen kuluessa opiskelija muodostaa omaa käyttöteoriaansa yksilöllisen ja kollektiivisen oppimisen kautta. Koulutuksen aikaisessa ryhmäprosessissa mukanaolo, sen havainnointi ja arviointi ovat keskeinen osa koko koulutuskokonaisuutta.” (STOry)

Koulutuksesta järjestetään esittelywebinaari ma 21.8.2023 klo 17.00–18.00. Ilmoittaudu mukaan tästä!

Aikataulu:
ma–ti 2.10.–3.10.2023;
ma–ti 4.12.–5.12.2023;
to–pe 25.1.–26.1.2024.
Lähipäivät Kouvolassa klo 9.00–16.00. Loput ajankohdat tarkentuvat myöhemmin.

Pääosa koulutuspäivistä toteutetaan lähiopetuksena Kouvolassa. Pienryhmätyönohjauksesta osa toteutetaan etänä. Kouvolaan on erinomaiset yhteydet, mm. Helsingistä vain 1:20 junalla.

Toteutustapa

Koulutuksen sisällöt ja toteutus ja oppimismetodit muodostavat prosessikoulutuksen, joka kestää yhteensä n. kaksi ja puoli vuotta.

 • Lähiopetuspäivät ja etäopiskelu 20 op: 25 koulutuspäivää
 • Työnohjausharjoittelu (omien asiakkaiden kanssa) 10 op, 80 tuntia
 • Vertaisryhmätyöskentely 10 op
 • Koulutustyönohjaus pienryhmässä 10 op: 50 x 45 min (7 työnohjauspäivää, näistä 5 päivää etänä ja 2 lähitoteutuksena)
 • Lopputyö, kirjallisuus, portfolio 10 op

Kenelle koulutus sopii?

Koulutus on suunnattu työelämän kehittämisestä kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat toimia työnohjaajina ja/tai muutosprosessien konsultteina ja ohjaajina (esim. esihenkilöt). Hakijalta edellytetään vähintään AMK:n tason (tai vastaava opistotaso tms. soveltuva) koulutusta ja vähintään kahden vuoden työelämäkokemus.

Tavoitteet: Tavoitteena on, että koulutuksen käytyään työnohjaaja hallitsee laaja-alaisesti työnohjauksen teorian, kontekstin, erityiskysymykset, erilaiset menetelmät.

Osaamistavoitteet: Koulutuksen käytyään työnohjaaja osaa:

 • toimia ammattimaisesti: tietoisena omasta roolistaan ja käyttöteoriastaan, eettistä herkkyyttä osoittaen
 • ohjata työnohjausprosessia valmentavalla otteella tulevaisuuden työelämän haasteissa
 • luoda suotuisat rakenteet ja luottamuksellisen ilmapiirin dialogiselle työskentelylle
 • tunnistaa monitasoisesti konteksteja, joihin työnohjaus asettuu: “Työnohjaajalla on ymmärrystä mm. ihmisestä, vuorovaikutuksesta, työelämästä ja yhteiskunnasta” (STOry)
 • tietää työnohjauksen erityiskysymyksiä niin yksilö-, esihenkilö- kuin ryhmätyönohjauksen konteksteissa ja osaa toteuttaa työnohjausta nämä huomioiden
 • kertoa ja havainnollistaa tulevaisuuden työelämän organisoitumisen malleja, osaamistarpeita ja megatrendejä ja osaa soveltaa tietoa työnohjattavien ja heidän organisaatioidensa tarpeisiin
 • tunnistaa itsensä johtamisen, tiedolla johtamisen ja datapohjaisen vaikuttamisen lähtökohdat työelämässä ja osaa soveltaa tietoa työnohjattavien parhaaksi
 • hyödyntää käytännössä ratkaisukeskeistä työmenetelmää ja prosessimanuaalia työnohjauksen laadun ohjaamiseen ja sen systemaattiseen arviointiin.
 • käyttää monipuolisia toiminnallisia, integratiivisia ja kehollisia menetelmiä osallistavassa työnohjauksessa.

Sisältö:
1. Moduuli: Työnohjauksen lähtökohdat ja prosessi

Moduulin sisältöjä mm:

 • työnohjaus työmenetelmänä
 • ihminen toimijana ja oppijana
 • työnohjaajan ydintaidot

2. Moduuli: Työnohjauksen eri muodot

Moduulin sisältöjä mm:

 • tilannetyönohjaus, johdon ja esihenkilöiden työnohjaus, ryhmä- ja tiimityönohjaus, työyhteisön työnohjaus, kriisityönohjaus ja yksilötyönohjaus
 • etä- ja hybridityönohjaus

3. Moduuli: Tulevaisuuden työelämän tarpeet työnohjauksen kontekstissa:

Moduulin sisältöjä mm:

 • itsensä johtamisen -ja mentalisaatio-taidot
 • työyhteisötaitojen valmentava ohjaaminen/johtaminen
 • tiedolla valmentaminen ja datapohjainen vaikuttaminen työnohjauksessa
 • jatkuvan muutoksen ohjaaminen
 • työhyvinvoinnin tukeminen

4. Moduuli: Ratkaisukeskeinen valmentava työote työnohjauksessa:

Moduulin sisältöjä mm:

 • integratiiviset ja toiminnalliset menetelmät työnohjauksessa
 • voimavarojen ja vahvuuksien hyödyntäminen työnohjausinterventiona
 • ratkaisukeskeinen työnohjausprosessin ohjaaminen

5. Moduuli: Työnohjauksen erityiskysymykset

Moduulin sisältöjä mm:

 • työnohjausprosessin systemaattinen arviointi
 • palautekäytännöt osana työnohjausprosessia
 • työnohjaajana kasvu ja oman osaamisen reflektointi ja arviointi
 • työnohjaaja yrittäjänä

Arviointi: Koulutuksen hyväksytty suorittaminen edellyttää läsnäoloa koulutuspäivissä sekä harjoitusten, tehtävien ja lopputyön tekemistä hyväksytysti.

Haku koulutukseen: Koulutukseen haetaan oheisella ilmoittautumislomakkeella sekä liittämällä siihen erillinen vapaamuotoinen hakemus, jossa ilmenee hakijan tiedot soveltuvasta taustakoulutuksesta, työelämäkokemuksesta sekä kokemus työnohjauksesta. Valinta koulutukseen tehdään haastattelujen perusteella. Ryhmään otetaan maksimissaan 16 opiskelijaa.

Koulutuksen kokonaishinnan 5950€ voi maksaa erissä.

Kouluttajat:
Anita Hedman (FM)

Kouluttajapsykoterapeutti (VET)
Kouluttajatyönohjaaja (STOry)
Team and Executive Coach (ICF:n, PCC-taso)
Mindfulness ohjaaja (MBSR, CFM)

Miia Miskeljin, (sh AMK) (YAMK Tulevaisuuden johtaja koul.)
Kouluttajapsykoterapeutti (VET)
Kouluttajatyönohjaaja (STOry)
Kognitiivinen lyhytterapeutti
Ratkaisukeskeinen coach (CCSF)
Tutkimusassistentti, Turun yliopisto

Terhi-Maarit Kärkkäinen (sosionomi AMK)
Psykoterapeutti
Kouluttajatyönohjaaja (STOry)

Anne-Mari Saarensilta (PsM)
Työnohjaaja, psykoterapeutti
Johtaja

Lisäksi muita kouluttajia ja alan asiantuntijoita.

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Lisätietoja:
koulutussihteeri Hanna Laitvirta
hanna.laitvirta@kymenlaakso.fi
puh. 044 7478501


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 044 747 8516

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa