• Opi uutta

Johdatus empiirisen tutkimuksen menetelmiin 3 op (UEF)

  • Ajankohta: 12.05.2023 - 27.05.2023
  • Koulutuspaikka: verkko-opinnot
  • Kouluttaja: YTT Veli-Matti Poutanen
  • Ilmoittautuminen päättyy: 01.05.2023
  • Hinta: Kymenlaakson kesäyliopiston maksu 195 € + Itä-Suomen avoimen yliopiston rekisteröintimaksu 12 €

Tapahtuman kuvaus

Aikataulu: pe–la 12.5.–13.5.2023 ja pe–la 26.5.–27.5.2023 pe klo 16–20 ja la klo 9–15

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija: tunnistaa empiirisen tutkimuksen tavoitteet sekä menetelmien yleisperiaatteet, ymmärtää erilaisten menetelmien ja tutkimusaineistojen vaikutuksen tutkimusprosessiin, hahmottaa oman roolinsa merkityksen aktiivisena osana tutkimusprosessia, tiedostaa keskeisimmät tutkimuseettiset näkökulmat.

Sisältö: Verkkoluennoilla tutustutaan tieteellisen ajattelun lähtökohtiin, kysymyksenasettelun ja tutkimusprosessin kulkuun, perehdytään erilaisiin menetelmiin ja aineistotyyppeihin sekä pohditaan teorian ja aineiston suhdetta. Kurssi aloitetaan lyhyellä johdannolla tieteelliseen ajatteluun, tämän jälkeen edetään tutkimusprosessin eri vaiheiden kautta tutkimusasetelman muodostamisesta raportin kirjoittamiseen ja tutkimuseettisiin kysymyksiin. Tutkimuksen luonnetta argumentaationa ja edetessään kehittyvänä prosessina pyritään korostamaan. Empiirisen tutkimuksen prosessi eri vaiheineen kytketään opiskelijan omaan kokemusmaailmaan konkreettisin esimerkein.

Toteutustavat: Verkkoluennot 20 t, itsenäinen opiskelu.

Suoritustavat: Verkkoluennoille osallistuminen (läsnäolovelvollisuus), tentti. Ei vaihtoehtoisia suoritustapoja.

Oppimateriaali: Juhani Aaltola & Raine Valli (toim.) 2018. Ikkunoita tutkimusmetodeihin II. 5. uudistettu painos. PS-Kustannus: Jyväskylä.

Arviointi: Tentti, arviointi 0–5.

Lisätiedot: Opinnot kuuluvat sosiaalityön opintoihin, erillisjakso.

 

Oikeus muutoksiin pidätetään.


Lisätietoja:
koulutussihteeri Hanna Laitvirta
hanna.laitvirta@kymenlaakso.fi
puh. 044 7478501

 


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 044 747 8516

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa