Elämänkatsomustieto aineopinnot 35 op (OY)

 • Ajankohta: 01.01.2021 - 31.12.2021
 • Koulutuspaikka: Kymenlaakson kesäyliopisto, verkko-opinnot
 • Luennoitsija: Oulun yliopisto
 • Ilmoittautuminen päättyy: 31.01.2021
 • Hinta: 525 € (sisältää Oulun yliopiston avoimen yliopiston rekisteröintimaksun)

Tapahtuman kuvaus

Elämänkatsomustieto on Suomen koululaitoksessa opetettava oppiaine, johon osallistuvat sellaiset siviilirekisteriin kuuluvat oppilaat, jotka eivät kuulu mihinkään uskontokuntaan tai joiden oman uskonnon opetusta ei järjestetä. Elämänkatsomustieto on koulun oppiaineena perustaltaan monitieteinen kokonaisuus, jonka lähtökohtiin kuuluu niin filosofiaa kuin yhteiskunta- ja kulttuuritieteitä. Elämänkatsomustiedon ihmiskäsityksen mukaan ihmiset ymmärretään kulttuuriaan uudistavina ja luovina toimijoina, jotka kokevat ja tuottavat merkityksiä keskinäisessä kanssakäymisessään. Katsomukset, inhimilliset käytänteet ja niitä koskevat merkitykset ovat yksilöiden, yhteisöjen ja kulttuuriperinnön vuorovaikutuksen tulosta. Elämänkatsomustiedossa painotetaan ihmisten järkiperäistä kykyä tutkia maailmaansa ja ohjata aktiivisesti omaa elämäänsä.

Koulun elämänkatsomustiedon opetuksen tehtävänä on antaa oppilaalle aineksia kasvaa itsenäiseksi, suvaitsevaiseksi, vastuulliseksi ja arvostelukykyiseksi yhteisönsä jäseneksi. Elämänkatsomustiedon opetus tukee kasvua täysivaltaiseen demokraattiseen kansalaisuuteen, mikä globalisoituvassa ja nopeasti muuttuvassa yhteiskunnassa edellyttää eettisen ajattelu- ja toimintakyvyn kehittämistä, niihin liittyviä laaja-alaisia tietoja ja taitoja sekä katsomuksellisen ja kulttuurisen yleissivistyksen kartuttamista. Elämänkatsomustiedon opetusta ohjaa käsitys oppilaiden mahdollisuudesta kasvaa vapaiksi, tasa-arvoisiksi ja kriittisiksi hyvän elämän rakentajiksi.

Suorittamalla elämänkatsomustiedossa perus- ja aineopinnot (yhteensä 60 opintopistettä) opiskelija saa pätevyyden opettaa elämänkatsomustietoa ns. toisena opetettavana aineena.

Tavoitteet     

Elämänkatsomustiedon perusopinnot suoritettuaan opiskelijalla on tiedolliset, taidolliset ja käsitteelliset valmiudet tulkita maailmaansa järkiperäisesti. Hän tunnistaa, että erilaiset katsomukset, inhimilliset käytänteet ja niitä koskevat merkitykset ovat yksilöiden, yhteisöjen ja kulttuuriperinnön vuorovaikutuksen tulosta.

Elämänkatsomustiedon aineopinnot suoritettuaan opiskelijalla on pätevyys antaa oppiaineen kouluopetusta toisena opetettavana aineena, ja hän osaa selittää ja perustella perusopetuksen ja lukio-opetuksen opetussuunnitelmissa edellytetyt asiakokonaisuudet.

Edeltävät opinnot: Elämänkatsomustiedon perusopinnot 25 op

Suoritustapa
Kirjatentti kaikissa opintojaksoissa

Opettaja
Dos. Jarmo Pulkkinen

Aineopinnot 35 op:
ay700676A Maailman uskonnot, 5 op
ay700682A Etiikan erityiskysymyksiä, 5 op
ay700683A Monikulttuurisuus ja vähemmistöt, 5 op
ay700684A Sukupuolet yhteiskunnassa, 5 op
ay700685A Tieto, arvot ja ihmisyys, 5 op
ay700686A Kulttuuri, ympäristö ja etiikka, 5 op
ay700687A Tieteen ja uskonnon suhde, 5 op


MAAILMAN USKONNOT 5 op

Sisältö: Maailmanuskonnot pääpiirteissään sekä uskontotieteellisen lähestymistavan peruskäsitteitä.

Tavoitteet: Opiskelija osaa analysoida eri uskontoja ja kykenee keskustelemaan uskontoon liittyvistä filosofisista ongelmista.

Kirjatentti: 
Ma 5.10.2020 klo 17.00-20.00
1. uusinta ma 16.11.2020 klo 17.00-20.00
2. uusinta ma 19.4.2021 klo 17.00-20.00

Arviointi: Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

Oppimateriaali:

 • Ninian Smart: Uskontojen maailma sekä Ilkka Pyysiäinen: Jumalten keinu


ETIIKAN ERITYISKYSYMYKSIÄ 5 op

Sisältö: Perehtyminen etiikan joidenkin erityisalueiden tarjoamiin näkökulmiin.

Tavoitteet: Opiskelija kykenee analysoimaan filosofisesti käytännöllisen etiikan keskeisiä ajankohtaisia ongelmaryhmiä.

Kirjatentti
Ma 2.11.2020 klo 17.00-20.00
1. uusinta ma 14.12.2020 klo 17.00-20.00
2. uusinta ma 26.4.2021 klo 17.00-20.00

Arviointi: Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

Oppimateriaali:
Kaksi seuraavista

 • Airaksinen Timo: Ammattien ja ansaitsemisen etiikka;
 • Oksanen Markku: Ympäristöetiikan perusteet;
 • Gylling Heta: Kehityksen etiikka ja filosofia.

Ilmoita valitsemasi kirjallisuus tenttiin ilmoittautumisen yhteydessä


MONIKULTTUURISUUS JA VÄHEMMISTÖT 5 op

Sisältö: Jonkin etnisen vähemmistön historiaa sekä monikulttuurisuuden keskeisiä teemoja Suomen osalta.

Tavoitteet: Opiskelija osaa kuvata Suomen etnisten vähemmistöjen historiaa, kulttuuria ja tapoja sekä selittää niitä ongelmia, mitä on syntynyt etnisten vähemmistöjen ja valtaväestön välillä. Opiskelija tunnistaa ja osaa analysoida eri kulttuurien ja etnisten ryhmien kohtaamisesta aiheutuvaa problematiikkaa Suomessa.

Kirjatentti:
Ma 30.11.2020 klo 17.00-20.00
1. uusinta ma 25.1.2021 klo 17.00-20.00
2. uusinta ma 10.5.2021 klo 17.00-20.00
  
Arviointi: Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

Oppimateriaali:

 • Tuomas Martikainen, Pasi Saukkonen ja Minna Säävälä (toim.): Muuttajat. Kansainvälinen muuttoliike ja suomalainen yhteiskunta, luvut 1 ja 4.

Lisäksi toinen seuraavista:

 • Panu Pulma: Suomen romanien historia
 • Veli-Pekka Lehtola: Saamelaiset suomalaiset
 • Ilmoita valitsemasi kirjallisuus tenttiin ilmoittautumisen yhteydessä


SUKUPUOLET YHTEISKUNNASSA 5 op

Sisältö: Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen historia Suomessa.

Tavoitteet: Opiskelija osaa kuvata feminiinisyyden ja maskuliinisuuden rakentumista, sekä käsitteistää seksuaalisten identiteettien rakentumisen tapoja yhteiskunnassa.    

Kirjatentti:
Ma 11.1.2021 klo 17.00-20.00
1. uusinta ma 22.2.2021 klo 17.00-20.00
2. uusinta ma 17.5.2021 klo 17.00-20.00

Arviointi: Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

Oppimateriaali:

 • Johanna Kantola, Kevät Nousiainen ja Milja Saari (toim): Tasa-arvo toisin nähtynä
 • Pirjo Markkola, Ann-Catrin Östman ja Marko Lamberg: Näkymätön sukupuoli. Mieheyden pitkä historia.


TIETO, ARVOT JA IHMISYYS 5 op

Sisältö: Arvo- ja tieteenfilosofian peruskäsitteitä ja niiden keskeisiä teorioita.

Tavoitteet: Opiskelija kykenee tarkastelemaan arvoja filosofisesti suhteessa niiden kontekstiin kulttuurissa ja luonnossa. Hän hahmottaa arvofilosofian kytkentöjä tieteeseen, etiikkaan ja estetiikkaan. Opiskelija tuntee tieteenfilosofian yleisiä perusongelmia sekä ihmistieteiden filosofian erityiskysymyksiä. Hän kykenee analysoimaan tieteen metafyysisiä ja tieto-opillisia sitoumuksia sekä suhdetta arvoihin.  

Kirjatentti:
 Ma 8.2.2021 klo 17.00-20.00
1. uusinta ma 22.3.2021 klo 17.00-20.00
2. uusinta ma 24.5.2021 klo 17.00-20.00

Arviointi: Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

Oppimateriaali:

 • Arto Haapala (toim.): Arvot, tiede, taide
 • Arto Haapala & Markku Oksanen (toim.): Arvot ja luonnon arvottaminen
 • Panu Raatikainen: Ihmistieteet ja filosofia.


KULTTUURI, YMPÄRISTÖ JA ETIIKKA 5 op
    
Tavoitteet: Opiskelija osaa kuvata ympäristöä ja kulttuuria hahmottavan filosofian ja etiikan keskeistä problematiikkaa.

Kirjatentti:
Ma 1.3.2021 klo 17.00-20.00
1. uusinta ma 12.4.2021 klo 17.00-20.00
2. uusinta ma 7.6.2021 klo 17.00-20.00

Arviointi: Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

Oppimateriaali:

 • Väyrynen Kari: Ympäristöfilosofian historia maaäitimyytistä Marxiin.


TIETEEN JA USKONNON SUHDE 5 op
   
Tavoitteet: Opiskelija muodostaa kattavan kuvan tieteellisten ja uskonnollisten ajattelutapojen eroista erilaisissa historiallisissa konteksteissaan.

Kirjatentti:
Ma 29.3.2021 klo 17.00-20.00
1. uusinta ma 3.5.2021 klo 17.00-20.00
2. uusinta ma 14.6.2021 klo 17.00-20.00

Kirjallisuus
-Peter Harrison: The Territories of Science and Religion
-Ronald L. Numbers: Galileo tyrmässä ja muita myyttejä tieteestä ja uskonnosta

Arviointi
Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

Oikeus muutoksiin pidätetään

Lisätietoja: Elina Ivakko
Puh: 040 555 9094
Sähköposti: elina.ivakko@kymenlaakso.fi


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 044 747 8501

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa