Elämänkatsomustieto perusopinnot 25 op (OY)

 • Ajankohta: 01.01.2021 - 31.12.2021
 • Koulutuspaikka: Kymenlaakson kesäyliopisto, verkko-opinnot
 • Luennoitsija: Oulun yliopisto
 • Ilmoittautuminen päättyy: 31.01.2021
 • Hinta: 375 € (sisältää Oulun yliopiston avoimen yliopiston rekisteröintimaksun)

Tapahtuman kuvaus

Elämänkatsomustieto on Suomen koululaitoksessa opetettava oppiaine, johon osallistuvat sellaiset siviilirekisteriin kuuluvat oppilaat, jotka eivät kuulu mihinkään uskontokuntaan tai joiden oman uskonnon opetusta ei järjestetä. Elämänkatsomustieto on koulun oppiaineena perustaltaan monitieteinen kokonaisuus, jonka lähtökohtiin kuuluu niin filosofiaa kuin yhteiskunta- ja kulttuuritieteitä. Elämänkatsomustiedon ihmiskäsityksen mukaan ihmiset ymmärretään kulttuuriaan uudistavina ja luovina toimijoina, jotka kokevat ja tuottavat merkityksiä keskinäisessä kanssakäymisessään. Katsomukset, inhimilliset käytänteet ja niitä koskevat merkitykset ovat yksilöiden, yhteisöjen ja kulttuuriperinnön vuorovaikutuksen tulosta. Elämänkatsomustiedossa painotetaan ihmisten järkiperäistä kykyä tutkia maailmaansa ja ohjata aktiivisesti omaa elämäänsä.

Koulun elämänkatsomustiedon opetuksen tehtävänä on antaa oppilaalle aineksia kasvaa itsenäiseksi, suvaitsevaiseksi, vastuulliseksi ja arvostelukykyiseksi yhteisönsä jäseneksi. Elämänkatsomustiedon opetus tukee kasvua täysivaltaiseen demokraattiseen kansalaisuuteen, mikä globalisoituvassa ja nopeasti muuttuvassa yhteiskunnassa edellyttää eettisen ajattelu- ja toimintakyvyn kehittämistä, niihin liittyviä laaja-alaisia tietoja ja taitoja sekä katsomuksellisen ja kulttuurisen yleissivistyksen kartuttamista. Elämänkatsomustiedon opetusta ohjaa käsitys oppilaiden mahdollisuudesta kasvaa vapaiksi, tasa-arvoisiksi ja kriittisiksi hyvän elämän rakentajiksi.

Suorittamalla elämänkatsomustiedossa perus- ja aineopinnot (yhteensä 60 opintopistettä) opiskelija saa pätevyyden opettaa elämänkatsomustietoa ns. toisena opetettavana aineena.

Tavoitteet     

Elämänkatsomustiedon perusopinnot suoritettuaan opiskelijalla on tiedolliset, taidolliset ja käsitteelliset valmiudet tulkita maailmaansa järkiperäisesti. Hän tunnistaa, että erilaiset katsomukset, inhimilliset käytänteet ja niitä koskevat merkitykset ovat yksilöiden, yhteisöjen ja kulttuuriperinnön vuorovaikutuksen tulosta.

Elämänkatsomustiedon aineopinnot suoritettuaan opiskelijalla on pätevyys antaa oppiaineen kouluopetusta toisena opetettavana aineena, ja hän osaa selittää ja perustella perusopetuksen ja lukio-opetuksen opetussuunnitelmissa edellytetyt asiakokonaisuudet.

Suoritustapa: Kaikissa jaksoissa kirjatentti

Opettaja: Dos. Jarmo Pulkkinen

Perusopinnot 25 op

ay700677P Johdatus elämänkatsomustietoon, 5 op
ay700678P Tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus, 5 op
ay700679P Etiikan perusteet, 5 op
ay700680P Johdatus ympäristöfilosofiaan, 5 op
ay700681P Globaalit ongelmat ja nationalismi, 5 op


JOHDATUS ELÄMÄNKATSOMUSTIETOON 5 op

Sisältö: Elämänkatsomustiedon peruskäsitteet, opetussuunnitelmat ja tavoitteet. Opetussuunnitelmaan sisältyvien arvojen ja tavoitteiden historiallinen kehitys.

Tavoitteet: Opiskelija ymmärtää elämänkatsomustiedon luonteen ja tavoitteet peruskoulun ja lukion oppiaineena. Hän hahmottaa elämänkatsomustiedon roolin ns. katsomusaineiden kentässä ja osaa seurata ja arvioida elämänkatsomustiedon opetussuunnitelmasta, käytänteistä ja monikulttuurisesta koulusta käytävää keskustelua. Opiskelija ymmärtää elämänkatsomustiedon opetussuunnitelmaan sisältyvien tavoitteiden (demokraattinen kansalaisuus, tasa-arvo, vapaus) sekä niiden eriasteisen toteutumisen olevan historiallisen kehityksen tulosta ja hahmottaa niihin globalisoituvassa ja nopeasti muuttuvassa maailmassa kohdistuvia muutospaineita. Hän tuntee länsimaisten ja ei-länsimaisten moraalikäsitysten kehitystä ja osaa havainnollistaa niiden eri muotoja historiallisten esimerkkien avulla.

Kirjatentti
Ma 5.10.2020 klo 17.00-20.00
1. uusinta ma 14.12.2020 klo 17.00-20.00
2. uusinta ma 8.2.2021 klo 17.00-20.00

Opettaja: Dos. Jarmo Pulkkinen

Arviointi: Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

Oppimateriaali:

 • Elämänkatsomustiedon opetussuunnitelman perusteet peruskoulua ja lukiota varten (nämä löytyvät mm. oppiaineen kotisivuilta, https://www.oulu.fi/elamankatsomustieto/
 • Kenan Malik: Moraalin suuntaa etsimässä. Etiikan maailmanhistoria.


TASA-ARVO JA OIKEUDENMUKAISUUS 5 op

Sisältö: Tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden kannalta keskeiset kysymykset ja käsitteet ja niiden historiallinen tausta.

Tavoitteet: Opiskelija osaa käsitellä sukupuolisen ja muun tasa-arvon sekä oikeudenmukaisuuden problematiikkaa oikeudellisesta, poliittisesta ja filosofisesta näkökulmasta.

Kirjatentti: 
Ma 2.11.2020 klo 17.00-20.00
1. uusinta ma 25.1.2021 klo 17.00-20.00
2. uusinta ma 22.3.2021 klo 17.00-20.00

Arviointi: Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

Opettaja: Dos. Jarmo Pulkkinen

Oppimateriaali:

 • Tuija Saresma, Maija-Leena Rossi ja Tuula Juvonen (toim.): Käsikirja sukupuoleen
 • Tuija Takala ja Johanna Ahola-Launonen (toim): Oikeudenmukaisuuden ongelma.


ETIIKAN PERUSTEET 5 op

Sisältö: Etiikan peruskäsitteet ja -suuntaukset.

Tavoitteet: Opiskelija osaa selittää teoreettisen etiikan perussuuntaukset ja kykenee analysoimaan eettisiä ongelmia niiden perusteella. Opiskelija kykenee selittämään kriittisesti myös maailmanlaajuisia eettisiä ongelmia ja määrittelemään monikulttuurisuuden eettisiä haasteita.

Kirjatentti
Ma 7.12.2020 klo 17.00-20.00
1. uusinta ma 22.2.2021 klo 17.00-20.00
2. uusinta ma 12.4.2021 klo 17.00-20.00

Arviointi: Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.   

Opettaja: Dos. Jarmo Pulkkinen

Oppimateriaali:

 • Pietarinen Juhani ja Poutanen Seppo: Etiikan teorioita
 • Sihvola Juha: Maailmankansalaisen etiikka.


JOHDATUS YMPÄRISTÖFILOSOFIAAN 5 op

Sisältö: Perehdytään ympäristöfilosofiaan ja sen peruskäsityksiin.

Tavoitteet: Opiskelija ymmärtää ympäristöfilosofian keskeisten ongelmien ja suuntausten pääpiirteet.   

Kirjatentti: 
Ma 11.1.2021 klo 17.00-20.00
1. uusinta ma 1.3.2021 klo 17.00-20.00
2. uusinta ma 3.5.2021 klo 17.00-20.00

Opettaja: Dos. Jarmo Pulkkinen

Arviointi: Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

Oppimateriaali:

 • Oksanen Markku & Rauhala-Hayes Marjo (toim.): Ympäristöfilosofia
 • Kotkavirta Jussi (toim.) Luonnon luonto: filosofisia kirjoituksia luonnon käsitteestä ja kokemisesta


GLOBAALIT ONGELMAT JA NATIONALISMI 5 op

Sisältö: Tutustuminen globaaleihin ongelmiin ja niihin esitettyihin ratkaisumalleihin sekä nationalismin historiaan ja problematiikkaan.

Tavoitteet: Opiskelija tuntee keskeisiä ajankohtaisia globaaleja ongelmia, niitä koskevaa keskustelua ja niihin esitettyjä ratkaisuehdotuksia. Opiskelija tuntee nationalismin problematiikkaa ja nationalismin historiaa.

Kirjatentti
Ma 15.2.2021 klo 17.00-20.00
1. uusinta ma 29.3.2021 klo 17.00-20.00
2. uusinta ma 24.5.2021 klo 17.00-20.00

Opettaja: Dos. Jarmo Pulkkinen

Arviointi: Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.   

Oppimateriaali:

 • Göran Therborn: Maailma. Aloittelijan opas
 • Jussi Pakkasvirta ja Pasi Saukkonen (toim.): Nationalismit.

Lisätietoja: Elina Ivakko
Puh: 040 555 9094
Sähköposti: elina.ivakko@kymenlaakso.fi


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 044 747 8501

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa