Terveyden edistäminen ja terveystieto perusopinnot 25 op (UEF)

  • Ajankohta: 01.01.2021 - 31.12.2021
  • Koulutuspaikka: Kymenlaakson kesäyliopisto, verkko-opinnot
  • Luennoitsija: UEF
  • Ilmoittautuminen päättyy: 31.03.2021
  • Hinta: 175 € + Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston maksu 220 €

Tapahtuman kuvaus

Terveyden edistäminen on oppiaine, joka perustuu useiden eri tieteenalojen tietoperustaan. Terveyden edistämisen ja terveystiedon perus- ja aineopinnot (yhteensä 60 op) antavat opettajille terveystiedon aineenhallinnan pätevyyden.

Perusopintojen yhteisissä opinnoissa käsitellään terveyttä, terveyden edistämisen lähtökohtia ja terveysongelmia sekä yhteiskunnan että yksilön elämänkaaren näkökulmasta, vuorovaikutusta, terveysosaamista ja terveyskäyttäytymistä.

Opinnot soveltuvat mm. sosiaali- ja terveyspalveluissa, opetustyössä sekä lasten ja nuorten parissa työskenteleville, sivuaineopinnoiksi terveystieteiden ja kasvatustieteiden opiskelijoille sekä kaikille terveyden edistämisestä kiinnostuneille.

Valinnaisissa opinnoissa opiskelija voi valita parhaiten omia tarpeitaan/ tavoitteitaan vastaavia opintoja esitetyistä vaihtoehdoista. Esimerkiksi terveystiedon opettajaksi aikova voi valita omia aiempia opintojaan täydentäviä opintojaksoja. Terveystiedon opettajaksi aikovalle suositellaan seuraavia valinnaisia opintoja: Terveystiedon sisältöjen nykyhaasteet I 4 op ja II 4 op.

Mikäli jokin yhteisistä opintojaksoista on suoritettu muussa yhteydessä, se korvataan valitsemalla vastaava opintopistemäärä valinnaisia opintoja lisää.


YHTEISET OPINTOJAKSOT 13 op


Terveyden edistämisen perusteet 5 op

Aika: Opintojakso on opiskeltavissa 01.09. - 31.07.2021 välisenä aikana. Tarkempia tietoja toteutuksesta annetaan opintokokonaisuuden Moodlessa.

Opettaja: TtM Hanna Rouvinen

Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- rakentaa henkilökohtaisen opintosuunnitelman terveyden edistämisen ja terveystiedon perusopintoihin
- arvioida omaa terveyden edistämisen ja terveystiedon osaamistaan ja määritellä henkilökohtaiset oppimistavoitteensa
- määritellä ja tunnistaa keskeisiä terveyden edistämisen ja terveystiedon käsitteitä sekä käyttää niitä asianmukaisesti
- kuvata terveyden edistämisen ja terveystiedon perusteita ja keskeisiä sisältöalueita

Sisältö: Opintojakso jakautuu kahteen tehtävään ja verkkotenttiin. Toisessa tehtävässä orientoidutaan opintoihin, jossa opiskelija perehtyy terveyden edistämisen ja terveystiedon perusopintokokonaisuuden rakenteeseen, sisältöön, tavoitteisiin ja toteutukseen. Opiskelija laatii näiden pohjalta henkilökohtaisen opintosuunnitelman. Toisessa tehtävässä perehdytään terveyden edistämisen ja terveystiedon käsitteisiin ym. 

Suoritustapa: Oppimistehtävät + verkkotentti

Palautuspäivät lukuvuonna 2020-2021 ovat: 30.9.2020, 30.11.2020, 28.2.2021, 30.4.2021 ja 31.7.2021. Verkkotentti avoinna syyskuun, marraskuun, helmikuun, huhtikuun ja kesä-heinäkuun.

Kirjallisuus:

1. Duodecim. 2017. Koulun terveyskirjasto. Saatavilla http://www.kouluterveyskirjasto.fi/ (10.2.2020)

2. Summanen A-M. 2014. Terveystiedon oppimistulokset perusopetuksen päättövaiheessa 2013. Opetushallitus, Koulutuksen seurantaraportit 2014:1. Juvenes Print – Suomen Yliopistopaino Oy, Tampere. https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/terveystiedon-oppimistulokset-perusopetuksen-paattovaiheessa-2013 Saatavilla (10.2.2020)

3. Paahtama S. 2016. Hyvinvoinnin edistämisen käsite ja sisältö. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisusarja 7/2016. http://shop.kunnat.net/product_details.php?p=3237

4. Pietilä A-M. & Terkamo-Moisio A. 2019. Näkökulmia terveyteen ja sen edistämiseen. Publications of the University of Eastern Finland. General Series, no 26. Sivut: 13-72, 193-199. Saatavilla: https://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-61-3108-5/ (10.2.2020)

Verkkotentti perustuu rajatusti oppimateriaaliin. Tenttiin kuuluvat alueet kuvattu tarkemmin opintojakson verkko-oppimisympäristössä.


Kansanterveystieteen perusteet 3 op

Aika: 3.2.-31.3.2021

Opintojaksolle tulee lisäksi ilmoittautua WebOodissa viimeistään viikkoa ennen opintojakson alkua. Opintojaksolle kirjautuminen Moodlessa aukeaa aikataulutetun opetuksen ensimmäisenä päivänä. Kirjautuminen on auki n. viikon ajan. Opinnoissa voi olla myös aikataulutettuja tehtäviä. Tarkempia tietoja toteutuksesta annetaan opintokokonaisuuden Moodlessa.

Opettaja: Dosentti Tiina Rissanen

Tavoitteet: Opiskelija tietää kansanterveystieteen kehityksen, peruskäsitteet ja toimintaympäristön sekä tunnistaa keskeisimmät kansanterveysongelmat, niiden riskitekijät ja ratkaisumahdollisuudet.

Sisältö: Kansanterveystiede tieteenä, terveys-sairaus -käsitykset, keskeiset kansanterveysongelmat, terveyden edistäminen ja sairauksien ehkäisy, terveydenhuollon rooli.

Suoritustapa: Omatoiminen opiskelu, sis. oppimistehtävät 81 h.

Kirjallisuus: videoluennot ja  verkkomateriaali


Terveyspedagogiikan perusteet 5 op

Aika: 11.1. - 14.3.2021
Opintojaksolle kirjautuminen Moodlessa aukeaa aikataulutetun opetuksen ensimmäisenä päivänä. Kirjautuminen on auki n. viikon ajan. Opinnoissa voi olla myös aikataulutettuja tehtäviä. Tarkempia tietoja toteutuksesta annetaan opintokokonaisuuden Moodlessa.

Opettaja: Professori Hannele Turunen

Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- kuvata terveysopetuksen, ohjauksen ja  -oppimisen taustalla vaikuttavat opetus- ja oppimisnäkemykset
- kuvata terveydenlukutaito -käsitteen terveysosaamisessa
- arvioida näyttöön perustuvan terveysopetuksen sisältöä ja menetelmiä
- soveltaa terveysopetuksen arviointimentelmiä

Sisältö: Terveysopetuksen, -ohjauksen ja -terveysoppimisen taustalla vaikuttavat opetus- ja oppimisnäkemykset, teoreettiset lähtökohdat ja niiden muutokset ajassa. Terveyden lukutaito terveysosaamisen perustana. Näyttöön perustuvan terveysopetuksen sisältö ja modernit terveysopetuksen menetelmät.  Terveysosaamisen arviointi.

Suoritustapa: Verkkoluennot ja oppimistehtävät, opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä.


VALINNAISET OPINTOJAKSOT 12 op


Terveystiedon sisältöjen nykyhaasteet I 4 op

Aika: 1.10. - 30.11.2020
Opintojaksolle kirjautuminen Moodlessa aukeaa aikataulutetun opetuksen ensimmäisenä päivänä. Kirjautuminen on auki n. viikon ajan. Opinnoissa voi olla myös aikataulutettuja tehtäviä. Tarkempia tietoja toteutuksesta annetaan opintokokonaisuuden Moodlessa.

Opettaja: Professori Hannele Turunen

Tavoitteet    
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- analysoida ajankohtaista terveystietoperustaa terveystieto-oppiaineen, terveystieteellisen tutkimustiedon ja terveyden edistämisen kansallisten strategioiden, linjausten ja suositusten näkökulmista
- kuvata terveyden edistämisen haasteita lasten ja nuorten parissa
- arvioida, miten terveystieto-oppiainetta käsitellään Suomen oppilaitoksissa perusopetuksen ja lukio- sekä ammattiopetuksen opetussuunnitelmissa
soveltaa terveystietoa oppimistehtävässä

Sisältö: 

Terveystiedon keskeiset sisältöalueet ja terveystiedon opetuksen ja terveysoppimisen ajankohtaiset sisällöt:

Kiusaamattomuuden ja väkivallattomuuden vahvistaminen sekä ongelmien ehkäiseminen
Liikunta kouluaikana ja harrastuksissa
Median (ruutuajan) ja viestintäteknologian käytön yhteydet terveyteen
Mielenterveyden voimavarat
Riittävän unen ja levon merkitys arkirytmissä
Seksuaaliterveyden edistäminen terveyttä tukevana kasvuna ja kehityksenä
Sosiaalisten taitojen ja sosiaalisen terveyden merkitys
Suunterveys osana terveystietoa
Tupakoimattomuuden ja päihteettömän elämän edistäminen
Turvallisuus ja tapaturmien ehkäisy arjen tilanteissa

Suoritustapa: Verkko-oppimistehtävät ja verkkokeskustelu


Terveystiedon sisältöjen nykyhaasteet II 4 op

Aika: ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: Dosentti Tiina Rissanen

Tavoitteet: Opiskelija tuntee suomalaisten kansanterveysongelmat ja niiden merkityksen yhteiskunnan ja yksilön hyvinvoinnille; ymmärtää terveyskäyttäytymisen merkityksen terveyden edistämisessä, ylläpitämisessä ja kansanterveysongelmien ehkäisyssä sekä perehtyy virallisen ja kolmannen sektorin palveluihin ja toimintamalleihin terveyden edistämisessä.

Sisältö: Kansanterveys ja terveyskäyttäytyminen; ravitsemus, ergonomia ja lääkkeiden käyttö terveyden edistämisessä ja ylläpitämisessä; terveyttä edistävät palvelut

Suoritustapa: Oppimistehtävät ja verkkokeskustelu, opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä.


Terveyttä edistävä kouluyhteisö 4 op

Aika: 15.2.-11.4.2021

Opettaja: TtT Marjorita Sormunen

Tavoitteet:
Opiskelija perehtyy terveyttä edistävän kouluyhteisöajattelun terveyttä ja oppimista tukeviin periaatteisiin, keskeisiin käsitteisiin ja teoreettisiin lähtökohtiin.
- Opiskelija ymmärtää ja osaa kriittisesti pohtia kouluyhteisön terveyden edistämisen mahdollisuuksia ja haasteita sekä hankkii valmiuksia kehittää kouluyhteisön terveyden edistämistä.
- Opiskelija tutustuu keskeisiin kouluyhteisön kansallisiin ja kansainvälisiin terveyden edistämisen lakeihin, suosituksiin, ohjelmiin, suunnitelmiin ja ajankohtaiseen tutkimustietoon.

Sisältö: Terveys- ja kouluyhteisöajattelu. Kouluyhteisön terveyden edistämisen teoreettiset perusteet. Kouluyhteisön kansalliset ja kansainväliset terveyden edistämisen ohjelmat ja tutkimus.

Suoritustapa: Oppimistehtävät, opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä.


Lasten ja nuorten psyykkisen hyvinvoinnin perusopinnoista:

Lapsen biopsykosiaalinen kehitys ja sen häiriintyminen 5 op

Aika: 23.9.-10.11.2020

Kouluttajat: Lastenpsykiatrian erikoislääkäri, kliininen opettaja Jussi Karppi (vastuuopettaja), lastenpsykiatrian osastonylilääkäri Anita Puustjärvi

Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa perusteet lapsen ja nuoren biopsykososiaalisesta kehityksestä ja sen eri vaiheista, perusihmissuhteiden syntymiseen vaikuttavista keskeisistä tekijöistä ja tunnistaa psyykkistä häiriintymistä ja syrjäytymistä aiheuttavia riskitekijöitä.

Sisältö: Lapsen ja nuoren kehityksellisten, tunne-elämän ja sosiaalisten taitojen muodostuminen; vuorovaikutuksen ja kiintymyssuhteiden synty; lapsuuden ja nuoruuden kehityskaaren eri vaiheiden keskeiset kehitystehtävät; kehityksen kulkuun vaikuttavat suojaavat ja riskitekijät sekä psyykkisen kehityksen ongelmat.

Kirjallisuus

1. Kumpulainen, K. ym. (toim.): Lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria. Duodecim. Sisältää mm. seuraavat osiot: 
I Lapsen ja nuoren psyykkinen kehitys; Biopsykososiaalinen kehitys s. 20-22, Normaali psyykkinen kehitys eri ikäkausina s. 23-60, Psyykkisen kehityksen riskit ja suojaavat tekijät s. 61-90, 
II Häiriöiden esiintyminen, luokittelu ja tutkiminen; Häiriöiden esiintyvyys ja luokittelu s. 116-132, 
IV Palvelujärjestelmä ja hoitoon lähettäminen; Mielenterveyden edistäminen ja ennaltaehkäisy s. 428-436, Palvelujärjestelmä s. 437-451, Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen yhteistyötahot s. 460-463, 
V Psykososiaaliset hoidolliset interventiot; Johdatus psykososiaalisiin hoitomuotoihin s. 484, Perusterveydenhuollon interventiot s. 485-491, Psykoedukaatio s. 492-502, 
VIII Lastenpsykiatrian ja nuorisopsykiatrian erityiskysymyksiä; Adoptio ja sijoitus s. 760-768.

2. Aro, A. & Laakso M-L. (toim.): Taaperosta taitavaksi toimijaksi. Niilo Mäki Instituutti, 2011.

3. Pihko, H.: Lapsuus muistikuvissamme. Duodecim 2014; 130(24): 2437-41. http://www.terveysportti.fi/xmedia/duo/duo11984.pdf 

4. Lisäksi muu verkossa ilmoitettu materiaali.

Suoritustapa: verkko-opinnot, etäluennot 8 t ja omatoimisena opiskeluna verkkotyöskentelyä (luentotallenteet, aikataulutetut oppimistehtävät, verkkotentti, vertaistyöskentely)


Lasten ja nuorten hyvinvoinnin sosiaaliset ulottuvuudet 5 op

Aika: 28.10.-31.12.2020

Opettaja: YTT Mervi Issakainen

Tavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
• tuntee erilaisia teoreettisia näkökulmia lasten ja nuorten sosiaalisten suhteiden merkitykseen.
• osaa tunnistaa sosiaalisten verkostojen ja vertaisryhmien merkityksen lasten ja nuorten psykososiaaliselle kehitykselle ja hyvinvoinnille.
• ymmärtää erilaisten kulttuuristen mallien ja ajattelutapojen merkityksen lasten ja nuorten psykososiaaliselle kehitykselle ja hyvinvoinnille.
• tunnistaa lasten ja nuorten verkkomaailmassa toimimiseen liittyviä mahdollisuuksia ja riskejä.
• osaa soveltaa oppimaansa työelämässä tai ylipäätään arjessa lasten ja nuorten kanssa toimiessaan.

Sisältö: Lapsen ja nuoren sosiaaliset verkostot ja vertaisryhmät. Kulttuuriset mallit ja ajattelutavat. Verkkoyhteisöt.

Kirjallisuus:
Oppimistehtävien yhteydessä Moodlessa jaettava materiaali.

Suoritustapa: verkko-opinnot: verkkotallenteet, luentopäiväkirja, oppimistehtävä. Lisäksi vertaistyöskentely, joka suoritetaan toisen opiskelijan oppimistehtävään perehtymällä ja tätä kommentoimalla. Opintojakso suoritetaan omatoimisesti työskennellen. 


Stressi- ja kriisitilanteet lapsuudessa ja nuoruudessa 5 op

Aika: 13.1.-15.3.2021
Opintojakson luennot järjestetään Kuopiossa; mahdollisuus osallistua Kymenlaakson kesäyliopistossa. (Aika ilmoitetaan myöhemmin.)

Kouluttajat: Lastenpsykiatrian professori Ilona Luoma (vastuuopettaja), lastenpsykiatrian osastonylilääkäri Anita Puustjärvi ja psykologi Noora-Maria Ahl

Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa lasta ja nuorta uhkaavien traumojen ja kriisien (mm. kaltoinkohtelun ja väkivallan) lyhyt- ja pitkäkestoisia vaikutuksia kehitykseen ja elämään sekä tunnistaa stressin merkityksen lapsen ja nuoren kehityksen kannalta.

Sisältö    
Akuutin, kroonisen ja traumaattisen stressin ilmeneminen, synty, ja hoito sekä stressin psyykkiset ja fyysiset vaikutusmekanismit. Erilaisten kriisi- ja traumakokemusten, kaltoinkohtelun, perheväkivallan, koulukiusaamisen ja muiden yhteiskunnassa vaikuttavien eri väkivallan muotojen sekä menetysten ja elämänmuutosten merkitys lapsen kehitykselle.

Kirjallisuus: Tiedot löytyvät Moodle-oppimisympäristöstä.

Suoritustapa: Verkko-opinnot, mahdollisuus osallistua myös luennoille (ajat ilmoitetaan myöhemmin): luennot 8 t, ja omatoimisena opiskeluna essee ja verkkotyöskentelyä (luentotallenteet, verkkotehtävät ja vertaistyöskentely)


Oppiminen ja koulusuoriutuminen 5 op

Aika: 17.2.-12.4.2021

Opettajat: Lastenpsykiatrian professori Ilona Luoma (vastuuopettaja), KM, Erityisluokanopettaja Jaana Jerkku

Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa keskeisiä tekijöitä, jotka biologisella, sosiaalisella ja tunne-elämän tasolla aiheuttavat oppimisvaikeuksia ja ongelmia lasten ja nuorten koulunkäynnissä.

Sisältö: Lasten psyykkisten häiriöiden ja oppimisen väliset yhteydet. Aivot ja oppimisvaikeudet; Lasten ja nuorten oppimisvaikeudet ja koulu. Positiivinen psykologia ja vahvuusperustainen opetus. Kodin ja koulun yhteistyö.

Kirjallisuus: Tiedot löytyvät Moodle-oppimisympäristöstä.

Suoritustapa: Verkko-opinnot; luentotallenteet, oppimistehtävät ja verkkotentti.


Lasten, nuorten ja perheiden palvelut kasvun tukena 5 op

Aika: 6.4.-24.5.2021

Opettaja: Professpro Riitta Vornanen (vastuuopettaja)

Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa keskeisten kasvatus-, sosiaali- ja terveyspalvelujen toiminnan ja merkityksen lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin tukemisessa ja ongelmien ehkäisyssä.

Sisältö: Palvelujärjestelmä lasten ja perheiden tukena, lastenneuvola, kouluterveydenhuolto, kasvatus, koulu ja varhaiskasvatus, oppilashuolto, perhesosiaalityö ja lastensuojelun sosiaalityö lapsia, yhteistyö palvelujärjestelmässä, ehkäisevä työ ja ammatillinen tuki lapsia, nuoria ja perheitä tukemassa.

Kirjallisuus: Tiedot löytyvät Moodle-oppimisympäristöstä.

Suoritustapa: verkko-opinnot; luentotallenteet, vertaistyöskentely, oppimistehtävä ja essee


Ravitsemustieteen opinnoista:

Ravitsemus ja liikunta 4 op

Aika: 4.1.-1.3.2021

Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa määritellä liikunnan aiheuttamat yleiset ravitsemusfysiologiset tarpeet sekä tarkemmin eri liikuntamuotojen, liikunnan määrän ja tehon, iän ja erityistilanteiden asettamat ravitsemusfysiologiset vaatimukset
- tunnistaa urheilijan ravitsemusohjauksen kannalta keskeiset liikunnan aiheuttamat ravitsemukselliset vaatimukset ja haasteet
- tunnistaa erilaisten ravintoon liittyvien tekijöiden keskeisimmät vaikutukset terveyteen ja yleiseen hyvinvointiin ja ymmärtää ylipaino-ongelman yleisyyden ja vaikutukset kansanterveydelle
- osaa määritellä keskeiset asiat laihdutuksessa ja painonhallinnassa sekä soveltaa tietoja käytännössä.

Sisältö: Ravintoaineet ja ravitsemussuositukset, liikuntasuositukset, painonhallinta ja urheilijan ruokavalio, urheilijan ravitsemusohjaus

Suoritustapa: Verkko-opinnot; verkkotallenteet, oppimistehtävät, vertaistyöskentely. Opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä.

Kirjallisuus:

Verkossa oleva materiaali.
Oheislukemistona Ilander, O. ym. (toim.): Liikuntaravitsemus – tehoa, tuloksia ja terveyttä ruuasta. Vk-kustannus 2014.


Ruokakulttuuri 2 op

Aika: ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: Dosentti Irma Nykänen

Tavoitteet: Opiskelijan odotetaan ymmärtävän kulttuuristen ja sosiaalisten tekijöiden vaikutusta ruokakäyttäytymiseen, tunnistavan ruoan sosiokulttuurisia merkityksiä, tietävän perusasioita suomalaisen ruokakulttuurin historiasta, ymmärtävän syömisen erilaisia suuntauksia ja ruokakulttuurien moninaisuutta.

Sisältö: Opintojakso käsittelee ruoan ja syömisen sosiologisen tutkimuksen keskeisiä tutkimusnäkökulmia ja käsitteitä. Suomalaisen ja kansainvälisen tutkimuksen avulla esitellään kulttuuristen ja sosiaalisten tekijöiden merkitystä ruoan valinnassa. Erityisen huomion kohteena ovat syömisen järjestelmä, ns. kunnon aterian merkitys syömisessä, ruoan ja syömisen monimutkaistuminen nyky-yhteiskunnassa sekä ruokakulttuuria monipuolistavat uudet suuntaukset.

Suoritustapa: Verkkotentti

Oppimateriaali:  Tiedot löytyvät Moodle-oppimisympäristöstä.


Oikeus muutoksiin pidätetään.
 

Lisätietoja:
Rehtori Elina Ivakko
elina.ivakko@kymenlaakso.fi
puh. 040 555 9094

 


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 044 747 8501

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa