Sosiaali- ja terveyshallintotieteen perusopinnot 30 op (UEF)

  • Ajankohta: 01.01.2021 - 31.12.2021
  • Koulutuspaikka: Kymenlaakson kesäyliopisto, verkko-opinnot
  • Luennoitsija: UEF
  • Ilmoittautuminen päättyy: 31.05.2021
  • Hinta: 150 € + Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston rekisteröitymismaksu 220 €

Tapahtuman kuvaus

Sosiaali- ja terveyshallintotieteen perusopintokokonaisuus 30 op sisältää kuusi opintojaksoa, joissa tarkastellaan sosiaali- ja terveyshallintotieteiden taustaa ja kehitystä, sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän laajaa kokonaisuutta, sosiaali- ja terveydenhuollon johtamista ja johtamisteorioita sekä sosiaali- ja terveyshallintotieteen tutkimusta ja tutkimuksellisia lähtökohtia. Opintojaksoilla käsitellään eri aihealueita historiallisen kehityskulun, nykyisyyden sekä tulevaisuuden muutosten näkökulmista. Lisäksi perusopintokokonaisuus antaa akateemisia valmiuksia yliopisto-opintoihin. Perusopintokokonaisuuden vastuuhenkilönä toimii professori Johanna Lammintakanen.

Tavoitteet: Opiskelija
- tutustuu sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän kokonaisuuteen, palvelujärjestelmän taustateorioihin ja ohjaukseen ja ymmärtää niiden merkityksen sosiaali- ja terveyspalvelujen, johtamisessa, organisoinnissa ja päätöksenteossa
- oppii mmärtämään johtamisteorioiden historiaa ja vaikutusta nykypäivän sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden johtamisessa ja osaa soveltaa teoriatietoa käytännön työelämän näkökulmista
- perehtyy sosiaali- ja terveyshallintotieteen tieteenalaan, tutkimuksellisiin lähtökohtiin ja tieteellisen tiedon käyttöön yhteiskunnassa ja kehittää akateemisia valmiuksia yliopisto-opintoihin 

Huomioi, että opintojaksot toteutuvat tiettyyn aikaan ja niissä on aikataulutettuja tehtäviä. Kirjaudu opintojaksokohtaisiin Moodle-ympäristöihin hyvissä ajoin ennen opintojakson alkamista.

Opintojaksot:

Akateemisista opiskelutaidoista työelämänvalmiuksiin 5 op (OPIT)
Syksy 2021

Sosiaali- ja tereyshallintotieteen lähtökohdat 5 op (SOTELKO)
Syksy 2021

Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä 5 op (SOTEPAL)
7.1.-30.5.2021 tai 1.6.-31.7.2021

Johtamis- ja organisaatiotieteiden klassikot 5 op (KLASS)
2.9.2020-30.6.2021

Sosiaali- ja terveysjohtamisen perusteet 5 op (JOPE)
14.1.-30.3.2021

Sosiaali- ja terveyshallintotieteen tutkimus 5 op (SOTETUT)
22.2.-26.4.2021


AKATEEMISISTA OPISKELUTAIDOISTA TYÖELÄMÄN VALMIUKSIIN 5 op
 
Osaamistavoitteet:

  • Opiskelija perehtyy akateemisen opiskelun piirteisiin ja pohtii akateemiseksi toimijaksi kasvun vaatimuksia.
  • Tunnistaa ja tavoitteellisesti arvioi, hyödyntää ja kehittää omia oppimis- ja työelämävalmiuksia ja -taitoja akateemisena toimijana ja verkkoympäristössä.
  • Oppii tiedonhakua. Aktivoituu tieteen seuraamiseen lähdekriittisyyttä soveltaen.
  • Tunnistaa tieteellisyyden keskeisiä piirteitä ja ymmärtää teorian kytköksiä arjen ilmiöihin. Tunnistaa tieteelliseen toimintaan liittyviä eettisiä periaatteita.
  • Hyödyntää lähdemateriaalia tieteellisen kirjoittamisen periaattein ja soveltaa teoreettista tietoa käytäntöön kriittistä reflektointia harjoitellen itseohjautuvasti ja verkkoympäristössä.

Sisältö: Oman oppimisen ja oppijuuden sekä työelämävalmiuksien analysointi ja pohdinta. Tieteen kriittinen mediaseuranta. Tieteellisyyden peruskäsitteisiin perehtyminen ja soveltaminen arjen ilmiöihin. Tieteen eettisiin periaatteisiin perehtyminen. Verkkokeskustelu ja rakentavat vertaispalautteet. Tieteellinen argumentointi oppimistehtävissä tieteellisiä lähteitä hyödyntäen sekä tieteellisen kirjoittamisen pelisääntöjä tunnistaen ja noudattaen.

Suoritustavat: Oppimistehtävät, verkkokeskustelu

Toteutustavat: Verkko-opintojakso, itsenäinen työskentely


SOSIAALI- JA TERVEYSHALLINTOTIETEEN LÄHTÖKOHDAT 5 op
 
Osaamistavoitteet: Ymmärtää sosiaali- ja terveyshallintotieteen lähtökohtia, kehitystä ja nykytilaa. Tunnistaa hallintotieteen keskeisiä käsitteitä ja teorioita ja osaa soveltaa teoriatietoa sosiaali- ja terveydenhuollon kontekstiin. Ymmärtää tieteellisen tiedon merkitystä sosiaali- ja terveydenhuollon päätöksenteossa ja johtamisessa.

Sisältö: Sosiaali- ja terveyshallintotieteen tausta ja kehitys. Hallintotieteen perusteoriat ja peruskäsitteet. Tieteellisen tiedon perusymmärrys.

Suoritustavat: Oppimistehtävät, verkkokeskustelu

Toteutustavat: Verkko-opintojakso, itsenäinen työskentely


SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJÄRJESTELMÄ 5 op
 
Osaamistavoitteet: Opiskelija oppii analysoimaan ja jäsentämään suomalaisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän kokonaisuutta sekä siihen liittyvää sosiaali- ja terveydenhuollon poliittishallinnollista järjestelmää, päätöksentekoa ja ohjausta kunta, alue/maakunta ja valtion tasolla. Tunnistaa taloudellisen ohjauksen roolin palvelujärjestelmässä. Tunnistaa ja oppii tulkitsemaan keskeistä sosiaali- ja terveydenhuoltoa ohjaavaa lainsäädäntöä.

Sisältö: Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän kokonaisuus ja uudistamissuunnat. Taloudellinen organisointi, päätöksenteko, ohjaus ja toimeenpano sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Suoritustavat: Oppimistehtävät, verkkotyöskentely

Toteutustavat: Verkko-opintojakso, itsenäinen työskentely 


JOHTAMIS- JA ORGANISAATIOTIETEIDEN KLASSIKOT 5 op
 
Osaamistavoitteet: Opiskelija tunnistaa keskeiset koulukunnat ja kehityksen murroskohdat hallinto-, organisaatio- ja johtamistieteissä. Muistaa mitkä ovat olleet keskeisiä tiedollisia virstanpylväitä erityisesti teollistumista edeltävänä aikakautena aina vuodesta 1491 (eKr.) 1900 -luvun alkuun. Pystyy päättelemään, miten teollistuminen ja valtioiden synty ja kasvu eriyttivät organisaatiotutkimuksen liike- ja kauppa- ja taloustieteiksi sekä julkishallinto ja politiikkatieteiksi.

Sisältö: Organisaatio- ja hallintotieteiden koulukunnat, keskiaika, kapitalismin ja teollistumisen aikakauden vaikutus modernien organisaatioiden syntyyn ja niiden käsitteelliset ilmentymät nykypäivän organisaatioissa.

Suoritustavat: Verkkotyöskentely, verkkotentti

Toteutustavat: Verkko-opintojakso, itsenäinen verkkotyöskentely


 SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAMISEN PERUSTEET  5 op
 
Osaamistavoitteet: Opiskelija tunnistaa johtamisen peruskäsitteet ja osaa käyttää niitä kirjallisessa ja suullisessa keskustelussa. Tuntee johtamisteoreettisia suuntauksia ja hyödyntää niitä johtamisen analysoinnissa. Tuntee moniammatillisen johtamisen erityispiirteet, henkilöstövoimavarojen ja muutoksen teoriaa ja osaa soveltaa niitä käytännön tilanteiden jäsentämiseen. Soveltaa johtamisen teoriatietoa sekä sosiaali- ja terveydenhuollon kontekstiin että omaan johtamisen kokemusmaailmaansa.

Sisältö: Monimuotoinen johtaminen sosiaali- ja terveydenhuollossa. Johtamisen käsitteet, määrittely ja johtamisteoreettiset suuntaukset. Moniammatillinen johtaminen strategisen johtamisen, tiimien johtamisen ja asiakkuusprosessien johtamisen näkökulmista. Uudistuva sosiaali- ja terveydenhuolto  ja henkilöstövoimavarojen johtaminen. Muutostilanteet johtamisen haasteena.

Suoritustavat: Oppimistehtävät, verkkotyöskentely

Toteutustavat: Verkko-opintojakso, itsenäinen työskentely 


SOSIAALI- JA TERVEYSHALLINTOTIETEEN TUTKIMUS 5 op
 
Osaamistavoitteet: Opiskelija perehtyy sosiaali- ja terveyshallintotieteen tieteenalaan, tutkimusalueeseen ja tutkimuksiin. Perehtyy metodologiaan ja tutkimuksissa käytettyihin metodologisiin valintoihin. Saa valmiuksia tiedonhankintaan valitsemassaan aiheessa.

Sisältö: Sosiaali- ja terveyshallintotieteeteen tutkimusalueeseen ja metodologiaan perehtyminen soveltuvan kirjallisuuden avulla. Tutkimuksella tuotetun tiedon soveltaminen sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän kehittämisessä.

Suoritustavat: Oppimistehtävät, verkkotyöskentely

Toteutustavat: Verkko-opintojakso, itsenäinen työskentely 


Oikeus muutoksiin pidätetään.

Lisätietoja:
Rehtori Elina Ivakko
elina.ivakko@kymenlaakso.fi
puh. 040 555 9094


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 044 747 8501

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa