Oppiminen ja koulusuoriutuminen 5 op (UEF)

  • Ajankohta: 17.02.2021 - 12.04.2021
  • Koulutuspaikka: Kymenlaakson kesäyliopisto, verkko-opinnot
  • Luennoitsija: Lastenpsykiatrian professori Ilona Luoma ja KM, erityisluokanopettaja Jaana Jerkku
  • Ilmoittautuminen päättyy: 03.02.2021
  • Hinta: Kymenlaakson kesäyliopiston maksu 40 € + Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston maksu 50 €

Tapahtuman kuvaus

Opintojakso kuuluu "Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi"-perusopintoihin ja sopii suoritettavaksi myös yksittäisenä jaksona.

Aika: 17.2.-12.4.2021

Ilmoittautuminen avoimen yliopiston ilpa-linkin kautta viimeistään 10.2., WebOodiin viimeistään 17.2. ja moodleen viimeistään 24.2.!

Kohderyhmä:  
Opinnot soveltuvat kaikille lasten ja nuorten parissa kasvatustyötä tekeville, esim. opettajille ja muille kasvatusalan ammattilaisille, sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle sekä näiden alojen opiskelijoille ja kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Tavoitteet:   
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa keskeisiä tekijöitä, jotka biologisella, sosiaalisella ja tunne-elämän tasolla aiheuttavat oppimisvaikeuksia ja ongelmia lasten ja nuorten koulunkäynnissä.

Sisältö:   
Lasten psyykkisten häiriöiden ja oppimisen väliset yhteydet. Aivot ja oppimisvaikeudet; Lasten ja nuorten oppimisvaikeudet ja koulu. Positiivinen psykologia ja vahvuusperustainen opetus. Kodin ja koulun yhteistyö.

Suoritustapa: Verkko-opinnot; luentotallenteet, oppimistehtävät ja verkkotentti.

Kirjallisuus:

1. ADHD (aktiivisuuden ja tarkkaavaisuuden häiriö) Käypä hoito -suositus, 2017. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Lastenneurologinen yhdistys ry:n, Suomen Nuorisopsykiatrisen yhdistyksen ja Suomen Lastenpsykiatriyhdistyksen asettama työryhmä. 

2. Kaltiala-Heino R, Ranta K & Fröjd S: Nuorten mielenterveys koulumaailmassa. Duodecim, 2010.   

3. Kehityksellinen kielihäiriö (kehityksellinen erityisvaikeus, lapset ja nuoret). Käypä hoito -suositus 2019. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Foniatrit ry:n ja Suomen Lastenneurologisen Yhdistyksen asettama työryhmä. 

4. Kujala T. ym. (toim.) 2012. Aivot, oppimisen valmiudet ja koulunkäynti. OPH. 

5. Kumpulainen, K. ym. (toim.): Lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria. Duodecim 2016, Luku 7: Puheen, kielen, motoriikan ja oppimiskyvyn kehityshäiriöt, s. 203-216. Muita osia voi hyödyntää soveltavin osin tehtävien ja esseen teossa. 

6. Käytöshäiriöt (lapset ja nuoret) Käypä hoito –suositus, 2018. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Lastenpsykiatriyhdistyksen, Suomen Nuorisopsykiatrisen yhdistyksen ja Suomen Psykiatriyhdistyksen Nuorisopsykiatrian jaoksen asettama työryhmä. Vanhempainliitto.  

7. Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007. Opetushallitus ja Suomen Vanhempainliitto 

8. Mertaniemi, R. 2018. Vanhempien barometri 2018. Koululaisten vanhempien näkemyksiä lasten koulunkäynnistä sekä kodin ja koulun yhteistyöstä. Suomen Vanhempainliitto. 

9. Mikkonen K, Nikander K & Voutilainen A. 2015. Koulun ja terveydenhuollon keinot oppimisvaikeuksien tunnistamisessa ja hoidossa. Suomen lääkärilehti 12/2015:70. 

10. Moilanen I, Mattila M-L, Loukusa S ja Kielinen M. 2012. Autismikirjon häiriöt lapsilla ja nuorilla. Duodecim 128:1453–62. 

11. Nuorten terveystalo.fi

12. Puustjärvi A & Luoma I. 2019. Mutta onko tämä lapsi koulukuntoinen? Koulunkäyntikyvyn arviointi ja tukeminen. Lääkärilehti 2/2019, 114-120

13. Säävälä M. 2012. Koti, koulu ja maahanmuuttaneiden lapset. Oppilashuolto ja vanhemmat hyvinvointia turvaamassa. Väestöliitto 2012. Koti, koulu ja maahanmuuttaneiden lapset. Oppilashuolto ja vanhemmat hyvinvointia turvaamassa.

14.Vuori M, Tuulio-Henriksson A & Autti-Rämö I. 2018. Perhekuntoutus lapsen tunteiden säätelyn ja käyttäytymisen pulmissa. Lääkärilehti 19/2018. 

15. Muu verkossa ilmoitettu materiaali

Arviointi: Suoritukset arvioidaan asteikolla 0–5. Oppimistehtävä ja tentti hyväksytty/hylätty, essee hyl/1-5, arvosana määräytyy esseen arvosanan perusteella.


Lisätietoja: 
Elina Ivakko
puh. 040 555 9094
elina.ivakko@kymenlaakso.fi


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 044 747 8501

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa