Sosiaalityön perusopinnot 25 op (UEF)

1.1.2020 - 31.12.2020

Opintoihin on jatkuva haku!

Sisältö: Sosiaalityön perusopintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija on perehtynyt sosiaalityön teoreettiseen ja ammatilliseen perustaan. Opiskelija tunnistaa hyvinvoinnin vajeita ja palvelujärjestelmän vaikutusmahdollisuuksia sekä hahmottaa sosiaalityön tutkimusperustaisena ammattina.

Opintokokonaisuus koostuu seuraavista opintojaksoista:

 •     Sosiaalityön ammatillisuus ja toimintaympäristö (5 op), syksy 2019
 •     Rakenteellinen ja vaikuttava sosiaalityö (5 op), syksy 2019
 •     Sosiaalityön teoreettiset perusteet (5 op), kevät 2020
 •     Sosiaalityön käytäntö 1: toimijuuden ja tukemisen perusteet (5 op), kevät 2020
 •     Tutkiva sosiaalityö (5 op), kevät 2020


Tavoitteet: Sosiaalityö oppiaineena yhdistää ihmistä ja hänen elämäntilannettaan koskevan tiedon laajempaan ymmärrykseen yhteiskunnasta. Sosiaalityössä korostuvat ihmisten sosiaalisten oikeuksien, toimintaedellytysten ja elämänotteen vahvistaminen. Sosiaalityön opinnot antavat mahdollisuuden sekä ammatilliseen asiakastyöhön että toimimiseen sosiaalityön asiantuntijana suunnittelu-, tutkimus- ja johtotehtävissä.

Tutortunnit: Opintojen yhteydessä on mahdollisuus osallistua tutortunneille, joissa tutor Anne Korpelainen auttaa sinua opinnoissa eteenpäin.Tutor-tapaamiset järjestetään jokaisen opintojakson alun yhteydessä seuraavasti:

9.9.   klo 9-10.30/Kouvolan Hovioikeuden 1-Sali
        Klo 13-14.30/Jylppy, kokoustila Lokki

7.10. klo 9-10.30/Jylppy, kokoustila Sorsa
        Klo 13-14.30/Kouvolan Hovioikeuden 1-Sali

 28.10.klo 9-10.30/ Kouvolan hovioikeuden 1-Sali
        Klo 13-14.30/Jylppy, kokoustila Lokki

18.11.klo 9-10.30/Jylppy, kokoustila Lokki
        Klo 13-14.30/Kouvolan hovioikeuden 1-Sali    

 
SOSIAALITYÖN AMMATILLISUUS JA TOIMINTAYMPÄRISTÖ 5 op

Ajankohta: 9.9.-15.11.2019 verkko, chat-ohjaus 26.9.19 ja 10.10.19 klo 18-20.

JAKSOLLE TULEE ILMOITTAUTUA/KIRJAUTUA VIIMEISTÄÄN 15.9.2019 - SEN JÄLKEEN SINNE EI ENÄÄ OTETA UUSIA OPISKELIJOITA. 

Suoritustavat: Vuorovaikutteiset luennot (sisältäen luentotallenteita), kirjallisuustentti, tutustumiskäynnit (8 h), verkkotyöskentely. Luentoja ei tentitä, vaan ne suoritetaan verkkoympäristössä keskustelu- ja yksilötehtävin. Opintojakson suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen.

Sisältö: Sosiaalityölle keskeiset käsitteet, arvot, etiikka ja toimintaympäristöt. Sosiaalityön yhteiskunnallinen ja tieteellinen konteksti sekä teoreettisten, käytännöllisten sekä käytännön suhde tutkimuksen ja teoriaan. Näitä tarkastellaan suhteessa sosiaalityön kohdeilmiöihin ja niiden määrittymiseen sekä sosiaalityön ammatilliseen tiedonmuodostukseen.

Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet 1) paikantaa sosiaalityötä käytännön ammattina ja tieteenalana, 2) jäsentää sosiaalityötä osana yhteiskunnallista toimintaympäristöä, 3) tunnistaa ja tulkita sosiaalityön kohdeilmiöitä ja eettisiä periaatteita.

Toteutus: Oppimistehtävät verkossa, kirjallisuustentti, tutustumiskäynnit (8h).

Opettaja: Yliopisto-opettaja, YTM Mari Suonio

Arviointi: Suoritukset arvioidaan asteikolla 0–5.

Kirjallisuustentin voi suorittaa Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston yleisinä tenttipäivinä: 21.10., 11.11. ja 2.12.2019 klo 16-20. Yksi varsinainen tentti ja kaksi uusintamahdollisuutta. 

Tenttikirjallisuus: 1) Juhila, K.: Sosiaalityöntekijöinä ja asiakkaina. Tampere: Vastapaino, 2006 TAI Törrönen. M. ym. (toim.) Vastavuoroinen sosiaalityö. Helsinki: Gaudeamus, 2016.2) Saari, J. Huono-osaiset. Gaudeamus 2015. TAI Forssén, K & Roivainen, I. & Ylinen, S. & Heinonen, J. Kohtaako sosiaalityö köyhyyden? Sosiaalityön tutkimuksen vuosikirja 2011. Unipress.

Oheismateriaali: Kananoja, J., Lähteinen, M., Marjamäki, P., Laiho, K., Sarvimäki, P., Karjalainen, P. & Seppänen, M.: Sosiaalityön käsikirja. Helsinki: Tietosanoma, 4. uudistettu painos, 2016.


RAKENTEELLINEN JA VAIKUTTAVA SOSIAALITYÖ 5 op

Ajankohta: Luennot : Riitta Vornanen 25.-26.10.19 pe klo 17-20.30 ja la klo 9-15, Janissa Miettinen 8.-9.11.19. la klo 17.00-20.30 ja la klo 9-15. Luennot välitetään ac-yhteydellä Kymelaakson kesäyliopistoon

Suoritustapa: Luennot (16 h) ja oppimistehtävät.

Sisältö: Opintojakson sisältöjä ovat evidence-based -ajattelu sosiaalityön kontekstissa, vaikuttavuuden kysymykset, tutkimuskatsaukset, rakenteellisen ja politiikkatason käsitteet ja lähestymistavat.

Tavoitteet: Opintojakson tavoitteena on johdattaa tutkimusperustaiseen ja rakenteelliseen sosiaalityöhön ryhmien, yhteisöjen ja organisaatioiden näkökulmasta, sekä sosiaalityön vaikuttavuuden käsitteeseen ja näkökulmiin. Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on valmiuksia tunnistaa yhteiskunnalliseen kehitykseen liittyviä rakenteellisen sosiaalityön ja hyvinvointipolitiikan haasteita sekä sosiaalityön vaikuttavuuden kysymyksiä.

Opettaja: Prof. Riitta Vornanen ja nuorempi tutkija Janissa Miettinen.

Arviointi: Suoritukset arvioidaan asteikolla 0–5.

Kirjallisuus:

Raunio, Kyösti. 2010. Onko näyttöön perustuvalla käytännöllä tulevaisuutta sosiaalipalveluissa? Janus, 18(4), 387-395.

Roivainen, I. & Nylund, M. & Korkiamäki, R. & Raitakari, S. (toim.) 2008. Yhteisöt ja sosiaalityö. Kansalaisen vai asiakkaan asialla?. PS-kustannus.

Pohjola, A. & Kemppainen, T. & Väyrynen, S. 2012. Sosiaalityön vaikuttavuus. Juvenes Print: Tampere.


SOSIAALITYÖN TEOREETTISET PERUSTEET 5 op

Ajankohta: 13.1.-30.4.2020

Suoritustavat: Luennot (12 h) ja yhdistetty luento- sekä kirjatentti, joko verkkotenttinä tai opintopiirinä.

Tavoite:
Opiskelija tuntee sosiaalityön keskeiset oppisuunnat ja ymmärtää niiden yhteyksiä erilaisiin ihmis-, yhteiskunta- ja tiedekäsityksiin. Opiskelijalla on valmius kehittää omaa itseymmärrystä sosiaalityöstä osana henkilökohtaista ammatillista kasvua.

Sisältö:
Sosiaalityön itseymmärrystä muovanneet käsitykset sosiaalityön luonteesta ja tehtävistä. Sosiaalityö tutkimusperustaisena oppi- ja työalana.

Tenttikirjallisuus:

 • Raunio, Kyösti: Olennainen sosiaalityössä. 2. uud. laitos. Gaudeamus 2009 (tai uudempi painos).
 • Toikko, Timo: Sosiaalityön ideat. Johdatus sosiaalityön historiaan. Vastapaino 2005.
 • Mäntysaari, Mikko & Pohjola, Anneli & Pösö, Tarja (toim.): Sosiaalityö ja teoria. PS-kustannus 2009.

Arviointi: Suoritukset arvioidaan asteikolla 0–5. Luennot 30 %, kirjallisuus 70 %.

Opettaja: Prof. Timo Toikko


SOSIAALITYÖN KÄYTÄNTÖ 1: TOIMIJUUDEN TUKEMISEN PERUSTEET 5 op

Opetuksen aika ja paikka: Verkko-opintojakso: 3.2. - 30.4.2020.
Verkkoseminaari, seminaarityö ja käytännön harjoittelu 30 tuntia, työskentely verkko-oppimisympäristössä.
Harjoittelu tarkoittaa tutustumista kolmannen sektorin toimintaan sosiaalityön näkökulmasta ja opiskelija järjestää harjoittelupaikan itse. Harjoittelu ohjeistetaan tarkemmin opintojakson alussa.

Huom! Opintojaksolle tulee kirjautua viimeistään su 16.2.2020, jotta opiskelu toteutuu suunnitellussa aikataulussa.

Suoritustapa: Verkkoseminaariin osallistuminen, seminaarityön laatiminen, sen esittäminen verkkoseminaarissa sekä käytännön harjoittelu 30 tuntia.

Tavoite:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija on tutustunut ammatilliseen sosiaalityöhön, kolmannen sektorin toimintaan ja projektityöhön. Opiskelija tunnistaa ihmisten haastavien elämäntilanteiden merkityksiä ja niistä aiheutuvien tuen tarpeiden lähtökohtia. Opiskelija hahmottaa sosiaalityön erilaisia asiakkuuksia ja sosiaalityön käytännön roolia osana palvelujärjestelmää.

Sisältö:
Opintojaksolla käsitellään sosiaalityön asemaa erilaisissa toimintaympäristöissä, sosiaalipalveluiden järjestö- ja projektityötä ja niiden kytkentää sosiaalityöhön.

Kirjallisuus:

 • Strömberg-Jakka. M. & Karttunen, T. (toim.) 2012 Sosiaalityön haasteet. Tukea ammattilaisen arkeen. PS-kustannus.
 • Kotiranta, T. & Niemi, P. & Haaki, R. (toim.) 2011. Sosiaalisen toiminnan perusta.
 • Lisäksi opintojakson aikana sovittava muu seminaaritöiden aihepiireihin kuuluva kirjallisuus (kirjallisuuslista Moodlessa).

Arviointi: Suoritukset arvioidaan asteikolla 0–5. Kurssin arviointi: itsearviointi 20 %, seminaarityön arviointi 60 % ja seminaariesityksen arviointi 20 %.

Lisätietoja: Opintojakson saa hyväksiluettua sosionomi amk, geronomi amk tai yhteisöpedagogi amk koulutuksella. Hyväksilukua voi hakea myös lähialojen soveltuvalla korkeakoulututkinnolla (kandidaatin- tai maisterintutkinto yhteiskunta-, kasvatus- ja terveystieteissä), johon liittyy vähintään 12 kuukauden mittainen työkokemus sosiaalialalta.

Toteutus: Verkkoseminaari, käytännön harjoittelu (30h).

Opettaja: projektitutkija, YTM Hanna Ristolainen


TUTKIVA SOSIAALITYÖ 5 op

Opetuksen aika ja paikka:
Verkkoalusta auki ajalla 2.3. - 22.5.2020.

Huom! Opintojaksolle tulee kirjautua viimeistään su 8.3.2020, jotta opiskelu toteutuu suunnitellussa aikataulussa.

Toteutus: Seminaarit omalla paikkakunnalla (päivä vahvistetaan myöhemmin), verkkotehtävät, tieteellinen essee.

Suoritustavat: Verkkotyöskentelyä, verkkoluentoja ja luentotallenteita. Opiskelijat laativat jakson sisältöön liittyvän tieteellisen esseen, joka käsitellään seminaarissa jakson lopussa. Seminaari edellyttää läsnäoloa. Suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista seminaareihin ja verkkotyöskentelyyn, tieteellisen esseen kirjoittaminen. Opintojakso tulee suorittaa kokonaisuudessaan saman lukuvuoden aikana.

Tavoite:
Opiskelija osaa tunnistaa sosiaalityön tutkimuskohteita ja tutkimuksellisia lähestymistapoja, määritellä sosiaalityön tiedontuottamisen erityisyyttä ja tutkimuseettisiä periaatteita sekä antaa esimerkkejä sosiaalityön tutkimuksen ja käytännön suhteesta. Opiskelija osaa tulkita käytännön ilmiöitä, rakenteita ja toimintoja laajemmassa yhteiskunnallisessa yhteydessä. Opiskelija osaa tunnistaa sosiaalityön tutkimuksen raportoinnin muotoja, rajata tutkimuskysymyksen ja vastata siihen, kirjoittaa tieteellisen esseen prosessikirjoittamisen periaatteita noudattaen ja osallistua seminaarityöskentelyyn.

Sisältö:
Sosiaalityön tutkimuskohteet, tutkimukselliset lähestymistavat ja tutkimuseettiset periaatteet. Tieteellinen argumentointi, raportointi sekä tieteellisen kirjoittamisen prosessi, ohjeet ja säännöt. Seminaarityöskentelyn käytännöt.

Kirjallisuus: Oppimateriaalina jaksolla jaettava materiaali.

Arviointi: Suoritukset arvioidaan asteikolla 0-5.

Opettaja: Yliopisto-opettaja

 
Maksut: 230€ + avoimen yliopiston rekisteröitymismaksu 220€

llmoittautuminen on sitova. Osallistumisen voi perua veloituksetta viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä.   Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista laskutetaan puolet osallistumismaksusta. Mikäli peruutus jää kokonaan tekemättä tai mikäli opinnot keskeytetään, laskutetaan koko osallistumismaksu. Poikkeuksena ovat lääkärintodistuksella todennetut sairastumiset. Opintojen perumisesta tai keskeyttämisestä tulee ilmoittaa kirjallisesti kesäyliopiston toimistoon.

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Mikäli ilmoittaudut yksittäiselle opintojaksolle, tee ilmoittautuminen s-postitse: anna-maria.hentila@kymenlaakso.fi

Tutustu avoimeen yliopistoon blogissamme.

Lue myös "Kiinnostaako sosiaalityö?".

Ilmoittautumiset kesäyliopistoon 1.1.2020 mennessä.
Lisätietoja: Anna-Maria Hentilä
Puh: 040 538 0213
Sähköposti: anna-maria.hentila@kymenlaakso.fi

Kurssille ilmoittautuminen

Muistathan, että ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme puolet osallistumismaksusta. Mikäli peruutusta ei tehdä ollenkaan, perimme koko maksun.

Koulutusvahvistus/-peruutus lähetetään sähköpostitse viimeistään viikko ennen ko. koulutuspäivää.

Ilmoittautumislomakkeen lähetä-painiketta klikattuasi saat viestin ”Ilmoittautumisesi on rekisteröity”. Mikäli viestiä ei tule, ilmoittautumisen lähetys on jostain syystä epäonnistunut. Ota tässä tapauksessa yhteyttä toimistoomme.

Rekisteriseloste »

(*) merkityt kentät ovat pakollisia

Henkilötiedot
Yhteystiedot
Tilastotiedot