Sosiaalityön aineopinnot 35 op (UEF)

1.1.2020 - 31.12.2020

Opintoihin on jatkuva haku!

Sosiaalityö oppiaineena yhdistää ihmistä ja hänen elämäntilannettaan koskevan tiedon laajempaan ymmärrykseen yhteiskunnasta. Sosiaalityössä korostuvat ihmisten sosiaalisten oikeuksien, toimintaedellytysten ja elämänotteen vahvistaminen. Sosiaalityön opinnot antavat mahdollisuuden sekä ammatilliseen asiakastyöhön että toimimiseen sosiaalityön asiantuntijana suunnittelu-, tutkimus- ja johtotehtävissä.

Opintokokonaisuus koostuu seuraavista opintojaksoista:

 • Tapauskohtainen sosiaalityö suhteina ja prosesseina (5 op), syksy 2019
 • Tilastollisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja kauppatieteilijöille (3 op), syksy 2019 ja kevät 2020
 • Sosiaalityön käytännön työmenetelmät/Social Work Practice Methods ( 5 op), syksy 2019
 • Laadullisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja kauppatieteilijöille (3 op), syksy 2019
 • Sosiaalioikeus sosiaalityössä (5 op), syksy 2019 ja kevät 2020
 • Sosiaalityön etiikka (5 op), kevät 2020
 • Sosiaalityön tilastollisten menetelmien harjoituskurssi ( 2 op), kevät 2020
 • Sosiaalityön laadullisten menetelmien harjoituskurssi (2 op), kevät 2020
 • Sosiaalinen kuntoutus elämänkaaren eri vaiheissa (5 op) kevät 2020

Edeltävät opinnot: Sosiaalityön perusopinnot.

Tutortunnit: Opintojen yhteydessä on mahdollisuus osallistua tutortunneille, joissa tutor Anne Korpelainen auttaa sinua opinnoissa eteenpäin.Tutor-tapaamiset järjestetään jokaisen opintojakson alun yhteydessä seuraavasti:

16.9. klo 9-10.30/Kouvolan Hovioikeus, kokoustila 335
        Klo 13-14.30/Jylppy, kokoustila Lokki

14.10. klo 9-10.30/Jylppy, kokoustila Lokki
        Klo 13-14.30/Kouvolan Hovioikeus, kokoustila 335

25.11.klo 9-10.30/ Kouvolan hovioikeus, kokoustila 335
        Klo 13-14.30/Jylppy, kokoustila Lokki

9.12. klo 9-10.30/Jylppy, kokoustila Lokki
        Klo 13-14.30/Kouvolan hovioikeus, kokoustila 335

TAPAUSKOHTAINEN SOSIAALITYÖ SUHTEINA JA PROSESSEINA 5 OP

Ajankohta: 9.9.-10.11.2019.
Seminaaripäivä 12.10 klo 9-16 Kouvola-talo, Arvola, Varuskuntakatu 11.

Tentit: 11.11.2019., 13.1.2020. tai  6.4.2020

Toteutus: Seminaari (8h), verkkotyöskentely (36h) ja oppimistehtävät, kirjatentti.

Sisältö: Opintojakson sisältöihin kuuluvat suunnitelmallinen sosiaalityön prosessi, dokumentointi mukaan lukien, asiakkaan kunnioittava kohtaaminen, motivoiva haastattelu ja haastavat asiakastilanteet

Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa erotella suunnitelmallisen sosiaalityön eri vaiheet suhteina ja prosesseina ja tunnistaa sosiaalityön tapauskohtaisena vuorovaikutustyönä. Lisäksi opiskelija osaa soveltaa asiakasta kunnioittavia kohtaamisen taitoja ja työmenetelmiä asiakasprosessin eri vaiheissa.

Opettaja: Yliopistonlehtori, YTT Riitta-Liisa Kinni, seminaarin vetää YTT Anita Sipilä

Kirjallisuustentti:
1) Milner Judith, Myers Steve & O´Byrne Patrick. Assessment in Social Work. London: Palgrave. 2015. (fourth edition)

2) Midgley James & Conley Amy (eds.): Social Work and Social Develop-ment. Theories and Skills for Developmental Social Work. Oxford University press. 2010.

Oheismateriaali:
1. Parton N. & O’Byrne: Constructive social work. Towards a new practice. Macmillan, 2000.
2. Richmond, Mary: What is social case work? An introductory description. Russell Sage Foundation, 1922 (tai myöhempi painos).
3. Trevithick, P. Social Work Skills: a Practice Handbook. Open University Press, 2005.

Arviointi: Suoritukset arvioidaan asteikolla 0–5. Opintojakso tulee suorittaa kokonaisuudessaan saman lukuvuoden aikana.


SOSIAALITYÖN KÄYTÄNNÖN TYÖMENETELMÄT 5 op

Ajankohta: 30.9.-13.12.2019

Toteutustavat: Monimuoto-opetusta, johon sisältyy verkkoluentoja, ryhmätehtävä ja itsenäinen työskentely Moodle-ympäristössä sekä kirjallisuustentti. 

Suoritustavat: Ryhmäessee ja aktiivinen työskentely verkkoympäristössä sekä kirjallisuustentti. Kirjallisuus tentitään avoimen yliopiston yleisinä tenttipäivinä. Yksi varsinainen ja kaksi uusintamahdollisuutta. Tenttipäivät lukuvuonna 2019 - 2020: 2.12.2019, 3.2.2020 ja 4.5.2020.

Sisältö: Sosiaalityössä käytetyt työmenetelmät, menetelmien teoreettiset lähtökohdat ja sovellukset.

Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee sosiaalityön käytännön työmenetelmiä, ymmärtää menetelmien teoreettisia lähtökohtia sekä osaa arvioida niiden eroja, yhteneväisyyksiä ja käytettävyyttä sosiaalityössä

Opettaja: Yliopisto-opettaja

Tentittävä kirjallisuus:

1. Thompson, N. 2018. Social Work Theory and Methods. The Essentials. New York: Routledge.
2. Healy, K. 2012. Social work methods and skills: the essential foundations of practice. New York: Palgrave Macmillan

Oheiskirjallisuus:

 • Adams, R., Dominelli, L. & Payne, M. 2009. Critical practice in social work. New York: Palgrave Macmillan  
 • Stepney, P. & Ford, D. 2012. Social work models, methods and theories. A framework for practice. Dorset: Russell House Publishing.
 • Brett A. Seabury, B.A., Seabury, B.H. & Garvin, C. D. 2011. Foundations of interpersonal practice in social work: promoting competence in generalist practice. 3rd ed. Thousand Oaks, Calif.: SAGE Publications
 • Folgheraiter, F. 2004. Relational social work: toward networking and societal practices. New York: Jessica Kingsley Publishers
 • Slater, L.K. & Finck, K. R. 2012. Social work practice and the law. New York: Springer
 • Teater, B. 2014. An introduction to applying social work theories and methods. 2nd ed. Maidenhead: McGraw-Hill Education
 • Teater, B. 2014. Contemporary Social Work Practice: a Handbook for Students. Maidenhead: McGraw-Hill Education
 • Thompson, N. 2009. Practicing social work. New York: Palgrave Macmillan
 • Thompson, N. 2010. Theorizing social work practice. New York: Palgrave Macmillan
 • Trevithick, P. 2012. Social work skills: a practice handbook, 3rd ed. Maidenhead: McGraw-Hill Education
   
  Arviointi: Suoritukset arvioidaan asteikolla 0-5.


TILASTOLLISTEN MENETELMIEN PERUSTEET YHTEISKUNTA- JA KAUPPATIETEILIJÖILLE 3 op

Ajankohta: verkkokurssi, mahdollisuus valita suoritusaika

Toteutus: Verkkotentti päivät: Syksy 2019:.17.9.2019, 22.10.2019 ja 3.12.2019. Kevät 2020:  18.2.2020, 14.4.2020 ja 2.6.2020.

Opettaja: YTT Timo Tammi


LAADULLISTEN MENETELMIEN PERUSTEET YHTEISKUNTA- JA KAUPPATIETEILIJÖILLE 3 op


Ajankohta: verkkotyöskentely 7.10.- 9.12.2019. Verkkotentit: joulukuu, helmi/maaliskuu, huhtikuu (yksi varsinainen ja kaksi uusintaa). Päivämäärät tarkentuvat syksyllä 2019. 

Suoritustapa: verkko-opintojakso. Itsenäinen työskentely verkko-oppimisympäristön (moodle) ja videoluentojen tuella. Verkkotentti.

Tavoite:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt laadullisen tutkimuksen tietoteoreettiseen ja eettiseen perustaan, laadullisen tutkimustiedon mahdollisuuksiin ja rajoituksiin sekä laadullisen tutkimuksen lähestymistapoihin, analyysimenetelmiin ja raportointiin.

Sisältö:
Laadullisen tutkimuksen lähtökohdat ja prosessi. Aineistonkeruu ja analysointi. Arviointi ja raportointi

Oppimateriaali:

 • Ruusuvuori, J. & Tiittula, L. (toim.): Haastattelu. Tutkimus, tilanteet ja vuorovaikutus. Vastapaino, 2005 (tai uudempi painos).
 • Muu opintojaksolla erikseen ilmoitettava materiaali.
  Arviointi:
  Suoritukset arvioidaan asteikolla: 0-5.

Opettaja: Ma. professori, YTT Sanna Laulainen.


SOSIAALITYÖN TILASTOLLISTEN MENETELMIEN HARJOITUSKURSSI  2 op

Lähiopetuksen ajankohdat: 18.1.2020, 1.2.2020. ja 15.2.2020 klo 9-16.

Suoritustapa: Ryhmätyö. Opintojakson suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista vähintään 80 % kurssin kontaktiopetuksesta ja opettajan antamien harjoitustehtävien tekemistä. Lähiopetus (20 t) ja verkkotyöskentely.

Tavoite:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kyselyaineiston keruun ja tallentamisen sekä yksinkertaisen analyysin sosiaalityön tutkimukselle tyypillisin menetelmin.

Sisältö:
Opiskelijat ideoivat pienryhmissä tutkimusongelman ja tutustuvat kyselylomakkeen laatimiseen. Tämän jälkeen harjoitellaan havaintomatriisin tekeminen SPSS:llä paperisesta kyselylomakkeesta. Opintojakson vetäjä käyttää valitsemaansa aineistoa, jolla SPSS-ohjelmistossa harjoitellaan yksinkertaisia muuttujamuunnoksia, jakaumien tarkastelua ja keskilukujen käyttöä sekä kahden muuttujan välisten riippuvuuksien tarkastelua. Lopuksi opiskelijat toteuttavat kurssin lopputyönä pienryhmissä tilastollisen harjoitustyön kurssin harjoitusaineistolla.intojakson suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista vähintään 80 prosenttiin kurssin kontaktiopetuksesta.

Opetusmateriaali: Opettajan jaksolla jakama materiaali.

Edeltävät opinnot:
Tilastollisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja kauppatieteilijöille. Suostellaan Johdatus empiirisen tutkimuksen menetelmiin- opintojaksoa.

Arviointi:
Suoritukset arvioidaan asteikolla: hyväksytty - hylätty.

Opettaja: yliopistonrehtori, YTT Veli-Matti Poutanen.


SOSIAALIOIKEUS SOSIAALITYÖSSÄ 5 op

Ajankohta: Opintojakso järjestetään kahdesti lukuvuonna 2.9.-30.11.19 ja 7.1.-30.4.2020.

Toteutus: Verkko, verkkotehtävät.

Suoritustavat: Opintojaksolle osallistuminen edellyttää aktiivista osallistumista verkko-oppimisympäristössä. Verkossa suoritettavat oppimistehtävät.  

Sisältö: Perus- ja ihmisoikeuksien perusteet, erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon kannalta merkityksellisten perus- ja ihmisoikeuksien näkökulmasta. Sosiaalioikeuden perusteet ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmä. Asiakkaan asema ja oikeudet. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten oikeudellinen asema.

Tavoitteet: Opintojaksolla perehdytään hallinto- ja sosiaalioikeudelliseen sääntelyyn sosiaalityön kontekstissa. Opiskelija hahmottaa opintojakson suoritettuaan perus- ja ihmisoikeuksien vaikutuksen sosiaali- ja terveydenhuollon hallintotoimintaan sekä sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevan sääntelykokonaisuuden perusteet ja ymmärtää siihen liittyvien hallinto- ja sosiaalioikeudellisten periaatteiden vaikutuksen. Opiskelija ymmärtää sosiaalityön professioon liittyvät oikeudelliset velvoitteet. Opintojakson tavoitteena on herätellä opiskelijan oikeudellisten ongelmien hahmottamiskykyä sekä perehdyttää hänet juridisen tiedonhankinnan ja oikeudellisen ratkaisutoiminnan perusteisiin.

Opettaja: OTM Oskari Korhonen.

Kirjallisuus:

 • Tuori, Kaarlo – Kotkas, Toomas 2016. Sosiaalioikeus.
 • Husa, Jaakko – Pohjolainen, Teuvo 2014. Julkisen vallan oikeudelliset perusteet.
 • Kulla, Heikki – Koskinen, Seppo 2016 Virkamiesoikeuden perusteet.
 • Mäenpää, Olli 2016. Julkisuusperiaate.
 • Araneva, Mirjam 2016. Lapsen suojelu.

Kirjallisuus löydettävissä Alma Talentin verkkokirjahyllystä.

Edeltävät opinnot: Sosiaalityön ammatillisuus ja toimintaympäristö, Rakenteellinen ja vaikuttava sosiaalityö, Sosiaalityön käytäntö I

Arviointi:
Suoritukset arvioidaan asteikolla 0–5.


SOSIAALITYÖN ETIIKKA 5 op

Opetuksen aika ja paikka: Verkko-opintojakso ajalla: 16.3.–15.5.2020. Verkkovälitteiset luennot 20.-21.3.2020, pe klo 16.30–20.00 ja la klo 8.30–15.00

Toteutustavat: Verkko-opetus. Työskentely koostuu verkkovälitteisistä luento-osuuksista (AC), pienryhmätyöskentelystä verkossa ja kirjallisuudesta.

Suoritustavat: Opiskelija rakentaa kurssin aikana oppimistehtävän, jossa hän hyödyntää kirjallisuutta, luentomateriaaleja sekä yhteistä verkkotyöskentelyä. Oppimistehtävä jaetaan verkkokeskustelussa pienryhmissä. Jakson suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista verkkotyöskentelyyn Moodlessa. 

Tavoite:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää eettisten näkökohtien merkityksen sosiaalityössä niin että osaa pohtia sosiaali- ja terveysalan eettistä tilaaeri tasoilla yhteiskunnassa, sosiaalityön käytännöissä sekä tutkimuksessa. Lisäksi hän osaa analysoida ongelmanratkaisujen erilaisia vaihtoehtojaeettiseltä kannalta.

Sisältö:
Opintojaksossa perehdytään sosiaalityön eettisiin kysymyksiin, erityisesti sosiaalityön ammattietiikkaan ja palvelujärjestelmien eettisen tilan arviointiin. Kurssilla käsitellään erilaisia eettisiä ristiriitatilanteita ja niihin liittyviä ratkaisuja.

Kirjallisuus:

 • Banks, Sarah: Ethics and values in social work. Palgrave Macmillan, 2012.
 • Kaarina Mönkkönen: Vuorovaikutus asiakastyössä. Asiakkaan kohtaaminen sosiaali ja terveysalalla. Gaudeamus.
 • Seminaarityössä hyödynnettävä oheislukemisto annetaan seminaarityön ohjeiden yhteydessä.

Opettaja: YTT Raija Väisänen

Arviointi: 0-5.

Lisätietoja: Jos Sosiaalityön etiikka-jakso on suoritettu jo perusopinnoissa, jakson tilalla suoritetaan perusopintojen opintojakso Tutkiva sosiaalityö AY5513108 (5 op). Opintojakso alkaa 2.3.2020. Mikäli opiskelijalla on voimassa oleva opinto-oikeus aineopintojen kokonaisuuteen, jaksolle ei ole opintomaksua, koska se on korvaava jakso.
 

SOSIAALINEN KUNTOUTUS ELÄMÄNKAAREN ERI VAIHEISSA 5 op

Opetuksen aika ja paikka: Verkkotyöskentely 3.2. - 10.5.2020. Verkkotentit: 10.3.2020, 7.4.2020 ja 5.5.2020 (yksi varsinainen ja kaksi uusintaa).

Suoritustavat: aktiivinen työskentely verkossa, verkkotentti, oppimispäiväkirja

Toteutus: Monimuoto-opetus

Tavoite:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija kykenee analysoimaan sosiaalisen kuntoutuksen yhteiskunnallisia kytkentöjä, teoreettisia lähtökohtia ja muuttuvia toimintaympäristöjä. Lisäksi opiskelija osaa analysoida sosiaalisen kuntoutuksen asiakkaiden erilaisia elämäntilanteita ja osaa arvioida asiakkaiden muutostarpeita ja heidän oikeuksiensa toteutumista.

Sisältö:
Sosiaalisen kuntoutuksen käsite, sosiaalinen toimintakyky, syrjäytyminen ja osallisuus eri ikäisten asiakkaiden elämäntilanteissa ja eri kohdeilmiöissä.

Tentittävä kirjallisuus:
1) Saari J.: Huono-osaisuus: elämän edellytykset yhteiskunnan pohjalla. Helsinki: Gaudeamus, 2015.

2) Martin, J.: Safeguarding adults. Lyme Regis: Russell House, 2007.

Muu oppimateriaali: 
Köyhyys ja huono-osaisuus sosiaalityössä:

1) Forssen, K., Roivainen, I., Ylinen, S. & Heinonen, J. (toim.): Kohtaako sosiaalityö köyhyyden. Kuopio: UNIpress, 2012.

2) Nummela T.: Asiakkaan asema ja oikeuksien toteutuminen aikuissosiaalityössä. Itä-Suomen yliopisto, 2011.

Gerontologinen sosiaalityö: 
1) Koskinen, S. & Seppänen M.: Gerontologinen sosiaalityö. Teoksessa Gerontologia, toim. J. Jyrkämä, T. Rantanen, A. 

2) Aromaa, 2013, 444–453 2) Ray, M. & Phillips, J.: Social Work with Older People. Basinstoge: Palgrave Macmillan, 2012. 

3) Vaarama, M., Pieper, R. & Sixsmith, A.: Care-related Quality of Life in Old Age. Concepts, Models, and Empirical Findings. New York: Springer, 2008 

4) Andersson, S.: Ageing in Place - Ikäihmisten asumisen ongelmat ja sosiaaliset suhteet. Gerontologia 2012, 26 (1), 2–13, 2. 

Nuorten syrjäytyminen: 

1) Vauhkonen,T., Kallio,J. & Eerola, J.: Sosiaalisen huono-osaisuuden ylisukupolvisuus Suomessa. Yhteiskuntapolitiikka 2017, 82 (5), 501-512.

Vammaisuus: 
1) Martin, M.: Nuoruus, vammaisuus ja kuntoutuksen merkitys. Acta Universitaties Lapponiensis 328. Lapin yliopisto, 2016.

2)Kuntoutus-lehti teemanumero sosiaalisesta kuntoutuksesta 4/2012.

Ja muu myöhemmin ilmoitettava materiaali.

Opettaja: tutkijatohtori, YTT, FM Merja Tarvainen.

Arviointi: 0-5.


SOSIAALITYÖN LAADULLISTEN MENETELMIEN HARJOITUSKURSSI  2 op

Opetuksen aika ja paikka: Verkko-opintojakso ajalla: 2.3. - 8.5.2020.  Työskentelytapa jaksolla on tiivis ja edellyttää sitoutumista.

Suoritus- ja toteutustapa: Ryhmissä tehtävä harjoitustyö. Aktiivinen työskentely verkossa.

Tavoite:

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perusvalmiudet tehdä sosiaalityön tutkimukselle ominaista laadullista tutkimusta.

Sisältö:
Opintojaksolla harjoitellaan haastattelujen tekemistä, havainnointia, valmiiden aineistojen (esim. tekstiaineisto) käsittelyä, apuvälineiden käyttöä, aineiston analyysia sekä tulosten esittämistä.

Edeltävät opinnot: Johdatus empiirisen tutkimuksen menetelmiin (suositellaan), Laadullisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja kauppatieteilijöille.

Arviointi: Suoritukset arvioidaan asteikolla: hyväksytty - hylätty.

Opettaja: Ma. professori, YTT Sanna Laulainen.


Maksut:
360€ + avoimen yliopiston rekisteröitymismaksu 320€

llmoittautuminen on sitova. Osallistumisen voi perua veloituksetta viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä.   Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista laskutetaan puolet osallistumismaksusta. Mikäli peruutus jää kokonaan tekemättä tai mikäli opinnot keskeytetään, laskutetaan koko osallistumismaksu. Poikkeuksena ovat lääkärintodistuksella todennetut sairastumiset. Opintojen perumisesta tai keskeyttämisestä tulee ilmoittaa kirjallisesti kesäyliopiston toimistoon.
 

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Mikäli ilmoittaudut yksittäiselle opintojaksolle, tee ilmoittautuminen s-postitse: anna-maria.hentila@kymenlaakso.fi

Tutustu avoimeen yliopistoon blogissamme.

Lue myös "Kiinnostaako sosiaalityö?".

Ilmoittautumiset kesäyliopistoon 1.1.2020 mennessä.
Lisätietoja: Anna-Maria Hentilä
Puh: 040 538 0213
Sähköposti: anna-maria.hentila@kymenlaakso.fi

Kurssille ilmoittautuminen

Muistathan, että ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme puolet osallistumismaksusta. Mikäli peruutusta ei tehdä ollenkaan, perimme koko maksun.

Koulutusvahvistus/-peruutus lähetetään sähköpostitse viimeistään viikko ennen ko. koulutuspäivää.

Ilmoittautumislomakkeen lähetä-painiketta klikattuasi saat viestin ”Ilmoittautumisesi on rekisteröity”. Mikäli viestiä ei tule, ilmoittautumisen lähetys on jostain syystä epäonnistunut. Ota tässä tapauksessa yhteyttä toimistoomme.

Rekisteriseloste »

(*) merkityt kentät ovat pakollisia

Henkilötiedot
Yhteystiedot
Tilastotiedot