Yhteiskuntapolitiikan perusopinnot 25 op (UEF)

1.1.2020 - 31.12.2020

Opintoihin on jatkuva haku!

Yhteiskuntapolitiikka koskee niin ihmisten arkea kuin julkisen vallan päätöksentekoakin. Yhteiskuntapolitiikan keskeiset kysymykset liittyvät kansalaisten hyvinvoinnin lisäämiseen, sosiaalisen eriarvoisuuden vähentämiseen ja kestävän kehityksen vaalimiseen. Yhteiskuntapolitiikan perusopintokokonaisuus perehdyttää opiskelijan yhteiskunnan toimintaan ja sen kehitykseen sekä vaikuttamiskeinoihin.

Kohderyhmä: Yhteiskuntapolitiikan opiskelu sopii kaikille yhteiskunnallisista kysymyksistä kiinnostuneille.

Opintojaksot:    

 • Yhteiskuntapolitiikan perusteet 5 op
 • Sosiaaliturvapolitiikka 5 op
 • Tasa-arvopolitiikka 5 op
 • Talouspolitiikka 5 op
 • Hoivan käytännöt 5 op

AY5515101 Yhteiskuntapolitiikan perusteet (5 op)

Osaamistavoitteet:

 • Tutustua yhteiskuntapolitiikkaan oppiaineena ja käytäntönä
 • Tunnistaa yhteiskuntapolitiikan peruskäsitteet, keskeiset teoriat ja toimijat
 • Saada kokonaisnäkemys yhteiskuntapolitiikan kehityksestä ja muutoksesta

Sisältö:

 • Yhteiskuntapolitiikan ja sosiaalipolitiikan synty ja kehitys niin politiikkana kuin tutkimuksena
 • Muuttuvat hyvinvointivaltiot ja niiden ideat ja ideaalit
 • Politiikan merkitykset ja toimijat
 • Keskeiset käsitteet ja teoriat
 • Aikalaiskeskustelut

Suoritustavat:
Omatoiminen perehtyminen kirjallisuuteen ja oppimisympäristön materiaaliin. Oppimistehtävät ja verkkotentti.

Oppimateriaali:
Tentitään kolme kirjaa seuraavista:

 • Aaltio, Elina 2013. Hyvinvoinnin uusi järjestys. Gaudeamus.
 • Hänninen, Sakari, Saikkonen, Paula (toim.) 2017. Hyvinvointivaltio ylittää jälkensä. THL.
 • Jokinen, Eeva, Könönen, Jukka, Venäläinen, Juhana & Vähämäki, Jussi (toim.) 2011. "Yrittäkää edes!" Prekarisaatio Pohjois-Karjalassa. Tutkijaliitto: Helsinki.
 • Saari, Juho, Taipale, Sakari & Kainulainen, Sakari (toim.) 2013. Hyvinvointivaltion moderneja klassikoita. Diakonia-ammattikorkeakoulun julkaisuja. A tutkimuksia 38. Sosiaalipoliittisen yhdistyksen tutkimuksia, 64. Diakonia-ammattikorkeakoulu Helsinki. Juvenes Print Oy Tampere. Saatavana sähköisesti: http://www.theseus.fi/handle/10024/129163

Opettaja: Iiris Lehto

AY5515102 Sosiaaliturvapolitiikka (5 op)

Osaamistavoitteet:
Osaamistavoitteena on tuottaa perustiedot sosiaaliturvajärjestelmästä osana yhteiskuntapolitiikkaa ja sen tutkimuksen perusteista.

Sisältö:
Kurssilla tarkastellaan sosiaaliturvan yleisiä lähtökohtia, erilaisia sosiaaliturvajärjestelmiä, niiden tavoitteita, keinoja, toimijoita sekä sosiaaliturvajärjestelmien muotoutumiseen vaikuttavia taloudellisia, kulttuurisia sekä poliittis-ideologisia tekijöitä.

Suoritustavat:
Omatoiminen perehtyminen kirjallisuuteen sekä verkkoympäristössä oleviin luentotallenteisiin. Verkkotentti.

Oppimateriaali:

 • Mattila, Yrjö (toim.) 2017: Toimeentuloturva. Finanssi- ja vakuutuskustannus: Helsinki.

tai

 • Havakka, P & Niemelä, M ja Uusitalo, H (toim.) 2012: Sosiaalivakuutus. Finanssi- ja vakuutuskustannus: Helsinki.

Opettaja: Veli-Matti Poutanen

AY5515224 Tasa-arvopolitiikka (5 op)

Osaamistavoitteet:
Opiskelijat perehtyvät tasa-arvoon yhteiskunnan eri toimijoiden tasolla, osaavat tunnistaa tasa-arvokysymykset, tietävät mitä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokysymykset, tietävät mitä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoinstituutioita on olemassa sekä tutustuvat tasa-arvotutkimukseen.

Sisältö:
Opintojaksolla tutustutaan erilaisiin tasa-arvokäsityksiin, niiden taustoihin ja ongelmakohtiin. Kurssilla tarkastellaan tasa-arvopolitiikan keskeisiä toimijoita ja tasa-arvotyön organisointia niin paikallisella, kansallisella kuin ylikansallisella tasollakin. Kurssilla tarkastellaan miksi tasa-arvotyötä tarvitaan ja mihin sillä pyritään. Tasa-arvoa tarkastellaan intersektoriaalisesti ottaen huomioon sukupuoli, ikä, alueelliset erot, esteellisyys ja muut eriarvoiset rakenteet. Tähän liittyvät osallisuuden, solidaarisuuden ja kansalaisuuden kysymykset.

Suoritustavat:
Omatoiminen perehtyminen kirjallisuuteen ja oppimisympäristön materiaaliin. Oppimistehtävä.

Oppimateriaali:

 • Valtioneuvoston selonteko naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/72199
 • Julkunen, Raija: Työelämän tasa-arvopolitiikka. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2009:53 http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/72756
 • Lammi-Taskula, Johanna & Salmi, Minna & Parrukoski, Sanna: Työ, perhe ja tasa-arvo. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2009:55
  http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/72752
 • Ikävalko, Heini & Karppinen, Virpi & Kohvakka, Roosa & Koskinen, Paula & Nylander, Minna & Wallin, Tapio: Tasa-arvoa palkkaukseen: Työn vaativuuden sekä pätevyyden ja suoriutumisen arvioinnin toimivuus Suomessa Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistiota 2011:18
  http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/73458

Opettaja: Jarmo Romppanen

AY5515105 Talouspolitiikka (5 op)

Osaamistavoitteet:
Opintojakson jälkeen opiskelija ymmärtää talouden rakenteen, osaa talouspolitiikan keskeisen käsitteistön ja kykenee arvioimaan talouspoliittisten ohjauskeinojen merkitystä.

Sisältö:
Talouden rakenne ja sen muutos. Talouspoliittiset käsitteet, talouteen liittyvät teoreettiset lähestymistavat, talouspoliittiset ohjauskeinot.

Suoritustavat:
Omatoiminen perehtyminen kirjallisuuteen ja oppimisympäristön materiaaliin. Oppimistehtävät

Oppimateriaali:

 • Eskelinen, T. & Sorsa, V-P. Hyvä talous, 2010. Luvut 5-6.
 • Hahnel, R. Poliittisen taloustieteen aakkoset, 2008. Luvut 1-4, 6-8.
 • Jakonen, M. & Silvasti, T. Talouden uudet muodot, 2015.
 • Lisäksi muu oppimisympäristössä oleva materiaali.

Opettaja: Antero Puhakka

AY555211 Hoivan käytännöt (5 op)

Osaamistavoitteet:
Tavoitteena on, että opiskelija tuntee yhteiskuntapoliittisen hoivatutkimuksen ajankohtaisia tutkimuskohteita sekä käsitteitä kuten hoivavaje, hoivaköyhyys, hoivavuoto, sukupuolittunut hoiva, ylirajainen ja globaali hoiva. Opiskelija tietää hoivan järjestämisen vaihtoehtoisia malleja ja oppii tarkastelemaan kriittisesti hoivapolitiikan uusimpia käytäntöjä Suomessa ja ulkomailla. Osaa kirjoittaa aihepiiristä kriittisesti ja reflektoivasti.

Sisältö:   
Hoivapolitiikka Suomessa ja muualla. Hoiva arjessa ja mediatuotteissa. Hoiva ja perhe, hoiva ja siivous, hankkeistettu hoiva, hoiva ja sukupuoli, sateenkaarihoiva, vihreä hoiva. Hoivan järjestämistavat ja muutossuunnat. Yhteiskuntapoliittisen hoivatutkimuksen taustat, näkökulmat ja tutkimuskohteet.

Suoritustavat:
Omatoiminen perehtyminen kirjallisuuteen ja oppimisympäristön materiaaliin. Oppimistehtävät ja verkkotentti.

Oppimateriaali:
Tentitään seuraava kirjallisuus:
Pakollinen:

 • Anttonen, A., Valokivi, H. & Zechner, M. (toim.) Hoiva – tutkimus, politiikka ja arki, 2009.

Näistä valitaan kaksi:

 • Hoppania, H-K., Karsio, O., Näre, L., Olakivi, A., Sointu, L. Vaittinen, T., Zechner, M. Hoivan arvoiset, 2016.
 • Van Aerschot, L. Vanhusten hoiva ja eriarvoisuus. Sosiaalisen ja taloudellisen taustan yhteys avun saamiseen ja palveluiden käyttöön, 2014.
 • Kuronen, T. Hoivapommin purkajat, 2015. (korj. 19.11.2018)
 • Närvi, J. Määräaikainen työ, vakituinen vanhemmuus. 2014.
 • Sipilä, J., Rantalaiho, M., Repo, K. & Rissanen, T. Rakastettu ja vihattu lasten kotihoidontuki, 2012.

Opettaja: Iiris Lehto

Opintojen aikataulusta:

Oppimistehtävien palautuspäivät: kuukauden viimeinen päivä.
Syyslukukaudella 2019: 31.8., 30.9., 31.10., 30.11., 31.12.
Kevätlukukaudella 2020: 31.1., 29.2., 31.3., 30.4., 31.5., 30.6.

Vaihtoehtoiset verkkotenttipäivät lukuvuonna 2019-2020:
ti 20.8.2019, ti 8.10.2019, ti 10.12.2019, ti 11.2.2020, ti 21.4.2020, ti 9.6.2020

Verkkotentti on avoinna 24 tuntia alkaen tenttipäivänä klo 12.00 ja päättyen seuraavana päivänä klo 12.00. Tuona aikana opiskelija kirjautuu tenttiin valitsemanaan ajankohtana. Tentin tekemiseen on aikaa neljä tuntia.

Osallistumismaksu: 100€ + avoimen yliopiston rekisteröitymismaksu 220€

llmoittautuminen on sitova. Osallistumisen voi perua veloituksetta viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista laskutetaan puolet osallistumismaksusta. Mikäli peruutus jää kokonaan tekemättä tai mikäli opinnot keskeytetään, laskutetaan koko osallistumismaksu. Poikkeuksena ovat lääkärintodistuksella todennetut sairastumiset. Opintojen perumisesta tai keskeyttämisestä tulee ilmoittaa kirjallisesti kesäyliopiston toimistoon.
 
Oikeus muutoksiin pidätetään.

Tutustu avoimeen yliopistoon blogissamme.

Ilmoittautumiset kesäyliopistoon 1.1.2020 mennessä.
Lisätietoja: Anna-Maria Hentilä
Puh: 040 538 0213
Sähköposti: anna-maria.hentila@kymenlaakso.fi

Kurssille ilmoittautuminen

Muistathan, että ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme puolet osallistumismaksusta. Mikäli peruutusta ei tehdä ollenkaan, perimme koko maksun.

Koulutusvahvistus/-peruutus lähetetään sähköpostitse viimeistään viikko ennen ko. koulutuspäivää.

Ilmoittautumislomakkeen lähetä-painiketta klikattuasi saat viestin ”Ilmoittautumisesi on rekisteröity”. Mikäli viestiä ei tule, ilmoittautumisen lähetys on jostain syystä epäonnistunut. Ota tässä tapauksessa yhteyttä toimistoomme.

Rekisteriseloste »

(*) merkityt kentät ovat pakollisia

Henkilötiedot
Yhteystiedot
Tilastotiedot