Sosiaali- ja terveyshallintotieteen perusopinnot 30 op (UEF)

1.1.2020 - 31.12.2020

Opintoihin on jatkuva haku, mutta huomioithan, että osa opintojaksoista järjestetään kerran lukuvuodessa!

Sosiaali- ja terveyshallintotieteen perusopintokokonaisuus 30 op sisältää kuusi opintojaksoa, joissa tarkastellaan sosiaali- ja terveyshallintotieteiden taustaa ja kehitystä, sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän laajaa kokonaisuutta, sosiaali- ja terveydenhuollon johtamista ja johtamisteorioita sekä sosiaali- ja terveyshallintotieteen tutkimusta ja tutkimuksellisia lähtökohtia. Opintojaksoilla käsitellään eri aihealueita historiallisen kehityskulun, nykyisyyden sekä tulevaisuuden muutosten näkökulmista. Lisäksi perusopintokokonaisuus antaa akateemisia valmiuksia yliopistoopintoihin. Perusopintokokonaisuuden vastuuhenkilönä toimii professori Johanna Lammintakanen.

OPINTOJAKSOT:

 • Akateemisista opiskelutaidoista työelämän valmiuksiin 5 op 
 • Sosiaali- ja terveyshallintotieteen lähtökohdat 5 op
 • Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä 5 op
 • Johtamis- ja organisaatiotieteiden klassikot 5 op
 • Sosiaali- ja terveysjohtamisen perusteet 5 op
 • Sosiaali- ja terveyshallintotieteen tutkimus 5 op


Osaamistavoitteina on että opiskelija: Tutustuu sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän kokonaisuuteen, palvelujärjestelmän taustateorioihin ja ohjaukseen ja ymmärtää niiden merkityksen sosiaali- ja terveyspalvelujen johtamisessa, organisoinnissa ja päätöksenteossa. Ymmärtää johtamisteorioiden historiaa ja vaikutusta nykypäivän sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden johtamisessa ja osaa soveltaa teoriatietoa käytännön työelämän näkökulmista. Perehtyy sosiaali- ja terveyshallintotieteen tieteenalaan, tutkimuksellisiin lähtökohtiin ja tieteellisen tiedon käyttöön yhteiskunnassa ja kehittää akateemisia valmiuksia yliopisto-opintoihin.

AKATEEMISISTA OPISKELUTAIDOISTA TYÖELÄMÄN VALMIUKSIIN 5 op
 
Osaamistavoitteet:

 • Opiskelija perehtyy akateemisen opiskelun piirteisiin ja pohtii akateemiseksi toimijaksi kasvun vaatimuksia.
 • Tunnistaa ja tavoitteellisesti arvioi, hyödyntää ja kehittää omia oppimis- ja työelämävalmiuksia ja -taitoja akateemisena toimijana ja verkkoympäristössä.
 • Oppii tiedonhakua. Aktivoituu tieteen seuraamiseen lähdekriittisyyttä soveltaen. 
 • Tunnistaa tieteellisyyden keskeisiä piirteitä ja ymmärtää teorian kytköksiä arjen ilmiöihin. Tunnistaa tieteelliseen toimintaan liittyviä eettisiä periaatteita.
 • Hyödyntää lähdemateriaalia tieteellisen kirjoittamisen periaattein ja soveltaa teoreettista tietoa käytäntöön kriittistä reflektointia harjoitellen itseohjautuvasti ja verkkoympäristössä.

Sisältö: Oman oppimisen ja oppijuuden sekä työelämävalmiuksien analysointi ja pohdinta. Tieteen kriittinen mediaseuranta. Tieteellisyyden peruskäsitteisiin perehtyminen ja soveltaminen arjen ilmiöihin. Tieteen eettisiin periaatteisiin perehtyminen. Verkkokeskustelu ja rakentavat vertaispalautteet. Tieteellinen argumentointi oppimistehtävissä tieteellisiä lähteitä hyödyntäen sekä tieteellisen kirjoittamisen pelisääntöjä tunnistaen ja noudattaen.

Suoritustavat: Oppimistehtävät, verkkokeskustelu

Toteutustavat: Verkko-opintojakso, itsenäinen työskentely 135 t 

Oppimateriaalit: Opintojaksolla erikseen ilmoitettava kirjallisuus. 

Arvosteluperusteet: Hyv - hyl

Opettaja: Tieto ilmoitetaan myöhemmin

Ajankohta: 02.09. - 20.10.2019

Lisätietoja: Opintojakso sisältää aikataulutetut tehtävät ja opintojakso toteutaan kerran lukuvuodessa
 
 
SOSIAALI- JA TERVEYSHALLINTOTIETEEN LÄHTÖKOHDAT 5 op
 
Osaamistavoitteet: Ymmärtää sosiaali- ja terveyshallintotieteen lähtökohtia, kehitystä ja nykytilaa. Tunnistaa hallintotieteen keskeisiä käsitteitä ja teorioita ja osaa soveltaa teoriatietoa sosiaali- ja terveydenhuollon kontekstiin. Ymmärtää tieteellisen tiedon merkitystä sosiaali- ja terveydenhuollon päätöksenteossa ja johtamisessa.

Sisältö: Sosiaali- ja terveyshallintotieteen tausta ja kehitys. Hallintotieteen perusteoriat ja peruskäsitteet. Tieteellisen tiedon perusymmärrys.

Suoritustavat: Oppimistehtävät, verkkokeskustelu

Toteutustavat: Verkko-opintojakso, itsenäinen työskentely 135 t

Oppimateriaali: 

1) Virtanen Petri, Stenvall Jari & Rannisto, Pasi-Heikki (toim.) 2015. Tiedolla johtaminen hallinnossa. Teoriaa ja käytäntöjä. Tampere University Press, Tampere. (Erikseen osoitetut artikkelit)

2) Virtanen Turo, Ahonen Pertti, Syväjärvi Antti, Vartiainen Pirkko, Vartola Juha & Vuori Jari (toim.) 2011. Suomalainen hallinnon tutkimus. Mistä? Mitä? Minne? Tampere University Press, Tampere. (Erikseen osoitetut artikkelit)

3) Opintojaksolla ilmoitettava muu materiaali.

Arvosteluperusteet: 0-5

Opettaja: Tieto ilmoitetaan myöhemmin

Ajankohta: 23.09. - 08.12.2019

Lisätietoja: Opintojakso sisältää tarkasti aikataulutetut tehtävät ja opintojakso toteutaan kerran lukuvuodessa
 
 
SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJÄRJESTELMÄ 5 op
 
Osaamistavoitteet: Opiskelija oppii analysoimaan ja jäsentämään suomalaisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän kokonaisuutta sekä siihen liittyvää sosiaali- ja terveydenhuollon poliittishallinnollista järjestelmää, päätöksentekoa ja ohjausta kunta, alue/maakunta ja valtion tasolla. Tunnistaa taloudellisen ohjauksen roolin palvelujärjestelmässä. Tunnistaa ja oppii tulkitsemaan keskeistä sosiaali- ja terveydenhuoltoa ohjaavaa lainsäädäntöä.

Sisältö: Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän kokonaisuus ja uudistamissuunnat. Taloudellinen organisointi, päätöksenteko, ohjaus ja toimeenpano sosiaali- ja terveyspalveluissa. 

Suoritustavat: Oppimistehtävät, verkkotyöskentely

Toteutustavat: Verkko-opintojakso, itsenäinen työskentely 135 h 

Oppimateriaalit:  Verkkomateriaali (lainsäädäntö, sote- ja aluehallintouudistussivut), verkkolinkit (muun muassa STM raportit) ja oppimisympäristössä ilmoitettu oheiskirjallisuus. ESIM: Kauppila Tarja & Tuulonen Anja 2016. Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusvaikuttava ja tehokas ohjaus. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2016:5. Sosiaali- ja terveysministeriö, Helsinki. Niiranen, Vuokko (2010) Hallinto ja ohjaus. Teoksessa Pauli Niemelä (toim.) Hyvinvointipolitiikka. WSOYpro, Helsinki. (17 s.) Niiranen, Vuokko & Puustinen, Alisa, & Zitting, Joakim. & Kinnunen Juha (2013) Sosiaali- ja terveyspalvelut kunta- ja palvelurakenneuudistuksissa. Acta 245. Itä-Suomen yliopisto ja Suomen Kuntaliitto. Helsinki. Rissanen, Sari & Lammintakanen, Johanna (2017) Sosiaali- ja terveysjohtaminen. WSOY, Porvoo. SOVELTUVIN OSIN (3. päivitetty painos)

Arvosteluperusteet: 0-5

Opettaja: Tieto ilmoitetaan myöhemmin

Ajankohta: 30.09.2019 - 08.04.2020, esseen palautus: 30.11.2019, 31.1.2020 ja 08.04.2020

 
JOHTAMIS- JA ORGANISAATIOTIETEIDEN KLASSIKOT 5 op
 
Osaamistavoitteet: Opiskelija tunnistaa keskeiset koulukunnat ja kehityksen murroskohdat hallinto-, organisaatio- ja johtamistieteissä. Muistaa mitkä ovat olleet keskeisiä tiedollisia virstanpylväitä erityisesti teollistumista edeltävänä aikakautena aina vuodesta 1491 (eKr.) 1900 -luvun alkuun. Pystyy päättelemään, miten teollistuminen ja valtioiden synty ja kasvu eriyttivät organisaatiotutkimuksen liike- ja kauppa- ja taloustieteiksi sekä julkishallinto ja politiikkatieteiksi.

Sisältö: Organisaatio- ja hallintotieteiden koulukunnat, keskiaika, kapitalismin ja teollistumisen aikakauden vaikutus modernien organisaatioiden syntyyn ja niiden käsitteelliset ilmentymät nykypäivän organisaatioissa.

Suoritustavat: Verkkotyöskentely, verkkotentti

Toteutustavat: Verkko-opintojakso, itsenäinen verkkotyöskentely 135 t 

Oppimateriaalit:

1) Aschorn U. ym.: Yhteiskunta ja terveys. Klassisia teoreettisia näkökulmia. Gaudeamus, Hki 2010. 

2) Harisalo, R. 2008. Organisaatioteoriat. Tampere, University Press. 

3) Morgan, G. 1999, myös muut painokset käy.: Images of Organization. Sage, London. 

4) Vuori, J. 2011. Hallinto- ja organisaatioteorioiden tiedon arkeologia: tulisiko yksityisten ja julkisten organisaatioiden historia kirjoittaa uudelleen? Teoksessa Virtanen T. et al. Suomalainen hallinnon tutkimus. Mistä, mitä, minne? Tampereen yliopistopaino Oy, 2011. 

Arvosteluperusteet: 0-5

Opettaja: Tieto ilmoitetaan myöhemmin

Ajankohta: 02.09.2019-30.04.2020
 
SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAMISEN PERUSTEET  5 op

 
Osaamistavoitteet: Opiskelija tunnistaa johtamisen peruskäsitteet ja osaa käyttää niitä kirjallisessa ja suullisessa keskustelussa. Tuntee johtamisteoreettisia suuntauksia ja hyödyntää niitä johtamisen analysoinnissa. Tuntee moniammatillisen johtamisen erityispiirteet, henkilöstövoimavarojen ja muutoksen teoriaa ja osaa soveltaa niitä käytännön tilanteiden jäsentämiseen. Soveltaa johtamisen teoriatietoa sekä sosiaali- ja terveydenhuollon kontekstiin että omaan johtamisen kokemusmaailmaansa.

Sisältö: Monimuotoinen johtaminen sosiaali- ja terveydenhuollossa. Johtamisen käsitteet, määrittely ja johtamisteoreettiset suuntaukset. Moniammatillinen johtaminen strategisen johtamisen, tiimien johtamisen ja asiakkuusprosessien johtamisen näkökulmista. Uudistuva sosiaali- ja terveydenhuolto  ja henkilöstövoimavarojen johtaminen. Muutostilanteet johtamisen haasteena.

Suoritustavat: Oppimistehtävät, verkkotyöskentely

Toteutustavat: Verkko-opintojakso, itsenäinen työskentely 135 t

Oppimateriaalit: 1) Seeck, Hannele (2008) Johtamisopit Suomessa. Gaudeamus, Helsinki. 2) Rissanen, Sari & Lammintakanen, Johanna (2015) Sosiaali- ja terveysjohtaminen. WSOY, Porvoo.

Arvosteluperusteet: 0–5

Opettaja: Tieto ilmoitetaan myöhemmin

Ajankohta: 07.01.-22.03.2020

Lisätietoja: Opintojakso sisältää tarkasti aikataulutetut tehtävät ja opintojakso toteutaan kerran lukuvuodessa


SOSIAALI- JA TERVEYSHALLINTOTIETEEN TUTKIMUS 5 op

 
Osaamistavoitteet: Opiskelija perehtyy sosiaali- ja terveyshallintotieteen tieteenalaan, tutkimusalueeseen ja tutkimuksiin. Perehtyy metodologiaan ja tutkimuksissa käytettyihin metodologisiin valintoihin. Saa valmiuksia tiedonhankintaan valitsemassaan aiheessa.

Sisältö: Sosiaali- ja terveyshallintotieteeteen tutkimusalueeseen ja metodologiaan perehtyminen soveltuvan kirjallisuuden avulla. Tutkimuksella tuotetun tiedon soveltaminen sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän kehittämisessä. 

Suoritustavat: Oppimistehtävät, verkkotyöskentely

Toteutustavat: Verkko-opintojakso, itsenäinen työskentely 135 t 

Oppimateriaali:

1) Kakkuri-Knuuttila Marja-Liisa & Heinlahti Kaisa 2006. Mitä on tutkimus? Argumentaatio ja tieteenfilosofia. Gaudeamus, Helsinki. (soveltuvin osin: johdanto, luku 3: tieteen taustaoletukset)

2) Raunio Kyösti 1999. Positivismi ja ihmistiede sosiaalitutkimuksen perustat ja käytännöt. Gaudeamus, Helsinki

3) Sinkkonen Sirkka & Kinnunen Juha 1999. Terveystieteiden eriytymisprosessi, terveyshallintotieteen identiteetti ja suhde lähitieteisiin. Hoitotiede 11(6), 311–324.

4) Leila Haaparanta & Ilkka Niiniluoto 2016. Johdatus tieteelliseen ajatteluun. Gaudeamus, Helsinki.

5) Opintojaksolla ilmoitettava muu materiaali.

Arvosteluperusteet: 0-5

Opettaja: Tieto ilmoitetaan myöhemmin

Ajankohta: 24.02.-26.04.2020

Lisätietoja: Opintojakso sisältää aikataulutetut tehtävät ja opintojakso toteutaan kerran lukuvuodessa

Osallistumismaksu: 175€ + avoimen yliopiston rekisteröitymismaksu 220€

llmoittautuminen on sitova. Osallistumisen voi perua veloituksetta viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista laskutetaan puolet osallistumismaksusta. Mikäli peruutus jää kokonaan tekemättä tai mikäli opinnot keskeytetään, laskutetaan koko osallistumismaksu. Poikkeuksena ovat lääkärintodistuksella todennetut sairastumiset. Opintojen perumisesta tai keskeyttämisestä tulee ilmoittaa kirjallisesti kesäyliopiston toimistoon.
 
Oikeus muutoksiin pidätetään.

Lue myös:

Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisen koulutuspolku Kymenlaakson kesäyliopistossa 2019-2020

Mikä ihmeen avoin yliopisto?

Ilmoittautumiset kesäyliopistoon 1.1.2020 mennessä.
Lisätietoja: Anna-Maria Hentilä
Puh: 040 538 0213
Sähköposti: anna-maria.hentila@kymenlaakso.fi

Kurssille ilmoittautuminen

Muistathan, että ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme puolet osallistumismaksusta. Mikäli peruutusta ei tehdä ollenkaan, perimme koko maksun.

Koulutusvahvistus/-peruutus lähetetään sähköpostitse viimeistään viikko ennen ko. koulutuspäivää.

Ilmoittautumislomakkeen lähetä-painiketta klikattuasi saat viestin ”Ilmoittautumisesi on rekisteröity”. Mikäli viestiä ei tule, ilmoittautumisen lähetys on jostain syystä epäonnistunut. Ota tässä tapauksessa yhteyttä toimistoomme.

Rekisteriseloste »

(*) merkityt kentät ovat pakollisia

Henkilötiedot
Yhteystiedot
Tilastotiedot