Gerontologian perusopinnot 25 op (UEF)

1.10.2019 - 31.12.2020

Opintoihin on jatkuva haku!

Gerontologian perusopinnoissa olemme kehittäneet sisältöjä vastaamaan vahvemmin käytännön työelämässä tarvittavaan osaamiseen. Ajankohtaisista teemoja muun muassa:

 • iän mukanaan tuomien elimistön muutosten erottaminen sairauksista.
 • akuutisti sairastunut ikääntynyt ja kiputilanteet.
 • hyvän lääkehoidon ja ravitsemuksen periaatteiden tunnistaminen iäkkäillä.
 • vanhuspalvelujärjestelmän ja sen ohjausmekanismien tuntemus sekä asiakkaan itsemääräämisoikeus
 • muistisairauksien ennaltaehkäisy.
 • vanhuuden ja vanhenemisen moninaisuuden huomioiminen yhteiskunnallisena ja kulttuurisena ulottuvuutena.
 • yksilön elämänkulkuun vaikuttavien tekijöiden tunnistaminen.


Gerontologian perusopinnot tarjoavat perustiedot vanhuuteen ja vanhenemiseen liittyvistä ilmiöistä ja vanhuudentutkimuksen monitieteisistä lähtökohdista. Opinnoissa johdatetaan realistisen ja kriittisen, tutkittuun tietoon perustuvan näkemyksen omaksumiseen vanhuudesta, ikääntymisestä ja näiden suhteesta terveyteen, sairauteen sekä yhteiskunnallisiin ja kulttuurisiin ilmiöihin.

Kohderyhmä: Nämä perusopinnot on uudistettu sisällöllisesti ja uudistuksessa on huomioitu entistä vahvemmin käytännön vanhustyössä ja sen rajapinnoilla työskentelevien asiantuntijoiden (lähihoitajat, sairaanhoitajat, sosionomit, sosiaalityöntekijät, fysioterapeutit, toimintaterapeutit, palveluohjaajat, lähiesimiehet, toiminnanjohtajat, vapaaehtoistyöntekijät, lääkealan osaajat, iäkkäiden ravitsemuspalveluista vastaavat jne.) osaamistarpeiden vahvistaminen ja työn laaja-alainen kehittäminen.

Opinnot vahvistavat käytännön vanhustyössä toimivien tietoutta ja laajentavat hallinto- ja suunnittelutehtävissä työskentelevien näkökulmia ikääntymisestä laaja-alaisena ilmiönä. Opintojen suorittaminen vahvistaa opiskelijan kykyä arvioida ja etsiä vanhuutta ja ikääntymistä koskevaa tietoa ja synnyttää siten uudenlaista asiantuntijuutta gerontologian alalta.

Opintojaksot:

 • Johdatus gerontologiaan 2 op
 • Vanheneminen kulttuurisena ja yhteiskunnallisena ilmiönä 6 op
 • Iäkkään hyvinvoinnin ja toimintakyvyn tukeminen 6 op
 • Katsaus palvelujärjestelmiin ja eettisiin kysymyksiin 5 p
 • Vanhuuden sairaudet ja lääkehoito 6 op

IÄKKÄÄN HYVINVOINNIN JA TOIMINTAKYVYN TUKEMINEN 6 op

Osaamistavoitteet: Opiskelijalla on kokonaiskuva yksilön elämänkulkuun ja kehitykseen vaikuttavista tekijöistä ja iän myötä tulevista fyysisistä, kognitiivista ja psykologisista muu-toksista. Opiskelija ymmärtää ravitsemuksen, suun terveyden ja liikunnan merkityksen iäkkään ihmisen terveyden ja toimintakykyisyyden edistämisessä sekä tiedostaa miten iäkkään ihmisen psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin voidaan vaikuttaa. Opiskelija tuntee keskeiset toimintakyvyn arvioinnin osa-alueet ja arvioinnissa yleisimmin käytetyt mittarit ja menetelmät.

Sisältö: Elämänkulku, vanheneminen ja vanhenemismuutokset. Terveydentilan ja toiminta-kyvyn arviointi. Vanhuuden hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen: Sairauksien ennal-taehkäisy, sosiaalinen ja henkinen aktiivisuus toimintakyvyn edistäjänä, liikunnan, ravitse-muksen ja suun terveyden merkitys toimintakyvyn ylläpitämisessä ja sairauksien ennalta-ehkäisyssä.

Aikataulu: Joulu-tammikuu

Toteutustavat: Verkko-opintojakso

Suoritustavat: Luennot ja tehtävät verkkoympäristössä. Tentti, jossa tentitään luennot ja kirjallisuus.

Oppimateriaali:
1.Heikkinen, E. & Rantanen, T. (toim.): Gerontologia. Duodecim, 2016 (tai 2013), soveltuvin osin. 2. Hartikainen, S. & Lönnroos, E. (toim.): Geriatria. Arvioinnista kuntoutukseen. Edita Prima, Helsinki, 2008, soveltuvin osin. 3. Tilvis, R. ym. (toim.): Geriatria. Soveltuvin osin. Ravitsemusuositukset ikääntyneille    
http://www.ravitsemusneuvottelukunta.fi/attachments/vrn/ikaantyneet.suositus.pdf  
Muu materiaaali ilmoitetaan opintojakson alkaessa.

Arviointi:
0-5

Opintojakson johtaja: prof. Eija Lönnroos
Opintojakson opettajat: prof. Eija Lönnroos, dos. Merja Korhonen, FT Irma Nykänen ja muut mahdolliset asiantuntijat.

Osallistumismaksu: 160€ + avoimen yliopiston rekisteröitymismaksu 220€

llmoittautuminen on sitova. Osallistumisen voi perua veloituksetta viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista laskutetaan puolet osallistumismaksusta. Mikäli peruutus jää kokonaan tekemättä tai mikäli opinnot keskeytetään, laskutetaan koko osallistumismaksu. Poikkeuksena ovat lääkärintodistuksella todennetut sairastumiset. Opintojen perumisesta tai keskeyttämisestä tulee ilmoittaa kirjallisesti kesäyliopiston toimistoon.
 
Oikeus muutoksiin pidätetään.

Tutustu avoimeen yliopistoon blogissamme.

Ilmoittautumiset kesäyliopistoon 1.10.2019 mennessä.
Lisätietoja: Anna-Maria Hentilä
Puh: 040 538 0213
Sähköposti: anna-maria.hentila@kymenlaakso.fi

Kurssille ilmoittautuminen

Muistathan, että ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme puolet osallistumismaksusta. Mikäli peruutusta ei tehdä ollenkaan, perimme koko maksun.

Koulutusvahvistus/-peruutus lähetetään sähköpostitse viimeistään viikko ennen ko. koulutuspäivää.

Ilmoittautumislomakkeen lähetä-painiketta klikattuasi saat viestin ”Ilmoittautumisesi on rekisteröity”. Mikäli viestiä ei tule, ilmoittautumisen lähetys on jostain syystä epäonnistunut. Ota tässä tapauksessa yhteyttä toimistoomme.

Rekisteriseloste »

(*) merkityt kentät ovat pakollisia

Henkilötiedot
Yhteystiedot
Tilastotiedot