Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi perusopinnot 25 op (UEF)

4.10.2019 - 31.12.2020

Opintoihin on jatkuva haku, mutta huomioithan, että osa opintojaksoista järjestetään kerran lukuvuodessa!

Infotilaisuus järjestetään 4.10.19 klo 16-17 Kotkassa, jonka jälkeen alkavat ensimmäiset luennot klo 17-20.

Lasten ja nuorten psyykkiseen pahoinvointiin sekä mielenterveyden ongelmiin on kiinnitetty lisääntyvästi huomiota ja hoidon tarve on kasvanut viimeisten vuosikymmenten aikana. Erilaisten ongelmien on lisäksi todettu herkästi kasautuvan samoihin perheisiin. Varhainen puuttuminen lasten ja nuorten mielenterveyden ongelmiin ja vanhempien tukeminen kasvatustehtävässä voivat ehkäistä ongelmien kasautumista. Lasten ja nuorten psyykkisen kehityksen ja siihen liittyvien tekijöiden huomiointi eri ympäristöissä edesauttaa lasten ja nuorten selviytymistä rakentavalla tavalla kasvuun liittyvistä kehitysvaiheista ja niiden haasteista. 
 
Tämä monitieteinen oppiaine on suunnattu kaikille hoiva-, hoito- ja kasvatustyötä tekeville ja siitä kiinnostuneille: Terveys-, sosiaali-, kasvatus- ja nuorisotyötä tekeville henkilöille kuten esim. opettajille, koulunkäyntiavustajille, päivähoitajille, kerhonohjaajille, valmentajille, sairaanhoitajille ja näiden alojen opiskelijoille sekä lasten ja nuorten vanhemmille ja isovanhemmille. 
 
Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi -perusopintokokonaisuuden tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää perinnöllisten ominaisuuksien, ympäristötekijöiden sekä vallitsevan kulttuurin merkityksen lasten ja nuorten psykososiaaliselle kehitykselle. Oppiaineen tavoitteena on lisätä opiskelijoiden ymmärrystä ja tietoa monista samanaikaisesti lasten ja nuorten hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä sekä antaa valmiuksia kohdata nyky-yhteiskunnan ja tämän päivän haasteita lasten ja nuorten kanssa toimiessa. 
 
Perusopintokokonaisuuden vastuuhenkilöinä toimivat lastenpsykiatrian professori Ilona Luoma terveystieteiden tiedekunnan lääketieteen kliinisen laitoksen lastenpsykiatrian yksiköstä sekä professori emerita Pirjo Pölkki yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan yhteiskuntatieteiden laitokselta. Opintokokonaisuuden yksittäiset opintojaksot vanhenevat 10 vuodessa.

Perusopintokokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot:

  • 5 op Lapsen biopsykososiaalinen kehitys ja sen häiriintyminen
  • 5 op Lasten ja nuorten hyvinvoinnin sosiaaliset ulottuvuudet
  • 5 op Stressi- ja kriisitilanteet lapsuudessa ja nuoruudessa
  • 5 op Oppiminen ja koulusuoriutuminen
  • 5 op Lasten, nuorten ja perheiden palvelut kasvun tukena

JOHDANTO LASTEN JA NUORTEN PSYYKKINEN HYVINVOINTI PERUSOPINTOJEN OPISKELUUN
 
Sisältö: Johdanto Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi perusopintoihin sekä verkkooppimisympäristöön ja avoimeen yliopisto-opetukseen tutustuminen.

Opetus- ja suoritustavat: Luennot 2 t

Opettaja: Avoimen yliopiston suunnittelija
 
 
LAPSEN BIOPSYKOSOSIAALINEN KEHITYS JA SEN HÄIRIINTYMINEN  5 op 
 
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa perusteet lapsen ja nuoren biopsykososiaalisesta kehityksestä ja sen eri vaiheista, perusihmissuhteiden syntymiseen vaikuttavista keskeisistä tekijöistä ja tunnistaa psyykkistä häiriintymistä ja syrjäytymistä aiheuttavia riskitekijöitä. 

Sisältö: Lapsen ja nuoren kehityksellisten, tunne-elämän ja sosiaalisten taitojen muodostuminen; vuorovaikutuksen ja kiintymyssuhteiden synty; lapsuuden ja nuoruuden kehityskaaren eri vaiheiden keskeiset kehitystehtävät; kehityksen kulkuun vaikuttavat riskitekijät sekä tavallisimmin esiintyvät psyykkisen kehityksen ongelmat ja häiriöt.

Suoritustavat: Luennot 8 t ja verkkotyöskentely (luentotallenteet, oppimistehtävät, verkkotentti, vertaistyöskentely)

Toteutustavat: Verkko-opintojakso (mahdollisuus osallistua luennoille)

Oppimateriaali: 

1. Kumpulainen K. ym. (toim.) 2016. Lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria. Duodecim. s.2090, 105-112, 116-127, 194-303, 323-335, 378-391, 405-425 428-451, 460-481, 485-491, 493-508, 760-768.

2. Aro T. & Laakso M-L. (toim.) 2011. Taaperosta taitavaksi toimijaksi. Niilo Mäki Instituutti.

3. Pihko H. 2014. Lapsuus muistikuvissamme. Duodecim 14; 130(24): 2437-2441. 

4. Lisäksi muu verkossa ilmoitettu materiaali.

Arvosteluperusteet: 0-5

Opettaja: Lastenpsykiatrian osastonylilääkäri Anita Puustjärvi

Opetuksen toteuttamisen ajankohta: 30.9.-10.11.2019, Luennot 4.10.19 klo 17-20. 5.10.2019 klo 9-15.

Lisätietoja: Opintojakso on aikataulutettu ja se järjestetään kerran lukuvuoden aikana.


LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN SOSIAALISET ULOTTUVUUDET 5 op
 
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa erilaisten sosiaalisten verkostojen ja yhteisöjen merkityksen lasten ja nuorten psykososiaaliselle kehitykselle ja hyvinvoinnille. 

Sisältö: Lapsen ja nuoren sosiaaliset verkostot ja vertaisryhmät. Mediayhteisöt.

Suoritustavat: Verkko-opinnot; luentotallenteet, oppimistehtävät ja vertaistyöskentely 

Toteutustavat: Verkko-opintojakso

Oppimateriaali: 

1. Korkiamäki, R.: Kaveria ei jätetä! Sosiaalinen pääoma nuorten vertaissuhteissa. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 137. Tampereen yliopisto, 2013. http://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/68124/978-951-44-9124-5.pdf?sequence=1 

2. Oppimistehtävien yhteydessä ilmoitettu materiaali

Arvosteluperusteet: 0-5

Opettaja: YTT Mervi Issakainen

Opetuksen toteuttamisen ajankohta: 28.10.-31.12.2019

Lisätiedot: Opintojakso on aikataulutettu ja se järjestetään kerran lukuvuoden aikana. 
 
 
STRESSI- JA KRIISITILANTEET LAPSUUDESSA JA NUORUUDESSA 5 op 

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa lasta ja nuorta uhkaavien traumojen ja kriisien (mm. kaltoinkohtelun ja väkivallan) lyhyt- ja pitkäkestoisia vaikutuksia kehitykseen ja elämään sekä tunnistaa stressin merkityksen lapsen ja nuoren kehityksen kannalta.

Sisältö: Akuutin, kroonisen ja traumaattisen stressin ilmeneminen, synty, ja hoito sekä stressin psyykkiset ja fyysiset vaikutusmekanismit. Erilaisten kriisi- ja traumakokemusten, kaltoinkohtelun, perheväkivallan, viihteellisen väkivallan, koulukiusaamisen ja muiden yhteiskunnassa vaikuttavien eri väkivallan muotojen sekä menetysten ja elämänmuutosten merkitys lapsen kehitykselle.

Suoritustavat: Luennot 8 t, verkkotyöskentely (luentotallenteet, verkkotehtävät ja vertaistyöskentely) sekä essee 

Toteutustavat: Verkko-opintojakso (mahdollisuus osallistua luennoille)

Oppimateriaali: 

1. Anttila P. Lapseen kohdistuva väkivalta - paraneeko tunnistaminen ja viranomaistyö?  Duodecim 2015;131(10)  https://www.duodecimlehti.fi/lehti/2015/10/duo12267   

2. Joki-Erkkilä M & Korkman J. Lapseen kohdistuneen seksuaalisen väkivallan epäilyn herätessä - mitä tulee huomioida?  Duodecim 2015;131(10)  https://www.duodecimlehti.fi/lehti/2015/10/duo12270

3. Kumpulainen K. ym. (toim.) 2016. Lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria. Duodecim. s.91104, 336-344, 392-404, 707-739, 769-775, 783-788.

4. Lasten kaltoinkohtelun tunnistamisen tehokkaat menetelmät sosiaali- ja terveydenhuollossa. 2015. Hoitosuositus. Tutkimusnäytöllä tuloksiin. HOTUS. Hoitotyön tutkimussäätiö.

5. Muukkonen T & Tulensalo H. Lastensuojelun tehtävät, kun lapsen epäillään kokeneen väkivaltaa. Duodecim 2015;131(10) https://www.duodecimlehti.fi/lehti/2015/10/duo12268,

6. Traumaperäinen stressihäiriö, Käypä hoito -suositus. http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi50080 

7. Tuominen M & Ellonen N. Rikostutkinta lapsiin kohdistuvissa väkivalta- ja seksuaalirikoksissa. Duodecim 2015;131(10) https://www.duodecimlehti.fi/lehti/2015/10/duo12269   

8. Tupola S, Kivitie-Kallio S, Kallio P, Koskinen S & Alapulli H. Epäily lapsen fyysisestä pahoinpitelystä - tunnistaminen ja toimenpiteet terveydenhuollossa. Duodecim 2015;131(10). https://www.duodecimlehti.fi/lehti/2015/10/duo12271 

9.  Muu verkossa ilmoitettava materiaali

Arvosteluperusteet: 0-5

Opettaja: Lastenpsykiatrian osastonylilääkäri Anita Puustjärvi

Opetuksen toteuttamisen ajankohta: 13.1.-15.3.2020, luennot 17.1.2020 klo 17-20 ja  18.1.2020 klo 9-15.

Lisätiedot: Opintojakso on aikataulutettu ja se järjestetään kerran lukuvuoden aikana.
 
 
OPPIMINEN JA KOULUSUORIUTUMINEN 5 op

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa keskeisiä tekijöitä, jotka biologisella, sosiaalisella ja tunne-elämän tasolla aiheuttavat oppimisvaikeuksia ja ongelmia lasten ja nuorten koulunkäynnissä. 

Sisältö: Lasten psyykkisten häiriöiden ja oppimisen väliset yhteydet. Aivot ja oppimisvaikeudet; Lasten ja nuorten oppimisvaikeudet ja koulu. Positiivinen psykologia ja vahvuusperustainen opetus. Kodin ja koulun yhteistyö.

Suoritustavat: Verkko-opinnot; luentotallenteet, oppimistehtävät ja verkkotentti

Toteutustavat: Verkko-opintojakso

Oppimateriaali: 

1. ADHD (aktiivisuuden ja tarkkaavaisuuden häiriö) Käypä hoito -suositus, 2017. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Lastenneurologinen yhdistys ry:n, Suomen Nuorisopsykiatrisen yhdistyksen ja Suomen Lastenpsykiatriyhdistyksen asettama työryhmä.  http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi50061

2. Kaltiala-Heino R, Ranta K & Fröjd S: Nuorten mielenterveys koulumaailmassa. Duodecim, 2010. http://www.terveysportti.fi/xmedia/duo/duo99043.pdf  

3. Kehityksellinen kielihäiriö (kehityksellinen erityisvaikeus, lapset ja nuoret). Käypähoito suositus, 2019. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Foniatrit ry:n ja Suomen Lastenneurologisen Yhdistyksen asettama työryhmä. http://ww.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi50085

4. Kujala T. ym. (toim.) 2012. Aivot, oppimisen valmiudet ja koulunkäynti OPH. http://www.oph.fi/download/138958_Aivot_oppimisen_valmiudet_ja_koulunkaynti.pdf

5. Kumpulainen, K. ym. (toim.): Lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria. Duodecim 2016, s. 203-216. Luku 7. Muita osia voi hyödyntää soveltavin osin tehtävien ja esseen teossa. 

6. Käytöshäiriöt (lapset ja nuoret) Käypä hoito -suositus. 2018. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen lastenpsykiatriyhdistyksen, Suomen nuorisopsykiatrisen yhdistyksen ja Suomen Psykiatriyhdistyksen Nuorisopsykiatrian jaoksen asettama työryhmä. http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi50118 

7. Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007. Opetushallitus ja Suomen Vanhempainliitto http://www.oph.fi/download/115274_laatua_kodin_ja_koulun_yhteistyohon.pdf 

8. Mertaniemi, R. 2018. Vanhempien barometri 2018. Koululaisten vanhempien näkemyksiä lasten koulunkäynnistä sekä kodin ja koulun yhteistyöstä. Suomen Vanhempainliitto. https://vanhempainliitto.fi/wp-content/uploads/2018/11/Vanhempien-Barometri2018_raportti.pdf

9. Mikkonen K., Nikander K. & Voutilainen A. 2015. Koulun ja terveydenhuollon keinot oppimisvaikeuksien tunnistamisessa ja hoidossa. Suomen lääkärilehti 12/2015:70. 

10. Moilanen I, Mattila M-L, Loukusa S ja Kielinen M. 2012. Autismikirjon häiriöt lapsilla ja nuorilla. Duodecim 128:1453–62. http://www.duodecimlehti.fi/api/pdf/duo10395

11. Nuorten mielenterveystalo.fi https://www.mielenterveystalo.fi/nuoret/Pages/default.aspx

12. Puustjärvi A & Luoma I. 2019. Mutta onko tämä lapsi koulukuntoinen? Koulunkäyntikyvyn arviointi ja tukeminen. Lääkärilehti 2/2019, 114-120

13. Säävälä M. 2012. Koti, koulu ja maahanmuuttaneiden lapset. Oppilashuolto ja vanhemmat hyvinvointia turvaamassa. Väestöliitto 2012. Koti, koulu ja maahanmuuttaneiden lapset. Oppilashuolto ja vanhemmat hyvinvointia turvaamassa.

14.Vuori M, Tuulio-Henriksson A & Autti-Rämö I. 2018.  Perhekuntoutus lapsen tunteiden  säätelyn ja käyttäytymisen pulmissa. Lääkärilehti 19/2018. 

15. Muu verkossa ilmoitettu materiaali

Arvostelu: 0-5

Opettaja: KM, erityisluokanopettaja Jaana Jerkku 

Opetuksen toteuttamisen ajankohta: 17.2.-12.4.2020

Lisätiedot: Opintojakso on aikataulutettu ja se järjestetään kerran lukuvuoden aikana.
 
 
LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT KASVUN TUKENA 5 op 

 
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa keskeisten kasvatus-, sosiaali- ja terveyspalvelujen toiminnan ja merkityksen lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin tukemisessa ja ongelmien ehkäisyssä.

Sisältö: Lastenneuvola, kouluterveydenhuolto, kasvatus, perhesosiaalityö ja lastensuojelun sosiaalityö lapsia, nuoria ja perheitä tukemassa.

Suoritustavat: Verkko-opinnot; luentotallenteet, vertaistyöskentely, oppimistehtävä ja essee

Toteutustavat: Verkko-opintojakso

Oppimateriaali: 

1.Aaltonen K. 2011. Nuorten hyvinvointi ja monialainen yhteistyö.

2. painos. Tietosanoma.  2. Bardy M. 2013. Lastensuojelun ytimissä. THL. 

3. Forsberg H. ja Ritala-Koskinen A. (toim.) 2006. Lapset ja sosiaalityö. Kohtaamisia, menetelmiä ja tiedon uudelleenarviointia. PS-kustannus.

4. Hämäläinen U. & Kangas O. (toim.) 2010. Perhepiirissä. Kela. 

5. Törrönen M., Hänninen K., Jouttimäki P., Lehto-Lundén T., Salovaara P. & Veistilä M. (toim.) 2016. Vastavuoroinen sosiaalityö. Gaudeamus.

6. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Lapset, nuoret, perheet. Kasvun kumppanit https://www.thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet 

7. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Lastensuojelun käsikirja. https://www.thl.fi/fi/web/lastensuojelun-kasikirja 

8. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Lastenneuvolakäsikirja. https://www.thl.fi/fi/web/lastenneuvolakasikirja 

9. Soveltuva lainsäädäntö ja muu verkossa ilmoitettu materiaali.

Arvosteluperiaatteet: 0-5

Opettaja: Professori emerita Pirjo Pölkki

Opetuksen toteuttamisen ajankohta: 6.4.-24.5.2020

Lisätiedot:  Opintojakso on aikataulutettu ja se järjestetään kerran lukuvuoden aikana.

Osallistumismaksu: 175€ + avoimen yliopiston rekisteröitymismaksu 220€

llmoittautuminen on sitova. Osallistumisen voi perua veloituksetta viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista laskutetaan puolet osallistumismaksusta. Mikäli peruutus jää kokonaan tekemättä tai mikäli opinnot keskeytetään, laskutetaan koko osallistumismaksu. Poikkeuksena ovat lääkärintodistuksella todennetut sairastumiset. Opintojen perumisesta tai keskeyttämisestä tulee ilmoittaa kirjallisesti kesäyliopiston toimistoon.
 
Oikeus muutoksiin pidätetään.

Tutustu avoimeen yliopistoon blogissamme.

Ilmoittautumiset kesäyliopistoon 4.10.2019 mennessä.
Lisätietoja: Anna-Maria Hentilä
Puh: 040 538 0213
Sähköposti: anna-maria.hentila@kymenlaakso.fi

Kurssille ilmoittautuminen

Muistathan, että ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme puolet osallistumismaksusta. Mikäli peruutusta ei tehdä ollenkaan, perimme koko maksun.

Koulutusvahvistus/-peruutus lähetetään sähköpostitse viimeistään viikko ennen ko. koulutuspäivää.

Ilmoittautumislomakkeen lähetä-painiketta klikattuasi saat viestin ”Ilmoittautumisesi on rekisteröity”. Mikäli viestiä ei tule, ilmoittautumisen lähetys on jostain syystä epäonnistunut. Ota tässä tapauksessa yhteyttä toimistoomme.

Rekisteriseloste »

(*) merkityt kentät ovat pakollisia

Henkilötiedot
Yhteystiedot
Tilastotiedot