Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot 25 op (UEF)

1.1.2020 - 31.12.2020

Opintoihin on jatkuva haku!

Itä-Suomen yliopistossa kasvatustiede ja aikuiskasvatustiede on yhdistetty monitieteiseksi kokonaisuudeksi, jossa tehdään tutkimusta mm. aikuisten oppimisesta ja oppimisympäristöistä, vapaan sivistystyön laaja-alaisista vaikutuksista, kehittävästä arvioinnista, kansalaisyhteiskunnan rakentumisesta, työyhteisöjen kiusaamisen tunnistamisesta sekä syrjäytymisvaarassa olevan nuorison tukitoimista.

Kohderyhmä: Opinnot sopivat koulutuksen kehittämisen, suunnittelun, hallinnon, arvioinnin sekä henkilöstön kehittämisen asiantuntijatehtävissä toimiville ammatillisen osaamisen täydentäjille ja ko. tehtäviin suuntautuville sekä kaikille aihepiiristä kiinnostuneille.

Tavoitteet: Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen perusopintokokonaisuuden suorittamisen jälkeen opiskelija tuntee yleisen kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen osa-alueiden keskeisiä käsitteitä ja niiden historiallista kehitystä. Hän on omaksunut itsenäisen ja kriittisen tieteellisen ajattelun perusteet ja saavuttanut aineopintojen edellyttämät käsitteelliset perusvalmiudet.

Opintojaksot:

 • Johdatus kasvatustieteisiin 5 op
 • Kasvatuksen historiallis-filosofiset perusteet 5 op
 • Kasvatuksen yhteiskunnalliset perusteet 5 op
 • Oppimisen ja kehityksen perusteet 5 op
 • Toimijana kasvatusalalla 5 op

JOHDATUS KASVATUSTIETEISIIN 5 op

Sisältö: Kasvatuksen keskeiset käsitteet (kasvatus, opetus, koulutus, pedagogiikka, ohjaus, elinikäinen oppiminen, kehitys, sivistys, sosialisaatio). Neljän kasvatustieteen (aikuiskasvatustiede, erityispedagogiikka, yleinen kasvatustiede, varhaiskasvatustiede) ominaispiirteet, sovellusalueet ja keskeiset tutkimuskohteet. Ihmistieteellisen tutkimuksen metodiset ja metodologiset perusteet (tieteellisen tutkimuksen ominaispiirteet; kvantitatiivinen, kvalitatiivinen ja monimenetelmällinen lähestymistapa; tutkimusetiikka).

Tavoitteet:   
Opiskelija

 • tuntee kasvatuksen, koulutuksen ja elinikäisen oppimisen käsitteelliset perusteet,
 • tunnistaa neljä kasvatustiedettä (aikuiskasvatustiede, erityispedagogiikka, varhaiskasvatustiede, yleinen kasvatustiede) ja tietää niiden keskeisten erityisalojen ja osa-alueiden ominaispiirteitä ja tietää ihmistieteellisen tutkimuksen keskeiset lähestymistavat ja tutkimusotteet.

Opettaja: Toni Kosonen

Suorittaminen: Oppimateriaaleihin ja luentoihin perustuvien soveltavien verkkotehtävien tekeminen 2-3 opiskelijan ryhmissä.

Halutessaan opiskelija voi osallistua perustutkinto-opetuksen luennoille Joensuussa syyslukukaudella, tallenteet luennoista tulevat Moodle-ympäristöön.

Aikataulu:

 • syksyllä 2019: 1.10. - 31.12.2019 ja keväällä 2020: 1.3. - 30.4.2020
 • lukukausien toteutukset ovat erillisiä, ympäristöt tyhjennetään välillä. Jaksoa ei voi siis aloittaa syksyllä ja jatkaa keväällä.

Oppimateriaali:

 • Rinne, Kivirauma & Lehtinen ”Johdatus kasvatustieteisiin” (2005 tai uudempi painos; vain osittain)
 • Ronkainen, Pehkonen, Lindblom-Ylänne & Paavilainen ”Tutkimuksen voimasanat” (2013 tai uudempi painos; vain osittain)
 • Verkkoympäristössä mainitut, tehtävissä tarvittavat pääsääntöisesti sähköiset materiaalit

Arviointi: Arvosana on asteikolla 0-5 suoritettujen verkkotehtävien arvosanojen keskiarvo. Verkkotehtävillä arvioidaan oppimateriaalien hallinta (luentojen sisällöt ja kurssikirjallisuus).

KASVATUKSEN HISTORIALLIS-FILOSOFISET PERUSTEET 2 op

Sisältö: Kasvatuksen ja koulutuksen historiallis-filosofinen kehkeytyminen. Kasvatusfilosofian pääsuuntaukset ja niihin sisältyvät oppimista ja opetusta koskevat käsitykset. Suomalaisen kasvatusajattelun ja koulutuspolitiikan valtavirrat sekä niiden yhteiskunnallis-kulttuuriset taustat. Kasvatuksen arvosidonnaisuus ja eettisiä kysymyksiä.

Tavoitteet:   
Opiskelija osaa:

 • tunnistaa kasvatus- ja koulutuskysymysten historiallis-filosofisia kehityskulkuja niiden yhteiskunnallis-kulttuurisissa yhteyksissään,
 • arvioida kasvatukseen liittyviä ilmiöitä historiallis-filosofisista lähtökohdista,
 • vertailla oppimiskäsitysten sekä kasvatus- ja opetuskäytänteiden historiallisia ja filosofisia taustoja ja tarkastella kasvatuksen historiallis-filosofisia lähtökohtia oman tieteen- tai koulutusalan näkökulmasta.

Suorittaminen: AY2310122y (3 op) Luentojen/luentotallenteiden ja oppimateriaalin (artikkelikokoelma) tenttiminen avoimen yliopiston yleisenä tenttipäivänä

Aikataulu:

 • luennot perusopetuksessa: 21.10.2019 -11.11.2019 -> tallenteet tuodaan opintojakson omaan moodle-ympäristöön
 • tentti avoimen yliopiston tenttipäivänä: ma 2.12.2019, 13.1.2020 tai  3.2.2020


Oppimateriaalit: opettajan jakama artikkelikooste

Opettaja: Risto Ikonen

Arviointi: Opintopiiriraportti 0-5

KASVATUKSEN YHTEISKUNNALLISET PERUSTEET 2 op

Sisältö: Kasvatuksen yhteiskunnallisen tutkimuksen luonne, keskeiset käsitteet ja teoriat. Koulutuksen funktiot ja koulutuksen ja kasvatuksen merkitys suomalaisessa yhteiskunnassa eri ikäryhmille.

Tavoitteet:   
Opiskelija

 • tietää yhteiskuntatieteellisen/kasvatussosiologisen tutkimuksen perusasetelmia ja peruskäsitteitä,
 • tuntee koulutuksen yhteiskunnalliset funktiot ja osaa pohtia koulutuksen yksilöllisiä ja yhteiskunnallisia merkityksiä,
 • osaa tunnistaa ja arvioida koulutukseen kytkeytyviä tuen tarpeiden ja tarjottujen tukiratkaisujen merkityksiä sekä yksilön että yhteiskunnan näkökulmasta,
 • ymmärtää taiteen ja kulttuurin kulttuuri- ja hyvinvointipoliittisia ulottuvuuksia,
 • tietää kasvatuksen ja koulutuksen yhteiskunnallisen tutkimuksen keskeiset teoriasuuntaukset ja on edistynyt kriittisen ajattelun taidoissaan.


Suorittaminen: AY2310123y (2 op)  Kirjallisuuteen ja verkossa olevaan luentomateriaaliin perustuvat opintotehtävät. Halutessaan opiskelija voi seurata perustutkinto-opetuksen luentoja Joensuussa ja saada näin tukea opintotehtävien tekemiseen. Kurssin luennot löytyvät osittain tallenteina luentokertojen jälkeen. Etänä ei kurssia voi reaaliaikaisesti seurata, mutta tallenteet pyritään laittamaan nopeasti Moodleen.

Suositellaan suoritettavaksi siten, että jakson yhteinen osa suoritetaan ensin ja sen jälkeen eriytyvä osa.

Aikataulu:

 • suorittaminen mahdollista kevätlukukaudella 2020
 • perusopetuksen luentojen aikataulu WebOodista opintojakson koodilla 2310123y: 09.01. -11.03.2020
 • Luentomateriaalia päivitetään opintojakson oman ympäristön moodleen luentojen edetessä
 • oppimistehtävien palautuspäivät lv 18-19 : 28.2, 31.3, 31.5, 31.7 ja 30.10.
 • oppimistehtävien palautuspäivät lv 19-20: vahvistetaan loppuvuodesta

Oppimateriaalit:

 • Antikainen, A., Rinne, R. ja Koski, L. 2013. Kasvatussosiologia. (Soveltuvin osin, opettajien tarkentamalla tavalla)
 • Apple, M.V., Ball, J.S. & Gandin, L.A. 2010. The Routledge International Handbook of the Sociology of Education. (Soveltuvin osin, opettajien tarkentamalla tavalla)

Opettaja: Erja Laakkonen

OPPIMISEN JA KEHITYKSEN PERUSTEET 5 op

Sisältö: Oppimisen psykologian, kasvatus- ja kehityspsykologian sekä vuorovaikutuksen ydinperiaatteita ja peruskäsitteitä. Oppijan kohtaaminen ja kuuleminen sekä oppimisen ja kehityksen huomioiminen ja tukeminen. Opetus- ja ohjausvuorovaikutus lapsi- ja aikuisryhmien oppimisessa ja opetuksessa.

Tavoitteet:   
Opiskelija osaa

 • tarkastella kontekstisidonnaisesti ja oppijalähtöisesti kasvua, kehitystä ja oppimista sekä niiden tukemista, ohjausta ja opetusta elämänkaaren eri vaiheissa (varhaisvuosista aikuisuuteen),
 • tunnistaa erilaisia oppimiskäsityksiä ja niiden vaikutuksia pedagogisiin valintoihin ja
 • tunnistaa ja analysoida vuorovaikutuksen ja ryhmäilmiöiden eri muotoja sekä hyödyntää tätä tietoa pedagogisessa toiminnassa.

Suorittaminen: opintojakson osilla ei ole määritelty suorittamisjärjestystä, voit siis suorittaa tentin syksyllä ja opintotehtävät keväällä tai toisinpäin tai molemmat saman lukukauden aikana. Opintotehtäväosuutta ei voi kuitenkaan aloittaa syksyllä ja jatkaa keväällä, ovat erillisiä toteutuksia.
 

 • AY2310211a Kirjallisuustentti (3 op). Kahden teoksen tenttiminen avoimen yliopiston tenttipäivinä syyslukukaudella : syyskuussa, lokakuussa tai marraskuussa tai kevätlukukaudella  maaliskuussa, huhtikuussa tai toukokuussa katso tenttipäivät http://www.uef.fi/fi/web/aducate/tentit

    Ilmoittautuminen tenttiin viimeistään 10 päivää ennen tenttiä WebOodissa

 • AY2310211b Opintotehtävä (2 op): 2-3-henkisissä pienryhmissä verkkoympäristössä toteutettavat opintotehtävät syyslukukaudella 1.11.- 31.12.2019 tai kevätlukukaudella 1.4.-31.5.2020.  Opintojakso suoritetaan kahden kuukauden aikana, verkkoympäristö tyhjennetään lukukausittaisten toteutusten välissä.


Oppimateriaali:

Tentitään:

 • Nurmi J., Ahonen, T., Lyytinen, H., Lyytinen, P., Pulkkinen, L & Ruoppila, I.? 2014 (tai myöhempi painos). Ihmisen psykologinen kehitys.? s. 1 - 230.
 • Lehtinen, E., Vauras, M. &?Lerkkanen, M.-K. 2016. Kasvatuspsykologia (3.?uud. p.).
 • Opintopiirityöskentelyssä lisäksi verkkoympäristössä ilmoitetut muut pääsääntöisesti sähköiset materiaalit.

Opettajat:
Kirjallisuustentti Nina Sajaniemi
Opintotehtävät (kasvatus- ja aikuiskasvatus) Olli Rissanen

Arviointi: Tentti 0-5, Opintotehtävät hyv-hyl

TOIMIJANA KASVATUSALALLA 5 op

Sisältö: Kasvatus- ja koulutusalan työelämä ja -tehtävät. Kasvatusalan erilaiset toimintakontekstit. Asiantuntijuuden ja ammatillisen kehityksen perusteet. Opettajan, kouluttajan ja muiden kasvatusalan asiantuntijatehtävien ydinkompetenssit ja -kvalifikaatiot. Professio- ja generalistikoulutukset sekä niiden työmarkkinat.

Tavoitteet:   
Opiskelija

 • tunnistaa kasvatus- ja koulutusalan erilaisia asiantuntijatehtäviä
 • tiedostaa korkeakoulutuksen merkityksen työelämässä ja kasvatustieteilijän asiantuntijatehtävissä
 • on tutustunut kasvatustieteilijän erilaisiin tehtäviin
 • on aloittanut omien ammatillisten vaihtoehtojensa pohdinnan

Suorittaminen:

 • perusopetuksen luentoja vastaavien verkkotehtävien tekeminen
 • oppimateriaaleihin perustuvien oppimistehtävien tekeminen
 • verkkokeskusteluihin osallistuminen
 • halutessaan opiskelija voi seurata perustutkinto-opetuksen luentoja, ja saada näin tukea luentoja vastaavien verkkotehtävien tekemiseen.

Aikataulu:

 • syyslukukaudella 23.9. - 1.12.2019 , kevätlukukauden aikataulu varmistuu myöhemmin.
 • opintojakso tulee suorittaa mainitun kahden kuukauden aikana, ympäristö tyhjennetään lukukausittaisten toteutusten välillä

Oppimateriaali:

Soveltuvin osin

 • Jakku- Sihvonen, R. 2005. Uudenlaisia maistereita. Jyväskylä: PS-kustannus
 • Luukkainen, P. 2010. Yksi tutkinto - monta uraa: Kasvatustieteen maisterin työelämäosaaminen valmistuneiden ja työnantajien silmin http://urn.fi/urn:nbn:fi:uta-1-20400
 • Romppanen, M. 2013. Vuosina 2000–2009 Joensuun yliopistosta kasvatustieteiden koulutuksesta KM-tutkinnon suorittaneiden työllistyminen, työtehtävät sekä koulutuksen antamat valmiudet. (Luettavana kampuskirjastossa)
 • Rouhelo, A. & Trapp, H. (toim.) 2012. Tulevaisuuden asiantuntijuutta rakentamassa. Turun yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Brahean julkaisuja B:1 (Saatavana verkossa)
 • Muu opettajan jakama, ensisijaisesti sähköinen oppimateriaali.


Opettaja: Salla Martinsén

Arviointi: Luentoja vastaavat verkkotehtävät: hyv-hyl; oppimistehtävät: hyv-hyl. Verkkokeskustelut: hyv-hyl

Maksut: Itä-Suomen avoimen yliopiston rekisteröintimaksu 220 € ja kesäyliopiston osallistumismaksu 250 €

llmoittautuminen on sitova. Osallistumisen voi perua veloituksetta viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista laskutetaan puolet osallistumismaksusta. Mikäli peruutus jää kokonaan tekemättä tai mikäli opinnot keskeytetään, laskutetaan koko osallistumismaksu. Poikkeuksena ovat lääkärintodistuksella todennetut sairastumiset. Opintojen perumisesta tai keskeyttämisestä tulee ilmoittaa kirjallisesti kesäyliopiston toimistoon.
 
Oikeus muutoksiin pidätetään. 

Tutustu avoimeen yliopistoon blogissamme.

Ilmoittautumiset kesäyliopistoon 1.1.2020 mennessä.
Lisätietoja: Anna-Maria Hentilä
Puh: 040 538 0213
Sähköposti: anna-maria.hentila@kymenlaakso.fi

Kurssille ilmoittautuminen

Muistathan, että ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme puolet osallistumismaksusta. Mikäli peruutusta ei tehdä ollenkaan, perimme koko maksun.

Koulutusvahvistus/-peruutus lähetetään sähköpostitse viimeistään viikko ennen ko. koulutuspäivää.

Ilmoittautumislomakkeen lähetä-painiketta klikattuasi saat viestin ”Ilmoittautumisesi on rekisteröity”. Mikäli viestiä ei tule, ilmoittautumisen lähetys on jostain syystä epäonnistunut. Ota tässä tapauksessa yhteyttä toimistoomme.

Rekisteriseloste »

(*) merkityt kentät ovat pakollisia

Henkilötiedot
Yhteystiedot
Tilastotiedot