Suomen opettaminen toisena/ vieraana kielenä 30 op (UEF)

1.10.2019 - 31.12.2020

Opintoihin on jatkuva haku!

Tavoitteet: Opinnot suoritettuaan opiskelija 

 • tuntee vieraan kielen opettamisen perusteet 
 • osaa katsoa suomea vieraan kielen näkökulmasta ja erotella suomen kielen ominaispiirteet  tunnistaa kulttuuristen seikkojen merkityksen viestinnässä
 • on valmis opettamaan suomen kieltä henkilöille, joiden äidinkieli ei ole suomi.


Kohderyhmä: Opintokokonaisuus on tarkoitettu sivuaineeksi suomen kielen ja sen lähiaineiden opiskelijoille. Ensisijaisena kohderyhmänä ovat äidinkielenopettajiksi valmistuvat, mutta myös luokanopettajat, erityisopettajat ja maahanmuuttajien kouluttajat voivat hyötyä S2-opinnoista. Lähes jokainen nykyopettaja työskentelee monikulttuurisessa koulussa, joten hänellä on hyvä olla mahdollisimman paljon tietoa S2-opetuksen erityislaadusta. Suomi toisena kielenä -aineenopettajan pätevyyteen vaaditaan äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan kelpoisuus.
 
Opintojaksot:

 • AY2121111 Äänne- ja muoto-oppi 5 op
 • AY2121112 Lauseoppi I 5 op
 • AY2121510 Suomen kieli oppijan näkökulmasta 5 op
 • AY2121511 Toisen ja vieraan kielen oppiminen ja opettaminen 5 op
 • AY2121512 Kulttuurienvälinen viestintä 5 op
 • AY2121509 Harjoittelu 5 op 

 
Verkkoympäristö: Verkko-opetuksen ja -työskentelyn sekä opintojen suorittamisen tukena ja toteutuspaikkana toimivat Moodle- verkko-oppimisympäristöt http://moodle.aducate.fi/ ja http://moodle.uef.fi/ 
 
Tenttiminen: Avoimen yliopiston yleisiä tenttipäiviä järjestetään lukuvuoden (1.8 – 31.7) aikana 11 kertaa. 
 
Arvostelu: 0-5

AY2121111 Äänne- ja muoto-oppi 5 op
 
Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee

 • fonetiikan perusteet ja suomen kielen fonologisen ja morfologisen rakenteen
 • osaa kuvata suomen äänteiden luokituksen ääntymäpaikan ja ääntymätavan suhteen
 • tietää miten tunnistetaan nominien ja verbien erilaiset vartalot
 • osaa analysoida sanojen taivutuksessa ilmeneviä morfofonologisia vaihteluita
 • osaa jakaa suomen kielen taivutusmuodot morfeemeiksi ja muodostaa erilaisia taivutusmuotoja
 • hallitsee sujuvasti suomen taivutusmorfologiaan liittyvän terminologian

Opintojakso kehittää oppiainekohtaisia työelämätaitoja:

 • Ymmärrys suomen äänne- ja muotorakenteen erityispiirteistä.
 • Äänne- ja muotorakenteen kuvauksen peruskäsitteiden hallinta ja soveltaminen kielenainesten analyysissa.

Sisältö: Artikulatorisen fonetiikan perusteet, suomen kielen äännerakenteen erikoispiirteet ja kuvaus, sanaluokat, nominien ja verbien vartalot, morfofonologiset vaihtelut, paradigmatyypit, nominien ja verbien taivutuskategoriat.

Suoritustavat: luento- ja harjoituskurssi 18 h sekä verkossa oleva materiaali ja luentotentti.

Arvosteluperusteet: Luentotentti 0–5 

Opettaja: Maria Kok


AY2121112 Lauseoppi I 5 op 
 
Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija 

 • hallitsee syntaksin peruskäsitteet 
 • osaa analysoida suomen kielen keskeisiä rakenteita
 • osaa käyttää kielitieteellisiä käsitteitä kuvatessaan suomen kielen rakennetta 
 • ymmärtää rakenteiden hierarkkisen luonteen tunnistaa lausekkeiden ja lauseenjäsenten alalajit
 • ymmärtää kieliopin sekä kielen sisäisenä ominaisuutena, että erilaisina tapoina kuvata kielen rakennetta.

Opintojakso kehittää seuraavia työelämätaitoja:

 • analyyttisyys
 • ymmärrys ilmaisujen rakenteellisten vaihtoehtojen vaikutuksista teksteihin
 • ymmärrys kielen tilannesidonnaisuudesta
 • käsitys suomen erityispiirteistä monikielisessä yhteisössä

Sisältö:

 • Sanaluokat syntaksin näkökulmasta
 • verbin valenssi
 • lauseiden ja lauseenjäsenten prototyypit
 • sijamuotojen syntaktinen käyttö
 • lauseenjäsenten rakenteellinen kirjo
 • moniosaiset predikaatit
 • lausekkeet

Suoritustavat: luento- ja harjoituskurssi 18 h sekä verkossa oleva materiaali ja luentotentti. 

Arvosteluperusteet: Luentotentti 0–5. 

Opettaja: Maria Kok
 
 
 AY2121510 Suomen kieli oppijan näkökulmasta 5 op 
 
Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija 

 • hallitsee suomen kielen äänne- ja taivutusjärjestelmän sekä niiden opettamiseksi luodut pedagogiset sovellukset
 • tietää, mitä kielen muotoja ja rakenteita S2-oppijan tulee omaksua sekä mitä haasteita ja vaikeuksia oppimisprosessiin liittyy
 • osaa ottaa huomioon kielellisen variaation ja suhteuttaa suomen kielen muihin kieliin
 • (lähiopetuskurssilla) osaa kehitellä havainnollisia esitystapoja ja harjoituksia opetettavan asian tueksi ja kykenee arvioimaan valmista opetusmateriaalia

Sisältö: Kirjoitus- ja äännejärjestelmän haasteet opetuksessa; nominien kategoriat, taivutus ja käyttö; verbien kategoriat, taivutus ja käyttö; sanaston kartuttaminen ja sananmuodostus; kielioppiasioiden opettamisen järjestys; esimerkkien ja harjoitusten arvioiminen ja kehittäminen; kieliopillisten käsitteiden tarkoituksenmukainen käyttö; suomen kielen variaatio.

Suoritustavat:

1) Lähiopetuskurssi (luentoja ja harjoituksia yhteensä 24 t, kirjallinen työ, oppimistehtäviä ja muuta itsenäistä työskentelyä 111 t) TAI 2)Verkkokurssi (itsenäistä työskentelyä 135 t) Oppimateriaalit:1) Luennoilla jaettava materiaali

2) Verkkokurssilla mainittu kirjallisuus

Arvosteluperusteet:

Lähiopetuskurssi: aktiivinen läsnäolo hyl-hyv, välitestit hyl-hyv, oppimistehtävät hyl-hyv, kirjallinen työ 0–5. Avoimen yliopiston opiskelijat voivat halutessaan osallistua yliopiston lähiopetukseen

Verkkokurssi: oppimistehtävät hyl-hyv, kirjallinen työ 0–5

Opettaja: Maria Kok 
 
 
AY2121511 Toisen ja vieraan kielen oppiminen ja opettaminen 5 op
 
Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija  

 • tuntee vieraan kielen oppimiseen vaikuttavia tekijöitä 
 • tunnistaa eron formaalisen ja funktionaalisen kielenopetuksen välillä
 • osaa kuvata opetuksen suunnittelun periaatteet 
 • osaa kuvata oppimistulosten arvioinnin periaatteet 
 • tuntee erilaiset kielitaitokäsitykset

Sisältö: Vieraan kielen oppimisen perusteet ja edellytykset, opetusmenetelmät ja opetuksen suunnittelu sekä oppimistulosten arviointi.

Suoritustavat: Oppimistehtävät (itsenäistä työskentelyä 135 t)

Oppimateriaalit: Oppimistehtävissä mainittu kirjallisuus.

Arvosteluperusteet: Oppimistehtävien vastaukset 0–5 

Opettaja: Maria Kok


AY2121512 Kulttuurienvälinen viestintä 5 op

 
Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa ottaa huomioon kulttuuriset seikat kielen opetuksessa ja tuntee monikulttuurisen koulun erityislaadun osaa kertoa, millä eri tavoilla kulttuuriin voi sopeutua
 • osaa kertoa, millä eri tavoilla kulttuuriin voi sopeutua tietää, mitkä tekijät vaikuttavat kulttuuriseen sopeutumiseen
 • osaa antaa havainnollisia esimerkkejä kulttuurien kohtaamisesta
 • pystyy erittelemään suomalaisen puhumisen ja keskustelun ominaispiirteitä ja tarkkailemaan suomalaista kulttuuria kriittisesti

Sisältö: Monikulttuurisuus, suomalaisen kulttuurin ominaislaatu ja näiden suhde kielelliseen identiteettiin

Suoritustavat: Sähköinen tentti (itsenäistä työskentelyä 135 t) TAI kirjallisuustentti avoimen yliopiston yleisenä tenttipäivänä TAI oppimistehtävät verkossa (itsenäistä työskentelyä 135 t)

Oppimateriaalit:

 • KUUSELA, JORMA & al. 2008: Maahanmuuttajaoppilaat ja koulutus. Tutkimus oppimistuloksista, koulutusvalinnoista ja työllistämisestä, s. 3-31 (http://www.oph.fi/download /46518_maahanmuuttajaoppilaat_ja_koulutus.pdf)
 • LIEBKIND, KARMELA (toim.) 2000: Monikulttuurinen Suomi. Etniset suhteet tutkimuksen valossa, s. 13–67 ja 138–170
 • VARIS, MARKKU (toim.) 2011: Kulttuurienvälinen viestintä ja kasvatus (jultika.oulu.fi/files /isbn9789514294693.pdf)
 • TALIB, MIRJA-TYTTI 2002: Monikulttuurinen koulu, s. 18–111  Lisäksi artikkelipaketti (Moodle-ympäristö)

Arvosteluperusteet:

1. Kirjallisuustentin vastaukset 0–5

2. Oppimistehtävien vastaukset 0–5 

Opettaja: Irja Alho

 
AY2121509 Harjoittelu (suomi toisena tai vieraana kielenä) 5 op

 
Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija 

 • osaa eritellä seuraamiaan oppitunteja
 • osaa suunnitella ja pitää S2-oppitunnin sekä kuvata ja arvioida omaa opetustyötään

Sisältö: S2-oppituntien kuuntelu, suunnittelu, pitäminen ja arvioiminen 

Suoritustavat: S2-opetuksen seuraamista ja toteuttamista harjoittelupaikoissa, jotka opiskelija itse järjestää. Vastuuopettajan kanssa voidaan sopia myös muista suoritustavoista. Ota yhteyttä vastuuopettajaan ennen harjoittelun aloittamista.

Toteutustavat: Oppituntien kuuntelua (20 x 45 min), oppituntien pitoa (2 x 45 min) sekä yksi seuraavista: kurssien suunnittelu ohjeiden mukaan tai lisää oppituntien pitoa (6 x 45 min) tai yksilö- ja pienryhmäohjausta (12 x 45 min) tai apuopettajana toimimista (18 x 45 min). Harjoittelusta kirjoitetaan raportti ohjeiden mukaan.

Oppimateriaalit: Ohjeet ja suorituslomake 

Arvosteluperusteet: Suorituslomake ja raportti.

Opettaja: Irja Alho

Osallistumismaksu: 250€ + avoimen yliopiston rekisteröitymismaksu 220€

llmoittautuminen on sitova. Osallistumisen voi perua veloituksetta viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista laskutetaan puolet osallistumismaksusta. Mikäli peruutus jää kokonaan tekemättä tai mikäli opinnot keskeytetään, laskutetaan koko osallistumismaksu. Poikkeuksena ovat lääkärintodistuksella todennetut sairastumiset. Opintojen perumisesta tai keskeyttämisestä tulee ilmoittaa kirjallisesti kesäyliopiston toimistoon.
 
Oikeus muutoksiin pidätetään.

Tutustu avoimeen yliopistoon blogissamme ja lue "Toisenlainen polku S2-opettajaksi."

 

Ilmoittautumiset kesäyliopistoon 1.10.2019 mennessä.
Lisätietoja: Anna-Maria Hentilä
Puh: 040 538 0213
Sähköposti: anna-maria.hentila@kymenlaakso.fi

Kurssille ilmoittautuminen

Muistathan, että ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme puolet osallistumismaksusta. Mikäli peruutusta ei tehdä ollenkaan, perimme koko maksun.

Koulutusvahvistus/-peruutus lähetetään sähköpostitse viimeistään viikko ennen ko. koulutuspäivää.

Ilmoittautumislomakkeen lähetä-painiketta klikattuasi saat viestin ”Ilmoittautumisesi on rekisteröity”. Mikäli viestiä ei tule, ilmoittautumisen lähetys on jostain syystä epäonnistunut. Ota tässä tapauksessa yhteyttä toimistoomme.

Rekisteriseloste »

(*) merkityt kentät ovat pakollisia

Henkilötiedot
Yhteystiedot
Tilastotiedot