Urheilujohtamisen aineopinnot 30 op (UEF)

1.1.2020 - 31.7.2021

Opintoihin on jatkuva haku!

Opinnoissa syvennytään urheilujohtamisen tematiikkaan monesta eri näkökulmasta. Opintojaksoissa perehdytään urheilujohtamisen teoriaan ja käytäntöön, urheilumarkkinointiin ja brändaykseen, tapahtumajohtamiseen, urheiluoikeuteen sekä urheiluekonomiaan ja talouteen. Opinnoissaan opiskelija kehittyy sekä urheilujohtamisen erityispiirteiden tunnistamisessa että käytännön urheilujohtamisen ongelmien ratkaisussa. Opintojen kautta opiskelija saa kattavan ja syvällisen kokonaiskuvan urheilujohtamiseen liittyvistä haasteista ja vaatimuksista.

Opintojaksot:

  • Urheilujohtaminen (6 op) - AY5215601
  • Urheilumarkkinointi ja brandien hallinta (6 op) - AY5215602
  • Urheiluoikeus (6 op) - AY5215603
  • Sport Economics and Finance (Urheilutaloustiede) (6 op) - AY5215604
  • Tapahtuma- ja tilajohtaminen (6 op) - AY5215605


Opiskelu tapahtuu joustavina etäopiskeluun soveltuvina verkko-opintoina ja opinnot voi aloittaa milloin tahansa ympäri vuoden. Opiskelu on ajasta ja paikasta riippumatonta - asiantuntijaluentoja, oppimistehtäviä ja materiaaleja on saatavilla verkko-oppimisympäristössä.   Opintoihin voi ilmoittautua koko lukuvuoden ajan, mutta opintojaksojen suorittamiseen on tietty aikataulutus.   Opintojaksoja voi suorittaa myös yksittäin.

Mikäli opiskelija suorittaa pelkästään Urheilujohtamisen opinnot 30 op, saa hän erillistodistuksen Urheilujohtamisen perusopintokokonaisuudesta 30 op. Opiskelija voi suorittaa koko Urheilujohtamisen aineopintokokonaisuuden (60 op). Silloin opinnot muodostuvat Urheilujohtamisen aineopinnoista 30 op ja Kauppatieteiden perusopinnoista 30 op ja opiskelija saa erillistodistuksen Urheilujohtamisen aineopintokokonaisuudesta 60 op. Kauppatieteiden perusopinnot on oma opintokokonaisuus ja siihen on ilmoittauduttava erikseen.

Opintojen materiaaleista ja verkkoluennoista osa on englanninkielisiä.

Tavoitteet:    

Urheilujohtamisen sivuaineopinnoissa syvennytään urheilujohtamisen tematiikkaan monesta eri näkökulmasta. Opintojaksoissa perehdytään urheilujohtamisen teoriaan ja käytäntöön, urheilumarkkinointiin ja brandaykseen, tapahtumajohtamiseen, urheiluoikeuteen sekä urheiluekonomiaan ja talouteen. Opinnoissaan opiskelija kehittyy sekä urheilujohtamisen erityispiirteiden tunnistamisessa että käytännön urheilujohtamisen ongelmien ratkaisussa. Opintojen kautta opiskelija saa kattavan ja syvällisen kokonaiskuvan urheilujohtamiseen liittyvistä haasteista ja vaatimuksista.

Kohderyhmä: Opinnot soveltuvat kaikille urheilujohtamisesta ja siihen liittyvistä ilmiöistä kiinnostuneille.

Arviointi: Opintojaksojen suoritukset arvostellaan asteikolla 0–5.

Opetuksen aika ja paikka: Ajankohdasta ja paikkakunnasta riippumatonta verkko-opiskelua. 

URHEILUJOHTAMINEN 6 op

Sisältö: Urheilukontekstin asettamat vaatimukset ja erityispiirteet, henkilöstöresurssien johtaminen urheiluorganisaatioissa (teoreettiset taustat), strategian jalkauttaminen, urheiluliiketoiminnan taustat.

Suoritustapa:
Verkkotentti ja oppimistehtävät.

Kirjallisuus:

  • Pedersen, P. M., Parks, J. and Quarterman, J. 2010. Contemporary Sport Management 4th Edition. Cuskelly, G., Hoye, R. and Auld, C 2006. Working with Volunteers in Sport: Theory and Practice.

Tavoitteet:    
Tiedolliset: Opiskelija perehtyy kokonaisvaltaisesti johtamisen eri osaalueisiin urheilukontekstissa. Opiskelija sisäistää urheilujohtamisen erityispiirteet ja ymmärtää urheilukontekstin merkityksen organisaation ja ihmisten johtamisen näkökulmasta. Samalla opiskelija oppii hahmottamaan erityisesti vapaaehtoisten johtamisen, organisoinnin ja motivoinnin kannalta olennaiset tekijät. Opiskelija perehtyy myös strategisen urheilujohtamisen tematiikkaan ja osaa suunnitella urheiluorganisaation toimintaa pitkällä aikavälillä.

Taidolliset: Opiskelija saa valmiuksia urheiluorganisaation johtamiseen ja ymmärtää urheilukontekstin aiheuttamat erityispiirteet. Kurssin myötä opiskelija osaa myös hahmottaa, mitkä tekijät vaikuttavat työtekijöiden motivointiin ja sitouttamiseen sekä kykenee suunnittelemaan urheiluorganisaation strategiaa ja ymmärtää sen implementointiin vaikuttavia tekijöitä. Opiskelija pystyy myös hahmottamaan urheilukontekstin luomat haasteet ja vaatimukset organisaation johtamisen kannalta.

Edeltävät opinnot: Suositellaan, että opiskelija on suorittanut kauppatieteiden perusopinnot tai vastaavat tiedot ennen kurssille osallistumista.

Arviointi: Suoritukset arvioidaan asteikolla 0–5.

Opetuksen aika ja paikka: Ajankohdasta ja paikkakunnasta riippumatonta verkko-opiskelua. Vaihtoehtoiset tehtävänpalautus + verkkotenttipäivät lukuvuonna 2019-2020: 10.9.2019, 5.11.2019, 4.2.2020, 14.4.2020

URHEILUMARKKINOINTI JA BRANDIEN HALLINTA 6 op


Sisältö: Markkinoinnin suunnittelu, urheilumarkkinoinnin keinot, brandin rakentaminen, sponsorointi ja sidosryhmäsuhteet.

Suoritustapa: Verkkoluennot, verkkotentti ja harjoitustyö

Kirjallisuus:

  • Mullin, B.J., Hardy, S. and Sutton, W.A. 2007. Sport marketing, 3rd ed., Champaign, IL: Human Kinetics.

Tavoitteet: Opiskelija perehtyy kokonaisvaltaisesti markkinoinnin eri osa-alueisiin urheilukontekstissa. Opiskelija tiedostaa markkinoinnin haasteet ja erityispiirteet urheilunsektorilla. Opiskelija tunnistaa markkinoinnin roolit ja osapuolet ammatti- sekä amatööriurheilun kohdalla. Opiskelija saa valmiuksia analysoida, suunnitella ja kehittää markkinointia urheiluorganisaatioissa ja urheilutapahtumien yhteydessä.

Arviointi: Suoritukset arvioidaan asteikolla 0–5.

Opetuksen aika ja paikka: Ajankohdasta ja paikkakunnasta riippumatonta verkko-opiskelua. Vaihtoehtoiset verkkotenttipäivät syksyllä 2019: 10.9.2019 ja 22.10.2019. Harjoitustyön palautus viimeistään 30.11.2019. Vaihtoehtoiset verkkotenttipäivät keväällä 2020
tentti 18.2.2020 + tehtävän palautus viimeistään 31.3.2020, tentti 12.5.2020 + tehtävän palautus viimeistään 31.7.2020.

URHEILUOIKEUS 6 op

Sisältö: Urheilun sääntelyjärjestelmä, urheilijan oikeusasema, sopimukset urheilutoiminnassa, urheilun kansanliike, urheilun riidanratkaisujärjestelmät, immateriaalioikeudet, vahingonkorvaus, rikokset ja kilpailuoikeudellinen sääntely urheilussa.

Suoritustapa: Verkkotentti ja oppimistehtävät.

Kirjallisuus: ( valitse yksi näistä )
Halila ja Norros, Urheiluoikeus (2017), saatavana e-kirjana UEF Finnasta

Tavoitteet:
Opintojakson tavoitteena on antaa opiskelijalle perustietämys urheiluoikeudesta. Opiskelijalle muodostuu kuva urheiluun liittyvistä oikeudellisista kysymyksistä ja niiden soveltamistilanteista. Opiskelija oppii arvioimaan urheilun ja oikeuden välistä suhdetta sekä eri muodoissaan harjoitettavaan urheilutoimintaan liittyviä oikeudellisia riskejä.

Arviointi:
Suoritukset arvioidaan asteikolla 0–5.

Opetuksen aika ja paikka:
Ajankohdasta ja paikkakunnasta riippumatonta verkko-opiskelua. Vaihtoehtoiset tehtävänpalautus + verkkotenttipäivät: 15.10.2019, 10.12.2019, 17.3.2020, 26.5.2020

TAPAHTUMA- JA TILAJOHTAMINEN 6 op


Sisältö:
Tapahtumajohtaminen, tapahtumien myynti ja markkinointi, tilojen suunnittelu ja hallinta, kysynnän analysointi, riskienhallinta, tapahtumien taloudelliset ja ympäristölliset vaikutukset, liiketoimintasuunnitelma.

Suoritustapa:
Verkkotentti ja oppimistehtävät

Kirjallisuus:

  • Grönroos, Christian: Service Management and Marketing. A Customer Relationship Management Approach. (Suomennos: Palveluiden johtaminen ja markkinointi.) Tillman, Maarit (suom.). WSOY, 2001.
  • Shone, Anton & Parry, Bryan: Successful Event Management. A practical handbook. Fourth edition. 2013.

Tavoitteet: Opiskelija hahmottaa tapahtumat palveluina, joita voi suunnitella, johtaa ja kehittää palvelujen johtamiseen liittyvien mallien mukaisesti. Opiskelija hallitsee tapahtumajohtamiseen liittyvän suunnittelun elinkaaren sekä ymmärtää projektienjohtamisen periaatteet. Ymmärtää tapahtumien järjestämiseen liittyvän lainsäädännön. Opiskelija ymmärtää tapahtumatuotannon laajan ja moniulotteisen kokonaisuuden sekä osaa hyödyntää urheilujohtamisen, markkinoinnin sekä palveluiden johtamiseen liittyviä erikoispiirteitä tapahtumatuotannossa. Opiskelija hallitsee tapahtumiin liittyvän budjetoinnin, riskien hallinnan sekä henkilöstöjohtamisen periaatteet.

Arviointi: Suoritukset arvioidaan asteikolla 0–5.

Opetuksen aika ja paikka: Ajankohdasta ja paikkakunnasta riippumatonta verkko-opiskelua. Vaihtoehtoiset verkkotentti + tehtävänpalautuspäivät: 8.10.2019, 3.12.2019, 4.2.2020, 12.5.2020.

Osallistumismaksu: 150€ + avoimen yliopiston rekisteröitymismaksu 270€

llmoittautuminen on sitova. Osallistumisen voi perua veloituksetta viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista laskutetaan puolet osallistumismaksusta. Mikäli peruutus jää kokonaan tekemättä tai mikäli opinnot keskeytetään, laskutetaan koko osallistumismaksu. Poikkeuksena ovat lääkärintodistuksella todennetut sairastumiset. Opintojen perumisesta tai keskeyttämisestä tulee ilmoittaa kirjallisesti kesäyliopiston toimistoon.

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Tutustu avoimeen yliopistoon blogissamme.

Ilmoittautumiset kesäyliopistoon 1.1.2020 mennessä.
Lisätietoja: Anna-Maria Hentilä
Puh: 040 538 0213
Sähköposti: anna-maria.hentila@kymenlaakso.fi

Kurssille ilmoittautuminen

Muistathan, että ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme puolet osallistumismaksusta. Mikäli peruutusta ei tehdä ollenkaan, perimme koko maksun.

Koulutusvahvistus/-peruutus lähetetään sähköpostitse viimeistään viikko ennen ko. koulutuspäivää.

Ilmoittautumislomakkeen lähetä-painiketta klikattuasi saat viestin ”Ilmoittautumisesi on rekisteröity”. Mikäli viestiä ei tule, ilmoittautumisen lähetys on jostain syystä epäonnistunut. Ota tässä tapauksessa yhteyttä toimistoomme.

Rekisteriseloste »

(*) merkityt kentät ovat pakollisia

Henkilötiedot
Yhteystiedot
Tilastotiedot