Draamakasvatuksen perusopinnot 25 op (JY)

11.10.2019 - 31.7.2020
Kuusankosken Taideruukki, Toimintavoima-huone, Kyminväylä 2, Kuusankoski

Opinnot on suunniteltu alkamaan 11.-12.10.2019. Lähiopetusta on yhteensä 10 viikonloppua, perjantaisin klo 17-21 ja lauantaisin klo 9-17.

Draamakasvatuksen perusopinnot sopivat kaikille, jotka ovat kiinnostuneita draamasta taidemuotona sekä draaman ja toiminnallisten työtapojen käyttämisestä kasvatus- ja opetustyössä. Opiskelu soveltuu esimerkiksi lastentarhanopettajille, opettajille, teatteritoimijoille, nuoriso-ohjaajille sekä niille, jotka ovat kiinnostuneita oman ilmaisunsa kehittämisestä. Draamakasvatuksen perusopinnot käyvät opettajankoulutuslaitosten erikoistumisaineeksi.

Draamakasvatus on taidekasvatuksellinen ja kokemuksellinen oppiaine. Siinä opiskellaan ja tutkitaan draaman ja teatterin keinoja opetus- ja kasvatustyössä sekä draamaa taideaineena eri kasvatus- ja oppimisympäristöissä. Oppiaineena se rakentuu sosiokulttuuriseen ja yhteisölliseen oppimiseen ja korostaa taiteen osallistavaa ja tutkivaa roolia.

Opiskelussa korostuu teorian ja käytännön tiivis vuorovaikutus: lähijaksojen toiminnalliset jaksot nivotaan teoriaan oppimistehtävissä. Opiskeluprosessissa vuorottelevat yksilöllinen työskentely sekä ryhmässä oppiminen. Perusopinnoissa rakennetaan omien taitojen kehittämisen kautta käytännöllis-teoreettinen orientaatio draamaopettajuuteen ja luodaan yleiskuva draamakasvatuksen eri työtavoista ja genreistä sekä opiskellaan esittävän ja osallistavan draaman tekemisen ja ohjaamisen perusteita.

Opiskelu muodostuu 15 tunnin mittaisista toiminnallisista lähijaksoista, jolloin perehdyt käytännön harjoituksin ja keskusteluin opiskeltavaan asiaan. Oppimistehtävillä syvennät lähijaksojen asioita. Läpi opiskeluprosessin arvioit omaa oppimistasi oppimispäiväkirjan avulla.

Tavoitteet: Opintokokonaisuuden jälkeen opiskelija osaa

 • draamakasvatuksen teoreettiset perusteet yhteisöllisessä ja yksilöllisessä  oppimisprosessissa
 • hahmottaa draamakasvatuksen tutkimuksen kenttää
 • perustella draaman taidemuotona
 • perustella ja reflektoida toimintaansa ja kasvamistaan draamaopettajana
 • opettaa ja ohjata esittävää ja soveltavaa draamaa erilaisissa oppimisympäristöissä ja konteksteissa

Opettajat:
FM, draamaopettaja Sanna Franck
Teatteri- ja draamaohjaaja Piia Kleimola
Draama- ja Pilates-ohjaaja Irja Ahtovirta

OPETUSSUUNNITELMA (Lähiopetuksen aikataulumuutokset mahdollisia.)

DRAAMAKASVATUKSEN PERUSTEET

Tavoitteet: Opintojaksot ODKP1110 ja ODKP1120 suoritettuaan opiskelija

 • osaa määritellä draamakasvatuksen osana kasvatusta ja opetusta
 • hallitsee draamakasvatuksen keskeiset käsitteet ja ymmärtää genreajattelun periaatteet
 • ymmärtää teatterin kielen, improvisaation, roolien ja ryhmäprosessien merkityksen draamatyöskentelyssä
 • ymmärtää taiteellisen oppimisprosessin periaatteet

Sisältö    

 • Draamakasvatuksen oppimispotentiaali
 • Daamakasvatuksen genret ja keskeiset käsitteet
 • Taiteellinen oppimisprosessi
 • Osallisuuden ja yhteisöllisyyden rakentuminen 

ODKP1110 Draamakasvatuksen perusteet ja genreajattelu (2 op)

 • Draamakasvatuksen perusteet (1 op), lähiopetus11.-12.10.2019 Sanna Franck
 • Genreajattelu draamakasvatuksessa (1 op), lähiopetus 1.-2.11.2019 Sanna Franck

ODKP1120 Draamakasvatuksen kartalle (3 op), oppimistehtävä

Sisältö    

 • Draamakasvatuksen oppimispotentiaali
 • Daamakasvatuksen genret ja keskeiset käsitteet
 • Taiteellinen oppimisprosessi
 • Osallisuuden ja yhteisöllisyyden rakentuminen

ESITTÄVÄ DRAAMA I

Tavoitteet: Opintojaksot ODKP1150 ja ODKP1160 suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää improvisaation (Johnstonen metodi), äänen ja kehollisuuden lähtökohtia teatterityössä
 • hallitsee näyttelijän- ja ohjaajantyön perusteet Stanislavskin ja Cohenin metodin pohjalta
 • osaa reflektoida ja soveltaa kokemuksiaan teatterityöstä

Sisältö: Näyttelijän- ja ohjaajantyön perusteet draamakasvatuksessa

ODKP1150 Improvisaatio ja liike (3 op)

 • Improvisaatio (1 op), lähiopetus 15.-16.11.2019 Piia Kleimola
 • Tanssi ja liikeimprovisaatio (1 op), lähiopetus 8.-9.11.2019 Irja Ahtovirta
 • Improvisaation perusteita (1 op), oppimistehtävä

ODKP1160 Näyttelijän- ja ohjaajantyö (2 op), lähiopetus

 • Näyttelijäntyö (1 op), lähiopetus 14.-15.2.2020 Piia Kleimola
 • Ohjaajantyö (1 op), lähiopetus 3.-4.4.2020 Piia Kleimola

DRAMATURGIA I

Tavoitteet: Opintojaksot ODKP1130 ja ODKP1140 suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää dramaturgisen ajattelun merkityksen draamakasvatuksessa
 • osaa analysoida erilaisten tekstien dramaturgiaa
 • osaa muokata proosasta näyttämötekstiä

ODKP1130 Dramaturgian perusteet ja näytelmäanalyysi (3 op)

 • Dramaturgian perusteet (1 op), lähiopetus 13.-14.12.2019 Piia Kleimola
 • Näytelmäanalyysi (2 op), oppimistehtävä

ODKP1140 Dramatisointisuunnitelma (2 op), oppimistehtävä

SOVELTAVA DRAAMA I

Tavoitteet: Opintojaksot ODKP1170 ja ODKP1180 suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää prosessidraaman soveltavan draaman keskeisenä genrenä
 • osaa reflektoida ja soveltaa kokemuksiaan prosessidraamasta
 • hallitsee prosessidraaman pedagogiset jaksot ja keskeisiä työtapoja
 • osaa suunnitella, ohjata ja arvioida prosessidraamaa erilaisissa oppimisympäristöissä

Sisältö: Prosessidraama ja sen soveltaminen

ODKP1170 Prosessidraaman dramaturgia ja ohjaaminen (2 op)

 • Prosessidraaman dramaturgia (1 op), lähiopetus 24.-25.1.2020 Sanna Franck
 • Prosessidraaman ohjaaminen (1 op), lähiopetus 13.-14.3.2020 Sanna Franck

ODKP1180 Prosessidraamasuunnitelma (3 op), oppimistehtävä


DRAAMAOPETTAJUUTEEN KASVAMINEN

ODKP1190 Draamaopettaja taiteilijana ja kasvattajana (5 op)

 • Draamaopettaja taiteilijana (1 op), lähiopetus 24.-25.4.2020 Piia Keimola
 • Draamaopettaja erilaisissa oppimisympäristöissä (4 op), oppimistehtävä

Kirjallisuus:

 • Heikkinen, H. 2002. Draaman maailmat oppimisalueina. Draamakasvatuksen vakava leikillisyys. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.
 • Heikkinen, H. 2005. Draamakasvatus – opetusta, taidetta, tutkimista! Jyväskylä: Minerva.
 • Nicholson, H.2014. Applied Drama: the gift of theatre. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
 • Niemistö, R. 2007. Ryhmän luovuus ja kehitysehdot. Helsinki: Palmenia.
 • Prentki, T. & Preston, S. 2009. (eds.) The applied theatre reader. London: Routledge.
 • Repo-Kaarento, S. 2010. Innostu ryhmästä. Miten ohjata oppivaa yhteisöä. Helsinki: Kansanvalistusseura.
 • Toivanen, T. 2015. Lentoon! Draama ja teatteri perusopetuksessa. Helsinki: Sanoma Pro Oy.

Hakumenettely:

Hakemuksessa arvioit itseäsi alan opiskelijana:

 • Miksi haluat opiskella draamakasvatusta ja mitä odotat opinnoilta?
 • Kuvaile motivaatiotasi ja soveltuvuuttasi draamakasvatuksen opiskeluun.
 • Arvioi akateemisia opiskelutaitojasi (mm. tiedonhaku, tieteellinen kirjoittaminen)
 • Miten arvioit pystyväsi suorittamaan opinnot annettujen aikataulujen puitteissa? Kerro sitoutumisestasi lähijaksojen opetukseen ja tehtävien suorittamiseen.
 • Mitä aikaisempia opintoja ja toimintaa sinulla on draamakasvatuksen alueelta?

Liitä mukaan oikeaksi todistettu kooste (CV) liitetiedostona sähköisen hakemuksen yhteyteen. Koosteesi voivat oikeaksi todistaa kaksi sellaista henkilöä, jotka ovat nähneet alkuperäiset todistukset tai tuntevat muutoin työ- ja harrastehistoriasi. Liitä mukaan ko. henkilöiden nimet ja yhteystiedot (allekirjoituksia ei vaadita).

Opinto-oikeuden voimassaolo: Opiskelijoiden opinto-oikeusajat ovat laskennallisesti kaksi lukukautta ilmoittautumisajan alkamisesta lukien. Jos opiskelijalla on opinto-oikeuden päätyttyä suoritusmerkintöjä 7 op tai vähemmän, hän voi suorittaa opinnot loppuun vain hakemalla ja saamalla uuden opinto-oikeuden.

Osallistumismaksu: 795 € (Sisältää Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston maksun 80 €.)

llmoittautuminen on sitova. Osallistumisen voi perua veloituksetta viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä.   Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista laskutetaan puolet osallistumismaksusta. Mikäli peruutus jää kokonaan tekemättä tai mikäli opinnot keskeytetään, laskutetaan koko osallistumismaksu. Poikkeuksena ovat lääkärintodistuksella todennetut sairastumiset. Opintojen perumisesta tai keskeyttämisestä tulee ilmoittaa kirjallisesti kesäyliopiston toimistoon.

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Tutustu avoimeen yliopistoon blogissamme.

Ilmoittautumiset kesäyliopistoon 27.9.2019 mennessä.
Lisätietoja: Anna-Maria Hentilä
Puh: 040 538 0213
Sähköposti: anna-maria.hentila@kymenlaakso.fi

Kurssille ilmoittautuminen

Muistathan, että ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme puolet osallistumismaksusta. Mikäli peruutusta ei tehdä ollenkaan, perimme koko maksun.

Koulutusvahvistus/-peruutus lähetetään sähköpostitse viimeistään viikko ennen ko. koulutuspäivää.

Ilmoittautumislomakkeen lähetä-painiketta klikattuasi saat viestin ”Ilmoittautumisesi on rekisteröity”. Mikäli viestiä ei tule, ilmoittautumisen lähetys on jostain syystä epäonnistunut. Ota tässä tapauksessa yhteyttä toimistoomme.

Rekisteriseloste »

(*) merkityt kentät ovat pakollisia

Henkilötiedot
Yhteystiedot
Tilastotiedot