Historian perusopinnot 25 op (JyU)

1.10.2019 - 31.12.2020

Opintoihin on jatkuva haku!

Historian opiskelu antaa välineitä tulkita ajassa tapahtuneita kulttuurisia, poliittisia, institutionaalisia, mentaalisia, aatteellisia ja taloudellisia muutoksia sekä pohtia niiden merkityksiä niin yksilöille, yhteisöille kuin yhteiskunnillekin.

Opintojen tavoitteena on ymmärtää miksi sekä miten yhteisöt ja yhteiskunta ovat muodostuneet osana historiallisia, usein pitkäkestoisia ajallisia prosesseja. Näin historia auttaa ymmärtämään sitä, kuinka mennyt vaikuttaa nykyisyydessä ja kuinka nykyisillä valinnoillamme voi olla pitkäkestoisia seurauksia. Historian perusopinnoissa perehdytään historiantutkimuksen perusteisiin ja keskeisiin historiallisiin ilmiöihin.

Opintokokonaisuudesta on mahdollista suorittaa myös yksittäisiä jaksoja.

Perusopintojen jälkeen opintojen jatkaminen aineopintoihin edellyttää, että perusopinnot on suoritettu vähintään kokonaisarvosanalla hyvä (3).

Perusopintoihin sisältyvät opintojaksot:

    HISP011 Johdatus historiantutkimukseen (5 op)
    HISP022 Varhaismodernin ajan tutkimus (4 op)
    HISP023 Sukupuolihistoria (4 op)
    HISP024 Politiikka, kieli ja kulttuuri (4 op)
    HISP025 Terveys, sairaus ja hyvinvointi (4 op)
    HISP026 Yhteiskunnan muutoksen ja talouden historia (4 op)

Luentotallenteet ovat katsottavissa verkon kautta
 
Tavoitteet:    

Perusopintojen jälkeen opiskelija

 • tuntee kulttuurien, aatteiden, yhteiskuntien, talouden ja politiikan yleisen historiallisen kehityksen
 • tuntee historiantutkimuksen keskeiset periaatteet ja ymmärtää historiallisen tiedon luonnetta
 • osaa esittää oppimaansa suullisesti ja kirjallisesti
 • on kehittänyt ryhmätyötaitojaan, kielitaitoaan ja tietoteknisiä valmiuksiaan
 • on harjaantunut hakemaan tietoa eri teemoista
 • pystyy valitsemaan omat alueensa aineopintojen erikoistumisopinnoista

 

JOHDATUS HISTORIAN TUTKIMUKSEEN 5 op

Sisältö: Opintojaksossa perehdytään historiantutkimuksen perusperiaatteisiin ja käsitteisiin.

Tavoitteet:    
Suoritettuaan kurssin opiskelija

 • tunnistaa historiantutkimuksen keskeiset tutkimussuuntaukset ja käsitteet
 • tuntee historiapolitiikan ja -kulttuurin käsitteet sekä keskeisen sisällön
 • ymmärtää perusperiaatteet lähteiden käyttämisestä historiantutkimuksessa
 • pystyy keskustelemaan tutkimusteksteistä
 • osaa vertailla erilaisia historiatieteellisiä tulkintoja ja ymmärtää historian tutkimuksen tulkinnallisen luonteen
 • ymmärtää kronologian ja syy-seuraussuhteiden merkityksen historiantutkimuksessa

Suoritustapa: luentotallenteet, kirjallisuus ja itsenäiset tehtävät

Arvostelu: 0-5

VARHAISMODERNIN AJAN TUTKIMUS 4 op

Sisältö: Opintojakso perehdyttää varhaismodernin ajan tutkimuksen perusteisiin.

Tavoitteet:    
Suoritettuaan kurssin opiskelija

 • tunnistaa kulttuuristen ja yhteiskunnallisten tekijöiden, ihmisten ja yhteisöjen moraali- ja ohjausjärjestelmien, sääntöjen, arvojen, käyttäytymisen, tapojen ja tottumusten siirtymisen tärkeimpiä mekanismeja
 • ymmärtää aikakauden uskonnollisten ja valtiollisten konfliktien sekä yhteiskunnallisten ja poliittisten murrosten merkityksen
 • pystyy analysoimaan maailmankuvan laajenemista ja siihen vaikuttaneita tekijöitä
 • kykenee tarkastelemaan yhteiskunnallista kehitystä ja rakennetta sekä niissä tapahtuneita muutoksia
 • kykenee nimeämään aikakauden tärkeimmät aatteelliset, kulttuuriset ja taloudelliset tapahtumat ja kehityskulut sekä niiden merkityksen omassa ajassaan ja myöhemmin

Suoritustapa: Luentotallenne, kirjallisuus ja oppimistehtävät TAI kirjatentti avoimen yliopiston yleisinä tenttipäivinä.

Kirjallisuus:

 • Karonen, Petri, Pohjoinen suurvalta (2014)
 • Vilkuna, Kustaa H. J., Paholaisen sota (2006)

Arvostelu: 0-5

SUKUPUOLIHISTORIA 4 op

Sisältö: Opintojaksolla perehdytään sukupuolihistorian perusteisiin ja sukupuolen merkitykseen historiassa.

Tavoitteet:    
Suoritettuaan kurssin opiskelija

 • osaa tunnistaa naishistorian ja mieshistorian näkökulmat ja tuntee alan tutkimusperinnettä
 • oppii kysymään, millaisissa tilanteissa sukupuolella on merkitystä
 • ymmärtää, että sukupuoli voi olla näkökulma, joka liittyy moniin muihin erotteluihin ja läpäisee monia tutkimusaiheita ja aikakausia
 • osaa tarkastella historiantutkimuksen lähteitä sukupuolen näkökulmasta
   

Suoritustapa: Luentotallenteet, kirjallisuutta ja oppimistehtävät TAI kirjatentti avoimen yliopiston yleisinä tenttipäivinä.

Kirjallisuus:

 • Downs, Laura Lee, Writing Gender History (2010)
 • Markkola, Pirjo, Östman, Ann-Catrin & Lamberg, Marko (toim.), Näkymätön sukupuoli. Mieheyden pitkä historia (2014)

Arviointi: 0-5

POLITIIKKA, KIELI JA KULTTUURI 4 op

Sisältö: Opintojaksolla perehdytään poliittisen historian ja kansainvälisten suhteiden suuriin kehityslinjoihin, kulttuurin ja kielen merkityksiin sekä vertailevaan tutkimukseen.

Tavoitteet:    
Suoritettuaan kurssin opiskelija

 • tuntee erityisesti Euroopan ja Pohjois-Amerikan poliittisen historian merkittävät tapahtumat ja suuret kehityslinjat sekä niiden merkityksen erityisesti 1700-luvun jälkipuoliskolta nykypäiviin ymmärtää kulttuurin ja kielen merkityksen poliittisen historian tutkimuksessa
 • on perehtynyt kansainvälisten suhteiden historiaan erityisesti 1900-luvun ja Euroopan integraation osalta
 • on perehtynyt poliittisen historian vertailevaan ja poikkikansalliseen tutkimukseen

Suoritustapa: Luentotallenteet, kirjallisuutta ja oppimistehtävät TAI kirjatentti avoimen yliopiston yleisinä tenttipäivinä.

Kirjallisuus:

 • Ihalainen, Pasi (ed.), Scandinavia in the Age of Revolution: Nordic Political Cultures, 1740-1820 (2011)
 • Paxton, Robert, Europe in the twentieth century (2011)

Arviointi: 0-5

TERVEYS, SAIRAUS JA HYVINVOINTI 4 op

Sisältö: Opintojaksolla perehdytään lääketieteen historian ja terveyden ja sairauden merkityksen peruspiirteisiin.

Tavoitteet:    
Suoritettuaan kurssin opiskelija

 • tuntee lääketieteen historian tärkeimmät käsitteet ja teoriat
 • tuntee lääketieteen ja terveydenhuollon keskeisten instituutioiden kehityskulut
 • ymmärtää tautien ja ravitsemuksen vaikutuksen väestön, yhteiskunnan ja kulttuurin muotoutumiseen
 • ymmärtää terveyden ja sairauden kulttuuriset merkitykset ja sidonnaisuudet

Suoritustapa: Kirjatentti avoimen yliopiston yleisinä tenttipäivinä.

Kirjallisuus:

 • Burnham, John C., What is Medical History? (2005)
 • Pietikäinen, Petteri, Hulluuden historia (2013)

Arviointi: 0-5

YHTEISKUNNAN MUUTOKSEN JA TALOUDEN HISTORIA 4 op

Sisältö: Opintojaksolla perehdytään talous- ja yhteiskuntahistorian perusteisiin ja tärkeimpiin kehityslinjoihin

Tavoitteet:    
Suoritettuaan kurssin opiskelija

 • osaa sijoittaa talous- ja yhteiskuntahistorian historiatieteen kenttään
 • ymmärtää talous- ja yhteiskuntahistoriallisen tavan tulkita historiaa
 • tuntee tärkeimmät historiaan vaikuttaneet talous- ja yhteiskuntapoliittiset suuntaukset
 • tunnistaa talouden murroskaudet ja merkittävimmät innovaatiot esihistoriasta nykypäiviin

Suoritustapa: Luentotallenteet, kirjallisuutta ja oppimistehtävät TAI kirjatentti avoimen yliopiston yleisinä tenttipäivinä.

Kirjallisuus:

 • McNeill, J. R., McNeill, William H., Verkottunut ihmiskunta. Yleiskatsaus maailmanhistoriaan (2006)
 • Ojala, Jari, Eloranta, Jari, Jalava, Jukka (toim.), The Road to Prosperity. An Economic History of Finland (2006)

Arviointi: 0-5

Osallistumismaksu: 320€ sisältää Jyväskylän avoimen yliopiston rekisteröitymismaksun.

Jyväskylän yliopiston yleiset tenttipäivät: (tentit voi suorittaa kesäyliopistolla Kouvolassa tai Kotkassa ko. päivinä)

Syyslukukausi 2019            
10.9.2019 klo 16.30-20.30    
8.10.2019 klo 16.30-20.30    
12.11.2019 klo 16.30-20.30    
3.12.2019 klo 16.30-20.30

Kevätlukukausi 2020            
14.1.2020 klo 16.30-20.30    
11.2.2020 klo 16.30-20.30    
10.3.2020 klo 16.30-20.30    
7.4.2020 klo 16.30-20.30    
12.5.2020 klo 16.30-20.30    

Kesä 2020            
2.6.2020 klo 16.30-20.30        
23.6.2020 klo 16.30-20.30

llmoittautuminen on sitova. Osallistumisen voi perua veloituksetta viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista laskutetaan puolet osallistumismaksusta. Mikäli peruutus jää kokonaan tekemättä tai mikäli opinnot keskeytetään, laskutetaan koko osallistumismaksu. Poikkeuksena ovat lääkärintodistuksella todennetut sairastumiset. Opintojen perumisesta tai keskeyttämisestä tulee ilmoittaa kirjallisesti kesäyliopiston toimistoon.

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Tutustu avoimeen yliopistoon blogissamme.

Ilmoittautumiset kesäyliopistoon 1.10.2019 mennessä.
Lisätietoja: Anna-Maria Hentilä
Puh: 040 538 0213
Sähköposti: anna-maria.hentila@kymenlaakso.fi

Kurssille ilmoittautuminen

Muistathan, että ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme puolet osallistumismaksusta. Mikäli peruutusta ei tehdä ollenkaan, perimme koko maksun.

Koulutusvahvistus/-peruutus lähetetään sähköpostitse viimeistään viikko ennen ko. koulutuspäivää.

Ilmoittautumislomakkeen lähetä-painiketta klikattuasi saat viestin ”Ilmoittautumisesi on rekisteröity”. Mikäli viestiä ei tule, ilmoittautumisen lähetys on jostain syystä epäonnistunut. Ota tässä tapauksessa yhteyttä toimistoomme.

Rekisteriseloste »

(*) merkityt kentät ovat pakollisia

Henkilötiedot
Yhteystiedot
Tilastotiedot