Viestinnän ja median perusopinnot 25 op (JyU)

1.10.2019 klo. 09:00 - 23:59

Opintoihin on jatkuva haku!

Viestinnän ja median perusopinnot antavat valmiuksia mm.

 • hahmottaa viestinnän ja median erilaisia ilmiöitä yhteiskunnassa
 • ymmärtää teknologiavälitteisen viestinnän merkityksen sekä sosiaalisen median aseman mediajärjestelmän osana ja muutostekijänä,
 • kehittää viestinnällä vaikuttamisen sekä organisaatio- ja ryhmäviestinnän taitoja,
 •  tuntea viestinnän eettiset ja juridiset normit sekä tarkastella kriittisesti julkisuutta ja mediaa

Opinnoissa tarkastellaan työelämää viestinnän ja vuorovaikutuksen näkökulmasta. Työelämän viestinnän erityisalueita ovat mm. vuorovaikutustaitojen merkitys työelämässä, tuloksellisen tiimityön lähtökohtien tunnistaminen ja työhyvinvointia.

Perusopintoihin sisältyvät opintojaksot:

    VIEP1010 Johdatus viestinnän ja median tutkimukseen 5 op
    VIEP1011 Viestintä ja vaikuttaminen 5 op
    VIEP1012 Työelämän viestintä 5 op
    VIEP1013 Media-analyysi ja mediamaiseman murrokset 5 op
    VIEP1014 Viestinnän etiikka ja normit 5 op

Tavoitteet:    

Perusopinnot suoritettuaan opiskelija

 • tuntee viestintätieteiden erityisluonteen tieteenaloina ja osaa hahmottaa viestinnän ja median ilmiöitä yhteiskunnassa
 • hahmottaa viestinnän ja median murrosten taustalla olevat keskeiset median ja teknologian kehityslinjat
 • tuntee digitaalisen viestinnän ja sosiaalisen median ominaispiirteet
 • osaa tarkastella työelämää viestintä- ja vuorovaikutusilmiöiden näkökulmasta
 • ymmärtää vaikuttamisen ja argumentoinnin perusteet ja pystyy arvioimaan vaikuttamaan pyrkivää viestintää
 • osaa kriittisesti analysoida mediasisältöjä ja journalistisia tuotteita
 • ymmärtää viestintä- ja vuorovaikutusetiikan merkityksen.
   

JOHDATUS VIESTINNÄN JA MEDIAN TUTKIMUKSEEN 5 op

Sisältö:   
Opintojaksolla tarkastellaan viestinnän ja median peruskäsitteitä ja tutustutaan erilaisiin tapoihin kuvata viestintää, vuorovaikutusta ja mediaa. Lisäksi opintojaksolla tutustutaan viestintätieteelliseen tutkimukseen ja tiedonhankintaan.

Osaamistavoitteet:   
Opiskelija

 • ymmärtää, miten ihminen viestii sekä havaitsee, vastaanottaa ja tulkitsee viestintää
 • ymmärtää, millaisen tutkimuskohteen viestintä ja media muodostavat
 • ymmärtää, kuinka käsitys viestinnästä on muuttunut tutkimuksessa
 • tuntee viestintätieteiden keskeiset tieteelliset tiedonlähteet ja löytää viestintätieteiden tutkimustietoa

Suoritustavat: Oppimistehtävä

Kirjallisuus:   

 • Kunelius, Viestinnän vallassa (5. - 8. painos) 
 • Trenholm, Thinking through communication (7. painos)

Arviointi: 0–5.

VIESTINTÄ JA VAIKUTTAMINEN 5 op

Sisältö:   
Opintojaksolla tutustutaan vaikuttamisen ja argumentoinnin perusteisiin sekä kampanja- ja vaikuttamisviestintään. Opintojaksolla tarkastellaan ja analysoidaan vaikuttamaan pyrkivää viestintää eri konteksteissa.

Osaamistavoitteet:   
Opiskelija

 • tuntee vaikuttamiseen ja argumentointiin liittyvät peruskäsitteet, keskeiset vaikuttamisen teoriat ja pystyy arvioimaan ja vertailemaan niitä
 • pystyy arvioimaan, missä määrin ja millaisin ehdoin vaikuttamaan pyrkivällä viestinnällä voidaan muuttaa uskomuksia, arvoja, käyttäytymistä tai asenteita
 • osaa tarkastella ja analysoida vaikuttamaan pyrkivää viestintää erilaisista teoreettisista ja eettisistä lähtökohdistatietää, miten vaikuttamispyrkimyksiä voidaan havaita ja arvioida.

Suoritustavat: Oppimistehtävä

Kirjallisuus:   

 • Rieke & Sillars, Argumentation and critical decision making (4. painos tai uudempi, osin)

sekä toinen seuraavista: 

 • Larson, Persuasion (10. tai uudempi painos) tai 
 • Stiff & Mongeau, Persuasive communication (2. painos).


Arviointi: 0–5.

TYÖELÄMÄN VIESTINTÄ 5 op

Sisältö:   
Opintojaksolla perehdytään viestinnän ja vuorovaikutuksen merkitykseen työelämässä ja tarkastellaan viestintä- ja mediatyön toimintaympäristöjä erilaisista näkökulmista. Opiskelija oppii asettamaan tavoitteita oman asiantuntemuksensa kehittämiseksi ja kuvaamiseksi opintojensa aikana.

Osaamistavoitteet:   
Opiskelija

 • ymmärtää työelämän viestinnän lähtökohdat ja osaa arvioida niitä
 • tuntee keskeiset ryhmän vuorovaikutuksen käsitteet sekä tuloksellisen tiimityön lähtökohdat
 • ymmärtää vuorovaikutusosaamisen merkityksen työelämässä
 • osaa määrittää viestintä- ja mediatyön toimintaympäristöjä sekä tunnistaa omia tavoitteitaan työelämässä.

Esitiedot: VIEP1010 Johdatus viestinnän ja median tutkimukseen -jakson suorittamista edellytetään ennen VIEP1012 Työelämän viestintä -opintojaksoa.

Suoritustavat: Oppimistehtävä

Kirjallisuus:   

 • Galanes & Adams, Effective group discussion (12. tai uudempi painos) 
 • Miller, Organizational communication (4. tai uudempi painos)

Arviointi: 0–5.

MEDIA-ANALYYSI JA MEDIAMAISEMAN MURROKSET 5 op

Sisältö:   
Opintojaksolla tutustutaan mediamaiseman murroksiin ja niiden keskeisiin taustatekijöihin ja vaikutuksiin. Lisäksi hahmotetaan digitaalisen viestinnän ja sosiaalisen median keskeisiä piirteitä ja analysoidaan ajankohtaisia mediasisältöjä.

Osaamistavoitteet:   
Opiskelija

 • tuntee mediajärjestelmien keskeiset kehityslinjat ja -suuntaukset sekä mediamaiseman murrosten olennaiset piirteet
 • ymmärtää journalismin ja median merkityksen yhteiskunnassa
 • ymmärtää digitaalisen viestinnän ja sosiaalisen median ominaispiirteet ja vaikutukset
 • tuntee media-analyysin keskeiset näkökulmat
 • omaksuu mediakriittisen ajattelutavan ja osaa soveltaa sitä mediasisältöjen tulkintaan.

Suoritustavat: Kirjatentti

Kirjallisuus:   

 • Jones & Salter 2012. Digital journalism 
 • Malmelin & Villi (toim.) 2015. Mediajohtaminen – näkökulmia uudistuvaan media-alaan 
 • McQuail 2013. Journalism and Society 

Arviointi: 0–5.

VIESTINNÄN ETIIKKA JA NORMIT 5 op

Sisältö:   
Opintojaksolla perehdytään viestintä- ja vuorovaikutusetiikkaan, viestinnän juridisiin normeihin ja journalismin itsesääntelyyn.

Osaamistavoitteet:   
Opiskelija

 • ymmärtää erilaisia teoreettisia lähestymistapoja viestintä- ja vuorovaikutusetiikkaan
 • osaa tarkastella viestintää ja vuorovaikutusta eettisistä näkökulmista
 • tuntee viestinnän ja median sääntelyn keskeiset lainkohdat
 • ymmärtää viestintä- ja media-alan itsesääntelyn periaatteet sekä niiden merkityksen alan ammattilaisen työssä
 • motivoituu pohtimaan omia eettisiä periaatteitaan viestijänä ja osaa arvioida niitä.

Suoritustavat: Oppimistehtävä tai kirjatentti

Kirjallisuus:   

 • Johannesen, Valde & Whedbee, Ethics in Human Communication (6. painos) 
 • Mäntylä 2008. Journalistin etiikka (2. uud. laitos) 
 • Neuvonen 2005. Sananvapaus, joukkoviestintä ja sääntely 
 • Tiilikka 2008. Journalistin sananvapaus

Arviointi: 0–5.

Osallistumismaksu: 460€ sisältää Jyväskylän avoimen yliopiston rekisteröitymismaksun.

Jyväskylän yliopiston yleiset tenttipäivät: (tentit voi suorittaa kesäyliopistolla Kouvolassa tai Kotkassa ko. päivinä)

Syyslukukausi 2019           
10.9.2019 klo 16.30-20.30   
8.10.2019 klo 16.30-20.30   
12.11.2019 klo 16.30-20.30   
3.12.2019 klo 16.30-20.30

Kevätlukukausi 2020           
14.1.2020 klo 16.30-20.30   
11.2.2020 klo 16.30-20.30   
10.3.2020 klo 16.30-20.30   
7.4.2020 klo 16.30-20.30   
12.5.2020 klo 16.30-20.30   

Kesä 2020           
2.6.2020 klo 16.30-20.30       
23.6.2020 klo 16.30-20.30

llmoittautuminen on sitova. Osallistumisen voi perua veloituksetta viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista laskutetaan puolet osallistumismaksusta. Mikäli peruutus jää kokonaan tekemättä tai mikäli opinnot keskeytetään, laskutetaan koko osallistumismaksu. Poikkeuksena ovat lääkärintodistuksella todennetut sairastumiset. Opintojen perumisesta tai keskeyttämisestä tulee ilmoittaa kirjallisesti kesäyliopiston toimistoon.

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Tutustu avoimeen yliopistoon blogissamme.

Ilmoittautumiset kesäyliopistoon 1.10.2019 mennessä.
Lisätietoja: Anna-Maria Hentilä
Puh: 040 538 0213
Sähköposti: anna-maria.hentila@kymenlaakso.fi

Kurssille ilmoittautuminen

Muistathan, että ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme puolet osallistumismaksusta. Mikäli peruutusta ei tehdä ollenkaan, perimme koko maksun.

Koulutusvahvistus/-peruutus lähetetään sähköpostitse viimeistään viikko ennen ko. koulutuspäivää.

Ilmoittautumislomakkeen lähetä-painiketta klikattuasi saat viestin ”Ilmoittautumisesi on rekisteröity”. Mikäli viestiä ei tule, ilmoittautumisen lähetys on jostain syystä epäonnistunut. Ota tässä tapauksessa yhteyttä toimistoomme.

Rekisteriseloste »

(*) merkityt kentät ovat pakollisia

Henkilötiedot
Yhteystiedot
Tilastotiedot