Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op (UEF)

1.1.2020 - 31.12.2020

Opintoihin on jatkuva haku!

Erityispedagogiikka on oppiaine, minkä keskiössä on tukea tarvitsevien lasten, nuorten ja aikuisten kasvatuksen ja koulutuksen kansainvälinen korkeatasoinen tutkimus ja siihen pohjautuva opetus. Itä-Suomen yliopistossa kolme erityispedagogiikan päätutkimussuuntaa ovat oppimisvaikeudet ja syrjäytyminen, pedagogisen tuen ja erityisopetuksen kehittäminen ja inklusiivisten toimintaympäristöjen kehittäminen. Tutkimus kohdistuu esiopetusikäisistä aikuisiin. Näkökulmina ovat esim. hyvinvointi, teknologiset ratkaisut, arviointi, oppimisympäristöt.

Opintojaksot:

 • AY2310121 Johdatus kasvatustieteisiin 5 op
 • AY2310122 Kasvatuksen historiallis-filosofiset perusteet 5 op (yhteinen osa ja eriytyvä osa, erityispedagogiikka)
 • AY2310123 Kasvatuksen yhteiskunnalliset perusteet 5 op (yhteinen osa ja eriytyvä osa, erityispedagogiikka)
 • AY2220114 Yksilön kehitys ja sen tukeminen 5 op
 • AY2220131 Näkökulmia erityispedagogiikan teoriaan ja käytäntöön 5 op

Opintokokonaisuus sisältää opintojaksoittain määriteltyjä erilaisia suoritustapoja: verkkotyöskentelyä, oppimistehtäviä, opintopiirejä, kirjallisuustenttejä. Opintojaksot on aikataulutettu, ja ne eivät sisällä pakollista lähiopetusta.

Tavoitteet: Erityispedagogiikan perusopinnot suoritettuaan opiskelija tunnistaa ja osaa määritellä kasvatuksen ja opetuksen erityispedagogisen perustan ja sen yhteiskunnallisen tehtävän. Opiskelija on perehtynyt erityispedagogiikan merkitykseen elämän eri vaiheissa.

Kohderyhmä: Erityispedagogiikan perusopinnot sopivat opetus -ja koulutustehtävissä toimiville, erityiskasvatuksen kelpoisuus- tai tutkinto-opintoja suunnitteleville, ammatillisen osaamisen täydentäjille, perustutkinto-opiskelijoille sivuaineeksi mutta myös kaikille teemasta kiinnostuneille.
Erityispedagogiikan perus- ja aineopinnot (yht 60 op) eivät tuota erityisopettajan kelpoisuutta.

Erityispedagogiikan info pidetään 4.9. klo 17-18:30.

JOHDATUS KASVATUSTIETEISIIN 5 op

Sisältö: Kasvatuksen keskeiset käsitteet (kasvatus, opetus, koulutus, pedagogiikka, ohjaus, elinikäinen oppiminen, kehitys, sivistys, sosialisaatio). Neljän kasvatustieteen (aikuiskasvatustiede, erityispedagogiikka, yleinen kasvatustiede, varhaiskasvatustiede) ominaispiirteet, sovellusalueet ja keskeiset tutkimuskohteet. Ihmistieteellisen tutkimuksen metodiset ja metodologiset perusteet (tieteellisen tutkimuksen ominaispiirteet, kvantitatiivinen, kvalitatiivinen ja monimenetelmällinen lähestymistapa, tutkimusetiikka).

AY2230121 5 op Luentotallenteet. Oppimateriaaleihin ja luentoihin perustuvien soveltavien verkkotehtävien tekeminen 2-3 opiskelijan ryhmissä. Halutessaan opiskelija voi osallistua perustutkinto-opetuksen luennoille syyslukukaudella Joensuussa ja saada näin tukea luentoja vastaavien verkkotehtävien tekemiseen.

Oppimateriaali:

 • Rinne, Kivirauma & Lehtinen ”Johdatus kasvatustieteisiin” (2005 tai uudempi painos: vain osittain)
 • Ronkainen, Pehkonen, Lindblom-Ylänne & Paavilainen ”Tutkimuksen voimasanat” (2013 tai uudempi painos: vain osittain)
 • Verkkoympäristössä mainitut, tehtävissä tarvittavat pääsääntöisesti sähköiset materiaalit

Tavoitteet:   
Opiskelija

 • tuntee kasvatuksen, koulutuksen ja elinikäisen oppimisen käsitteelliset perusteet,
 • tunnistaa neljä kasvatustiedettä (aikuiskasvatustiede, erityispedagogiikka, varhaiskasvatustiede, yleinen kasvatustiede) ja tietää niiden keskeisten erityisalojen ja osa-alueiden ominaispiirteitä ja tietää ihmistieteellisen tutkimuksen keskeiset lähestymistavat ja tutkimusotteet.

Arviointi: Arvosana on asteikolla 0-5 suoritettujen verkkotehtävien arvosanojen keskiarvo. Verkkotehtävillä arvioidaan oppimateriaalien hallinta (luentojen sisällöt ja kurssikirjallisuus)

Opetuksen aika ja paikka: Opintojakso toteutetaan verkko-opetuksena syksyllä 2019 1.10. - 31.12.2019 ja keväällä 2020: 1.3. - 30.4.2020.

KASVATUKSEN HISTORIALLIS-FILOSOFISET PERUSTEET 2 op

Sisältö: Kasvatuksen ja koulutuksen historiallis-filosofinen kehkeytyminen. Kasvatusfilosofian pääsuuntaukset ja niihin sisältyvät oppimista ja opetusta koskevat käsitykset. Suomalaisen kasvatusajattelun ja koulutuspolitiikan valtavirrat sekä niiden yhteiskunnallis-kulttuuriset taustat. Kasvatuksen arvosidonnaisuus ja eettisiä kysymyksiä.

Suoritustapa:
AY2310122d (2 op) kirjallisuuskuulustelu (2 t),

Kirjallisuuskuulustelun voi suorittaa joko sähköisenä tenttinä Joensuun tai Kuopion kampuksella tai avoimen yliopiston yleisenä tenttipäivänä erikseen ilmoitettuina, rajattuina ajankohtina.

Tentittävä kirjallisuus:

 • Vehmas, S. (2013) (toim.) Vammaisuus: johdatus historiaan, teoriaan ja etiikkaan (3. painos).

Tavoitteet:   
Opiskelija osaa

 • tunnistaa kasvatus- ja koulutuskysymysten historiallis-filosofisia kehityskulkuja niiden yhteiskunnallis-kulttuurisissa yhteyksissään,
 • arvioida kasvatukseen liittyviä ilmiöitä historiallis-filosofisista lähtökohdista,
 • vertailla oppimiskäsitysten sekä kasvatus- ja opetuskäytänteiden historiallisia ja filosofisia taustoja ja tarkastella kasvatuksen historiallis-filosofisia lähtökohtia oman tieteen- tai koulutusalan näkökulmasta.

Arviointi: Kirjallisuuskuulustelu 0-5

Opetuksen aika ja paikka: Sähköinen tentti (Exam): 1.8.2019-31.12.2019 ja 13.1.-3.4.2020

KASVATUKSEN YHTEISKUNNALLISET PERUSTEET 3 op

Sisältö: Kasvatuksen yhteiskunnallisen tutkimuksen luonne, keskeiset käsitteet ja teoriat. Koulutuksen funktiot ja koulutuksen ja kasvatuksen merkitys suomalaisessa yhteiskunnassa eri ikäryhmille.

Suoritustapa: AY2310123d (3 op): Kirjallisuuteen perustuvat opintotehtävät.
Halutessaan opiskelija voi seurata perustutkinto-opetuksen luentoja Joensuussa tai etänä, ja saada näin tukea opintotehtävien tekemiseen.

Oppimateriaali:

 • Vähäkylä, L. & Reivinen, J. (toim.) 2013. Ketä kiinnostaa – Lasten ja nuorten hyvinvointi ja syrjäytyminen. (Saatavana sähköisenä kirjana) 278 s.

JA
joko

 • Connor, D.J., Valle, J. W., Hale, C. (eds) 2014. Practicing Disability Studies in Education. (saatavana sähköisenä kirjana) 247 s.

tai

 •   Corcoran, T. White, J & Whitburn, B (Eds.) 2015. Disability studies. Educating for inclusion. (saatavana sähköisenä kirjana) 271 s.

Tavoitteet:   
Opiskelija

 • tietää yhteiskuntatieteellisen/kasvatussosiologisen tutkimuksen perusasetelmia ja peruskäsitteitä,
 • tuntee koulutuksen yhteiskunnalliset funktiot ja osaa pohtia koulutuksen yksilöllisiä ja yhteiskunnallisia merkityksiä,
 • osaa tunnistaa ja arvioida koulutukseen kytkeytyviä tuen tarpeiden ja tarjottujen tukiratkaisujen merkityksiä sekä yksilön että yhteiskunnan näkökulmasta,
 • ymmärtää taiteen ja kulttuurin kulttuuri- ja hyvinvointipoliittisia ulottuvuuksia,
 • tietää kasvatuksen ja koulutuksen yhteiskunnallisen tutkimuksen keskeiset teoriasuuntaukset ja on edistynyt kriittisen ajattelun taidoissaan.

Arviointi: Opintotehtävät arvioidaan asteikolla 0-5

Opetuksen aika ja paikka:
Suorittaminen mahdollista kevätlukukaudella 2020, aikataulut tarkentuvat elo-syyskuussa.

OPPIMISEN JA KEHITYKSEN PERUSTEET 5 op

Sisältö:
Oppimisen psykologian, kasvatus- ja kehityspsykologian sekä vuorovaikutuksen ydinperiaatteita ja peruskäsitteitä. Oppijan kohtaaminen ja kuuleminen sekä oppimisen ja kehityksen huomioiminen ja tukeminen. Opetus- ja ohjausvuorovaikutus lapsi- ja aikuisryhmien oppimisessa ja opetuksessa.

Oppimateriaali:

 • Nurmi J, Ahonen, T , Lyytinen, H , Lyytinen, P , Pulkkinen, L & Ruoppila, I? 2014 (tai myöhempi painos). Ihmisen psykologinen kehitys.? s. 1 - 230.
 • Lehtinen E , Vauras, M. &?Lerkkanen, M.-K. 2016. Kasvatuspsykologia (3.?uud. p.).
 • Opintopiirityöskentelyssä lisäksi verkkoympäristössä ilmoitetut muut pääsääntöisesti sähköiset materiaalit.

 Tavoitteet:   
Opiskelija osaa

 • tarkastella kontekstisidonnaisesti ja oppijalähtöisesti kasvua, kehitystä ja oppimista sekä niiden tukemista, ohjausta ja opetusta elämänkaaren eri vaiheissa (varhaisvuosista aikuisuuteen),
 • tunnistaa erilaisia oppimiskäsityksiä ja niiden vaikutuksia pedagogisiin valintoihin ja
 • tunnistaa ja analysoida vuorovaikutuksen ja ryhmäilmiöiden eri muotoja sekä hyödyntää tätä tietoa pedagogisessa toiminnassa.

Arviointi: Tentti 0-5, Opintotehtävät hyv-hyl

Opetuksen aika ja paikka: Aikataulut vahvistetaan elo-syyskuussa. Kirjallisuustentti avoimen yliopiston tenttipäivinä.

TOIMIJANA KASVATUSALALLA 5 op

Sisältö: Kasvatus- ja koulutusalan työelämä ja -tehtävät. Kasvatusalan erilaiset toimintakontekstit. Asiantuntijuuden ja ammatillisen kehityksen perusteet. Opettajan, kouluttajan ja muiden kasvatusalan asiantuntijatehtävien ydinkompetenssit ja -kvalifikaatiot. Professio- ja generalistikoulutukset sekä niiden työmarkkinat.

Suoritustapa: Luentoja vastaavien verkkotehtävien tekeminen, oppimateriaaleihin perustuvien oppimistehtävien tekeminen, verkkokeskusteluihin osallistuminen. Halutessaan opiskelija voi seurata perustutkinto-opetuksen luentoja syyslukukaudella Joensuussa tai etänä, ja saada näin tukea luentoja vastaavien verkkotehtävien tekemiseen.

Oppimateriaali:
Soveltuvin osin

 • Jakku- Sihvonen, R. 2005. Uudenlaisia maistereita. Jyväskylä: PS-kustannus
 • Luukkainen, P. 2010. Yksi tutkinto - monta uraa: Kasvatustieteen maisterin työelämäosaaminen valmistuneiden ja työnantajien silmin http://urn.fi/urn:nbn:fi:uta-1-20400
 • Romppanen, M. 2013. Vuosina 2000–2009 Joensuun yliopistosta kasvatustieteiden koulutuksesta KM-tutkinnon suorittaneiden työllistyminen, työtehtävät sekä koulutuksen antamat valmiudet. (Luettavana kampuskirjastossa)
 • Rouhelo, A. & Trapp, H. (toim.) 2012. Tulevaisuuden asiantuntijuutta rakentamassa. Turun yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Brahean julkaisuja B:1 (Saatavana verkossa)
 • Muu opettajan jakama, ensisijaisesti sähköinen oppimateriaali.

Tavoitteet:   
Opiskelija

 • tunnistaa kasvatus- ja koulutusalan erilaisia asiantuntijatehtäviä
 • tiedostaa korkeakoulutuksen merkityksen työelämässä ja kasvatustieteilijän asiantuntijatehtävissä
 • on tutustunut kasvatustieteilijän erilaisiin tehtäviin
 • on aloittanut omien ammatillisten vaihtoehtojensa pohdinnan

Arviointi: Luentoja vastaavat verkkotehtävät: hyv-hyl; oppimistehtävät: hyv-hyl. Verkkokeskustelut: hyv-hyl

Opetuksen aika ja paikka: Verkkotyöskentely rajattuna aikana sekä syys- että kevätlukukaudella. Aikataulut vahvistetaan elo-syyskuussa

Maksut: Itä-Suomen avoimen yliopiston rekisteröintimaksu 220 € ja kesäyliopiston osallistumismaksu 250 €

llmoittautuminen on sitova. Osallistumisen voi perua veloituksetta viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista laskutetaan puolet osallistumismaksusta. Mikäli peruutus jää kokonaan tekemättä tai mikäli opinnot keskeytetään, laskutetaan koko osallistumismaksu. Poikkeuksena ovat lääkärintodistuksella todennetut sairastumiset. Opintojen perumisesta tai keskeyttämisestä tulee ilmoittaa kirjallisesti kesäyliopiston toimistoon.
 
Oikeus muutoksiin pidätetään.

Tutustu avoimeen yliopistoon blogissamme.

Ilmoittautumiset kesäyliopistoon 1.1.2020 mennessä.
Lisätietoja: Anna-Maria Hentilä
Puh: 040 538 0213
Sähköposti: anna-maria.hentila@kymenlaakso.fi

Kurssille ilmoittautuminen

Muistathan, että ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme puolet osallistumismaksusta. Mikäli peruutusta ei tehdä ollenkaan, perimme koko maksun.

Koulutusvahvistus/-peruutus lähetetään sähköpostitse viimeistään viikko ennen ko. koulutuspäivää.

Ilmoittautumislomakkeen lähetä-painiketta klikattuasi saat viestin ”Ilmoittautumisesi on rekisteröity”. Mikäli viestiä ei tule, ilmoittautumisen lähetys on jostain syystä epäonnistunut. Ota tässä tapauksessa yhteyttä toimistoomme.

Rekisteriseloste »

(*) merkityt kentät ovat pakollisia

Henkilötiedot
Yhteystiedot
Tilastotiedot