Ravitsemustieteen perusopinnot 25 op (UEF)

26.9.2019 - 31.12.2020

Opintojen aloitusinfo: 25.9 klo 16.30-17.30 Kouvolassa

Ravitsemustiede selvittää ravitsemuksen merkitystä terveyden ylläpitämisessä ja sairauksien hoidossa sekä tutkii syömisen merkitystä hyvinvoinnin osatekijänä. Perusopinnoissa perehdytään mm. ravitsemuksen perusteisiin, elintarvikkeisiin, ruokavalioiden merkitykseen sairauksien hoidossa, ravitsemus- ja terveystietoa tuottaviin medioihin ja niiden tuottajiin sekä ravintofysiologiaan. Aineopinnoissa puolestaan perehdytään tarkemmin elintarvikehygieniaan ja -lainsäädäntöön, ravitsemustieteen tutkimusmenetelmiin, ravitsemuspolitiikkaan, ravitsemus- ja terveyspsykologiaan, sekä syömiskäyttäytymiseen. Opintojen tavoitteena on antaa valmiuksia ymmärtää ravitsemuksen merkitystä terveyden ylläpitäjänä yksilö ja väestötasolla.

Ravitsemustieteen opiskelu tarjoaa hyvän mahdollisuuden täydentää ammatillista osaamista ja asiantuntijuutta työelämässä ja sopii esim. opettajille, sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle, liikunnan ja urheilun parissa toimiville, ruokapalvelualalla ja elintarviketeollisuudessa toimiville sekä kaikille ravitsemuksesta, terveydestä ja omasta hyvinvoinnista kiinnostuneille. Opinnot soveltuvat hyvin myös sivuaineeksi/osaksi tutkintoa esim. sosiaali-, terveys- ja liikuntatieteiden opiskelijoille.

Oppiaine kuuluu terveystieteiden tiedekuntaan ja oppiaineen vastuuhenkilö on yliopistonlehtori, dos. Sari Voutilainen. Oppiaineen koordinaattorina Avoimessa yliopistossa toimii suunnittelija Marja-Liisa Niemi. Opinnot vanhenevat 10 vuodessa (ellei opintojakson kohdalla ole toisin mainittu), jonka jälkeen opintojen päivitystarve arvioidaan oppiaineen vastuuopettajan kanssa.

Opinnot koostuvat seuraavista opintojaksoista:

  • Johdanto ravitsemustieteen perusopintojen opiskeluun
  • Ravitsemustieteen perusteet 4 op
  • Elintarvikkeet ruokavaliossa 5 op
  • Ravitsemus ja ruokavaliot 5 op
  • Ravitsemusfysiologia 4 op
  • Ravitsemus ja liikunta 4 op
  • Ravitsemus- ja terveystietoa sosiaalisessa mediassa 3 op


JOHDANTO RAVITSEMUSTIETEEN PERUSOPINTOJEN OPISKELUUN

Sisältö: Johdanto ravitsemustieteen perusopintoihin sekä verkko-oppimisympäristöön ja avoimeen yliopisto-opetukseen tutustuminen.

Toteutustavat: Luennot n. 2 t

Opettaja: Suunnittelija Marja-Liisa Niemi

Lisätiedot: Yhteistyöoppilaitoksissa verkkovälitteiset luennot n. 2 t.


AY7021701 RAVITSEMUSTIETEEN PERUSTEET 4 op

Aika: Luennot Kouvolassa to 26.9., ti 1.10., ma 7.10., ke 9.10., to 17.10., ma 28.10. ja ke 30.10.2019 klo 17-20.30

Opettaja: THM Tarja Mänttäri

Sisältö: Ihmisen ravitsemuksen perusteet. Ravintoaineet ja niiden tehtävät ihmisen ravitsemuksessa. Ravinnontarve. Ravitsemussuositukset. Ruoka-ainetaulukot ja -tiedostot.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee ihmisen ravitsemuksen perusteet.

Oppimateriaali:

1. Aro, A. ym. (toim.): Ravitsemustiede. Duodecim, uusin painos.

2. Terveyttä ruoasta! Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014. VRN, 2014.

3. Luentomateriaalit

Opetus- ja suoritustavat: luennot 18 t, harjoitukset 12 t ja tentti. Opetuksessa ei ole Moodlea käytössä.

Arvostelu: 0-5

Tentti: ma 11.11.2019 klo 16-20; uusintapäivät ilmoitetaan myöhemmin


AY7021703 ELINTARVIKKEET RUOKAVALIOSSA 5 op

Sisältö: Elintarvikkeiden kulutus ja elintarvikeryhmät. Terveysvaikutteiset ja erityiselintarvikkeet. Ajankohtaista elintarvikkeista.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee perustiedot elintarvikevalikoimasta ja niiden koostumuksesta sekä saa hyvän käsityksen siitä, mitä elintarvikealalla on tapahtumassa.

Oppimateriaali: Verkossa ilmoitettu materiaali.

Opetus- ja suoritustavat: Verkko-opinnot: verkkotallenteet, oppimistehtävät ja vertaistyöskentely. Suoritus sisältää kaksi kaupassa tehtävää tutustumistyötä.  Opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä.

Arvostelu: hyväksytty/hylätty

Opettaja: Yliopistonlehtori, dos. Sari Voutilainen


AY7021704 RAVITSEMUS JA RUOKAVALIOT 5 op

Sisältö: Opintojaksolla käydään läpi yleisimmät ruokavaliot kuten sydänystävällinen ruokavalio, kohonneen verenpaineen ruokavaliohoito, diabeetikon ja gluteeniton ruokavalio, sekä kasvisruokavalion koostaminen.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää erityisruokavalioiden merkityksen terveyden ylläpitämisessä ja kansansairauksien hoidossa.

Oppimateriaali: Verkossa ilmoitettu materiaali

Opetus- ja suoritustavat: Verkko-opinnot: oppimistehtävät ja vertaistyöskentely. Opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä.

Arvostelu: 0-5

Opettaja: TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti Linda Viitasalo

Lisätiedot: Opintojakso järjestetään kaksi kertaa lukuvuoden aikana. Yhteistyöoppilaitoksissa vaihtoehtoinen suoritustapa luennot 4 t, pienryhmätyöskentely 8 t ja oppimistehtävät. Opetuksessa ei tällöin ole Moodle käytössä.


AY4460201 RAVITSEMUSFYSIOLOGIA 4 op

Sisältö: Energia- ja suojaravintoaineiden ja muiden ruoan sisältämien yhdisteiden ruoansulatus, aineenvaihdunta ja tehtävät elimistössä. Ruoansulatuksen, ravintoaineiden aineenvaihdunnan ja ravinnonoton säätely.

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa määritellä energiaravintoaineiden ja olennaisimpien suojaravintoaineiden ja muiden ruoan sisältämien yhdisteiden vaikutukset elimistössä. Hän osaa kuvata pääpiirteissään energiaravintoaineiden ja suojaravintoaineiden ja muiden ruoan sisältämien yhdisteiden ruoansulatuksen, aineenvaihdunnan ja ravinnonoton säätelyn.

Oppimateriaali: Verkossa ilmoitettu materiaali sekä soveltuvin osin (ravitsemusfysiologian osuus): 1. Aro, A. ym. (toim.): Ravitsemustiede. Duodecim, 2012.

Opetus- ja suoritustavat: Verkko-opinnot; verkkotallenteet, oppimistehtävät, vertaistyöskentely ja verkkotentti. Opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä.

Arvostelu: 0-5

Opettaja: Dos. Jaakko Mursu


AY7021808 RAVITSEMUS JA LIIKUNTA 4 op

Sisältö: Ravintoaineet ja ravitsemussuositukset, liikuntasuositukset, painonhallinta ja urheilijan ruokavalio, urheilijan ravitsemusohjaus

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa määritellä liikunnan aiheuttamat yleiset ravitsemusfysiologiset tarpeet sekä tarkemmin eri liikuntamuotojen, liikunnan määrän ja tehon, iän ja erityistilanteiden asettamat ravitsemusfysiologiset vaatimukset. Opiskelija tunnistaa urheilijan ravitsemusohjauksen kannalta keskeiset liikunnan aiheuttamat ravitsemukselliset vaatimukset ja haasteet. Opiskelija tunnistaa erilaisten ravintoon liittyvien tekijöiden keskeisimmät vaikutukset terveyteen ja yleiseen hyvinvointiin ja ymmärtää ylipaino-ongelman yleisyyden ja vaikutukset kansanterveydelle. Opiskelija osaa määritellä keskeiset asiat laihdutuksessa ja painonhallinnassa sekä soveltaa tietoja käytännössä.

Oppimateriaali: Verkossa oleva materiaali. Oheislukemistona Ilander, O. ym. (toim.): Liikuntaravitsemus – tehoa, tuloksia ja terveyttä ruuasta. Vk-kustannus 2014.

Suoritustapa: Verkko-opinnot; verkkotallenteet, oppimistehtävät ja vertaistyöskentely. Opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä.

Arvostelu: 0-5

Opettaja: Dos. Jaakko Mursu

Lisätiedot: Opintojakso järjestetään kaksi kertaa lukuvuoden aikana. Opintojakso kuuluu myös liikuntalääketieteen perusopintokokonaisuuteen. Yhteistyöoppilaitokset, joissa toteutetaan ravitsemustieteen opintojen lisäksi liikuntalääketieteen perusopinnot lähiopetuksena, voivat järjestää opintojakson yhteisesti lähiopetuksena, jolloin suoritustapana on luennot 10 tuntia, pienryhmätyöskentelyä 4 t ja oppimistehtävät. Opetuksessa ei ole tällöin Moodlea käytössä. Opintojaksosta ei myönnetä korvaavuuksia yli 5 vuotta vanhalla aiemmalla suorituksella.


AY4460807 RAVITSEMUS- JA TERVEYSTIETOA SOSIAALISESSA MEDIASSA 3 op

Sisältö: Suomenkielisiin ravitsemus- ja terveystietoa jakaviin blogeihin ja nettisovelluksiin tutustuminen. Sosiaalisessa mediassa olevan tiedon kriittinen arviointi.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kriittisesti arvioida ja verrata sosiaalisen median kautta tulevaa ravitsemus- ja terveystietoa ja tiedon tuottajia tieteellisesti tuotettuun tietoon.

Oppimateriaali: Verkossa ilmoitettu materiaali

Opetus- ja suoritustavat: Verkko-opinnot: verkkotallenteet, oppimistehtävät, vertaistyöskentely. Opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä.

Arvostelu: 0-5

Opettaja: Yliopistonlehtori, dos. Sari Voutilainen

Lisätiedot: Opintojakso järjestetään kaksi kertaa lukuvuoden aikana. Opintojakso kuuluu myös liikuntalääketieteen aineopintoihin.

Maksut: 350€ + avoimen yliopiston rekisteröitymismaksu 220€

llmoittautuminen on sitova. Osallistumisen voi perua veloituksetta viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista laskutetaan puolet osallistumismaksusta. Mikäli peruutus jää kokonaan tekemättä tai mikäli opinnot keskeytetään, laskutetaan koko osallistumismaksu. Poikkeuksena ovat lääkärintodistuksella todennetut sairastumiset. Opintojen perumisesta tai keskeyttämisestä tulee ilmoittaa kirjallisesti kesäyliopiston toimistoon.

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Tutustu avoimeen yliopistoon blogissamme.

Lue myös: "Ravitsemustieteen opinnot kuuluvat kaikille".

Ilmoittautumiset kesäyliopistoon 20.9.2019 mennessä.
Lisätietoja: Anna-Maria Hentilä
Puh: 040 538 0213
Sähköposti: anna-maria.hentila@kymenlaakso.fi

Kurssille ilmoittautuminen

Muistathan, että ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme puolet osallistumismaksusta. Mikäli peruutusta ei tehdä ollenkaan, perimme koko maksun.

Koulutusvahvistus/-peruutus lähetetään sähköpostitse viimeistään viikko ennen ko. koulutuspäivää.

Ilmoittautumislomakkeen lähetä-painiketta klikattuasi saat viestin ”Ilmoittautumisesi on rekisteröity”. Mikäli viestiä ei tule, ilmoittautumisen lähetys on jostain syystä epäonnistunut. Ota tässä tapauksessa yhteyttä toimistoomme.

Rekisteriseloste »

(*) merkityt kentät ovat pakollisia

Henkilötiedot
Yhteystiedot
Tilastotiedot