Resilienssi ja joustava mieli

25.9.2019 - 9.10.2019
Verkko-opinnot

Po­si­tii­vi­nen psy­ko­lo­gia on psy­ko­lo­gi­an osa-alue, joka tut­kii ih­mis­ten hy­vin­voin­tiin, voi­ma­varoihin ja vah­vuuk­siin liit­ty­viä il­mi­öi­tä. Sen pii­ris­sä on vii­me vuo­si­na kiin­nos­tut­tu yhä enem­män sii­tä, mi­ten sel­vi­äm­me vai­keuk­sis­ta. Re­si­liens­sil­lä tar­koi­te­taan ky­kyä sel­vi­tä vai­keuk­sis­ta: sitä, mi­ten no­pe­as­ti vai­keuk­sia koh­dat­tu­am­me olem­me taas tyy­ty­väi­siä elä­määm­me. Re­si­liens­si il­mi­ö­nä liit­tyy kiin­te­äs­ti myös psyyk­ki­seen jous­ta­vuu­teen, jol­la tar­koi­te­taan ky­kyä koh­da­ta vai­ke­at­kin aja­tuk­set ja tun­teet il­man, että nii­tä tar­vit­see vält­tää tai jou­tuu nii­den rie­po­tel­ta­vak­si elä­män myrs­kyis­sä. Tut­ki­mus­ten mu­kaan psy­ko­lo­gi­nen jous­ta­vuus pait­si tu­kee vai­keuk­sis­ta sel­vi­ä­mis­tä, edis­tää myös toi­min­ta­ky­ky­äm­me ja tyy­ty­väi­syyt­täm­me elä­mään. Re­si­liens­siä ja psyyk­kis­tä jous­ta­vuut­ta yh­dis­tää myös se, että ne mo­lem­mat ovat opit­ta­vis­sa ole­via tai­to­ja.

Aika: kes­ki­viik­koi­sin 25.9., 2.10. ja 9.10.2019 klo 18-19.

Kohderyhmä: Oman mie­len hy­vin­voin­nis­ta ja itse­tun­te­muk­sen­sa ke­hit­tä­mi­ses­tä kiin­nos­tu­neet

Kouluttaja: VTM Emi­lia Ku­ja­la. Emi­lia on käyt­täy­ty­mi­sen muu­tok­sen psy­ko­lo­gi­aan ja -in­ter­ven­ti­oi­hin eri­kois­tu­nut so­si­aa­li­psy­ko­lo­gi, mind­ful­ness-kou­lut­ta­ja, työ­hy­vin­voin­nin asi­an­tun­ti­ja ja Tam­pe­reen yli­o­pis­tos­ta syk­syl­lä 2019 val­mis­tu­va psy­ko­te­ra­peut­ti.

Sisältö

Re­si­liens­si ja jous­ta­va mie­li -kou­lu­tus koos­tuu kol­mes­ta 60 min kes­toi­ses­ta we­bi­naa­ris­ta, jois­sa re­si­liens­siin ja psy­ko­lo­gi­seen jous­ta­vuu­teen pe­reh­dy­tään tut­ki­mus­tie­don, te­o­ri­an ja käy­tän­nön ko­ke­muk­sel­lis­ten har­joi­tus­ten avul­la.

ke 25.9.2019 klo 18-19  Re­si­liens­si ja psyyk­ki­nen jous­ta­vuus il­mi­öi­nä

En­sim­mäi­ses­sä we­bi­naa­ris­sa pe­reh­dy­tään sii­hen, mitä re­si­liens­si ja psyyk­ki­nen jous­ta­vuus ovat il­mi­öi­nä ja mikä on nii­den suh­de si­suk­kuu­teen, pe­rik­si an­ta­mat­to­muu­teen ja mui­hin nii­hin mo­nes­ti lii­tet­tä­viin il­mi­öi­hin. Li­säk­si tu­tus­tu­taan re­si­liens­sin ja psyyk­ki­sen jous­ta­vuu­den osa­te­ki­jöi­hin ja tut­ki­mus­tie­toon re­si­liens­sin ja psyyk­ki­sen jous­ta­vuu­den hyö­dyis­tä vai­keuk­sia koh­dat­ta­es­sa.

ke 2.10.2019 klo 18-19 Re­si­liens­si ja psyyk­ki­nen jous­ta­vuus opit­ta­vis­sa ole­vi­na tai­toi­na

Toi­ses­sa we­bi­naa­ris­sa pe­reh­dy­tään sii­hen, mis­sä mää­rin re­si­liens­si ja psyyk­ki­nen jous­ta­vuus ovat ih­mi­sen per­soo­nal­li­suu­den piir­tei­siin si­dok­sis­sa ole­via ja toi­saal­ta opit­tu­ja toi­min­ta­tyy­le­jä. Kos­ka tai­to­jen op­pi­mi­nen ei on­nis­tu vain te­o­ri­oi­hin pe­reh­ty­mäl­lä, käym­me läpi, mil­lais­ten ko­ke­muk­sel­li­sen op­pi­mi­sen me­ne­tel­mien avul­la re­si­liens­sin ja psyyk­ki­sen jous­ta­vuu­den tai­to­ja voi omal­la koh­dal­laan vah­vis­taa. Poh­dim­me myös, mi­ten näi­den tai­to­jen yleis­ty­mis­tä omaan ar­keen voi­si avit­taa, ja mikä puo­les­taan saat­taa es­tää re­si­liens­sin ja psyyk­ki­sen jous­ta­vuu­den to­teu­tu­mis­ta vai­keis­sa ti­lan­teis­sa.

ke 9.10.2019 klo 18-19 Po­si­tii­vi­nen ajat­te­lu, op­ti­mis­mi, toi­veik­kuus ja ha­luk­kuus vai­keuk­sis­ta sel­vi­ä­mi­ses­sä

Kol­man­nes­sa we­bi­naa­ris­sa pe­reh­dym­me po­si­tii­vi­sen ajat­te­lun, op­ti­mis­min, toi­veik­kuu­den ja ha­luk­kuu­den tee­moi­hin ja sii­hen, mi­ten nämä suh­teu­tu­vat re­si­liens­siin ja psyyk­ki­seen jous­ta­vuu­teen. Vaik­ka op­ti­mis­min kat­so­taan ylei­ses­ti ot­ta­en edis­tä­vän sel­viy­ty­mis­tä vai­keuk­sis­ta, op­ti­mis­mi ym­mär­ret­ty­nä po­si­tii­vi­se­na ajat­te­lu­na, joka sul­kee sil­män­sä sil­tä, mikä ei toi­mi tai on huo­nos­ti, ko­e­taan usein vai­ke­an ti­lan­teen he­rät­tä­miä tun­tei­ta ja aja­tuk­sia mi­tä­töi­vä­nä. Jos huo­mio kiin­ni­te­tään vain sii­hen, mikä on hy­vin, on han­ka­laa op­pia sii­tä, mikä on huo­nos­ti. Tut­ki­muk­sis­ta tie­de­tään, että toi­veik­kuus ja toi­veik­kuu­den vaa­li­mi­nen edis­tä­vät vai­keuk­sis­ta sel­viy­ty­mis­tä. Ha­luk­kuus koh­da­ta vai­kei­ta tun­tei­ta ja aja­tuk­sia mat­kal­la koh­ti it­sel­le tär­kei­tä ta­voit­tei­ta ja ar­vo­kas­ta elä­mää, kyky sie­tää het­kel­lis­tä epä­mu­ka­vuut­ta on myös tär­ke­ää toi­vot­tuun lop­pu­tu­lok­seen pää­se­mi­ses­sä ja tu­los­ten yllä­pi­tä­mi­ses­sä. Ha­luk­kuus ky­syy myös tai­toa hy­väk­syä elä­män re­a­li­teet­te­ja, toi­veik­kuut­ta yllä­pi­tä­en.

Osallistumismaksu 50 €.

Järjestetään yhteistyössä Snellman-kesäyliopiston kanssa.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme puolet maksusta. Mikäli peruutus jää kokonaan tekemättä perimme koko maksun.

Ilmoittautumiset kesäyliopistoon 11.9.2019 mennessä.
Lisätietoja: Marjatta Niskanen
Puh: 044 747 8501
Sähköposti: marjatta.niskanen@kymenlaakso.fi

Kurssille ilmoittautuminen

Muistathan, että ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme puolet osallistumismaksusta. Mikäli peruutusta ei tehdä ollenkaan, perimme koko maksun.

Koulutusvahvistus/-peruutus lähetetään sähköpostitse viimeistään viikko ennen ko. koulutuspäivää.

Ilmoittautumislomakkeen lähetä-painiketta klikattuasi saat viestin ”Ilmoittautumisesi on rekisteröity”. Mikäli viestiä ei tule, ilmoittautumisen lähetys on jostain syystä epäonnistunut. Ota tässä tapauksessa yhteyttä toimistoomme.

Rekisteriseloste »

(*) merkityt kentät ovat pakollisia

Henkilötiedot
Yhteystiedot
Tilastotiedot