Rakennetaan nuori vahvaksi (1 op)

10.10.2019 - 21.11.2019
Verkko-opinnot

Positiivista pedagogiikkaa nuorten hyväksi

Nuor­ten hy­vin­voin­ti­te­o­ri­aan poh­jaa­vas­sa käy­tän­nön­lä­hei­ses­sä kou­lu­tuk­ses­sa läpi­käy­dään te­o­ri­aan kuu­lu­vien osa-alu­ei­den – osaa­mi­sen, luot­ta­muk­sen, ih­mis­suh­tei­den, luon­teen ja vä­lit­tä­mi­sen – työ­ka­lu­ja to­teu­tet­ta­vak­si osa­na pe­da­go­giik­kaa, ope­tus- ja oh­jaus­työ­tä. Koulutus tar­jo­aa konk­reet­te­ja pe­da­go­gi­sia toi­min­ta­mal­le­ja nuo­ren ra­ken­ta­mi­seen vah­vak­si aikuiseksi.

Kou­lu­tuk­ses­sa laa­jen­ne­taan nuo­ruu­den näkö­kul­maa on­gel­mis­ta vah­vuuk­siin ja suunnataan huo­mio nii­hin te­ki­jöi­hin, jot­ka edis­tä­vät nuo­ren hy­vin­voin­tia, tu­ke­vat nuo­ren voimavaroja ja aut­ta­vat nuor­ta omak­su­maan eri­lai­sia tai­to­ja. Työ­ka­lu­jen avul­la nuo­ri voi rakentaa it­sel­leen hy­vin­voi­vaa tu­le­vai­suut­ta.

Kurs­si­ko­ko­nai­suus poh­jaa tie­to­kir­jaan Po­si­tii­vi­nen pe­da­go­giik­ka ja nuor­ten hy­vin­voin­ti
(PS-kus­tan­nus 2019).

Aika: Tors­tai­sin 10.10.-21.11.2019 klo 17.00-18.30

Kohderyhmä: Nuor­ten kans­sa toi­mi­vat ku­ten ylä­kou­lun, lu­ki­on ja am­ma­til­li­sen kou­lu­tuk­sen opet­ta­jat ja oh­jaa­jat sekä työ­val­men­ta­jat ja kou­lu­tus­so­pi­mus­jak­so­jen oh­jaa­jat. Kou­lu­tus sopii myös nuor­ten huol­ta­jil­le.

Tavoite: Kou­lu­tuk­sen ta­voit­tee­na on he­rät­tää osal­lis­tu­jas­sa in­nos­tus positiivisen pedagogiikan jat­ku­moon – sen to­teut­ta­mi­seen nuo­ruu­des­sa. Kou­lu­tuk­sen tar­koi­tuk­se­na on tar­jo­ta osal­lis­tu­jal­le sel­keä ke­hys sekä konk­reet­te­ja myön­tei­siä toi­min­ta­ta­po­ja, hyvinvointityökaluja, nuor­ten hy­vin­voin­nin tu­ke­mi­sek­si.

Sisältö

We­bi­naa­ri­sar­ja on ra­ken­net­tu käy­tän­nön­lä­hei­sek­si osa-alu­eit­tain ete­ne­väk­si kokonaisuudeksi, jon­ka avul­la po­si­tii­vis­ta pe­da­go­giik­kaa voi to­teut­taa nuo­ruu­des­sa. Webinaarisarja on kat­sot­ta­vis­sa täy­sin omaan tah­tiin, mis­sä ja mil­loin vain.

Kou­lu­tuk­sen ai­ka­na pe­reh­dy­tään psy­ko­lo­gi­an pro­fes­so­ri Ric­hard M. Ler­ne­rin ke­hit­te­le­mään nuor­ten myön­tei­sen ke­hi­tyk­sen te­o­ri­aan (Po­si­ti­ve Youth De­ve­lop­ment), jon­ka avul­la jatketaan po­si­tii­vi­sen psy­ko­lo­gi­an so­vel­ta­mis­ta nuo­ruu­teen. Te­o­ri­an tar­jo­a­man ke­hyk­sen avul­la nuor­ten hy­vin­voin­nin osa-alu­ei­ta voi­daan to­teut­taa nuor­ten ope­tuk­ses­sa, ohjauksessa ja val­men­nuk­ses­sa.

Lue li­sää kou­lut­ta­jan blo­gis­ta.

Myön­tei­nen näkö­kul­ma nuo­ruu­teen
to 10.10. klo 17.00-18.30

Kou­lu­tus­ko­ko­nai­suu­den aluk­si tu­tus­tu­taan po­si­tii­vi­sen psy­ko­lo­gi­an ja po­si­tii­vi­sen pedagogiikan tar­jo­a­miin myön­tei­siin näkö­kul­miin nuo­ren hy­vin­voin­nin tu­ke­mi­sek­si. Li­säk­si tu­tus­tu­taan Nuor­ten myön­tei­sen ke­hi­tyk­sen te­o­ri­aan, joka tar­jo­aa jy­ke­vän tutkimusperustaisen ke­hyk­sen nuor­ten ehe­än kas­vun edis­tä­mi­seen. Te­o­ri­as­ta nou­se­vat kou­lu­tuk­sen vii­si si­säl­tö­a­lu­et­ta (osaa­mi­nen, luot­ta­mus, ih­mis­suh­teet, luon­ne ja välittäminen), joi­hin pa­neu­du­taan yk­si­tel­len seu­raa­vil­la kou­lu­tus­ker­roil­la.

1. osa-alue: Osaaminen
to 17.10. klo 17.00-18.30

Osaa­mi­sen osa-alu­ees­sa käy­dään läpi myön­tei­siä ja kan­nus­ta­via me­ne­tel­miä, joil­la nuor­ta voi­daan tu­kea op­pi­mi­ses­sa, elä­mäs­sä vaa­dit­ta­vien tai­to­jen hank­ki­mi­ses­sa ja omien tavoitteiden saa­vut­ta­mi­ses­sa. Li­säk­si tu­tus­tu­taan eri­lai­siin stres­sin­hal­lin­ta­kei­noi­hin ja mind­ful­ness­har­joi­tuk­siin.

2. osa-alue: Luottamus
to 24.10. klo 17.00-18.30

Täs­sä osa-alu­ees­sa pa­neu­du­taan me­ne­tel­miin ja har­joit­tei­siin, joil­la voi­daan tu­kea nuor­ten myön­teis­tä minä­ku­vaa ja itse­tun­toa. Li­säk­si käy­dään läpi kei­no­ja myön­tei­sen ajat­te­lun vahvistamiseksi ja ne­ga­tii­vis­ten ajat­te­lu­ket­ju­jen kat­ko­mi­sek­si.

3. osa-alue: Ihmissuhteet
to 31.10. klo 17.00-18.30

Tämä kou­lu­tus­ker­ta pai­not­taa lä­heis­ten ja toi­mi­vien ih­mis­suh­tei­den mer­ki­tys­tä nuor­ten hyvinvoinnin pe­rus­ta­na. Tar­kas­te­lun koh­tee­na ovat kou­lun ih­mis­suh­teet, vä­lit­tä­vä pedagogiikka sekä eri­lai­set kei­not nuor­ten kes­ki­näis­ten suh­tei­den tu­ke­mi­seen.

4. osa-alue: Luonne
to 7.11. klo 17.00-18.30

Luon­teen osa-alu­ees­sa tu­tus­tu­taan vah­vuus­pe­rus­tai­seen ajat­te­luun ja pe­da­go­giik­kaan. VIA-vah­vuus­luo­ki­tus­ta hyö­dyn­tä­en poh­di­taan eri­lai­sia kei­no­ja nuor­ten luon­teen­vah­vuuk­sien tu­ke­mi­sek­si ja hyö­dyn­tä­mi­sek­si ar­jes­sa.

5. osa-alue: Välittäminen
to 14.11. klo 17.00-18.30

Vä­lit­tä­mi­sen osa-alu­ees­sa et­si­tään kei­no­ja, joi­den avul­la nuo­ria voi­daan kan­nus­taa myötätuntoon, em­pa­ti­aan ja toi­sis­ta huo­leh­ti­mi­seen sekä oh­ja­ta hei­tä si­tou­tu­maan prososiaaliseen käyt­täy­ty­mi­seen ja va­lin­toi­hin, jot­ka hyö­dyt­tä­vät mui­ta ih­mi­siä.

6. osa-alue: Kohti hyvinvoivaa aikuisuutta
to 21.11. klo 17.00-18.30

Täl­lä kou­lu­tus­ker­ral­la kä­si­tel­lään minä­ku­van mer­ki­tys­tä nuo­ruu­des­sa, poh­di­taan nuo­ren siir­ty­mis­tä jat­ko-opin­toi­hin ja työ­e­lä­mään sekä kir­kas­te­taan vie­lä mer­ki­tyk­sel­li­siä näkökulmia py­rit­tä­es­sä koh­ti hy­vin­voi­vaa ai­kui­suut­ta.

Suoritusmerkintä: Ha­lu­tes­sa­si kurs­sis­ta suo­ri­tus­mer­kin­nän (1 op) kir­joi­ta 2 si­vun mit­tai­nen op­pi­mis­päi­vä­kir­ja, jos­sa ku­vaat mit­kä oli­vat kou­lu­tuk­sen kes­kei­set si­säl­tö­an­nit it­sel­le­si ja mi­ten voit opit­tua so­vel­taa omas­sa työs­sä­si. Voit sa­mal­la an­taa myös pa­lau­tet­ta koulutuksesta. Op­pi­mis­päi­vä­kir­jat pa­lau­te­taan Open Bad­ge -jär­jes­tel­mään.

Kouluttajat:

Erja Sand­berg on KT, eri­tyis­pe­da­go­gi, joka on saa­nut laa­jan, val­ta­kun­nal­li­sen ylei­sön kirjoittaessaan am­ma­til­lis­ta blo­gi­aan, kou­lut­ta­es­saan ja pu­hu­es­saan mo­nen­lai­sis­sa kasvatukseen ja kou­lu­tuk­seen liit­ty­vis­sä ti­lai­suuk­sis­sa.

Luo­kan­o­pet­ta­ja, KT Elii­sa Les­ki­sen­oja. Hä­n on kir­joit­ta­nut kir­jan Po­si­tii­vi­sen pe­da­go­gii­kan työ­kalu­pak­ki. Kir­ja pe­rus­tuu Elii­sa Les­ki­sen­ojan omas­sa luo­kas­saan to­teut­ta­maan toimintatutkimukseen. Tut­ki­mus osoit­ti, että po­si­tii­vi­sen pe­da­go­gii­kan to­teut­ta­mi­nen ins­pi­roi ja voi­maan­nut­taa myös opet­ta­jaa.

Osallistumismaksu 120 €.

Järjestetään yhteistyössä Snellman-kesäyliopiston kanssa.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme puolet maksusta. Mikäli peruutus jää kokonaan tekemättä perimme koko maksun.

Ilmoittautumiset kesäyliopistoon 26.9.2019 mennessä.
Lisätietoja: Marjatta Niskanen
Puh: 044 747 8501
Sähköposti: marjatta.niskanen@kymenlaakso.fi

Kurssille ilmoittautuminen

Muistathan, että ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme puolet osallistumismaksusta. Mikäli peruutusta ei tehdä ollenkaan, perimme koko maksun.

Koulutusvahvistus/-peruutus lähetetään sähköpostitse viimeistään viikko ennen ko. koulutuspäivää.

Ilmoittautumislomakkeen lähetä-painiketta klikattuasi saat viestin ”Ilmoittautumisesi on rekisteröity”. Mikäli viestiä ei tule, ilmoittautumisen lähetys on jostain syystä epäonnistunut. Ota tässä tapauksessa yhteyttä toimistoomme.

Rekisteriseloste »

(*) merkityt kentät ovat pakollisia

Henkilötiedot
Yhteystiedot
Tilastotiedot