Lääketieteen perusteita perusopinnot 25 op (UEF)

19.9.2019 - 31.12.2020

Opintojen aloitusinfo: Suunnittelija Merja Mäkitalo Itä-Suomen avoimesta yliopistosta tulee to 19.9.19 klo 16:30-19:30 pitämään opintojen infon Kouvolaan.

Opintoihin on jatkuva haku!

Opintokokonaisuuden tarkoituksena on tehdä lääketiedettä tutuksi sekä tieteenalana että oppiaineena ja käsitellä keskeisiä sairauksia sekä niiden ehkäisemiseen ja hoitoon liittyviä haasteita. Opintojaksoilla opiskelija tutustuu ihmisen rakenteeseen ja toimintaan sekä yleisimpiin terveysongelmiin ja niiden ratkaisuihin ihmisen elämän eri vaiheissa. Opinnot sisältävät myös katsauksen lääketieteen historiaan ja terveydenhuollon tulevaisuuden visioihin.
 
Opinnot sopivat henkilöille, jotka tarvitsevat lääketieteen perustietoja työnsä tai tehtäviensä takia (esimerkiksi opettajat, toimittajat, luontaisterapeutit,  sosiaali- ja terveysalalla, etenkin muissa kuin terveydenhuollon ammattihenkilöiden tehtävissä toimivat, omaistaan kotona hoitavat, terveyteen liittyvää järjestötyötä tekevät) tai jotka vain oman mielenkiintonsa vuoksi haluavat perehtyä lääketieteen ja terveydenhuollon ajankohtaisiin kysymyksiin. Lisäksi opintokokonaisuus soveltuu sivuainekokonaisuudeksi moniin terveystieteiden oppiaineisiin. Sen sijaan opintokokonaisuutta ei hyväksilueta lääketieteen opinnoissa.

Opinnot koostuvat seuraavista opintojaksoista:

 • Elimistön rakenne ja toiminta 4 op
 • Johdanto lääketieteen perusteisiin 5 op
 • Lasten ja nuorten terveys 5 op
 • Työikäisen terveys 5 op
 • Vanhuuden sairaudet ja lääkehoidot 6 op

 
AY7021902 ELIMISTÖN RAKENNE JA TOIMINTA
4 op

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata ihmisen elimistön rakennetta ja keskeisiä toimintoja 

Sisältö: Elinjärjestelmät, aistit, solut ja kudokset 

Oppimateriaali: Nienstedt ym.: Ihmisen fysiologia ja anatomia. WSOY, uusin painos.  Muu opintojaksolla ilmoitettava materiaali. Aihepiiriin valmistavaksi oheismateriaaliksi suositellaan Litmanen, H. ym.: Kunnon kirja. WSOY, uusin painos.

Toteutustavat: Verkko-opintojakso.

Suoritustavat: Verkko-opinnot ja verkkotentti

Arviointi: 0-5

Opettaja: (luentotallenteet) FT, TtM Tiina Heikkinen 


 AY7021916 JOHDANTO LÄÄKETIETEEN PERUSTEISIIN 5 op 

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on näkemys lääketieteen kehityksestä sekä lääketieteen ja terveydenhuollon nykypäivän ja tulevaisuuden haasteista. Opiskelija osaa nimetä keskeiset kansantaudit ja luetella keinoja, miten niitä voidaan ehkäistä ja hoitaa.

Sisältö: Lääketieteen historia ja terveydenhuollon tulevaisuus, suomalaisten elintavat, keskeiset kansantaudit, niiden riskitekijät ja ko. sairauksien ehkäisemisen perusperiaatteet sekä lääkehoidon tarkoitus, lääkkeiden annostelun ja käytön perusteet.  

Oppimateriaali:

 • 1) Aro A, Mutanen A, Uusitupa M (toim.) Ravitsemustiede, Duodecim, 2015.
 • 2)Fogelholm M, Vuori I, Vasankari T, Aittasalo M, Terveysliikunta, Duodecim, 2011
 • 3)Inkinen R, Volmanen P, Hakoinen S (toim), Turvallinen lääkehoito, Opas lääkehoitosuunnitelman tekemiseen sosiaali- ja terveydenhuollossa, THL, 2016. Verkossa: http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/129969/URN_ISBN_978-952-302-5776.pdf?sequence=1
 • 4)Ravitsemushoito. Suositus sairaaloihin, terveyskeskuksiin, palvelu- ja hoitokoteihin sekä kuntoutuskeskuksiin. Valtion ravitsemusneuvottelukunta, 2010. Verkossa: http://www.ravitsemusneuvottelukunta.fi/files/attachments/fi/vrn/ravitsemushoito_netti_2.painos.pdf 
 • 5) Terveyttä ruoasta! Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014. Verkossa: http://www.ravitsemusneuvottelukunta.fi/files/attachments/fi/vrn/ravitsemussuositukset_2014_fi_we b.3_es.pdf

Toteutustavat: Verkko-opintojakso.

Suoritustavat: verkkoluennot ja oppimistehtävät/ verkkotentti

Arviointi: hyv/ hyl

Opettaja: Prof. Olli-Pekka Ryynänen (luentotallenteet), tuutori-opettaja ilm. myöhemmin

 
AY7021913 LASTEN JA NUORTEN TERVEYS, 5 op
 

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa nimetä asioita, jotka vaikuttavat sikiön ja vastasyntyneen terveyteen ja hyvinvointiin.  Opiskelija tunnistaa tavallisimmat lasten ja nuorten sairaudet sekä osaa nimetä keinoja terveyden edistämiseksi. Opiskelija osaa kuvata lapsen kasvun ja kehityksen pääpiirteissään.

Sisältö: Lapsen normaali kasvu ja kehitys pääpiirteissään, yleisimmät lastensairaudet ja murrosiän erityiskysymykset. Lasten ja nuorten terveyden edistäminen.

Oppimateriaali: 

 • 1). Ylikorkala, O. & Tapanainen J. (toim.): Naistentaudit ja synnytykset. Duodecim, 2011 (Taustasairaudet ja raskaus)
 • 2).Rajantie J., Heikinheimo M., Renko, M. (toim.): Lastentaudit. Duodecim, 2016., 
 • 3). Pihko, H., Haataja, L., Rantala, H. (toim.) Lastenneurologia. Duodecim, 2014 (soveltuvin osin, kappaleet 2-6, 10)
 • 4). Lastenneuvolakäsikirja, saatavissa osoitteessa https://www.thl.fi/fi/web/lastenneuvolakasikirja

Toteutustavat: Verkko-opinnot

Suoritustavat: Verkkoluennot, verkkotentti ja/tai – tehtävät.

Arviointi: 0-5

Opettaja: luentotallenteet: lastenlääkäri Katri Backman,  lastenneurologian erikoislääkäri Anne Saarela ja lastentautien erikoislääkäri, lastenreumatologi Liisa Kröger . Tuutori-opettaja ilm. myöhemmin.

AY7021907 TYÖIKÄISEN TERVEYS, 5 op

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa nimetä tavallisimmat työikäisen väestön terveysriskit ja yleisimmät kansansairaudet sekä niiden hoidon pääperiaatteet. Lisäksi opiskelija oppii arvioimaan työn ja elintapojen yhteyttä terveyteen ja työterveyshuollon roolia terveyden edistämisessä sekä kiiinnostuu ajankohtaisista työikäisen väestön terveyteen liittyvistä kysymyksistä.  

Sisältö: Suomalaisen työikäisen väestön terveydentila, terveyskäyttäytyminen sekä yleisimmät terveysongelmat ja niihin vaikuttaminen. Työn ja elintapojen yhteys terveyteen.Työkyvyn edistäminen ja työterveyshuollon keskeiset tehtävät.

Oppimateriaali: Luentomateriaalin ohella soveltuvin osin seuraava  kirjallisuus:

 • 1. Kauhanen, J. ym.: Kansanterveystiede. WSOY, viimeisin painos 
 • 2. Terveyskirjasto: https://www.terveyskirjasto.fi
 • 3. STM:n valtioneuvoston periaatepäätös: Työterveys 2025 – yhteistyöllä työkykyä ja terveyttä

Toteutustavat: Verkko-opintojakso

Suoritustavat: Verkkoluennot ja oppimistehtävät

Arviointi: 0-5

Opettaja: luentotallenteet: prof. Kimmo Räsänen ja useita eri alojen erikoislääkäreitä  Tuutori-opettaja ilm. myöhemmin
 
AY7020508 VANHUUDEN SAIRAUDET JA LÄÄKEHOIDOT, 6 op 

Osaamistavoitteet: Opiskelijalla on kokonaiskäsitys yleisimmistä ja toimintakyvyn kannalta merkittävimmistä iäkkäiden ihmisten sairauksista sekä lääkehoidon periaatteista. 

Sisältö: Sairastavuus vanhalla iällä ja vanhuspotilaan erityispiirteitä. Yleisimmät sairaudet erityisesti muistisairaudet, verenkiertoelimistön sairaudet ja DM, tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet.  Vanhuksen masennus ja psykoottiset oireet. Hyvän lääkehoidon periaatteet. Alkoholi ja ikääntyminen.

Oppimateriaali:

 • 1). Heikkinen, E. & Rantanen, T. (toim.): Gerontologia. Duodecim, 2013 (tai 2008), soveltuvin osin.
 • 2). Hartikainen, S. & Lönnroos, E. (toim.): Geriatria. Arvioinnista kuntoutukseen. Edita Prima, Helsinki, 2008, soveltuvin osin.
 • 3). Tilvis, R. ym. (toim.): Geriatria. 2010, soveltuvin osin.   
 • Muu materiaali ilmoitetaan opintojakson alkaessa. 

Toteutustavat: Verkko-opintojakso

Suoritustavat: Verkkoluennot ja lähitentti

Arviointi: 0-5 

Opintojakson johtaja: prof. Eija Lönnroos Opintojakson opettajat: prof. Eija Lönnroos, LL Kristiina Hongisto ja muut mahdolliset asiantuntijat

Osallistumismaksu: 200€ + avoimen yliopiston rekisteröintimaksu 220€

llmoittautuminen on sitova. Osallistumisen voi perua veloituksetta viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista laskutetaan puolet osallistumismaksusta. Mikäli peruutus jää kokonaan tekemättä tai mikäli opinnot keskeytetään, laskutetaan koko osallistumismaksu. Poikkeuksena ovat lääkärintodistuksella todennetut sairastumiset. Opintojen perumisesta tai keskeyttämisestä tulee ilmoittaa kirjallisesti kesäyliopiston toimistoon.
 
Oikeus muutoksiin pidätetään.

 Tutustu avoimeen yliopistoon blogissamme.

Ilmoittautumiset kesäyliopistoon 19.9.2019 mennessä.
Lisätietoja: Anna-Maria Hentilä
Puh: 040 538 0213
Sähköposti: anna-maria.hentila@kymenlaakso.fi

Kurssille ilmoittautuminen

Muistathan, että ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme puolet osallistumismaksusta. Mikäli peruutusta ei tehdä ollenkaan, perimme koko maksun.

Koulutusvahvistus/-peruutus lähetetään sähköpostitse viimeistään viikko ennen ko. koulutuspäivää.

Ilmoittautumislomakkeen lähetä-painiketta klikattuasi saat viestin ”Ilmoittautumisesi on rekisteröity”. Mikäli viestiä ei tule, ilmoittautumisen lähetys on jostain syystä epäonnistunut. Ota tässä tapauksessa yhteyttä toimistoomme.

Rekisteriseloste »

(*) merkityt kentät ovat pakollisia

Henkilötiedot
Yhteystiedot
Tilastotiedot