Ergonomian perusopinnot 25 op (UEF)

1.1.2020 - 31.12.2020

Opintoihin on jatkuva haku!

Ergonomian perusopinnot tarjoavat laaja-alaista ja monitieteistä opetusta ergonomian eri osa-alueilla. Opetuksen tavoitteena on, että opiskelija oppii tunnistamaan, kuvaamaan ja mittaamaan ergonomisia ilmiöitä sekä soveltamaan tietoa käytännössä yrityksissä ja työpaikoilla. Opinnot suoritetaan kokonaan verkko-opintoina, mutta opintoihin liittyvät mittaukset toteutetaan todellisissa työpaikoissa. Opinnot yhteistyöoppilaitoksissa voidaan toteuttaa monimuoto-opetuksena. Ergonomian yksittäiset opintojaksot vanhenevat noin 10 vuodessa, jonka jälkeen opintojen päivitystarve arvioidaan oppiaineen vastuuopettajan kanssa.

Opinnot koostuvat seuraavista opintojaksoista:

  • Työhyvinvoinnin kehittämisen avaimet 4 op
  • Työympäristö 4 op
  • Työyhteisö ja osaaminen 7 op
  • Työn monipiirteinen kuormittavuus 7 op
  • Yhteenveto, ergonetti 3 op

TYÖHYVINVOINNIN KEHITTÄMISEN AVAIMET, 4 op 1.1.-30.4.2020
 
Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa ja nimetä ergonomian sekä työkykyä ja työhyvinvointia tukevan toiminnan peruskäsitteet. Opiskelija osaa arvioida työpaikan kehittämistarpeita.

Sisältö: Opintojaksolla selvitetään työpaikan ergonomian sekä työkykyä ja työhyvinvointia ylläpitävän toiminnan edellytyksiä ja kehittämistarpeita sekä laaditaan työpaikalle kehittämissuunnitelma. Luennot

Oppimateriaali: Verkossa oleva oppimateriaali ja muu oppimistehtäviä tukeva lähdemateriaali.
Opetus- ja suoritustavat: Mittaukset työpaikalla; työpaikan kokonaistilanteen arviointi sähköisen kyselyn avulla. Kirjalliset oppimistehtävät ja aktiivinen osallistuminen verkkotyöskentelyyn. Opintojakso kestää 4 kuukautta.  

Arvosteluperusteet: Hyväksytty / hylätty

Vastuuopettaja:TtM Merja Mäkitalo ja ergonomian yliopistonlehtori, TtT, Eur.erg. Susanna Järvelin-Pasanen

Huom. Kokonaisuutta suoritettaessa opinnot aloitetaan tällä opintojaksolla.

TYÖYMPÄRISTÖ, 4 op 1.4.-30.6.2020
 
Osaamistavoitteet: opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa ja arvioida työympäristön terveys- ja turvallisuusriskejä.

Sisältö: Opintojaksolla perehdytään työympäristön vaara- ja haittatekijöiden aiheuttamiin terveys- ja turvallisuusriskeihin sekä niiden vaikutuksiin työn tuottavuudelle ja laadulle sekä terveysvaarojen vähentämisen periaatteisiin.

Oppimateriaali: Verkossa oleva oppimateriaali ja muu oppimistehtäviä tukeva lähdemateriaali.

Opetus- ja suoritustavat: Mittaukset työpaikalla; työpaikan altisteiden ja riskien (tapaturmat, biologiset tekijät, kemikaalit, ilmanvaihto, lämpöolot, melu, tärinä ja valaistus) arviointi sähköisen kyselyn avulla. Kirjalliset oppimistehtävät ja aktiivinen osallistuminen verkkotyöskentelyyn. Opintojakso kestää 3 kuukautta.

Arvosteluperusteet: 0-5

Vastuuopettaja: Erikoistutkija Milja Koponen

TYÖYHTEISÖ JA OSAAMINEN, 7 op 1.1.-30.4.2020
 
Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa nimetä työhyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä ja osaa analysoida niiden keskinäisiä suhteita.

Sisältö: Opintojaksolla selvitetään, miten johtaminen, ryhmissä ja tiimeissä työskentely, työpaikan ihmissuhteet ja osaaminen vaikuttavat työyhteisön hyvinvointiin.

Oppimateriaali: Verkossa oleva oppimateriaali ja muu oppimistehtäviä tukeva lähdemateriaali.

Opetus- ja suoritustavat: Mittaukset työpaikalla: työyhteisön työhyvinvoinnin ja osaamisen arviointi sähköisen kyselyn avulla. Kirjalliset oppimistehtävät ja aktiivinen osallistuminen verkkotyöskentelyyn. Opintojakso kestää 4 kuukautta.

Arvosteluperusteet: 0-5

Vastuuopettaja: TtT, dosentti Terhi Saaranen

TYÖN MONIPIIRTEINEN KUORMITTAVUUS 7 op syksy 2020

 
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa työn keskeiset fyysiset ja psyykkiset kuormitustekijät sekä osaa kuvata terveellisen ja turvallisen työskentelyn periaatteet. Lisäksi opiskelija osaa nimetä toimintakyvyn osa-alueet, mitata fyysistä toimintakykyä ja osaa selittää toimintakyvyn ja työn vaatimusten yhteyttä työn tekemiseen.

Sisältö: Opintojaksolla tunnistetaan työn keskeiset fyysiset ja psyykkiset kuormitustekijät ja arvioidaan työn vaatimuksia työntekijän toimintakyvylle sekä fyysisestä kuormituksesta aiheutuvan riskin suuruutta työntekijän terveydelle. Lisäksi arvioidaan työntekijän toimintakykyä.

Oppimateriaali: Verkossa oleva oppimateriaali ja muu oppimistehtäviä tukeva lähdemateriaali.
Opetus- ja suoritustavat: Mittaukset työpaikalla; työn luonne, työn vaiheet, työasennot ja – liikkeet, taakkojen käsittely ja toistotyö, fyysisen toimintakyvyn mittaukset (kehon painoindeksi, UKK-kävelytesti, lihaskuntotestit, tasapainotesti). Kirjalliset oppimistehtävät ja aktiivinen osallistuminen verkkotyöskentelyyn. Opintojakso kestää 4 kuukautta.

Arvosteluperusteet: 0-5 

Vastuuopettaja: Ergonomian yliopistonlehtori, TtT, Eur.Erg. Susanna Järvelin-Pasanen

YHTEENVETO, ERGONETTI 3 op 

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa arvioida työpaikalla toteutettua kehittämistoimintaa sekä osaa laatia työpaikan kehittämissuunnitelman.

Sisältö: Opintojaksolla arvioidaan työpaikan kehittämistoimintaa aiempien opintojaksojen perusteella ja laaditaan kehittämissuunnitelmai. Lisäksi opiskelija arvioi omaa kehittymistään ergonomian osaajana.

Oppimateriaali: Verkossa oleva oppimateriaali ja muu oppimistehtäviä tukeva lähdemateriaali.
Opetus- ja suoritustavat: Aikaisemmilla opintojaksoilla toteutetun kehittämistyön yhteenveto ja tulosten raportointi. Kirjallinen oppimistehtävä (kehittämisraportti) ja arviointi. 

Arvosteluperusteet: 0-5

Vastuuopettaja: Ergonomian yliopistonlehtori, TtT, Eur.Erg. Susanna Järvelin-Pasanen 
Huom. Suoritetaan kokonaisuuden viimeisenä opintojaksona NB.

Osallistumismaksu: 160€ + avoimen yliopiston rekisteröitymismaksu 220€

llmoittautuminen on sitova. Osallistumisen voi perua veloituksetta viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista laskutetaan puolet osallistumismaksusta. Mikäli peruutus jää kokonaan tekemättä tai mikäli opinnot keskeytetään, laskutetaan koko osallistumismaksu. Poikkeuksena ovat lääkärintodistuksella todennetut sairastumiset. Opintojen perumisesta tai keskeyttämisestä tulee ilmoittaa kirjallisesti kesäyliopiston toimistoon.
 
Oikeus muutoksiin pidätetään.

Tutustu avoimeen yliopistoon blogissamme.

Ilmoittautumiset kesäyliopistoon 30.12.2019 mennessä.
Lisätietoja: Anna-Maria Hentilä
Puh: 040 538 0213
Sähköposti: anna-maria.hentila@kymenlaakso.fi

Kurssille ilmoittautuminen

Muistathan, että ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme puolet osallistumismaksusta. Mikäli peruutusta ei tehdä ollenkaan, perimme koko maksun.

Koulutusvahvistus/-peruutus lähetetään sähköpostitse viimeistään viikko ennen ko. koulutuspäivää.

Ilmoittautumislomakkeen lähetä-painiketta klikattuasi saat viestin ”Ilmoittautumisesi on rekisteröity”. Mikäli viestiä ei tule, ilmoittautumisen lähetys on jostain syystä epäonnistunut. Ota tässä tapauksessa yhteyttä toimistoomme.

Rekisteriseloste »

(*) merkityt kentät ovat pakollisia

Henkilötiedot
Yhteystiedot
Tilastotiedot