Terveysliikunnan perusopinnot 25 op (UEF)

1.10.2019 - 31.12.2020
Verkko-opinnot

Opintoihin on jatkuva ilmoittautuminen!

Terveysliikunnan (entinen liikuntalääketiede) opinnoissa tarkastellaan liikunnan, fyysisen kunnon sekä ravinnon ja terveyden välisiä yhteyksiä. Opinnoissa perehdytään muun muassa fyysiseen suorituskykyyn ja terveyskuntoon vaikuttaviin tekijöihin ja terveysliikuntaan

Osaamistavoite:    

Opinnot suoritettuaan opiskelija:

 • osaa kuvata pääpiirteissään ihmisen elimistön rakenteen ja toiminnan.
 • osaa selittää lihastyön energia-aineenvaihdunnan ja hermo-lihasjärjestelmän toiminnan sekä ihmiskehon kuormittuminen erilaisissa tilanteissa.
 • tuntee pääpiirteissään liikunnan merkityksen ihmisen terveydelle ja toimintakyvylle eri elämänvaiheissa.
 • osaa kuvata liikunnan, fyysisen kunnon, ravitsemuksen ja terveyden väliset yhteydet sekä soveltaa oppimaansa ihmisten terveyden ja toimintakyvyn edistämiseen.
 • osaa kuvata liikunnan välittömät ja pitkäaikaiset vaikutukset elimistöön terveellä henkilöllä ja erilaisissa sairauksissa.
 • osaa määritellä terveyskunnon käsitteen sekä tulkita ja soveltaa keskeisimpiä terveyskuntotestien mittaustuloksia.
 • tuntee väestön terveysliikuntasuositukset eri ikäryhmille ja liikuntasuositukset eri sairauksissa sekä osaa selittää liikunnan annostelun fysiologisen perustan.
 • osaa esittää keskeisimmät liikuntaan liittyvät turvallisuuskysymykset.

Kohderyhmä: Opinnot sopivat liikunnanohjaajille ja – opettajille sekä muille liikunnan ammattihenkilöille, terveydenhuollon eri tehtävissä työskenteleville, terveyden edistämistyötä tekeville, urheiluvalmentajille ja kaikille liikunnasta kiinnostuneille. Liikuntalääketieteen perusopintojen tavoitteena on tuottaa taitoja, joita tarvitaan liikunta-, kasvatus/opetus- sekä terveys- ja sosiaalialoilla edistettäessä väestön hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä elämänkaaren eri vaiheissa.

Opintojaksot:

 • Elimistön rakenne ja toiminta 4 op
 • Liikuntafysiologian ja biomekaniikan perusteet 4 op
 • Liikunta ja sairaudet 4 op
 • Liikunnan turvallisuus 4 op
 • Ravitsemus ja Liikunta 4 op
 • Terveyskunto terveyden edistäjänä 5 op

Aikataulu:

Elimistön rakenne ja toiminta 4 op 21.-28.8.19, 27.11.-4.12.19, 6.-13.6.20
Liikuntafysiologian ja biomekaniikan perusteet 4 op 2.9.-27.10.19
Ravitsemus ja liikunta 4 op 9.9.-4.11.19 ja 2.1.-2.3.20
Liikunta ja sairaudet 4 op 28.10.-31.12.19
Terveyskunto terveyden edistäjänä 5 op 6.4.-6.6.20

JOHDANTOLUENNOT          

Aikataulu: 2.9.19 klo 16:30-18 AC-luento. Tarkempi paikka ilmoitetaan myöhemmin.                          
Sisältö: Johdanto terveysliikunnan perusopintoihin sekä verkko-oppimisympäristöön ja avoimeen yliopisto-opetukseen tutustuminen. 

Toteutustavat: Luentotallenne 2 t

Opettaja:
Avoimen yliopiston suunnittelija

AY7021902 ELIMISTÖN RAKENNE JA TOIMINTA 4 op
 
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata ihmisen elimistön rakenteen ja toiminnan pääpiirteet ja hänellä on peruskäsitys siitä, miten elimistön eri elinjärjestelmien toimintaa voidaan tutkia.

Sisältö: Elinjärjestelmät, aistit, solut ja kudokset

Oppimateriaali: Nienstedt ym. Ihmisen fysiologia ja anatomia. WSOY, uusin painos.  Muu opintojaksolla ilmoitettava materiaali. Aihepiiriin valmistavaksi oheismateriaaliksi suositellaan Litmanen, H. ym.: Kunnon kirja. WSOY, uusin painos.

Toteutustavat: Verkkoluennot ja -tentti

Arviointi: 0-5

Opettaja: FT, TtM Tiina Heikkinen

Lisätiedot: Opintojakso kuuluu Lääketieteen perusteita perusopintokokonaisuuteen.

AY7021502 LIIKUNTAFYSIOLOGIAN JA BIOMEKANIIKAN PERUSTEET 4 op  
 
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää pääpiirteissään liikunnan biologiset säätelyjärjestelmät ja osaa kuvata ihmiskehon rakenteen ja toiminnan, elimistön välittömät ja pitkäaikaiset vasteet liikuntaan erilaisissa tilanteissa.

Sisältö: Lihastyön energia-aineenvaihdunta, lihastoiminta ja sen säätely, kestävyys- ja voimaharjoittelun vaikutukset elimistössä, harjoittelun vaikutukset aineenvaihduntaan sekä hengitys- ja verenkiertoelimistöön, lämmönsäätelyn periaatteet sekä biomekaniikan peruskäsitteitä ja sovelluksia

Oppimateriaali: Kauranen K, Nurkka N. Biomekaniikkaa liikunnan ja terveydenhuollon ammattilaisille. Liikuntatieteellisen Seuran julkaisu nro 166. Tammerprint Oy, Tampere 2010. 435 s. (soveltuvin osin). Ahonen J, Sandström M. Liikkuva Ihminen -aivot, liikuntafysiologia ja sovellettu biomekaniikka. VK-kustannus Oy, Lahti  2011, 352 sivua (soveltuvin osin). Muu opintojaksolla osoitettu materiaali

Suoritustapa:
verkko-opinnot

Arviointi: 0-5

Opettaja: FT Eero Haapala

AY7021504 LIIKUNTA JA SAIRAUDET 4 op  
 
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata pääpiirteissään tavallisimpien pitkäaikaissairauksien patofysiologian sekä, liikunnan merkityksen sairauksien ehkäisyssä, hoidossa ja kuntoutuksessa sairauksien vaatimat turvallisuusnäkökohdat huomioiden.

Sisältö:
Liikunnan vaikutukset sydän- ja verenkiertosairauksiin, lihavuuteen, metaboliseen oireyhtymään ja diabetekseen, tavallisimpiin tuki- ja liikuntaelinsairauksiin, hengityselimistönsairauksiin sekä yleisimpiin mielenterveyden ongelmiin. Liikunnan merkitys ikääntyneiden toimintakyvylle. Liikunnan turvallisuus pitkäaikaissairauksien ehkäisyssä, hoidossa ja kuntoutuksessa.

Oppimateriaali: liikunnan Käypä hoito-suositus www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/naytaartikkeli/tunnus/hoi50075
Vuori I, Taimela S, Kujala U (toim.). Liikuntalääketiede. 3-5. painos. Kustannus Oy Duodecim. Karisto Oy:n kirjapaino, Hämeenlinna 2012. 699s. Vuori I. Liikuntaa lääkkeeksi. Readme.fi. 2015. 552s. (soveltuvin osin). muu kurssilla ilmoitettava materiaali

Suoritustapa: verkko-opiskelu 

Arviointi: 0-5

Opettaja: ilmoitetaan myöhemmin

AY7021505 LIIKUNNAN TURVALLISUUS 4 op 
 
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata liikunnan yhteydessä huomioitavat keskeiset turvallisuusnäkökohdat ja tuntee tavallisimmat liikunta- ja urheiluvammat, niiden ehkäisyn ja ensiavun periaatteet sekä kehonhuollon merkityksen.

Sisältö: Liikunnan terveysvaarat ja -hyödyt, terveysvaarojen patofysiologia, liikuntavammat ja niiden ensiapu ja hoito, doping, kehonhuolto.  

Oppimateriaali: 

 • Hautala T, Ruuhinen H. Urheiluvammat: ehkäise, tunnista, hoida, Docendo Finland Oy 2011
 • Thompson WR, Gordon NF, Pescatello LS (toim.). ACSM’s Guidelines for exercise testing and prescription. American College of Sports Medicine. Lippincott Williams & Wilkins, USA, 2009. 380 s. (sivut 2-39).  
 • Keskinen K, Häkkinen K ja Kallinen M (toim.). Kuntotestauksen käsikirja. Liikuntatieteellisen seuran julkaisuja 161.Tammerprint oy, 2010. 304s. (soveltuvin osin) 
 • Suni J, Taulaniemi A. Terveyskunnon testaus. Sanoma Pro 2012. 325s. (soveltuvin osin)  
 • Vuori I, Taimela S, Kujala U (toim.). Liikuntalääketiede. 3-5 painos. Kustannus Oy Duodecim. Karisto Oy:n kirjapaino, Hämeenlinna 2012. (soveltuvin osin) 
 • Walker B. Urheiluvammat -ennaltaehkäisy, hoito, kuntoutus ja kinesioteippaus. VK-kustannus Oy, Lahti  2014, 307 s. (soveltuvin osin). 
 • Muu opintojaksolla osoitettu materiaali

Suoritustapa: verkko-opinnot 

Arviointi: 0-5

Opettaja: ilmoitetaan myöhemmin

AY7021808 RAVITSEMUS JA LIIKUNTA, 4 op
 
Sisältö: Ravintoaineet ja ravitsemussuositukset, liikuntasuositukset, painonhallinta ja urheilijan ruokavalio, urheilijan ravitsemusohjaus

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa  määritellä liikunnan aiheuttamat yleiset ravitsemusfysiologiset tarpeet sekä tarkemmin eri liikuntamuotojen, liikunnan määrän ja tehon, iän ja erityistilanteiden asettamat ravitsemusfysiologiset vaatimukset. Opiskelija tunnistaa urheilijan ravitsemusohjauksen kannalta keskeiset liikunnan aiheuttamat ravitsemukselliset vaatimukset ja haasteet. Opiskelija tunnistaa erilaisten ravintoon liittyvien tekijöiden keskeisimmät vaikutukset terveyteen ja yleiseen hyvinvointiin ja ymmärtää ylipaino-ongelman yleisyyden ja vaikutukset kansanterveydelle. Opiskelija osaa määritellä keskeiset asiat laihdutuksessa ja painonhallinnassa sekä soveltaa tietoja käytännössä.

Oppimateriaali: Verkossa oleva materiaali. Oheislukemistona Ilander, O. ym. (toim.): Liikuntaravitsemus – tehoa, tuloksia ja terveyttä ruuasta. Vk-kustannus 2014. Suoritustapa: Verkko-opinnot; verkkotallenteet, oppimistehtävät ja vertaistyöskentely. Opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä.

Arvostelu: 0-5

Opettaja: Dos. Jaakko Mursu

Lisätiedot: Opintojakso järjestetään kaksi kertaa lukuvuoden aikana. Opintojakso kuuluu ravitsemustieteen perusopintokokonaisuuteen.

AY7021509 TERVEYSKUNTO TERVEYDEN EDISTÄJÄNÄ 5 op 
 
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa: 
 

 • perustella liikunnan roolia terveyden edistämisessä yksilö- ja väestötasolla
 • kuvata terveyskunnon osa-alueet ja perustella sen merkityksen ihmisen kehitykselle ja terveydelle elämän eri vaiheissa 
 • ohjata ja suorittaa turvallisuusnäkökulmat huomioiden keskeiset terveyskunnon mittaamisen testit ja tulkita mittaustulokset. 
 • laatia terveyttä edistävän liikuntasuosituksen mittaustulosten perusteella

Sisältö: Terveyskunto, fyysinen suorituskyky ja terveyskunnon mittaamisen periaatteet ja käytännön harjoitukset sekä niiden tulosten tarkastelu. Liikuntasuositusten laatiminen mittaustulosten pohjalta nuorelle, työikäiselle ja ikääntyvälle. Elintapoihin liittyvät terveyden riskitekijät ja liikunta terveyden edistämisessä. 
 
Oppimateriaali: 

 • Fogelholm M, Vuori I, Vasankari T (toim.). Terveysliikunta.  2., uudist. painos. Kustannus Oy Duodecim, UKK-instituutti. Otavan Kirjapaino Oy, Keuruu 2011. 250 s. (soveltuvin osin)
 • Vuori I, Taimela S, Kujala U (toim.). Liikuntalääketiede. 3-5. painos. Kustannus Oy Duodecim. Karisto Oy:n kirjapaino, Hämeenlinna 2012. 699s. (soveltuvin osin) 
 • Suni J, Taulaniemi A (toim.). Terveyskunnon testaus - menetelmiä terveysliikunnan edistämiseen. Sanoma Pro, Helsinki 2012. (soveltuvin osin)
 • Keskinen KL, Häkkinen K, Kallinen M (toim.). Fyysisen kunnon mittaaminen – käsi- ja oppikirja kuntotestaajille. Liikuntatieteellisen Seuran julkaisu nro 174. Helsinki 2018 (soveltuvin osin) päivitä
 • Vuori I. Liikuntaa lääkkeeksi. Readme.fi. 2015. 552s. (soveltuvin osin).
 • Muu opintojaksolla ilmoitettu materiaali

 
Suoritustapa: Verkko-opinnot  Arviointi: 0-5 Opettaja: Ilmoitetaan myöhemmin


Osallistumismaksu:
200€ + avoimen yliopiston rekisteröitymismaksu 220€

llmoittautuminen on sitova. Osallistumisen voi perua veloituksetta viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista laskutetaan puolet osallistumismaksusta. Mikäli peruutus jää kokonaan tekemättä tai mikäli opinnot keskeytetään, laskutetaan koko osallistumismaksu. Poikkeuksena ovat lääkärintodistuksella todennetut sairastumiset. Opintojen perumisesta tai keskeyttämisestä tulee ilmoittaa kirjallisesti kesäyliopiston toimistoon.
 
Oikeus muutoksiin pidätetään.

Tutustu avoimeen yliopistoon blogissamme.

Ilmoittautumiset kesäyliopistoon 1.10.2019 mennessä.
Lisätietoja: Anna-Maria Hentilä
Puh: 040 538 0213
Sähköposti: anna-maria.hentila@kymenlaakso.fi

Kurssille ilmoittautuminen

Muistathan, että ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme puolet osallistumismaksusta. Mikäli peruutusta ei tehdä ollenkaan, perimme koko maksun.

Koulutusvahvistus/-peruutus lähetetään sähköpostitse viimeistään viikko ennen ko. koulutuspäivää.

Ilmoittautumislomakkeen lähetä-painiketta klikattuasi saat viestin ”Ilmoittautumisesi on rekisteröity”. Mikäli viestiä ei tule, ilmoittautumisen lähetys on jostain syystä epäonnistunut. Ota tässä tapauksessa yhteyttä toimistoomme.

Rekisteriseloste »

(*) merkityt kentät ovat pakollisia

Henkilötiedot
Yhteystiedot
Tilastotiedot